ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Personal Municipal Tax / Prefectural Tax

本文

Personal Municipal Tax / Prefectural Tax

Article ID:0000213290 印刷ページ表示

Ano ang Personal Resident Tax at Prefectural Resident Tax?

Ang personal resident tax at prefectural resident tax ay mga buwis na kinakailangang bayaran sa Hiroshima City, kahit na kayo man ay isang dayuhan, hangga't mayroon kayong address sa Hiroshima City mula Enero 1 at sumusweldo ng nakatakdang halaga o higit pa. Kahit na umalis sa Japan sa Enero 2 o pagkalipas, hindi mawawala ang inyong obligasyong magbayad ng personal resident tax/prefectural resident tax.

Ang halagang kailangang bayaran ay matutukoy base sa natanggap na suweldo mula Enero 1 hanggang Disyembre 31 ng nakaraang taon.

Paraan ng pagbabayad ng personal resident tax/prefectural resident tax

Ang mga sumusunod ay mga paraan ng pagbabayad ng personal resident tax/prefectural resident tax.

Pagkaltas mula sa suweldo (espesyal na koleksyon)

Paunang ikakaltas ng inyong pinagtatrabahuhang kumpanya ang personal resident tax/prefectural resident tax mula sa inyong suweldo at ibabayad ito sa Hiroshima City. Ito ay ang pangkalahatang patakaran para sa mga nagtatrabaho sa mga kumpanya at hindi kailangang sariling magbayad ng personal resident tax/prefectural resident tax.

Sariling pagbabayad (Normal na koleksyon)

Makakatanggap mula sa Hiroshima City ng tax payment notice para sa personal resident tax/prefectural resident tax.

Ang mga sumusunod ay ang 2 paraan ng pagbabayad.

1 Payment form

Mangyaring gamitin ang nakalakip na payment form at bayaran bago ang nakasaad na due date sa notice o sa payment form.

Maaaring magbayad sa mga sumusunod na lugar.

  • Mga pinansyal na institusyon tulad ng mga bangko at post office
  • Convenience store (Para sa may mga naka-print na bar code lamang.)
  • Mga City Tax Office, Tax Office, Municipal Residents Tax Division, Ward Branch Office, Collection Countermeasures Department ng Hiroshima City

Maaring magbayad (Cashless payment) gamit ang credit card o smartphone application (smartphone app). Kailangan ang form para sa pagbabayad na nakapaloob sa sobre (mga form para sa pagbabayad may QR code lamang ang maaaring gamitin) at isang smartphone o computer na may internet access. Mangyaring kumpirmahin dito para sa mga detalye.(Ang website na naka-link ay nakasulat sa Japanese kaya mangyaring isalin ito gamit ang auto-translate (I-click ang "Auto-translate this page " sa itaas na bahagi ng web page.))

2 Bank transfer

Kung magbabayad gamit ang bank transfer,awtomatikong makakaltas sa inyong savings account sa oras ng due date ang kabayaran.

Mangyaring i-click ito para sa mga detalye. (Ang website na naka-link ay nakasulat sa Japanese kaya mangyaring isalin ito gamit ang auto-translate (I-click ang "Auto-translate this page " sa itaas na bahagi ng web page.))

Proseso sa Pag-alis ng Bansa sa Kalagitnaan ng Taon (Upang Umuwi sa Sariling Bansa, Atbp.)

1 Ang pag-abiso tungkol sa ahente ng buwis

Kapag aalis ng bansa (upang umuwi sa sariling bansa, atbp.), kinakailangang magtalaga ng isang taong nakatira sa Japan bilang ahente ng buwis(*). Mangyaring magsumite sa tanggapan ng buwis-pangmunisipyo o tanggapan ng pagbubuwis sa tinitirhang Ward ng "abiso tungkol sa ahente ng buwis para sa personal na buwis pangmunisipyo/prefecture" kung ang ahente ay nakatira sa loob ng lungsod ng Hiroshima, at "abiso tungkol sa ahente ng buwis para sa personal na buwis pangmunisipyo/prefecture (aplikasyon para italaga o baguhin ang ahente ng buwis)" kung ang ahente ay nakatira sa labas ng lungsod ng Hiroshima.

Kung wala namang problema sa pagtanggap ng abiso ng pagbayad ng buwis o sa pagbayad ng halaga, sa halip na mga dokumentong nakasaad sa itaas ay mangyaring magsumite ng "abiso tungkol sa ahente ng buwis para sa personal na buwis pangmunisipyo/prefecture (aplikasyon para sa hindi pagtalaga ng ahente ng buwis)".

Bukod dito, mangyaring magsumite ng "abiso ng pagbabago tungkol sa ahente ng buwis para sa personal na buwis pangmunisipyo/prefecture" kung mayroong pagbabagong naganap sa mga impormasyong nakasaad sa abiso o aplikasyong isinumite.

(*)Ibig sabihin ng ahente ng buwis

Ito ang taong mamamahala sa mga gawaing kaugnay ng buwis tulad ng pagtanggap ng abiso ng pagbayad ng buwis o pagbayad ng halaga para sa mga dahilan na tulad ng paglabas ng bansa ng may-buwis. Dahil dito, ang mga dokumento na tulad ng abiso ng pagbayad ng buwis ay ipapadala sa ahente. Kung walang abiso tungkol sa ahente ng buwis, hindi maipapadala ang abiso ng pagbayad ng buwis, kaya ito ay ilalabas sa publiko alinsunod sa batas. Kung hindi mababayaran ang buwis sa loob ng takdang oras, kinakailangang magbayad para sa pagpapaliban, kaya mangyaring siguraduhing makapag-susumite ng abiso.
Ang abiso tungkol sa ahente ng buwis ay isinusumite sa tanggapan ng buwis pangmunisipyo o tanggapan ng pagbubuwis sa tinitirhang Ward, kaya mangyaring makipagpanayam sa nasabing tanggapan para sa karagdagang detalye.

2 Paraan ng pagbayad kung aalis ng bansa (upang umuwi sa sariling bansa, atbp.)

Kahit na lumabas pa man ng bansa sa kalagitnaan ng taon (upang umuwi sa sariling bansa, atbp.) hindi pa rin mawawala ang iyong obligasyon na magbayad ng buwis pang munisipyo at buwis pang-prefecture.

Kung ang buwis pangmunisipyo/prefecture ay espesyal na kinokolekta sa buwanang kita (sa pamamagitan ng pagbawas), may paraan upang ang buwis ay mabayaran ng isahan gamit ang huling matatanggap na kita o redundancy pay. Para sa isahang pagbabayad ng buwis, mangyaring magtanong sa iyong lugar na pinagtatrabahuan tungkol dito. Bukod dito, kung aalis ng bansa (upang umuwi sa sariling bansa, atbp.) sa anumang araw mula Enero 1 hanggang Abril 30, magiging obligado ang lugar na pinagtatrabahuan na bayaran ang buwis nang isahan kaya hindi na kailangang magtanong.

Kung ang buwis ay hindi mababayaran gamit ang huling matatanggap na kita o redundancy pay, mapapadalhan ang ahente ng buwis na natukoy sa 1 sa itaas ng abiso ng pagbayad ng buwis.

Tungkol sa mga Kasunduan sa Bilateral na Buwis

1 Ano ang kasunduan sa bilateral na buwis

Ang kasunduan sa bilateral na buwis ay isang kasunduan sa gitna ng Japan at ang katambal na bansa upang maiwasan ang dobleng pagkolekta ng buwis. Ang mga dayuhang estudyante o business apprentice na galing sa mga katambal na bansa at pasok sa mga tiyak na pamantayan ay maaaring hindi inoobligahang magbayad ng buwis ng kita o buwis pangmunisipyo/prefecture, ngunit magkaiba para sa bawat bansa ang mga kondisyong itinalaga tulad ng bagay na binuwisan o ang kita.

2 Naaangkop na mga kinakailangan

Ang mga kondisyon sa iksemsyon sa pagbayad ng buwis alinsunod sa kasunduan sa bilateral na buwis ay nag-iiba depende sa katambal na bansa. Para sa mga detalye, mangyaring makipag-ugnay sa "Kawani ng Pinansya, Dibisyon ng Buwis, Seksyon ng Buwis Pangmunisipyo Kaugnay ng Isahang Pagbayad", o di kaya sa tanggapan ng buwis pangmunisipyo o tanggapan ng pagbubuwis sa tinitirhang Ward.

3 Paraan ng pagtanggap ng iksemsyon sa pagbayad ng buwis

Ang mga maaaring makakuha ng iksemsyon sa pagbayad ng buwis pang munisipyo/prefecture alinsunod sa kasunduan sa bilateral na buwis ay kinakailangang magsumite sa takdang oras (hindi lalampas ng Marso 15) kada taon ng abiso tungkol sa iksemsyon sa pagbayad ng buwis. Ang mga nakasaad o nakalakip na dokumento sa abiso ay nakadepende sa mga kondisyon ng aplikasyon, kaya mangyaring makipag-ugnay sa "Kawani ng Pinansya, Dibisyon ng Buwis, Seksyon ng Buwis Pangmunisipyo Kaugnay ng Isahang Pagbayad", o di kaya sa tanggapan ng buwis pang munisipyo o tanggapan ng pagbubuwis sa tinitirhang Ward.

Bukod dito, kung ang pinagtatrabahuan (nagbibigay ng kita) ng dayuhang makatatanggap ng iksemsyon ang magsusumite ng abiso ng pagbayad ng buwanang kita at makakapag-abiso tungkol sa iksemsyon sa pagbayad ng buwis pangmunisipyo/prefecture, mangyaring isulat sa buod ng abiso ng pagbayad ng buwanang kita na ang empleyado ay makatatanggap ng iksemsyon alinsunod sa kasunduan sa bilateral na buwis (Alinsunod sa Artikulo __ ng Kasunduang Pangbuwis ng Japan-______ (hal.: Alinsunod sa Artikulo 21 ng Kasunduang Pangbuwis ng Japan-China)) bago ito isumite.

Mangyaring tandaan na ang abiso ng iksemsyon sa buwis ng kita (kaugnay ng kasunduan sa bilateral na buwis) na isinumite sa tanggapan ng buwis ay hindi magbibigay ng iksemsyon sa buwis pangmunisipyo/prefecture.

Makipag-ugnay sa:

・ Para sa mga bagay kaugnay sa pagkakaltas mula sa suweldo (espesyal na koleksyon)

Pangalan ng Division

Tungkulin

TEL.

e-mail

FAX

Address

Citizen’s Tax Division

Namamahala ng special collection

082-504-2089

shiminzei@city.hiroshima.lg.jp

082-504-2129

1-6-34 Kokutaijimachi, Naka-ku, Hiroshima, 730-8586 (Sa loob ng Hiroshima City Hall)

(Tandaan) Kami ay sarado sa mga national holiday, holiday, Sabado, Linggo, Agosto 6, at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

・ Para sa mga bagay na may kinalaman sa sariling pagbabayad (normal na koleksyon)

City Tax Office

Tungkulin

Namamahalang Ward

Numero ng Telepono

e-mail

FAX

Address

Chuo City Tax Office

Pangunahing namamahala ng  municipal tax

Naka-ku

082-504-2564

chuozei@city.hiroshima.lg.jp

082-504-2378

1-4-21 Kokutaijimachi, Naka-ku, Hiroshima, 730-8587

(Sa loob ng Naka Ward Hall)

Pangalawang namamahala sa municipal tax

Minami-ku

082-504-2751

Tobu City Tax Office

Namamahala sa municipal tax

Higashi-ku/Aki-ku

082-568-7719

toubuzei@city.hiroshima.lg.jp

082-567-6006

9-38 Higashikaniyacho, Higashi-ku, Hiroshima, 732-8510

(Sa loob ng Higashi Ward Hall)

Nishi City Tax office

Pangunahing namamahala sa municipal tax

Nishi-ku

082-532-0942

seibuzei@city.hiroshima.lg.jp

082-232-2127

2-2-1 Fukushimacho, Nishi-ku, Hiroshima, 733-8530

(Nishi Ward Hall)

Pangalawang namamahala ng municipal tax

Saeki-ku

082-532-1012

Northern City Tax Office

Pangunahing namamahala sa municipal tax

Asaminami-ku

082-831-4935

hokubuzei@city.hiroshima.lg.jp

082-877-6288

1-33-14 Furuichi

Asaminami-ku, Hiroshima, 731-0123

(Asaminami Ward Hall)

Pangalawang namamahala ng municipal tax

Asakita-ku

082-831-5016

(Tandaan) Kami ay sarado sa mga national holiday, holiday, Sabado, Linggo, Agosto 6, at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

Pangalan ng Tax Office

Numero ng Telepono

e-mail

FAX

Address

Chuo (Central) City Taxation Affairs Office

Minami Tax Office

082-250-8946

chuozei@city.hiroshima.lg.jp

082-254-2624

1-5-44 Minamimachi, Minami-ku, Hiroshima, 734-8522

(Sa loob ng Minami Ward Office)

Tobu (East) City Taxation Affairs Office 

Aki Tax Office

082-821-4913

toubuzei@city.hiroshima.lg.jp

   082-824-0411

3-4-36 Funakoshiminami, Aki-ku, Hiroshima, 736-8501

(Sa loob ng Aki Ward Office)

Seibu (West) City Taxation Affairs Office 

Saeki Tax Office

082-943-9716

seibuzei@city.hiroshima.lg.jp

   082-943-3310

2−5−28 Kairoen,Saeki-ku, Hiroshima 731-5195

(Sa loob ng Saeki Ward Office)

Hokubu (North) City Taxation Affairs Office 

Asakita Tax Office

082-819-3913

hokubuzei@city.hiroshima.lg.jp

   082-815-1650

4-13-13 Kabe

Asakita-ku, Hiroshima, 731-0292

(Sa loob ng Asakita Ward Office)

(Tandaan) Kami ay sarado sa mga national holiday, holiday, Sabado, Linggo, Agosto 6, at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

Download

Abiso tungkol sa ahente ng buwis para sa personal na buwis pangmunisipyo/prefectur [Wordファイル/23KB]

Abiso tungkol sa ahente ng buwis para sa personal na buwis pangmunisipyo/prefecture (aplikasyon para italaga o baguhin ang ahente ng buwis [Wordファイル/22KB]

Abiso tungkol sa ahente ng buwis para sa personal na buwis pangmunisipyo/prefecture (aplikasyon para sa hindi pagtalaga ng ahente ng buwis) [Wordファイル/17KB]

Abiso ng pagbabago tungkol sa ahente ng buwis para sa personal na buwis pangmunisipyo/prefecture [Wordファイル/22KB]

Kaugnay na impormasyon

Listahan ng mga address at contact information ng Tax Department at mga Municipal Tax Office ng Fiscal Affairs Bureau

Ano ang mangyayari kung hindi magbayad ng buwis ng lungsod?


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付