ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Higashi Ward Office

本文

Higashi Ward Office

Article ID:0000123897 印刷ページ表示

Higashi Ward Office

9-38 Higashi Kaniyacho, Higashi-ku, Hiroshima-shi

 

Mga gawain at contact information ng bawat organisasyon sa Ward Office

■Mga oras na bukas ang opisina

Oras ng pagbubukas 8:30 ~ 17:15

Araw na sarado Sabado, Linggo, mga holiday, Disyembre 29 hanggang Enero 3, Agosto 6

(Paalala 1) Bilang karagdagan tungkol sa rehistro ng pamilya, puwede pa rin tumanggap ang opisina ng mga guwardya sa Higashi Ward Office kahit sarado ang opisina.

(Paalala 2) Bilang karagdagan sa nasa itaas, ang tanggapan ng Tosaka ay sarado tuwing Martes at Miyerkules, magbubukas sa araw ng Miyerkules kapag ang kasunod na araw nito ay holiday.

(Paalala 3) Para sa mga araw na Sabado, Linggo at Holiday, Mangyaring gamitin ang City Hall Service Corner para sa mga kahilingan para sa kopya ng Residence Card.

Opisina ng Higashi WardTrabaho at Telepono ng bawat sekyon

 

 ▼Kagawaran ng Mamamayan

 (732-8510 9-38 Higashi Kaniyacho, Higashi-ku)

  Seksyon ng Koordinasyon ng Pangangasiwa ng Ward (Opisina ng Higashi Ward, 2F) E-mail : hi-kusei@city.hiroshima.lg.jp

TEL. 082-568-7703

 

● Tanggapan ng pangkalahatang pagsasaayos ng ward            ●Alok at kontrata para sa mga kalakal, konstruksyon at operasyon

●Pampublikong impormasyon sa mga naninirahan sa ward        ●Konsultasyon para sa naninirahan sa ward

●Iba’t ibang mga statistic survey      ●Pamamahala ng gusali ng pamahalaan

●Mga benta sa paglalathala              ●Pamamahala ng mga tiket para sa malakihang basura, atbp

  Seksyon ng Promosyon ng Rehiyon (Opisina ng Higashi Ward, 2F) E-mail : hi-chiiki@city.hiroshima.lg.jp


(Sentro ng suporta sa pagbuo ng pamayanan)

TEL.      

082-568-7704

              082-568-7705

 

●Promosyon sa negosyo ng pagpapaganda at pagpapabuti ng ward       ●Pagsulong ng ligtas at secured na pag-unlad ng pamayanan

●Pag-isyu ng katibayan sa pag-iwas sa kalamidad, mga countermeasures ng at kalamidad             ●Pagsulong ng mga hakbang sa kaligtasan sa trapiko

●Pagpapanatili ng indikasyon ng bahay         ●Malusog na pag-unlad ng mga kabataan

●Resolusyon laban sa Mapanganib na mga ibon at hayop         ●Pamamahala at operasyon ng mga lugar ng pagpupulong at mga sentrong pambata

               

  Seksyon ng Mamamayan (Opisina ng Higashi Ward, 1F) E-mail : hi-shimin@city.hiroshima.lg.jp

Seksyon ng Paninirahan
TEL. 082-568-7708

 

●Abiso sa pagbabago ng paninirahan            ●Patunay tulad ng kopya ng rehistro ng pamilya o Residence Card

●Pagrehistro ng selyo                       ●Pag-isyu ng personal number card

 ●Pagpapapasok sa paaralan ng mga bata at mag-aaral

Pangpamilyang Talaan
TEL. 082-568-7709

 

●Pagrehistro ng family registry        ●Pahintulot ng paglilibing

●Sertipiko ng espesyal na permanenteng paninirahan ●Pansamantalang pahintulot sa pagpapatakbo ng kotse atbp.

  Seksyon ng Insurance at Pension (Opisina ng Higashi Ward, 1F) E-mail : hi-honen@city.hiroshima.lg.jp 

 

TEL.       082-568-7711

              082-568-7712

 

●Enrollment at pag-withdraw ng National Health Insurance        ●Pagtanggap ng National Pension Enrollment at Exemption

●Suporta para sa mga nawalan dahil sa sakit at pagkamatay      

  Nukushina Branch Office (732-0033 1-18-5, Nukushina, Higashi Ward) TEL. 082-289-2000

 

● Patunay tulad ng kopya ng family registry o Residence Card  ● Pagrehistro ng selyo       ● Pag-isyu ng personal number card         

●Pagtanggap ng National Health Insurance at National Pension              ● Pahintulot ng paglilibing   ●Imbakan ng buwis sa lungsod           

  Hesaka Liaison Office (732-0016  10-26-2, Hesakaizue, Higashi Ward) TEL. 082-229-0127

 

●  Patunay tulad ng kopya ng family registry o Residence Card               ●Pag-isyu ng sertipiko ng selyo atbp.                             

 

▼Dibisyong Pangkapakanan  (732-8510 9-34 Higashi Kaniyacho, Higashi Ward)

  Seksyon ng Lokal na suporta (Higashi Ward General Welfare Center, 1F) E-mail : hi-sasaeai@city.hiroshima.lg.jp

Seksyon ng komprehensibong suportang pangrehiyonal
TEL. 082-568-7731

 

●Pakikipag-ugnayan sa pampublikong kapakanan at mga komiteng pambata        ●Mga organisasyong pang-rehiyon at mga organisasyong may kaugnayan sa kalusugan at medikal

●Pagsulong ng komprehensibong pangangalaga ng pamayanan             ●Konsultasyong pangkalusugan, medikal at pangkapakanan

Sulok pangkonsultasyon para sa mga bata  TEL. 082-568-7794

●Iba’t ibang konsultasyon sa mga bata tulad ng relasyon ng magulang at anak, pagtanggi sa paaralan, pagkasutil, pag-unlad at mga alalahanin tungkol sa pang-aabuso

Pangunahing seksyon ng suportang rehiyonal
TEL. 082-568-7735

● Ang pagpapalabas ng isang handbook ng kalusugan ng ina at bata, mga pagsusuri sa kalusugan para sa mga sanggol at mga bata, konsulta sa mga bakuna, konsultasyon sa kalusugan, iba't ibang mga pagsusuri na medikal, konsultasyon para sa kalusugang mental, konsultasyon at allowance para sa mga nakaligtas sa Atomic Bomb, atbp.

Pangalawahang seksyon ng suportang rehiyonal
TEL. 082-568-7729

Sentrong lokal ng suporta sa pangangalaga ng bata TEL. 082-261-0315

●Konsultasyon sa pangangalaga ng sanggol at pagpapalaki ng bata

  Seksyong Pangkapakanan (Higashi Ward General Welfare Center, 1F) E-mail : hi-fukushi@city.hiroshima.lg.jp

Pangangalaga sa mga nakatatanda (Mga nakatatanda)
TEL. 082-568-7730

●Suportang pangkapakanan ng matatanda, pangangalaga ng matatandang nasa yugto, atbp

Pangangalaga sa mga nakatatanda (Tagapag-alaga)
TEL. 082-568-7732

●Benipisyo para sa pangangalaga, patunay ng pangangailangan ng pangangalaga, atbp.

Seksyon ng kapakanang pambata

TEL. 082-568-7733

 

●Konsultasyon para sa pagpasok sa paaralan ng nursery         ●Allowance ng bata

● Suporta para sa medikal na gastos ng mga bata        ●Suporta para sa mga pamilyang nag-iisa ang magulang

Pamamahala ng kapakanang pangkapansanan
TEL. 082-568-7734

 

● Pag-isyu ng notebook patunay ng kapansanang pisikal, notebook patunay ng pangangalaga, at notebook patunay ng suporta sa pasyenteng may kapansanang mental. ● Sariling pagsuportang medikal (pangangalagang pangsaykayatrikong medikal, pangangalagang medikal para sa rehabilitasyon, pag-aalagang medikal)

●Serbisyong pangsuporta para sa kapakanan ng mga may kapansanan   ● Ang tukoy na mga gastos medikal (itinalagang hindi masasamang sakit), sakit na talamak sa mga bata, atbp.

  Dibisyon ng Pangkabuhayan (Higashi Ward General Welfare Center, 1F) E-mail : hi-seikatsu@city.hiroshima.lg.jp

Pamamahala
TEL. 082-568-7725

 

●Pagsulong ng donasyon ng dugo   ●Pagtanggap ng pondo sa aktibidad ng Japanese Red Cross

●Pagbabayad ng pera sa sakuna at kalamidad (condolence money)       ● Pagpapanatili at pamamahala ng mga pangkalahatang sentro ng kapakanan, atbp.

Pang-proteksyon 1
TEL. 082-568-7726

● Pagpapasya, konsulta, pagtutukoy ng kapakanan, atbp.

Pang-proteksyon 2

TEL. 082-568-7727

Pang-proteksyon 3

TEL. 082-568-7728

 

▼Dibisyon ng Konstruksyon (732-8510 9-38 Higashi Kaniyacho, Higashi-ku)

  Seksyon ng Maintenance (Opisina ng Higashi Ward, 4F) E-mail : hi-kanri@city.hiroshima.lg.jp

Katiwala
TEL. 082-568-7739

 

● Pahintulot para sa pribadong paggamit ng kalsada at sewer floor         ●Hakbang para sa mga pinabayaang bisikleta

● Pag-apruba sa pagpoproseso ng kalsada    ● Pahintulot para sa panlabas na advertising

● Pribadong paggamit ng parke       ● Pagkumpirma at sertipikasyon ng publiko at pribadong hangganan tulad ng mga kalsada at parke

● Pagsasama ng mga pribadong kalsada sa mga lansangan ng lungsod ●pag-install at pagpapanatili ng mga ilaw sa kalye, atbp

Tagapanatili
TEL. 082-568-7747

● Pagpapanatili at pagkumpuni ng mga kalsada, tulay, ilog, parke, atbp.

  Seksyon ng Konstruksyon (Opisina ng Higashi Ward, 4F) E-mail :hi-kenchiku@city.hiroshima.lg.jp

Pang-pasilidad
TEL. 082-568-7744

 

● Aplikasyon ng munisipal na pabahay           ● Pagpapanatili ng munisipal na pabahay

Pang-konstruksyon
TEL. 082-568-7745

 

● Pagtanggap, pagsusuri, at inspeksyon ng mga aplikasyon ng kumpirmasyon sa gusali              ● Konsultasyon ng arkitektura, atbp.

  Seksyon ng pagpapanatili ng rehiyon (Opisina ng Higashi Ward, 4F) E-mail : hi-chisei@city.hiroshima.lg.jp

Kawani ng pagpapanatili 1
TEL. 082-568-7748

● Bagong konstruksyon ng mga kalsada, tulay, pasilidad sa kaligtasan ng trapiko, mga parke, atbp.

Kawani ng pagpapanatili 2
TEL. 082-568-7749

 

● Gawain ng pagpapabuti sa ilog     ● Gawaing konstruksyon upang maiwasan ang pagbagsak ng mga matarik na dalisdis, atbp.

● Pagpapabuti at pagkumpuni ng mga pasilidad sa agrikultura at kagubatan          

 

 

Seksyon ng Accounting (Opisina ng Higashi Ward, 2F)  E-mail : hi-kaikei@city.hiroshima.lg.jp 

TEL. 082-568-7751

● Ang gawaing pang-administratibo na may kaugnayan sa pagbabayad ng pera sa publiko, atbp.

 

 

 

Komisyon sa Halalan ng Higashi Ward (Opisina ng Higashi Ward, 2F) E-mail : hi-senkan@city.hiroshima.lg.jp

TEL. 082-568-7703

● Paghahanda ng iba't ibang mga listahan ng elektoral            

 ● Pagtatakda, pagbabago at pag-aalis ng distrito ng pagboto

● Tungkulin ng tanggapan tungkol sa pagboto at pagbibilang           

●Pag-install ng poster bulletin board

● Ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa mga personal na talumpati         

● Ang gawain sa tanggapan na may kaugnayan sa iba't ibang mga boto at direktang mga kahilingan

● Ang paliwanag tungkol sa halalan at impormasyon sa publiko

 

 

Tanggapan ng Buwis ng Higashi (Opisina ng Higashi Ward, 2F) E-mail : toubuzei@city.hiroshima.lg.jp

  Pamamahala

TEL. 082-568-7715

Pag-isyu ng sertipiko ng buwis sa lungsod, pag-iimbak ng buwis sa lungsod, pagbibigay ng sign / pagbabalik ng bisikleta na may sign, paglipat ng pondo ng buwis sa lungsod, refund / paglalaan ng hindi tamang pagbabayad ng buwis sa lungsod, atbp.

  Tagapangasiwa ng buwis ng munisipalidad

TEL. 082-568-7719  

Pagpapataw ng personal na buwis sa munisipyo (regular na koleksyon, espesyal na koleksyon na may kaugnayan sa kita ng pensyon), pagtanggap ng personal na pagpapahayag ng buwis sa munisipyo atbp.

  Clerk ng lupa

TEL. 082-568-7720

Pagsusuri at imposisyon ng permanenteng ari-arian (Lupa), pagsisiyasat ng paghawak ng buwis ng espesyal na lupa, at pagbubuwis, atbp.

  Tagapangalaga ng bahay

TEL. 082-568-7721

Pagsusuri ng buwis ng ari-arian (bahay)

 

 

 

Ang Higashi Ward Disaster Countermeasures Headquarters ay itinatag dahil sa malakas na ulan, baha, bagyo, lindol, atbp.

Ang mga nakatuon na telepono na direktang konektado sa punong tanggapan ay ang mga sumusunod.

TEL. 082-568-7783

 

Pag-access sa tanggapan ng gobyerno ng Higashi Ward, ang sentro ng pangkalahatang pangkalusugan ng Higashi Ward, Opisina ng Nukushina, Opisina ng Hesaka

Opisina ng Higashi Ward 9-38 Higashi Kaniyacho, Higashi-ku, Hiroshima-shi

 

Higashi Ward General Welfare Center 9-34 Higashi Kaniyacho, Higashi-ku, Hiroshima-shi

 (Patnubay sa trapiko)

Hiroden Bus Line 2 (Prefectural office ~ Fuchu area) Bumaba sa bus stop ng Opisina ng Higashi Ward

Hiroden Bus Line 5 (Ushita ~ University Hospital) Bumaba sa bus stop ng Opisina ng Higashi Ward

Hiroshima Bus No. 27 (Nakayama) Line Bumaba sa Atagomachi bus stop

Hiroshima Bus No. 29 (Fukawa) Line Bumaba sa Atagomachi bus stop    

 

Tanggapan ng sangay ng Nukushima 1-18-5, Nukushina, Higashi-ku, Hiroshima-shi

(Patnubay sa trapiko)

Hiroshima Bus No. 29 (Fukawa) Line Bumaba sa Shimo Nukushina bus stop

 

Opisina ng Hesaka 26-10-2, Hesakaizue, Higashi-ku, Hiroshima-shi

(Patnubay sa trapiko)

Hiroden Bus Route 12 (Hesaka ~ Niho) Bumaba sa Sakuragaoka Danchi bus stop

 

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Community Coordination Division, Citizens Affairs Department, Higashi Ward Office
Tel:082-568-7703 / FAX:082-262-6986
E-mail:hi-kusei@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • ザ・ひろしまブランド(英語版)
 • 広島市へ寄付