ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Serbisyo sa pagbigay ng certificates sa convenience stores

本文

Serbisyo sa pagbigay ng certificates sa convenience stores

Article ID:0000015411 印刷ページ表示

Maaaring kunin ang mga certificates mula sa convenience store sa paggamitng My Number Card !!

Number Card Mga imahe ng

Mga nasasakop sa paggamit at paraan ng paggamit

Maaaring gamitin ng mga residenteng nakarehistro sa siyudad ng Hiroshima, na may hawak na My Number Card na naglalaman ng User ID Digital Certificate, ang serbisyo sa pagbigay ng certificates sa convenience stores.

Kailangang ilagay ang 4-digit PIN number para sa User ID Digitial Certificate, “bilang pagpapatunay na ang aplikante mismo ang gumagawa ng pamamaraan o aplikasyon”, sa paggamit ng serbisyo sa pagbigay ng certificates sa convenience stores.

* May 3 pangunahing paraan sa paggawa ng aplikasyon sa pagtanggap ng My Number Card.

 1. Paggawa ng aplikasyon sa tanggapan ng koreo o Post Office
 2. Paggawa ng aplikasyon sa mula sa smartphone
 3. Paggawa ng aplikasyon mula sa personal computer

Pakitingnan dito ang paraan sa paggawa ng aplikasyon.

Mga nasasakop sa paggamit at paraan ng paggamit Mga imahe ng

* Ang My Number Card lamang ang maaaring gamitin para sa serbisyo sa pagbigay ng certificates sa convenience stores.

(Hindi maaaring gamitin ang Basic Residents’ Registry Card at Seal Registration Certificate.)

Mga dokumentong maaaring tanggapin, singil, oras ng paggamit

Mga certificates na maaaring tanggapin

Singil (bawat piraso)

Oras ng paggamit

Mga komentaryo

Kopya ng Residence Certificate (Juminhyo)

300 yen

Araw-araw, mula 6:30 – 23:00

 

Seal Registration Certificate

300 yen

Para lamang sa mga nagparehistro ng stampa

Certificate para sa mga nakasulat sa talaan o registry ng ipinataw na municipal / prefectural tax

(para sa karaniwang gamit)

350 yen

Para lamang sa pinakabago o latest fiscal year. Pakitingnan ang kaugnay na impormasyon, para sa mga detalye

Family Register Certificate

(Certificate na naglalaman ng lahat ng impormasyon, certificate para sa isang indibidwal)

450 yen

Lunes hanggang Biyernes, 9:00 – 17:00 (Maliban sa Agosto 6)

Ipinagkakaloob lamang kapag ang sariling domicile ay nasa loob ng siyudad ng Hiroshima

Kopya ng dokumentong naglalaman ng record sa paglipat ng tirahan sa Family Register

300 yen

Tungkol sa pagtigil ng serbisyo sa pagbigay ng certificates sa convenience stores

 • Maaaring simulang gamitin ang serbisyo pagkalipas ng 2 araw mula sa araw ng pagbigay ng My Number Card (maliban sa Sabado, Linggo, piyesta opisyal, Agosto 6, Disyembre 29 hanggang Enero 3).
 • Hindi maaaring gamitin ang serbisyo sa Disyembre 29 hanggang Enero 3 pati sa araw ng paggawa ng maintenance.
 • Tungkol sa paggawa ng maintenance, kung kinakailangan ay gagawin ito sa panahon ng pagpapalit ng fiscal year (sa bandang katapusan ng Mayo bawat taon) para sa Income Certificate at iba pa. Sa araw ng paggawa ng maintenance, hindi magagamit ang serbisyo sa buong araw.

Mga tindahang sumusuporta sa serbisyo

Maaaring gamitin ang serbisyo sa sumusunod na mga convenience stores sa buong bansa

7-Eleven, Lawson, Circle-K Sunkus, Family Mart

May ilang tindahan o convenience stores sa labas ng prepektura kung saan maaaring gamitin ang serbisyo

A-Coop Tohoku-Kita, Seicomart, Aeon Retail (Aeon), Community Store, A-Coop Kagoshima, SAVE ON

* Limitado lamang sa mga convenience stores na may multi-copy machines na nakalagay para sa pagproseso ng mga dokumento. Mula sa main menu ng multi-copy machine, piliin ang “行政サービス” (administrative service), sundin ang mga gabay o paliwanag at gamitin ang touch panel sa pag kumpleto ng proseso.

Mga tindahang sumusuporta sa serbisyo Mga imahe ng

Mga bagay na dapat tandaan

Pagpapalit, pagbalik sa binayarang singil, exemption sa pagbayad

Hindi maaaring palitan ang certificate na natanggap o humingi ng refund sa binayarang service fee sa paggamit ng serbisyo sa convenience store. Pakikumpirma nang husto ang mga nilalaman sa paggamit ng mga service terminals sa pagproseso ng mga dokumento.

Kapag nasasakop sa pagtanggap ng exemption sa pagbayad ng service fee, kailangang pumunta sa sumusunod na mga tanggapan dahil hindi maaaring gawin ang mga pamamaraan sa service terminals ng convenience store.

 • Sa Ward Citizen’s Section ng Ward Office, field office at iba pa, para sa pagkuha ng kopya ng Residence Certificate, Seal Registration Certificate, Family Register Certificate at kopya ng dokumentong naglalaman ng record sa paglipat ng tirahan sa Family Register
 • Sa Tax Office ng munisipalidad, Taxation Affairs Section, field office at iba pa para sa pagkuha ng Income Certificate

Pagpigil sa pagpalsipika ng mga dokumento

Ang ginagamit na papel sa pagbigay ng mga dokumento sa convenience store ay iba sa ginagamit na papel sa tanggapan ng munisipyo. Ang papel na ginagamit sa convenience store ay karaniwang A4 na sukat at idinadaan sa anti-tampering / counterfeiting na proseso sa oras ng pag-imprinta. 

Pagkuha ng kopya ng Residence Certificate (Juminhyo)

Dahil hindi maaaring gawin sa convenience stores ang pagbigay ng kopya ng Residence Certificate na may nakasulat na Resident Registry Code Number, kailangang pumunta sa tanggapan ng Ward Residents’ Section sa Ward Office, field office at iba pa sa sariling lokalidad. 

Sang-ayon sa batas, ang kopya ng Residence Certificate na naglalaman ng Individual Number (My Number) ay maaari lamang ibigay sa mga ahensiya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at iba pa na inatasan sa pangangasiwa sa mga pamamaraan ukol sa social security, buwis at mga hakbang laban sa kalamidad. Huwag isumite ang dokumentong ito maliban sa mga nabanggit na tanggapan.

Pagkuha ng certificate kapag may notipikasayon o pahayag kaugnay sa Family Register, pagbabago sa lagay ng residente at iba pa

Kapay may notipikasyon sa pagkamatay, panganganak, pagpapakasal, pagbabago sa sitwasyon o katayuan ng miyembro ng sambahayan at iba pa, ang mga pagbabagong ito ay hindi agad naipapasok sa sistemang ginagamit ng convenience stores sa pagbigay ng pampublikong dokumento.

Kung nais tanggapin agad ang certificate pagkatapos gawin ang pamamaraan kaugnay sa mga pagbabagong nabanggit, kailangang sumangguni muna sa tanggapan ng Ward Citizen’s Section ng Ward Office o field office sa sariling lokalidad.

Kapag nakalimutan ang sariling PIN Number

May PIN Number na itinakda para sa User ID Digital Certificate ng My Number Card. Kapag ipinasok ang maling PIN Number ng 3 beses, mawawalan ito ng bisa at hindi na maaaring gamitin. Sa kasong ito, kailangang pumunta sa tanggapan ng Ward Citizen’s Section ng Ward Office o field office sa sariling lokalidad upang gawin uli ang panibagong setting ng PIN Number.

 • Kung nais kunin ang certificate para sa Family Register na hindi pa naisama sa “computerized” data
  Dahil sa ginagamit na Kanji characters at iba pa sa pangalan, may mga Family Registers na hindi pa naisama sa computerized data, kung kaya hindi pa ito suportado ng sistemang ginagamit sa mga convenience stores. Kung nais kunin ang certificate para sa nabanggit na Family Register o kopya ng dokumentong naglalaman ng record sa paglipat ng tirahan sa Family Register na hindi pa kabilang sa computerized data, kailangang pumunta sa tanggapan ng Ward Citizen’s Section ng Ward Office o field office sa sariling lokalidad upang gawin ang nararapat na mga pamamaraan.
 • Pagkuha ng certificate sa tanggapan o counter ng Ward Citizen’s Section ng Ward Office, field office at iba pa

Maaaring gamitin ang dating pamamaraan sa pagkuha ng certificate sa counter ng Ward Citizen’s Section ng Ward Office at iba pa. Pakidala ang sariling Seal Registration Card kung nais kumuha ng Seal Registration Certificate.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Individual Number Section, General Affairs Division, Planning & Administration Office
Tel:082-504-2112/Fax:082-504-2069
Mail Address:soumu-kusei@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • ザ・ひろしまブランド(英語版)
 • 広島市へ寄付