ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Hiroshima

本文

Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Hiroshima

Article ID:0000386070 印刷ページ表示

 Nilalayon ng Siyudad ng Hiroshima na lumikha ng isang lipunan kung saan iginagalang ng lahat ng tao ang mga karapatang pantao ng bawat isa, kinikilala ang pagkakaiba-iba at ganap na maipapakita ang kanilang pagkatao at kakayahan bilang tao.

  Ang Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Hiroshima, na bahagi ng inisyatiba na ito, ay binubuo ng dalawang tao, isa o pareho sa kanila ay mga sekswal na minorya, na nagsusumite ng nakasulat na pangako dahil na sila ay magkasosyo sa buhay at na sila ay sumang-ayon na makipagtulungan sa isa't isa sa kanilang pang-araw-araw na buhay (partnership), at ang Siyudad ng Hiroshima naman ay mag-iisyu ng isang sertipiko ng pagtanggap o kard ng pagtanggap.

 Bagama't walang legal na puwersa ang sistemang ito, inaasahan na ang pagkilala sa relasyong ito ng gobyerno ay magsusulong ng panlipunang pag-unawa sa mga sekswal na minorya at lumikha ng isang lipunan kung saan ang mga taong may sekswal na minorya ay maaaring mamuhay nang may seguridad.

Kinakailangang kondisyon sa mga angkop na indibidwal

 Bilang karagdagan, ang isang tao o pareho sa kanila ay mga sekswal na minorya, may address sa siyudad o nagpaplanong lumipat sa siyudad (sa loob ng 14 na araw), at dapat matugunan ang lahat ng sumusunod na kinakailangan.

   ・Dapat ay nasa tamang edad

   ・Walang asawa (Kasama ang de facto na pagsasama)

   ・Hindi nanunumpa kaninuman maliban sa taong pinangangasiwaan ng panunumpa.

     ・Ang relasyon sa pagitan ng dalawang tao ay hindi dapat magkadugo (hindi agarang kadugo, collateral na kadugo sa loob ng ikatlong antas o agarang in-laws).

※Gayunpaman, kung ang dalawa ay ampon, maaari silang manumpa.

Pamamaraan ng Panunumpa

Mangyaring kumpirmahin ang detalye ng proseso na ginagamit sa Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Hiroshima

Proseso na ginagamit sa Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Hiroshima

 

1 Pagpapareserba ng Araw ng Panunumpa

Bilang isang tuntunin, ang mga appointment ay dapat gawin sa pamamagitan ng telepono, fax o email nang hindi bababa sa isang linggo bago ang nakatakdang petsa ng panunumpa.

Posibleng araw ng Panunumpa: Lunes~Biyernes (Hindi kasama ang Una at huling araw ng taon・Piyesta opisyal・Ika-6 ng Agosto)

Posibleng Oras ng Panunumpa: 8時30分 ng umaga ~ 4時15分 ng hapon

≪Lugar ng Pagpapareserba≫

 Human Rights Development Division, Human Rights Development Department, Civic Affairs Bureau, Siyudad ng Hiroshima.

(14 Floor ng Main Building, 1-6-34 Kokutaiji-Machi, Naka Ward, Siyudad ng Hiroshima)

 Tel:082-504-2165

 Fax:082-504-2609

 E-mail:jinken@city.hiroshima.lg.jp

※Mangyaring sabihin ang mga sumusunod sa oras ng pagpapareserba
 (1) Pangalan, araw ng kapanganakan, address ng 2 tao
 (2) Nais na araw at oras
 (3) Numero ng telepono o mail address na maaaring macontact sa buong araw

2 Sa mismong araw ng Panunumpa

Mangyaring pumunta mtapos makumpleto ang 2 tao sa araw na inireserba.

Pasusulatin ng Kasulatan ng Panunumpa ng Partnership.

Maghahanda ng Papel para sa Kasulatan ng Panunumpa ang Siyudad.

Kung walang mga hindi kumpleto o nawawalang mga dokumento, isang sertipiko ng pagtanggap at kard ng pagtanggap ang ibibigay sa loob ng isang oras.

受領証

《Larawan ng Sertipiko ng pagtanggap ng Kasulatan ng Partneship》

カード

《Larawan ng Kard ng pagtanggap ng Kasulatan ng Partneship》

 ≪Lugar kung saan isusumite ang Kasulatan ng Panunumpa≫

 Human Rights Development Division, Human Rights Development Department, Civic Affairs Bureau, Siyudad ng Hiroshima.

 (14 Floor ng Main Building, 1-6-34 Kokutaiji-Machi, Naka Ward, Siyudad ng Hiroshima)

 Tel:082-504-2165

 Fax:082-504-2609

≪Lugar ng Panunumpa≫

 Lugar na napili ng Siyudad.

3 Mga kinakailangang Dokumento

・Sertipiko ng paninirahan o sertipiko ng mga bagay na nakasaad sa sertipiko ng

paninirahan (walang personal na numero (my number)) 

・Isang kopya ng abstract ng rehistro ng pamilya, atbp.

・Mga dokumentong nagpapatunay sa pagkakakilanlan ng aplikante (halimbawa: lisensya

sa pagmamaneho, pasaporte, atbp.)

・Mga dokumentong nagpapatunay sa pangalan ng tao (kung nais ng tao na gumamit ng

karaniwang pangalan)

Mga Paalala

・Kung nawala, nasira o nasira, maaaring mag-apply ang aplikante para sa muling pag-isyu ng Sertipiko ng pagtanggap ng Kasulatan sa Panunumpa ng Partnership atbp.

・Kung mayroong anumang mga pagbabago sa impormasyon sa Kasulatan dahil sa pagbabago ng address o pangalan, atbp., mangyaring magsumite ng Abiso ng mga pagbabago sa Kasulatan sa Form No. 5.

・Ang Sertipiko ng pagtanggap ng Kasulatan sa Panunumpa ng Partnership atbp. ay ibinibigay nang walang bayad. (Ang mga bayad para sa pag-isyu ng mga kinakailangang dokumento, tulad ng mga sertipiko ng paninirahan, ay sasagutin ng aplikante.)

・Bilang pagsasaalang-alang sa privacy, isang pribadong silid ang ihahanda para sa panunumpa bilang panuntunan.

・Ang proseso ng panunumpa ay maaaring isagawa sa ilalim ng karaniwang pangalan.

(Dapat magbigay ng dokumentasyon na nagpapatunay na ginagamit ng tao ang karaniwang pangalan sa pang-araw-araw na buhay.)

・Dapat naroroon ang dalawang tao sa oras ng panunumpa.

Pagbalik ng Sertipiko ng Pagtanggap atbp

Kung ang alinman sa mga sumusunod ay naaangkop, mangyaring magsumite ng Form 6 Pagbabalik ng mga sertipiko ng pagtanggap, atbp., at ibalik ang mga sertipiko ng pagtanggap atbp.

・Kung nabuwag na ang Partnership

・Kung ay isa ay namatay na

・Kung wala ng address sa Siyudad ang dalawang tao

・Napawalang bisa ang panunumpa

・Panahon na hindi na naging angkop sa kinakailangang kondisyon sa panunumpa atbp.

Sertipiko ng mga nilalaman ng Kasulatan ng Panunumpa

Kung kailangan ng sertipiko ng mga nilalaman ng Kasulatan ng Panunumpa ng Partnership, mangyaring magsumite ng Form No. 7 Aplikasyon para sa Sertipiko ng mga Nilalaman ng Kasulatan ng Panunumpa.

Mutual na paggamit sa ibang Munisipalidad

 Kung ang dalawang tao ay lilipat sa isang munisipalidad kung saan ang Siyudad ng Hiroshima ay mayroong ng isang kasunduan ng mutual na paggamit ng Sistema ng panunumpa ng partnership, maaaring patuloy na gamitin ang iyong sertipiko ng pagtanggap ng Siyudad ng Hiroshima atbp. sa munisipyo kung saan lilipat sa pamamagitan ng pagsusumite Form No. 9 Aplikasyon para sa patuloy na paggamit ng sertipiko ng pagtanggap, atbp. sa Siyudad ng Hiroshima. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Human Rights Development Division, Civic Affairs Bureau (Tel: 082-504-2165).  

(Mga Munisipalidad na mayroong kasunduan kaugnay sa mutual na paggamit)

 ・Siyudad ng Okayama (Nagsimula ang Mutual na paggamit noong ika-1 ng Enero Taong 3 ng Reiwa)

 Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Okayama <Panlabas na Link><外部リンク>

 Dokumento ng balita kaugnay sa pagsisimula ng mutual na paggamit [PDF File/142KB]

 ・Siyudad ng Fukuoka (Nagsimula ang Mutual na paggamit noong ika-1 ng Abril Taong 3 ng Reiwa)

 Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Fukuoka <Panlabas na Link><外部リンク>

 Dokumento ng balita kaugnay sa pagsisimula ng mutual na paggamit [PDF File/146KB]

 ・Siyudad ng Akitakata (Nagsimula ang Mutual na paggamit noong ika-1 ng Oktubre Taong 3 ng Reiwa)

 Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Akitakata <Panlabas na Link><外部リンク>

 Dokumento ng balita kaugnay sa pagsisimula ng mutual na paggamit [PDF File/145KB]

 ・Siyudad ng Mihara (Nagsimula ang Mutual na paggamit noong ika-1 ng Enero Taong 4 ng Reiwa)

 Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Mihara <Panlabas na Link><外部リンク>

 Dokumento ng balita kaugnay sa pagsisimula ng mutual na paggamit [PDF File/144KB]

 ・Siyudad ng Hatsukaichi (Nagsimula ang Mutual na paggamit noong ika-1 ng Abril Taong 4 ng Reiwa)

 Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Hatsukaichi <Panlabas na Link><外部リンク>

 Dokumento ng balita kaugnay sa pagsisimula ng mutual na paggamit [PDF File/148KB]

 ・Bayan ng Fuchu (Nagsimula ang Mutual na paggamit noong ika-1 ng Abril Taong 4 ng Reiwa)

 Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Bayan ng Fuchu <Panlabas na Link><外部リンク>

      Dokumento ng balita kaugnay sa pagsisimula ng mutual na paggamit [PDF File/148KB]

 ・Bayan ng Kaita (Nagsimula ang Mutual na paggamit noong ika-1 ng Oktubre Taong 4 ng Reiwa)

 Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Bayan ng Kaita <Panlabas na Link><外部リンク>

 Dokumento ng balita kaugnay sa pagsisimula ng mutual na paggamit 

 ・Siyudad ng Miyoshi (Nagsimula ang Mutual na paggamit noong ika-1 ng Enero Taong 5 ng Reiwa)

 Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Miyoshi <Panlabas na Link><外部リンク>

 Dokumento ng balita kaugnay sa pagsisimula ng mutual na paggamit

 ・Siyudad ng Higashi Hiroshima(Nagsimula ang Mutual na paggamit noong ika-1 ng Abril Taong 5 ng Reiwa)

 Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Higashi Hiroshima <Panlabas na Link><外部リンク>

 Dokumento ng balita kaugnay sa pagsisimula ng mutual na paggamit

 ・Siyudad ng Fuchu ng Prepektura ng Hiroshima (Nagsimula ang Mutual na paggamit noong ika-1 ng Oktubre Taong 5 ng Reiwa)

 Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Fuchu ng Prepektura ng Hiroshima <Panlabas na Link><外部リンク>

 

Mga Serbisiyong pang-administratibo ng Siyudad ng Hiroshima na maaaring magamit sa pamamagitan ng pagpapakita ng Sertipiko ng Pagtanggap

Ang sumusunod ay listahan ng mga serbisyong pang-administratibo at iba pang magagamit sa pamamagitan ng pagpapakita ng Sertipiko ng Pagtanggap o Kard ng sistema ng Panunumpa ng Partnership.

Listahan ng mga administratibong serbisyo atbp. na maaaring gamitin sa pagpapakita ng Sertipiko ng Pagtanggap atbp.

Ito ang listahan ng mga administratibong serbisyo atbp. na maaaring gamitin kahit kahit walang panunumpa.

Listahan ng mga administratibong serbisyo atbp. na maaaring gamitin kahit walang panunumpa

Mga administratibong serbisyo sa Prepektura ng Hiroshima na maaaring gamitin sa pamamagitan ng pagpapakita ng Sertipiko ng Pagtanggap atbp.

Listahan ng mga administratibong serbisyo na maaaring magamit sa Prepektura ng Hiroshima [PDF File/69KB]

Bilang ng Panunumpa (Hanggang ika-27 ng Setyembre Taong 5 ng Reiwa)

 54 na panunumpa 

​​Numero ng pag-isyu ng ibinalik na sertipiko ng pagtanggap atbp.(Hanggang ika-27 ng Setyembre Taong 5 ng Reiwa )

 Numero ng pag-isyu:21-22、21-32

Mga kaugnay na Dokumento

Proseso ng Paggamit ng Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Hiroshima [PDF File/1.5MB]

Balangkas kaugnay sa Pamamahala ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Hiroshima (Pangunahing teksto) [PDF File/204KB]

Balangkas kaugnay sa Pamamahala ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Hiroshima (Forms) [PDF File/302KB]

Leaflet ng Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Hiroshima [PDF File/362KB]​

Leaflet ng Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Hiroshima (Para sa mga mamamayan・Ingles na bersyon)

Leaflet ng Sistema ng Panunumpa ng Partnership sa Siyudad ng Hiroshima (Para sa mga Kumpanya・Ingles na bersyon)

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Human Rights Education Division, Human Rights Education Department, Citizens Affairs Bureau

1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku, Hiroshima City 730-8586
Tel: 082-504-2165 / Fax: 082-504-2609
Email: jinken@city.hiroshima.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • ザ・ひろしまブランド(英語版)
 • 広島市へ寄付