ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Kapag nanganak

本文

Kapag nanganak

Article ID:0000015341 印刷ページ表示

*Para sa mga katanungan sa mga ward office, branch office atbp.

Sa may markang * sa Inatasang Dibisyon, maaari ring magpalakad sa branch office na sumasaklaw sa lugar ng tirahan.

Check

Kinakailangang Palakad

Bagay na Dadalhin

Paraan ng Palakad / Taong Kailangan ng Palakad

Inatasang Dibisyon

 

Ulat ng kapanganakan

Sertipiko ng Kapanganakan, Pantatak (inkan), Libretong Pangkalusugan ng Ina at Anak

Isagawa ang pag-uulat sa loob ng 14 araw mula sa araw ng pagsilang.

Citizens Affairs Division ng Ward *

 

Pag-submit ng Pagpapaalam ukol sa Kapanganakan

Paki-submit ang Pagpapaalam ukol sa kapanganakan (postcard) na iniabot nang ipinagkaloob ang Libretong pangkalusugan ng ina at anak.
Kinakailangan ang pag-uulat kung walang 2500g ang timbang ng sanggol noong isinilang. Siguraduhin ang pag-submit.

Health Services and Welfare Division ng Ward *

 

Proyektong “Konnichiwa Akachan” (Hello baby)

Dadalaw ang welfare officer, child welfare officer o iba pa sa tahanang may sanggol na hindi lalampas ng 4 buwan pagkatapos ng pagsilang.

Kailangan lamang ang mga sumusunod na palakad sa mga taong sumasailalim dito. Huwag kalimutang isagawa ang palakad kung sumasailalim dito.

Check Kinakailangang Palakad Bagay na Dadalhin Paraan ng Palakad / Taong Kailangan ng Palakad Inatasang Dibisyon

 

Palakad ng Pagsapi sa Pambansang Seguro ng Kalusugan

Sertipiko ng Seguro ng Puno ng Sambahayan

Kung kapanganakan sa sambahayang kasapi sa Pambansang seguro ng kalusugan, at hindi naaangkop sa ibang seguro ng kalusugan, isagawa ang palakad ng pagsapi sa Pambansang seguro ng kalusugan

National Insurance and Pension Division ng Ward *

 

Palakad sa Pag-apply para sa kabuuang halaga para sa panganganak at pag-aalaga ng bata ng Pambansang Seguro ng Kalusugan

(Para sa hindi gagamit ng sistema ng direktang pagbayad o sistema ng kahaliling tagatanggap)

Sertipiko ng Pambansang Seguro ng Kalusugan, katibayan ng panganganak (tulad ng Libretong Pangkalusugan ng Ina at Anak), bagay para malaman ang savings account number na nakapangalan sa puno ng sambahayan, Pantatak (inkan), resibo o kasulatan ng detalye ng gastusin sa panganganak, papeles na ipinagkakaloob ng ospital at iba pa upang patunayang hindi ginagamit ang sistema ng direktang pagbayad (Hindi kailangan kung nakasulat ito sa resibo o kasulatan ng detalye)

 

(Gumagamit ng sistema ng direktang pagbayad at may balanseng halagang ibibigay)

 

Sertipiko ng Pambansang Seguro ng Kalusugan, katibayan ng panganganak (tulad ng Libretong Pangkalusugan ng Ina at Anak), bagay para malaman ang savings account number na nakapangalan sa puno ng sambahayan, Pantatak (inkan), dokumento kaugnay sa kontrata ng kinatawan, resibo o kasulatan ng detalye ng gastusin sa panganganak

Kasapi sa Pambansang Seguro ng Kalusugan na Nanganak

Subalit liban ang tumatanggap mula sa ibang seguro ng kalusugan.

Ukol sa paraan ng pagtanggap ng kabuuang halaga para sa panganganak at pag-aalaga ng bata, may sistema ng direktang pagbayad (Magpapabuo ng kontrata ng kinatawan kaugnay sa pagtanggap sa ospital.), sistema ng kahaliling tagatanggap (Kailangan muna ang aplikasyon at pagpayag ng ospital.), at paraan ng pagtanggap ng kabuuang halaga para sa panganganak at pag-aalaga ng bata pagka-apply pagkatapos ng panganganak. Kung ginamit ang sistema ng direktang pagbayad o sistema ng kahaliling tagatanggap, halagang lumampas sa kabuuang halaga para sa panganganak at pag-aalaga ng bata lamang ang papasanin sa tanggapan ng ospital.

Magtanong sa tanggapan para sa detalye.

Mag-ingat dahil hindi ibibigay ang halaga kung lumipas ang 2 taon mula sa araw na sumunod sa araw ng panganganak.

* Kung 12 linggo o mas matagal ang pagdadalantao, ibibigay ang halaga kahit makunan o magsilang ng patay nang sanggol.

* Para sa mismong taong sakop ng seguro ng kalusugan ng pinagtatrabahuhan o iba pa nang 1 taon pataas (Liban sa samahan ng Pambansang seguro ng kalusugan.), at nanganak sa loob ng 6 buwan mula ng pagbitiw ng tungkulin, ibibigay ang kabuuang halaga para sa panganganak at pag-aalaga ng bata sa dating sinapiang seguro ng kalusugan, kaya’t magtanong sa kinauukulang tanggapan.

National Insurance and Pension Division ng Ward *

 

Palakad sa Pag-apply para sa Pagpapahintulot ng Child Allowance (jidō teate)

Pantatak (inkan), Savings passbook na nakapangalan sa aplikante, Sertipiko ng Seguro ng Kalusugan ng aplikante atbp.

Gawin ang palakad ng paghiling sa loob ng 15 araw mula sa araw na sumunod sa araw na ipinanganak ang bata. Kapag nahuli ang palakad, hindi maibibigay ang halaga para sa nakaraan.

Health Services and Welfare Division *

 

Palakad sa Pag-apply para sa Child Rearing Allowance (jidō fuyō teate)

Katibayan ng allowance, Opisyal na Kopya ng Rehistro ng Pamilya (koseki tōhon), Kopya ng Resident Record, Pantatak (inkan) atbp.

Magtanong sa tanggapan para sa mga partikular ukol sa mga sakop dito.

Health Services and Welfare Division ng Ward *

 

Palakad sa Pag-apply para sa Tulong sa Gastusing Medikal ng mga Sanggol

Pantatak (inkan), Sertipiko ng Seguro ng Kalusugan (Nakasulat ang pangalan ng anak), Sertipiko ng Kita (Kailangan para sa taong lumipat sa loob ng 2-3 taon. Magtanong para sa mga detalye.)

Magtungo sa tanggapan. (May limitasyon sa kita.)

Health Services and Welfare Division ng Ward *

 

Palakad ng Paglipat ng Miyembro ng Sambahayang Nakatira sa Pabahay ng Lungsod atbp.

Kung dadami ang magkasamang nakatira sa pabahay ng lungsod dahil sa panganganak, kailangan ang takdang palakad. Magtanong sa inatasang dibisyon para sa mga detalye.

Architectural Division ng Ward

 

Pagbabago sa Bilang ng Tao para sa Pagtanggal ng Dumi

Makipag-ugnayan sa Environment Projects Division ng Hiroshima City Urban Development Corporation kung dadami ang bilang ng tao sa sambahayan dahil sa panganganak. (Tel: 082-244-7791)

* Sa mga nakatira sa pook ng Fukuda, Umaki, Nukushina, Kaminukushina ng Higashi ward at sa Aki ward, makipag-ugnayan sa Aki District Sanitary Facilities Management Association. (Tel: 082-885-2534)

Operations Division II ng Environment Bureau

* Para sa mga katanungan sa mga ward office, branch office atbp.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Ward office, branch office


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付