ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Nơi hiện tại Home > Tiếng Việt > Trợ cấp trẻ em, v.v.

本文

Trợ cấp trẻ em, v.v.

ID bài viết:0000047360 印刷ページ表示

【Trợ cấp trẻ em, v.v.】 *Trong trang này, trợ cấp trẻ em và trợ cấp đặc biệt được gọi chung là “trợ cấp trẻ em, v.v.”

Những người đã chuyển đến thành phố Hiroshima, sinh con, v.v. và trở thành người nuôi con thì đừng quên làm thủ tục!

Hãy làm thủ tục yêu cầu tại Ban phúc lợi quận nơi bạn sống hoặc các chi nhánh (trừ chi nhánh Ninoshima), trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày dự định chuyển đi, ngày sinh con v.v.
Nếu thủ tục bị chậm trễ, thì sẽ không được thanh toán phần đã qua.
Nếu người yêu cầu (người nhận trợ cấp) là người làm việc một mình xa nhà thì cần làm thủ tục ở nơi đi làm việc một mình xa nhà.
Nếu người yêu cầu (người nhận trợ cấp) là nhân viên công chức thì cần làm thủ tục ở nơi làm việc.

Đối tượng thanh toán

Trợ cấp trẻ em được thanh toán cho người có đăng ký cư trú tại thành phố Hiroshima và nuôi con sống trong nước (Bao gồm cả trường hợp du học ở nước ngoài.) đến trước khi tốt nghiệp trường trung học cơ sở (cho đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau khi đạt 15 tuổi). Nếu cha mẹ cùng nuôi con, thì theo nguyên tắc người có thu nhập cao hơn là người nhận trợ cấp.

Chế độ trợ cấp trẻ em, v.v. sẽ thay đổi một phần từ khoản thanh toán tháng 10 năm 2022!

Khoản thanh toán hàng tháng, giới hạn thu nhập

Được thanh toán như sau theo độ tuổi của con và số người con, thu nhập của người nhận trợ cấp.

Khoản thanh toán hàng tháng

Độ tuổi, v.v.

Khoản thanh toán (khoản hàng tháng)

Trường hợp ít hơn khoản giới hạn thu nhập (1)

0 tuổi ~ dưới 3 tuổi

15.000 yên (đồng nhất)

3 tuổi ~ trước khi tốt nghiệp tiểu học

Người con thứ nhất, người con thứ 2    10.000 yên

Người con thứ 3 trở đi       15.000 yên  (ghi chú 1)

Học sinh trung học cơ sở

10.000 yên (đồng nhất)

Trường hợp nhiều hơn khoản giới hạn thu nhập (1), ít hơn khoản giới hạn thu nhập tối đa (2)
(0 tuổi ~ học sinh trung học cơ sở)

5.000 yên (đồng nhất)

Trường hợp nhiều hơn khoản giới hạn thu nhập tối đa (2)

Không thanh toán (Ghi chú 2)

(Ghi chú 1) Đếm số người con trong thời gian cho đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau khi đạt 18 tuổi.

(Ghi chú 2) Khoản thanh toán tháng 6 năm 2022 sẽ thanh toán 5.000 yên mỗi tháng, từ khoản thanh toán tháng 10 năm 2022 sẽ “không thanh toán”.

Cách đếm số người con, ví dụ cụ thể về khoản thanh toán

Trường hợp nuôi 4 người con, độ tuổi như sau:

Độ tuổi

19 tuổi

16 tuổi

10 tuổi

5 tuổi

Cách đếm số người con

Không thuộc đối tượng

Người con thứ nhất

Người con thứ 2

Người con thứ 3

Khoản thanh toán

Không thuộc đối tượng

Không thuộc đối tượng

10.000 yên

15.000 yên

Giới hạn thu nhập

(Vạn yên)

Phân loại

Khoản giới hạn thu nhập (1)

Khoản giới hạn thu nhập tối đa (2)

Số người thân phụ dưỡng

Khoản thu nhập

Khoản thu nhập

 (ước tính của người thu nhập tiền lương)

Khoản thu nhập

Khoản thu nhập

(ước tính của người thu nhập tiền lương)

0 người

622

833,3

858

1.071

1 người

660

875,6

896

1.124

2 người

698

917,8

934

1.162

3 người

736

960

972

1.200

4 người

774

1.002

1,010

1.238

5 người

812

1.040

1.048

1.276

 

Trường hợp người thân phụ dưỡng, v.v. từ 6 người trở lên thì tính thêm 380.000 yên cho 1 người (cơ sở khoản thu thập).

Ngoài ra, vui lòng xem “Về giới hạn thu nhập của trợ cấp trẻ em”, để biết chi tiết về cách tính, v.v. của giới hạn thu nhập.

Ngày thanh toán (dự định)

Trợ cấp trẻ em sẽ được thanh toán chia 3 lần một năm (tháng 2, tháng 6, tháng 10) và được trả cho từng 4 tháng.

Ngày thanh toán (dự định)

Phần tháng thanh toán

Ngày 15 tháng 2

Phần tháng 10 ~ phần tháng 1

Ngày 15 tháng 6

Phần tháng 2 ~ phần tháng 5

Ngày 15 tháng 10

Phần tháng 6 ~ phần tháng 9

* Vào thứ 7 chủ nhật ngày lễ, thì sẽ thanh toán vào ngày thường ngay trước đó.

Khai báo hiện trạng

Theo nguyên tắc, từ khai báo hiện trạng năm 2022, bằng cách xác nhận hiện trạng của người thụ hưởng bằng hồ sơ công khai, v.v. sẽ không cần phải nộp khai báo hiện trạng nữa.

Tuy nhiên, những người dưới đây cần tiếp tục nộp khai báo hiện trạng.

1  Người có địa chỉ trên thẻ cư trú khác với thành phố Hiroshima do bạo lực, v.v. từ người hôn phối

2  Người không có thẻ cư trú và hộ khẩu của trẻ em đủ điều kiện được thanh toán

3  Người đang thỏa thuận ly hôn và không sống cùng người hôn phối

4  Người giám hộ của trẻ vị thành niên là pháp nhân, người nhận trợ cấp của các cơ sở, v.v.

5  Ngoài ra, người được Thành phố Hiroshima hướng dẫn nộp

Thủ tục và các loại mẫu đơn của trợ cấp trẻ em

Người có các mục thay đổi dưới đây vui lòng thông báo nhanh chóng.

Những giấy tờ cần thiết cho thủ tục

Khi cần thủ tục

(1)Đơn yêu cầu chứng nhận

(2) sổ ngân hàng, (3) copy của thẻ bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận tham gia lương hưu, (4) thẻ My Number (Thẻ mã số cá nhân) (hoặc thẻ thông báo mã số cá nhân và giấy tờ xác nhận nhân dân (giấy phép lái xe v.v.)) của người yêu cầu, người hôn phối

 Ngoài ra, có trường hợp cần đơn kiến nghị.

・Khi mới nuôi con do sinh người con thứ nhất
・Khi chuyển đến thành phố Hiroshima từ ngoài thành phố
・Khi người con ra khỏi cơ sở bảo dưỡng trẻ em, v.v.
・Khi thay đổi người nhận trợ cấp do người nhận trợ cấp chuyển đi nước ngoài hay do thay đổi người kiếm sống chính của gia đình, v.v.
・Khi sống riêng cùng người con và đang thỏa thuận ly hôn hoặc đã ly hôn xong
・Khi không còn là nhân viên công chức

(khi số người con nuôi dưỡng tăng lên)

Đơn yêu cầu thay đổi khoản tiền

(khi số người con nuôi dưỡng giảm đi)

 

Khai báo thay đổi khoản tiền

Ngoài ra, có trường hợp cần đơn kiến nghị, v.v.

・Khi là người nhận trợ cấp trẻ em và số người con nuôi tăng lên do sinh, v.v. người con thứ 2 trở đi
・Khi số người con nuôi dưỡng giảm đi do không còn giám hộ nữa, v.v.

Khai báo thay đổi

・Khi địa chỉ của người con hay người hôn phối đang sống ngoài thành phố đã thay đổi (bao gồm cả chuyển ra nước ngoài)

・Khi tên của người con hay người hôn phối đang sống ngoài thành phố đã thay đổi

・Khi kết hôn và bắt đầu nuôi con cùng với người hôn phối, hoặc khi người hôn phối đang nuôi con không còn nữa

・Khi mức lương hưu tham gia của người nhận trợ cấp thay đổi (bao gồm cả khi người nhận trợ cấp trở thành nhân viên công chức)

・Khi người nhận trợ cấp đang thỏa thuận ly hôn đã ly hôn (vui lòng để trống cột người hôn phối và nộp.)

Khai báo hiện trạng

Về nguyên tắc không cần phải nộp

*Tuy nhiên, một số người vẫn cần tiếp tục nộp khai báo hiện trạng, vì vậy vui lòng kiểm tra phần giải thích về khai báo hiện trạng bên trên.

Khai báo mất đi lý do nhận trợ cấp

・Khi số người con nuôi dưỡng không còn do không còn giám hộ nữa
・Khi người nhận trợ cấp trở thành nhân viên công chức
・Khi thay đổi người nhận trợ cấp do thay đổi người kiếm sống chính của gia đình

・Khi sống riêng cùng người con và đang thỏa thuận ly hôn hoặc đã ly hôn xong
・Khi người nhận trợ cấp bị cầm tù

Khai báo thay đổi cơ quan tài chính

Khi thay đổi tài khoản chuyển tiền (giới hạn chỉ tên của người nhận trợ cấp).

Đơn kiến nghị

Khi nuôi trẻ em mà không phải là con của mình ví dụ như cháu, v.v.

Đơn kiến nghị giám hộ sống riêng

Khi làm việc một mình xa nhà, v.v. nên sống riêng với con

Đơn kiến nghị liên quan đến du học nước ngoài

Khi con đi du học nước ngoài

Đơn kiến nghị (người giám hộ vị thành niên )

Khi người đại diện theo pháp luật đề nghị, trong trường hợp không có người có quyền cha mẹ với đứa trẻ

Đơn kiến nghị (cha mẹ sống cùng)

Khi người cha hoặc người mẹ sống cùng người con đề nghị, trong trường hợp cha và mẹ sống riêng khi đang thỏa thuận ly hôn

Khai báo chỉ định người cha mẹ chỉ định

Khi cha mẹ chỉ định người nhận trợ cấp trẻ em, v.v. trong trường hợp cha mẹ v.v. ở nước ngoài và con ở trong nước

Đơn yêu cầu trợ cấp trẻ em chưa thanh toán

Khi người nhận trợ cấp tử vong

Đơn xin thay đổi mã số cá nhân

・Khi đăng ký mới mã số cá nhân của người hôn phối, v.v. do kết hôn v.v.
・Khi mã số cá nhân của người nhận trợ cấp, trẻ em, người hôn phối, v.v. thay đổi

* Nếu bạn không có các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp theo của ngày dự kiến ​​chuyển đi, ngày sinh con, v.v. vui lòng trao đổi với Ban phúc lợi của quận nơi bạn sinh sống sau đó nhất định hãy nộp dù chỉ có đơn yêu cầu chứng nhận (đơn yêu cầu thay đổi khoản tiền) trong vòng 15 ngày.
* Nếu đơn được gửi qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận sẽ là ngày đơn yêu cầu đến Ban phúc lợi quận hoặc các chi nhánh (trừ chi nhánh Ninoshima).

Mọi thắc mắc và thủ tục xin vui lòng liên hệ tới Ban phúc lợi quận nơi bạn cư trú (Không thể làm thủ tục tại chi nhánh Ninoshima.).

Bộ phận phúc lợi trẻ em Ban phúc lợi

Xin lưu ý!

・Trường hợp người nhận trợ cấp chuyển từ thành phố Hiroshima đến đơn vị chính quyền khác (bao gồm làm việc một mình xa nhà) thì cần thủ tục yêu cầu ở đơn vị chính quyền nơi chuyển đến, trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày dự định chuyển đi. Nếu thủ tục yêu cầu bị chậm trễ, thì sẽ không được thanh toán phần đã qua, nên hãy lưu ý.

・Nếu không còn là nhân viên công chức thì hãy thực hiện thủ tục tại Ban phúc lợi quận nơi bạn sống, trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày thôi việc. Nếu thủ tục yêu cầu bị chậm trễ, thì sẽ không được thanh toán phần đã qua, nên hãy lưu ý.

・Trường hợp người nhận trợ cấp chuyển ra nước ngoài do chuyển công tác, v.v., người hôn phối và người con tiếp tục sống ở trong nước, thì cần thủ tục thay đổi người nhận trợ cấp thành người hôn phối, v.v. Vui lòng thực hiện thủ tục yêu cầu với Ban phúc lợi quận nơi bạn sống, trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày dự định chuyển đi. Nếu thủ tục yêu cầu bị chậm trễ, thì sẽ không được thanh toán phần đã qua, nên hãy lưu ý.

・Trong trường hợp người con sống ở nước ngoài, theo nguyên tắc không thể nhận trợ cấp cho dù trường hợp cha mẹ, v.v. sống ở trong nước. Tuy nhiên, khi con đi du học tại trường ở nước ngoài, nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định thì có trường hợp có thể nhận trợ cấp trẻ em, v.v.

・Trong trường hợp cha mẹ sống riêng khi đang thỏa thuận ly hôn hoặc đã ly hôn rồi (trường hợp phiếu cư trú trở nên riêng nhau) thì ưu tiên người sống cùng người con sẽ là người nhận trợ cấp. Khi làm thủ tục cần giấy tờ xác nhận được việc đang thỏa thuận ly hôn, v.v. vui lòng thực hiện thủ tục yêu cầu với Ban phúc lợi quận nơi bạn sống, trong vòng 15 ngày từ ngày tiếp theo ngày đạt điều kiện ưu tiên sống cùng. Nếu thủ tục yêu cầu bị chậm trễ, thì sẽ không được thanh toán phần đã qua, nên hãy lưu ý. Tuy nhiên, những người đang nhận trợ cấp trẻ em, v.v. từ trước tới nay, nếu sống riêng với người con do đang thỏa thuận ly hôn, v.v. thì tư cách nhận trợ cấp sẽ mất vào ngày đạt điều kiện ưu tiên sống cùng.

・Trường hợp người con ở trong cơ sở bảo dưỡng trẻ em, v.v. thì không phải là bố mẹ, v.v. mà là những người thiết lập cơ sở đứa trẻ đang ở sẽ nhận được trợ cấp. Tuy nhiên, trường hợp đứa trẻ ra khỏi cơ sở bảo dưỡng trẻ em, v.v. thì cần làm thủ tục yêu cầu để cha mẹ, v.v. nhận trợ cấp. Vui lòng thực hiện thủ tục yêu cầu với Ban phúc lợi quận nơi bạn sống, trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày ra khỏi cơ sở.

・Trường hợp cha mẹ sống ở nước ngoài, người con ở trong nước, sống bằng tiền cha mẹ gửi cho, thì người sống cùng đứa trẻ mà cha mẹ đã chỉ định có thể nhận được trợ cấp trẻ em, v.v.

・Trẻ em có người giám hộ vị thành niên thì người giám hộ vị thành niên có thể nhận được trợ cấp trẻ em, v.v.

・Việc thanh toán trợ cấp trẻ em, v.v. có thể bị dừng hoặc trợ cấp trẻ em, v.v. đã thanh toán có thể phải trả lại do những thay đổi trong tình hình của người nhận trợ cấp, v.v.

* Hãy tham khảo cả Trang chủ của Văn phòng Nội các.

Về các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới

Từ quan điểm ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới, nếu nhận thấy rằng yêu cầu chứng nhận người nhận đủ tiêu chuẩn bị chậm trễ vì “lý do bất khả kháng”, thì trợ cấp trẻ em, v.v. có thể được thanh toán kể từ tháng sau khi xảy ra “lý do bất khả kháng”. Trong trường hợp này, cần phải làm yêu cầu trong vòng 15 ngày sau khi “lý do bất khả kháng” chấm dứt, vì vậy vui lòng trao đổi trước với Ban phúc lợi quận nơi bạn sống.

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Lưu ý về đường link

Một số đường link ở trang này có thể sẽ chuyển đến trang Web tiếng Nhật.

外国人市民のための生活ガイドブック

ベトナム語のバナーの画像<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付