ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Nơi hiện tại Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Tiếng Việt > Tiếng Việt > Giới thiệu về lợi ích và cách đăng ký thẻ my number (thẻ mã số cá nhân)

本文

ID bài viết:0000111745Ngày cập nhật:2020年2月27日更新印刷ページ表示

Giới thiệu về lợi ích và cách đăng ký thẻ my number (thẻ mã số cá nhân)

  《Thẻ my number》

マイナンバーカードの表面及び裏面

1 Lợi ích của thẻ my number

 Chế độ my nuber đã được áp dụng từ tháng 10 năm 2015 và từ tháng 1 năm sau đó đã có thể đăng ký được thẻ my number. Bằng cách nhận thẻ my number, khi sử dụng sẽ có những lợi ích sau:

Sử dụng my number như giấy tờ chứng minh

 Có thể được sử dụng như giấy tờ chứng minh my number khi cần xuất trình my number, ví dụ như thủ tục làm phiếu trưng thu thuế thu nhập hay xin trợ cấp nuôi con v.v.      

マイナちゃん                                                                                                            


Sử dụng my number như giấy chứng minh nhân dân khi xác nhận danh tính

 Đây là thẻ duy nhất có thể được sử dụng làm giấy chứng minh nhân dân khi xác nhận danh tính tại một cơ quan công cộng cho các tình huống yêu cầu xuất trình my number và ác nhận danh tính cùng một lúc.

マイナちゃん
                                                                                                            
Nhận các loại giấy chứng minh ở cửa hàng tiện lợi
 Có thể nhận được bản sao phiếu cư trú hay giấy chứng minh đăng ký con dấu v.v. ở cửa hàng tiện lợi.
*Để biết thêm chi tiết hãy xem “Cấp giấy chứng minh ở cửa hàng tiện lợi

マイナちゃん
                                                                                                          
Sử dụng để làm đơn trực tuyến cho các thủ tục hành chính

 Có thể sử dụng e-Tax (thuế điện tử) hay làm đơn trực tuyến cho các thủ tục liên quan đến nuôi con trong tương lai bằng cách tận dụng cổng thông tin Minor portal.
 *Khi làm đơn xin thẻ my number thì cần cài đặt sử dụng giấy chứng minh điện tử.
 *Trong e-Tax sử dụng thẻ my number thì cần có đầu đọc thẻ IC tương thích thẻ my number hoặc smart phone tương thích thẻ my number.
 Hãy xác nhận “Trang cổng thông tin nhận dạng cá nhân công cộng (Tổ chức hệ thống thông tin đoàn thể công cộng địa phương)<外部リンク>” để biết các mẫu đầu đọc ghi thẻ IC tương thích.
 *Hãy xác nhận “ e-Tax (trang chủ của Cơ quan thuế quốc gia)<外部リンク>” để biết về chi tiết e-Tax.

パソコン

*Hãy xác nhận “Về chế độ mã số an sinh xã hội / thuế (Chế độ my number)” để biết về chế độ my number.

2 Cách đăng ký thẻ my number

 Có các cách chủ yếu sau đây để đăng ký thẻ my number.
 (1) Cách đăng ký bằng bưu điện
 (2) Cách đăng ký qua smart phone
 (3) Cách đăng  ký qua máy tính
  Hãy xem "Giới thiệu về các cách chủ yếu của thẻ my number (thẻ mã số cá nhân) [PDFファイル/621KB] " để biết các cách đăng ký.
 *Hãy xem "Giới thiệu về cách nhận thẻ my number (thẻ mã số cá nhân)" để biết cách nhận thẻ my number. 

申請方法     申請方法       申請方法 

  Bên cạnh đó, trong trường hợp bạn không có máy tính cá nhân ở nhà, thì có thể chụp ảnh bằng thiết bị dùng cho cổng thông tin Minor portal được được thiết lập ở Ban cư dân văn phòng quận và đăng ký thẻ my number trực tuyến.
[Người có thể đăng ký]
 Bản thân người đó (không đăng ký đại diện được)

[Nơi có thể đăng ký]
・Ban cư dân văn phòng quận nơi bạn sống (không thể đăng ký được ở chi nhánh / cơ sở liên lạc của văn phòng quận )
*Thủ tục đăng ký sẽ mất thời gian nên hãy đến với khoảng thời gian thoải mái một chút.

[Những thứ cần khi đăng ký]
 Khi đăng ký thì hãy cầm theo “Đơn xin cấp thẻ mã số cá nhân [PDFファイル/237KB]” được gửi cùng với thẻ thông báo. Nếu bạn không có do làm mất v.v., thì hãy liên hệ đến Ban cư dân văn phòng các quận.
 

 《Trường hợp muốn nhận bằng bưu điện nhận giới hạn bản thân người nhận》
 Nếu bạn mang theo ngoài "Đơn xin cấp thẻ mã số cá nhân" và tất cả các giấy tời từ (1) đến (3) sau đây, thì khoảng 1 tháng sau, từ văn phòng quận / chi nhánh văn phòng quận sẽ có thể gửi bưu điện thẻ my number bằng bằng bưu điện nhận giới hạn bản thân người nhận.
 (1) Thẻ tông báo (xin trả lại cho chúng tôi).
 (2) Thẻ sổ cư trú cơ bản (chỉ những người có thẻ này thì xin trả lại cho chúng tôi ).
 (3) Giấy tời xác nhận danh tính (thực hiện xác nhận danh tính 1 trong các cách từ a hoặc b sau đây)
 a  1 trong các giấy tờ A
 b  Những người không có giấy tờ a thì 2 trong các giấy tờ B
 * Có trường hợp cùng với a, b thì sẽ thực hiện xác nhận danh tính bằng câu hỏi nếu cần.

 

Danh sách giấy tờ xác nhận danh tính

 A

[Chứng minh nhân dân do một văn phòng công cộng cấp có dán ảnh hồ sơ (Giấy tờ có thời hạn thì phải là trong thời hạn hiệu lực)]
Thẻ sổ cư trú cơ bản (có ảnh), giấy phép lái xe, thẻ cư trú, giấy chứng minh vĩnh trú đặc biệt, passport (hộ chiếu), giấy chứng lịch sử lái xe (từ ngày 1 tháng 4 năm 2012), sổ người khuyết tật thể chất, sổ phúc lợi sức khỏe người khuyết tật tâm thần, sổ hỗ trợ người khuyết tật trí tuệ, Cẩm nang phục hồi chức năng, giấy phép tị nạn tạm thời, giấy phép tạm trú

 B


[Giấy phép hoặc giấy chứng nhận tư cách có dán ảnh]
giấy phép hàng hải, giấy phép lái thuyền nhỏ, giấy phép thợ điện, giấy phép công nhân vô tuyến, giấy phép lái xe cơ giới, giấy chứng minh đậu kỳ thi kỹ năng quản lý vận hành tàu, giấy phép sở hữu súng săn / súng hơi, giấy chứng nhận tư cách thi công điện đặc biệt, giấy chứng nhận thợ điện chứng nhận, thẻ chuyên viên kiểm tra hàng không, giấy phép kỹ năng thợ hàng không, thẻ chuyên gia giao dịch đất nhà ở, giấy chứng minh nhân dân do các cơ quan công cấp cho chức nhân viên v.v.


[Giấy tờ có ghi “họ tên / ngày tháng năm sinh” hoặc “họ tên / địa chỉ”, và do cơ quan công hoặc pháp nhân cấp]
Sổ tay thuyền viên, sổ tay thương bệnh chiến tranh, giấy chứng nhận chứng chỉ đào tạo, thẻ đỗ các kỳ thi, thẻ người nhận trợ cấp bảo hộ đời sống, bảo hiểm y tế hoặc thẻ người được bảo hiểm của bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng, chứng nhận người nhận y tế, chứng nhận lương hưu khác nhau, giấy chứng nhận trợ cấp nuôi con, giấy chứng nhận trợ cấp nuôi con đặc biệt, sổ ngân hàng (giới hạn ở những người có địa chỉ), thẻ nhân viên, thẻ sinh viên, các loại giấy tờ có tên trường, v.v.


Bên cạnh đó cần cài đặt mã số mật khẩu, nên xin vui lòng xác định trước mã số mật khẩu.

Mã số mật khẩu để sử dụng (*1) giấy chứng minh điện tử dùng ký tên

Mã số mật khẩu nhập khi gửi thông tin mà tài liệu điện tử được gửi qua Internet không bị giả mạo, khi tạo đơn điện tử v.v. ví dụ như e-Tax

Hãy cài đặt từ 6 đến 16 chữ số tiếng Anh.

Mã số mật khẩu để sử dụng (*2) giấy chứng minh điện tử dùng chứng minh người sử dụng

Mã số mật khẩu nhập khi nhận dạng danh tính của người dùng khi cấp giấy chứng minh ở cửa hàng tiện lợi v.v., khi đăng nhập và e-Tax và công thông tin Minor portal, v.v.

Hãy cài đặt số có 4 chữ số.
Cả 3 có thể cài đặt mã số mật khẩu giống nhau.

Mã số mật khẩu dùng cho sổ cư trú cơ bản

Mã số mật khẩu cần cho công việc văn phòng của sổ cư trú cơ bản

Mã số mật khẩu dùng hỗ trợ nhập hạng mục mặt thẻ

Mã số mật khẩu để đọc thông tin ví dụ như mã số cá nhân hay họ tên từ chip IC, trong đơn xin điện tử, v.v.

(*1) Giấy chứng minh điện tử dùng chữ ký...Cơ cấu có thể xác nhận được giấy tờ có bị gian lận hay không v.v., khi gửi giấy tờ điện tử ví dụ như e-Tax
(*2) Giấy chứng minh điện tử dùng chứng minh người sử dụng...Cơ cấu chứng minh chỉ việc là bản thân người sử dụng, khi xem trên internet
 Bên cạnh đó, khi bạn không có một phần giấy tờ, xin phiền bạn hãy đến Ban cư dân / chi nhánh của văn phòng quận để cấp thẻ my number. Khi cấp thì cần có giấy tờ xác nhận danh tính v.v. Để biết chi tiết, hãy xem "Giới thiệu về cách nhận thẻ my number (thẻ mã số cá nhân)".

 

Thông tin liên lạc của Ban cư dân văn phòng các quận

Ban cư dân văn phòng Quận Naka-ku        082-504-2301

Ban cư dân văn phòng Quận Asaminami-ku        082-831-4906

Ban cư dân văn phòng Quận Higashi-ku        082-568-7789

Ban cư dân văn phòng Quận Asakita-ku        082-819-3939

Ban cư dân văn phòng Quận Minami-ku        082-250-8945

Ban cư dân văn phòng Quận Aki-ku        082-822-7756

Ban cư dân văn phòng Quận Nishi-ku        082-532-1024

Ban cư dân văn phòng Quận Saeki-ku        082-943-9711

Thông tin liên lạc

Phụ trách hành chính quận Ban tổng vụ Cục kế hoạch tổng vụ
TEL:082-504-2112
FAX:082-504-2069
Địa chỉ email:soumu-kusei@city.hiroshima.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


コロナ

コロナやさしい日本語

Note Regarding Links

Please note some links on this page may navigate to our Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

ベトナム語のバナーの画像<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付