ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Nơi hiện tại Home > Tiếng Việt > Đường link / Bản quyền / các mục miễn trừ trách nhiệm

本文

Đường link / Bản quyền / các mục miễn trừ trách nhiệm

ID bài viết:0000107018 印刷ページ表示

Về đường link

1  Về đường link dẫn đến trang chủ của thành phố Hiroshima từ các trang khác

Về nguyên tắc, việc cài đặt liên kết đến trang chủ của Thành phố Hiroshima là tự do. Tuy nhiên, trừ khi nội dung của trang web gốc hoặc phương thức liên kết được xác định như sau:

・ Chống lại trật tự và đạo đức công cộng

・ Thiệt hại cho bên thứ ba hoặc thành phố này, hoặc thiệt hại lòng tin

Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn hãy kết nối link đến top page  trang chủ của thành phố Hiroshima.

 

2  Về đường link dẫn đến các trang khác từtrang chủ của thành phố Hiroshima

Theo nguyên tắc, giới hạn trong các điều sau đây:

・ Các tổ chức liên quan và nhóm đầu tư đến thành phố Hiroshima

・ Các quốc gia và tổ chức có liên quan

・ Các tổ chức công địa phương khác và các tổ chức liên quan

・ Đại học

・ Cơ quan nghiên cứu thử nghiệm

・ Nhưng gì có tính công cộng cao như các pháp nhân công ích v.v.

・ Những gì mà quản trị viên trang web thấy đặc biệt cần thiết qua tính chất và cấu trúc của trang web

 

Về bản quyền

Theo nguyên tắc, các quyền lợi liên quan đến các tệp như tài liệu hay hình ảnh trên trang chủ của Thành phố Hiroshima và nội dung của chúng thuộc về Thành phố Hiroshima (bản quyền của một số hình ảnh v.v. thuộc sở hữu của nguyên tác giả).

Trừ trường hợp được chấp nhận theo luật bản quyền ví dụ như "sao chép bằng cách sử dụng riêng" hay "trích dẫn" v.v., thì không được sử dụng, sao chép, đăng lại, bán, sửa đổi, in và phát các tài liệu và hình ảnh được đăng trên trang chủ của Thành phố Hiroshima mà không được phép,

Về các mục miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được đăng trên trang chủ của Thành phố Hiroshima là chính xác, nhưng Thành phố Hiroshima không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào mà người dùng thực hiện bằng cách sử dụng thông tin trên trang chủ của Thành phố Hiroshima.

Bên cạnh đó, Thành phố Hiroshima không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung và mọi thiệt hại do việc sử dụng gây ra bởi vì trang web của bên thứ ba được đăng tải trên trang chủ của Thành phố Hiroshima, vì không thuộc quyền kiểm soát của Thành phố Hiroshima.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thay đổi, xóa nội dung được đăng tải trên trang chủ của Thành phố Hiroshima mà không thông báo trước.

 

Thông tin liên hệ thắc mắc về trang này

Public Relations Division, Planning and General Affairs Bureau
Tel:082-504-2116 /  FAX:082-504-2067
E-mail:koho@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Lưu ý về đường link

Một số đường link ở trang này có thể sẽ chuyển đến trang Web tiếng Nhật.

外国人市民のための生活ガイドブック

ベトナム語のバナーの画像<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付