ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Nơi hiện tại Home > Tiếng Việt > Dịch vụ cấp giấy chứng minh ở cửa hàng tiện lợi

本文

Dịch vụ cấp giấy chứng minh ở cửa hàng tiện lợi

ID bài viết:0000111309 印刷ページ表示

Sử dụng thẻ my number có thể nhận giấy chứng minh ở cửa hàng tiện lợi!!

  コンビニ交付  コンビニ交付  

 • Sáng sớm, ban đêm, ngày nghỉ cũng có thể sử dụng.
 • Có thể sử dụng tại cửa hàng tiện lợi gần nhất những nơi ví dụ như nhà của bạn, nơi làm việc hoặc nơi bạn đi ra ngoài v.v.

Người có thể sử dụng, cách sử dụng

 Người đang đăng ký cư trú ở thành phố Hiroshima, nếu có thẻ mã my number mà có bao gồm giấy chứng minh điện tử dùng chứng minh người sử dụng, thì có thể sử dụng dịch vụ cấp ở cửa hàng tiện lợi.

  Khi sử dụng dịch vụ cấp ở cửa hàng tiện lợi để chứng minh “việc là bản thân người xin” thì cần nhập mã số mật khẩu (4 chữ số) của giấy chứng minh điện tử dùng chứng minh người sử dụng.

  *Có ba cách chủ yếu sau đây để đăng ký thẻ my number.

 1. Đăng ký qua bưu điện
 2. Đăng ký qua smart phone
 3. Đăng ký qua máy tính

 Để biết chi tiết về cách đăng ký, hãy xem "Giới thiệu về lợi ích và cách đăng ký thẻ my number (thẻ mã số cá nhân)".

 

【Thẻ my number】

        マイナンバーカード見本(おもてとうら)                 

  *Thẻ mà có thể sử dụng được dịch vụ cấp ở cửa hàng tiện lợi chỉ có mình thẻ my number.
 (Không thể sử dụng bằng thẻ sổ cư trú cơ bản hoặc thẻ đăng ký con dấu.) 

Giấy chứng nhận có thể nhận được, lệ phí, thời gian sử dụng

Giấy chứng nhận có thể nhận được

Lệ phí
(cho 1 kiện)

Thời gian sử dụng

Ghi chú

Bản sao phiếu cư trú

300 yên

Mỗi ngày 6:30 ~ 23:00

Những người có địa chỉ ở thành phố Hiroshima thì có thể sử dụng
Có thể nhận được của bản thân, thành viên cùng hộ.

Giấy chứng minh đăng ký con dấu

300 yên

Những người có địa chỉ ở thành phố Hiroshima, và có đăng ký con dấu thì có thể sử dụng.

Giấy chứng minh hạng mục ghi sổ đánh thuế cư dân thành phố, thuế cư dân tỉnh
【Giấy chứng minh thu nhập】

300 yên

Những người có địa chỉ ở thành phố Hiroshima thì có thể sử dụng.
Có thể nhận được chỉ phần của năm tài khóa mới nhất.
Để biết chi tiết, hãy xem “04 Yêu cầu qua cửa hàng tiện lợi”.

【Giấy chứng minh hộ tịch】
(Giấy những minh hạng mục toàn bộ, giấy chững minh hạng mục cá nhân)

450 yên

Ngày thường  9:00 ~ 17:00
 (Trừ ngày 6 tháng 8)

Những người có cả nguyên quán cả địa chỉ ở thành phố Hiroshima thì có thể sử dụng.
Những người không có nguyên quán ở thành phố Hiroshima thì hãy xác nhận với thành phố quận thị trấn làng nơi có nguyên quán.
Những người không có địa chỉ ở thành phố Hiroshima thì không thể sử dụng.

Bản sao phiếu đính kèm hộ tịch

300 yên

Về việc ngừng dịch vụ cấp ở cửa hàng tiện lợi v.v.

 • Việc sử dụng dịch vụ bắt đầu từ sau 2 ngày của ngày cấp thẻ my nunber (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ nghỉ, ngày 6 tháng 8, ngày 29 tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1).
 • Không thể sử dụng vào ngày 29 tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1 và ngày thực hiện bảo dưỡng.
 • Ngày bảo dưỡng được thực hiện lúc cần thiết ví dụ như thay đổi năm tài khóa của giấy chứng minh thu nhập (khoảng cuối tháng 5 hàng năm) v.v. Vào ngày thực hiện bảo dưỡng thì cả ngày không sử dụng được.

    Để biết chi tiết, hãy xem “Thông báo bảo dưỡng hệ thống cấp ở cửa hàng tiện lợi”.

Cửa hàng có thể sử dụng

Có thể sử dụng ở khoảng 55.000 cửa hàng (hiện tại cuối tháng 3 năm 2019) ví dụ như Seven-Eleven, Lawson, FamilyMart trên toàn quốc.

Về cửa hàng đơn vị kinh doanh có thể sử dụng được hãy tham khảo  “Thông tin cửa hàng có thể sử dụng (đường link bên ngoài)<外部リンク>”. 

 * Giới hạn ở các cửa hàng có thiết lập thiết bị kiosk (máy copy đa năng) tương thích với các dịch vụ cấp ở cửa hàng tiện lợi. Chọn “行政サービス” (dịch vụ hành chính) từ menu chính của thiết bị kiosk (máy copy đa năng), thực hiện thao tác màn hình cảm ứng theo hướng dẫn trên màn hình.
   Về cách thao tác hãy xem “Cách nhận giấy chứng minh (đường link bên ngoài)<外部リンク>

                     これからは、いつでも、どこでも、マイナンバーカードで!                             

Hạng mục chú ý

Về đổi, hoàn trả / miễn lệ phí

Không thể đổi giấy chứng minh đã được nhận bằng dịch vụ cấp ở cửa hàng tiện lợi hay hoàn trả tiền lệ phí. Xin hãy xác nhận nội dung và thao tác.
Tuy nhiên, nếu bạn thuộc vào miễn lệ phí thì không xử lý được bằng dịch vụ cấp ở cửa hàng tiện lợi, nên hãy tới quầy sau đây:

 • Về bản sao phiếu cư trú, giấy chứng nhận đăng ký con dấu, giấy chứng nhận đăng ký hộ tịch và bản sao phiếu đính kèm hộ tịch thì là Ban cư dân / chi nhánh của văn phòng quận v.v.
 • Về giấy chứng nhận thu nhập thì là văn phòng thuế / phòng thuế thành phố / chi nhánh v.v.

Về các biện pháp ngăn chặn giả mạo giấy chứng minh

Giấy chứng minh có thể nhận bằng dịch vụ cấp ở cửa hàng tiện lợi khác với giấy của chứng minh nhận ở quầy ở văn phòng quận v.v. Sử dụng giấy A4 thông thường và được thực hiện biện pháp ngăn chặn làm giả giả mạo khi in.
Về biện pháp ngăn chặn làm giả giả mạo, hãy xemCách xác nhận giấy chứng minh đã nhận (đường link bên ngoài)<外部リンク>”.

Về bản sao phiếu cư trú

Vì bản sao phiếu cư trú mà có ghi mã phiếu cư trú thì dịch vụ cấp ở cửa hàng tiện lợi không đáp ứng nên hãy đến Ban cư dân / chi nhánh của văn phòng quận v.v. ở gần.
Ngoài ra, nơi xuất trình bản sao phiếu cư trú có mã số cá nhân (my number) thì theo luật pháp được giới hạn trong cơ quan hành chính, đoàn thể công cộng địa phương v.v. thực hiện thủ tục an sinh xã hội, thuế, đối sách thảm họa, nên xin đừng nộp ngài những nơi này. 

Về lấy giấy chứng minh trong trường hợp khai báo hộ tịch hay thay đổi cư trú v.v.

Nếu có khai báo hộ tịch về tử vong, sinh con, kết hôn v.v. hoặc có thay đổi cư trú của thành viên trong hộ v.v., thì thông tin về thay đổi v.v. không được phản ánh ngay lập tức trong hệ thống dịch vụ cấp ở cửa hàng tiện lợi. Do vậy, nếu thực hiện thủ tục thay đổi v.v. và muốn lấy giấy chứng minh ngay lập tức thì hay liên hệ hỏi trước lên Ban cư dân / chi nhánh của văn phòng quận nơi bạn sống.

Về trường hợp quên mã số mật khẩu

Nếu sai 3 lần liên tục mã số mật khẩu cài đặt cho giấy chứng minh điện tử dùng chứng minh người sử dụng của thẻ my number thì sẽ không sẽ bị khóa sử dụng. Trường hợp này thì cần phải cài đặt lại mã số mật khẩu ở Ban cư dân / chi nhánh của văn phòng quận.

Về nhận giấy chứng minh của người mà hộ tịch chưa được điện toán hóa

Giấy chứng minh hộ tịch, bản sao phiếu đính kèm hộ tịc của người mà hộ tịch chưa được điện toán hóa vì những lý do ví dụ như Hán tự được sử dụng trong họ tên, thì dịch vụ cấp ở cửa hàng tiện lợi không đáp ứng nên hãy đến Ban cư dân / chi nhánh của văn phòng quận v.v. ở gần.

Về nhận giấy chứng minh ở quầy của Ban cư dân / chi nhánh của văn phòng quận v.v.

Việc nhận giấy chứng minh ở quầy của Ban cư dân văn phòng quận v.v.thì thủ tục giống như từ trước tới nay. Vui lòng mang theo thẻ chứng nhận đăng ký con dấu khi nhận giấy chứng minh đăng ký con dấu.

Hiện thị dựa trên quy định tại Khoản 2 Điều 158 của Lệnh Thi hành Luật Chính quyền Địa phương

Nơi thầu văn phòng lưu trữ

Tên gọi: Tổ chức hệ thống thông tin đoàn thể công cộng địa phương
Địa chỉ: 25, Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo
Thời gian thầu: Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020

Thông tin liên quan

Phụ trách hành chính quận Ban tổng vụ Cục kế hoạch tổng vụ
TEL:082-504-2112
FAX:082-504-2069
Địa chỉ email:soumu-kusei@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Lưu ý về đường link

Một số đường link ở trang này có thể sẽ chuyển đến trang Web tiếng Nhật.

外国人市民のための生活ガイドブック

ベトナム語のバナーの画像<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • ザ・ひろしまブランド(英語版)
 • 広島市へ寄付