ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Fixed Asset Tax / City Planning Tax:

本文

Fixed Asset Tax / City Planning Tax:

Article ID:0000213349 印刷ページ表示

Ano ang fixed asset tax at city planning tax?

Ang fixed asset tax ay buwis na dapat bayaran sa Hiroshima City ng mga taong nagmamay-ari ng lupa, bahay, o depreciable assets (*1) (sama-samang tutukuyin bilang fixed assets) noong Enero 1. Maging ang mga dayuhang nagmamay-ari ng mga fixed asset ay kinakailangang magbayad nito.

Ang kailangang bayarang halaga ay manggagaling sa halaga atbp. ng fixed assets.

(*1) Ang depreciable assets ay tumutukoy sa mga asset ng negosyo liban sa bahay at lupa tulad ng building, machinery, equipment, at fixtures na magagamit sa negosyo ng mga kumpanya o ng indibidwal.

Ang city planning tax ay buwis na dapat bayaran sa Hiroshima City ng sinumang, nagmamay-ari ng lupa o ng bahay sa urbanisadong lugar ng lungsod noong Enero 1, kabilang ang mga dayuhan.

Ang kailangang bayarang halaga ay manggagaling sa halaga ng lupa o bahay.

Paraan ng pagbayad ng fixed asset tax/city planning tax

Bandang Abril ng bawat taon ay makakatanggap kayo ng tax payment notice para sa fixed asset tax/city planning tax mula sa Hiroshima City.

Ang mga sumusunod ay ang 2 paraan ng pagbabayad.

1  Payment Slip

Mangyaring gamitin ang nakalakip na payment form at bayaran bago ang nakasaad na due date sa notice o sa payment form.

Maaaring magbayad sa mga sumusunod na lugar.

  • Mga pinansyal na institusyon tulad ng mga bangko at post office
  • Convenience store (Para sa may mga naka-print na bar code lamang.)
  • Mga City Tax Office, Tax Office, Municipal Residents Tax Division, Ward Branch Office, Collection Countermeasures Department ng Hiroshima City

Bukod diyan, maaari ka ring magbayad ng Municipal Tax sa online gamit ang credit card o smartphone app.

  Upang makapagbayad gamit ang credit card o smartphone app sa online, kinakailangan ang nakalakip na payment form (barcode lamang)

at smartphone o tablet, atbp. na maaaring kumonekta sa internet. Mangyaring i-click ito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa credit card

Mangyaring i-click ito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa smartphone app (Ang website na naka-link ay nakasulat sa Japanese kaya mangyaring isalin ito gamit ang auto-translate (I-click ang "Auto-translate this page " sa itaas na bahagi ng web page.))

2 Bank transfer

Kung magbabayad gamit ang bank transfer,awtomatikong makakaltas sa inyong savings account sa oras ng due date ang kabayaran.

Mangyaring i-click ito para sa mga detalye. (Ang website na naka-link ay nakasulat sa Japanese kaya mangyaring isalin ito gamit ang auto-translate (I-click ang "Auto-translate this page " sa itaas na bahagi ng web page.))

Mga proseso para sa mga walang address, atbp. sa Hiroshima City

Kung sakaling walang address, atbp. sa Hiroshima, magtalaga ng isang taong may address sa Japan bilang tax agent (*2). Sa kasong ang tax agent ay may address, atbp. sa Hiroshima City, magsumite ng "Deklarasyon Tungkol sa Tax Agent para sa Fixed Assets Tax at City Planning Tax" [Wordファイル/42KB] sa Land Section o Tax Office ng city tax office na namamahala sa ward kung saan matatagpuan ang fixed asset. Kung ang address, atbp. ng tax agent ay wala sa Hiroshima City, ang form na ipapasa ay "Aplikasyon Tungkol sa Tax Agent para sa Fixed Assets Tax at City Planning Tax (Form ng aplikasyon para sa pagtatalaga ng bago o pagbabago ng tax agent)". [Wordファイル/42KB]

Para naman sa mga hindi nahihirapang makatanggap ng tax payment notice magbayad ng buwis, atbp., kahit na walang itinalagang tax agent, mangyari ipasa ang "Aplikasyon Tungkol sa Tax Agent para sa Fixed Assets Tax at City Planning Tax (Aplikasyon para sa hindi pagtatalaga ng tax agent)" [Wordファイル/34KB].

Ngayon, kung magkaroon ng kahit anong pagbabago sa impormasyong nakasulat sa isinumiteng deklarasyon o aplikasyon (pagbabago sa address, atbp. ng tax agent o kaya pagtanggal ng tax agent), mangyaring magsumite ng "Notipikasyon ng mga Pagbabagong Kaugnay sa Tax Agent para sa Fixed Assets Tax at City Planning Tax" [Wordファイル/42KB].

(*2) Ano ang tax agent?

Ang tax agent ay ang taong namamahala ng mga gawaing may kinalaman sa pagbabayad ng tax tulad ng pagtanggap ng tax payment notice, atbp., pagbabayad ng halaga ng tax, atbp. sa halip ng tax payer sa mga kadahilanang tulad ng paglipat sa labas ng Hiroshima City o paglisan ng bansa, atbp. Dahil dito, ang mga dokumento tulad ng tax payment notice, atbp. ay ipapadala sa tax agent. Sa mga pagkakataong hindi mabigyan ng tax payment notice dahil hindi kayo nagpasa ng notipikasyon tungkol sa tax agent ang taxpayer, magkakaroon ng public notice alinsunod sa batas. Kung hindi nakapagbayad sa due date matapos mailabas ang public notice, magkakaroon ng delinquent charges kaya siguraduhing magpasa ng notipikasyon, atbp.

Ang mga notipikasyon ng tax agent ay tinatanggap sa mga Land Section o Tax Office ng City Tax Office na namamahala ng ward kung saan matatagpuan ang fixed asset. Mangyaring makipag-ugnay din sa mga ito para sa mga detalye.

Mga maaaring pagtanungan

・ Mga bagay kaugnay ng lupa at bahay

City Tax Office

Namamahalang Ward

Tungkulin

Numero ng Telepono

e-mail

FAX

Address

Chuo City Tax Office

 

Naka-ku/Minami-ku

Namamahala ng lupa

 082-504-2565

chuozei@city.hiroshima.lg.jp 

 082-504-2378

1-4-21 Kokutaijimachi, Naka-ku, Hiroshima, 730-8587

(Sa loob ng Naka Ward Hall)

Namamahala ng bahay at gusali

 082-504-2566

Tobu City Tax Office

 Higashi-ku/Aki-ku

 Namamahala sa lupa

 082-568-7720

toubuzei@city.hiroshima.lg.jp

 082-567-6006

9-38 Higashikaniyacho, Higashi-ku, Hiroshima, 732-8510

(Sa loob ng Higashi Ward Hall)

 Namamahala sa bahay at gusali

 082-568-7721

Nishi City Tax office

 Nishi-ku/Saeki-ku

 Pangunahing namamahala sa lupa

(Pinamamahalaan ng Nishi-ku)

 082-532-0943

seibuzei@city.hiroshima.lg.jp

 082-232-2127

2-2-1 Fukushimacho, Nishi-ku, Hiroshima, 733-8530

(Nishi Ward Hall)

 

Pangalawang namamahala sa lupa 

(Pinamamahalaan ng Saeki-ku)

 082-532-1014

Namamahala sa bahay at gusali 
(Pinamamahalaan ng Nishi-ku)

 082-532-0944

Namamahala sa bahay at gusali 
(Pinamamahalaan ng Saeki-ku)

 082-532-1015

Northern City Tax Office

 Asaminami-ku/Asakita-ku

 Pangunahing namamahala sa lupa

・Asaminami-ku

(Pinamamahalaan ng Gion District/Numata District)

 082-831-4937

hokubuzei@city.hiroshima.lg.jp

 082-877-6288

1-33-14 Furuichi

Asaminami-ku, Hiroshima, 731-0123

(Asaminami Ward Hall)

 Pangalawang namamahala sa lupa

・Asakita-ku

(Pinamamahalaan ng Shiraki District/Koyo District/Kabe District)

 082-831-4938

 Pangatlong namamahala sa lupa

・Asaminami-ku

(Pinamamahalaan Sato District/ Yasufuruichi District)

/Asakita-ku

(Pinamamahalaan ng Asa District)

 082-831-5019

 Pangunahing namamahala sa bahay at gusali

・Asaminami-ku

(Pinamamahalaan ng Yasufuruichi District/ Gion District/ Numata District)

 082-831-4936

 Pangalawang namamahala sa bahay at gusali

・Asaminami-ku

(Pinamamahalaan ng Sato District)

・Buong lugar ng Asakita-ku

 082-831-5023

(Tandaan) Kami ay sarado sa mga national holiday, holiday, Sabado, Linggo, Agosto 6, at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

・ Mga bagay kaugnay ng depreciable assets

Pangalan ng Division

Tungkulin

TEL.

e-mail

FAX

Address

Fixed Property Tax Division

Namamahala sa mga depreciable asset

082-504-2127

kotei@city.hiroshima.lg.jp

082-504-2129

1-6-34 Kokutaijimachi, Naka-ku, Hiroshima, 730-8586 (Sa loob ng Hiroshima City Hall)

(Tandaan) Kami ay sarado sa mga national holiday, holiday, Sabado, Linggo, Agosto 6, at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

・ Ang mga bagay na nakasulat sa itaas ay maaari ding itanong sa mga tax office sa bawat ward office na nakalista sa baba.

Pangalan ng Tax Office

Numero ng Telepono

e-mail

FAX

Address

Chuo (Central) City Taxation Affairs Office

Minami Tax Office

082-250-8946

chuozei@city.hiroshima.lg.jp

082-254-2624

1-5-44 Minamimachi, Minami-ku, Hiroshima, 734-8522

(Sa loob ng Minami Ward Office)

Tobu (East) City Taxation Affairs Office 

Aki Tax Office

082-821-4913

toubuzei@city.hiroshima.lg.jp

082-824-0411

3-4-36 Funakoshiminami, Aki-ku, Hiroshima, 736-8501

(Sa loob ng Aki Ward Office)

Seibu (West) City Taxation Affairs Office 

Saeki Tax Office

082-943-9716

seibuzei@city.hiroshima.lg.jp

082-943-3310

2−5−28 Kairoen,Saeki-ku, Hiroshima 731-5195

(Sa loob ng Saeki Ward Office)

Hokubu (North) City Taxation Affairs Office 

Asakita Tax Office

082-819-3913

hokubuzei@city.hiroshima.lg.jp

082-815-1650

4-13-13 Kabe

Asakita-ku, Hiroshima, 731-0292

(Sa loob ng Asakita Ward Office)

(Tandaan) Kami ay sarado sa mga national holiday, holiday, Sabado, Linggo, Agosto 6, at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

Kaugnay na impormasyon

Listahan ng mga address at contact information ng Tax Department at mga Municipal Tax Office ng Fiscal Affairs Bureau

Ano ang mangyayari kung hindi magbayad ng buwis ng lungsod?


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付