ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Ano ang mangyayari kung hindi magbayad ng buwis ng lungsod?

本文

Article ID:0000018860Petsa ng Pag-update:2019年10月21日更新印刷ページ表示

Ano ang mangyayari kung hindi magbayad ng buwis ng lungsod?

 Kung hindi mabayaran ang buwis ng lungsod hanggang sa takdang araw ng pagbabayad (mahuli sa pagbayad), upang mapangalagaan ang pagkakapantay-pantay sa taong nagbayad hanggang sa takdang araw ng pagbabayad, bukod sa orihinal na halaga ng buwis na dapat bayaran, pababayarin din ng multa sa pagkaantala.

 Maaari ring sumailalim sa sumusunod na palakad para sa atrasadong pagbabayad.

Palakad para sa Atrasadong Pagbabayad

 Nagsasagawa ang lungsod ng Hiroshima ng paghimok ng pagbabayad sa mga taong atrasado sa pagbabayad ng buwis ng lungsod, sa pamamagitan ng liham ng paghimok, pagtawag sa telepono at iba pa. Ngunit kung hindi pa rin magbayad, magsasagawa ng palakad para sa atrasadong pagbabayad tulad ng pagsamsam ng ari-arian (suweldo, ipon sa bangko o iba pa, ari-ariang lupa atbp.) ng taong iyon, pagpalit nito sa karampatang halaga, at iba pa.
 Tumatanggap ng konsultasyon tungkol sa pagbabayad kaya’t mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Seksyon ng Pamamaraang Pangkoleksyon, Kawanihan ng Pananalapi sa City Hall.

  • Dibisyon ng Koleksyon I~IV: Ōtemachi Heiwa Building 10F 4-1-1 Ōtemachi, Naka-ku, Hiroshima City ZIP 730-8567
  • Dibisyon ng Bukod-tanging Koleksyon: 1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku, Hiroshima City ZIP 730-8586 (sa loob ng Hiroshima City Hall)
 

Dibisyon

Pangkat

Distritong pinamamahalaan para sa konsultasyon sa pagbabayad ng buwis at paglutas ng atrasadong pagbabayad

Telepono

Email

Koleksyon I

Paglutas I

Naka ward

082-504-0131

tyoshu1@city.hiroshima.lg.jp

Paglutas II

Minami ward

082-504-0132

Paglutas III

082-504-0133

Paglutas IV

Naka ward

082-504-0134

Koleksyon II

Paglutas I

Nishi ward

082-504-0211

tyoshu2@city.hiroshima.lg.jp

Paglutas II

082-504-0212

Paglutas III

082-504-0214

Paglutas IV

Saeki ward

082-504-0213

Koleksyon III

Paglutas I

Higashi ward

082-504-0321

tyoshu3@city.hiroshima.lg.jp

Paglutas II

Aki ward

082-504-0322

Paglutas III

labas ng lungsod ng Hiroshima

082-504-0323

Paglutas IV

082-504-0324

Koleksyon IV

Paglutas I

Asaminami ward

082-504-0411

tyoshu4@city.hiroshima.lg.jp

Paglutas II

082-504-0412

Paglutas III

Asakita ward

082-504-0413

Paglutas IV

082-504-0414

Bukod-tanging Koleksyon

lahat ng distrito

(namamahala sa paglutas ng atrasadong pagbabayad na malaking halaga)

082-504-2128

tokutai@city.hiroshima.lg.jp

Fax : 082-249-3901

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

 Seksyon ng Pamamaraang Pangkoleksyon, Kawanihan ng Pananalapi


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付