ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Child Allowance (Allowance para sa anak)

本文

Article ID:0000004738Petsa ng Pag-update:2020年5月11日更新印刷ページ表示

Child Allowance (Allowance para sa anak)

[Child Allowance] (Mula Abril 2012 (Heisei 24))

Para sa taong lumipat sa lungsod ng Hiroshima at nagpapalaki ng bata dahil sa panganganak o iba pa, huwag kalimutan ang palakad!

 • l Sa loob ng 15 araw mula sa araw na sumunod sa araw na balak umalis/araw ng panganganak atbp, gawin ang palakad ng pag-claim sa Welfare Division ng ward na inyong tinitirahan o sa branch office (liban sa Ninoshima branch office).
 • l Kung mahuli ang palakad, hindi maibibigay ang para sa nakaraan.
 • l Kung nagtatrabaho nang hiwalay sa pamilya (tanshin funin) ang taong taga-claim (tagatanggap), kailangan ang palakad sa lugar kung saan nagtatrabaho nang hiwalay sa pamilya.
 • l Kung kawani ng pamahalaan ang taong taga-claim (tagatanggap), kailangan ang palakad sa lugar kung saan nagtatrabaho.

Sakop sa pagbibigay

 Ibinibigay ang child allowance sa taong may rehistro bilang residente sa lungsod ng Hiroshima, at nagpapalaki ng batang hindi pa nagtatapos ng gitnang paaralan (chūgakkō) (hanggang unang Marso 31 pagkatapos umabot sa 15 taong gulang) at nakatira sa loob ng bansa (Japan). Kung parehong nagpapalaki ng bata ang ama at ina, sa patakaran, ang mas mataas ang kita ang tagatanggap.

Buwanang Halagang Ibinibigay/Limitasyon sa Kita

 Ibibigay ang sumusunod ayon sa edad at bilang ng bata, at kita ng tagatanggap.

Buwanang Halagang Ibinibigay

Buwanang Halagang Ibinibigay

Edad

Halagang Ibinibigay

(Buwanang Halaga)

0 taong gulang – bago mag-3 taong gulang

\15,000 (pantay-pantay)

3 taong gulang – bago magtapos ng mababang paaralan

Unang anak, Pangalawang Anak \10,000
mula Pangatlong Anak \15,000 (*)

Mag-aaral sa gitnang paaralan (chūgakusei)

\10,000 (pantay-pantay)

Kung saklaw o lampas sa halaga ng limitasyon sa kita

(0 taong gulang – mag-aaral sa gitnang paaralan)

\5,000 (pantay-pantay)

(*) Binibilang na bata hanggang sa unang Marso 31 pagkatapos umabot sa 18 taong gulang.

Pagbilang ng Bilang ng Bata/Aktuwal na Halimbawa ng Halagang Ibinibigay

Kung nagpapalaki ng 4 batang nasa sumusunod na edad

Pagbilang ng Bilang ng Bata/Aktuwal na Halimbawa ng Halagang Ibinibigay

Edad

19 taong gulang

16 taong gulang

10 taong gulang

5 taong gulang

Pagbilang ng bilang ng bata

Hindi sakop

Unang anak

Pangalawang Anak

Pangatlong Anak

Halagang Ibinibigay

Hindi sakop

Hindi sakop

\10,000

\15,000

Halaga ng Limitasyon sa Kita

Halaga ng Limitasyon sa Kita

Bilang ng Kamag-anak
na Sinusuportahan

Halaga ng Kita

Halaga ng Suweldo
 (Batayan ng Taong Kumikita sa Sahod)

0 katao

\6,220,000

\8,333,000

1 katao

\6,600,000

\8,756,000

2 katao

\6,980,000

\9,178,000

3 katao

\7,360,000

\9,600,000

4 katao

\7,740,000

\10,021,000

5 katao

\8,120,000

\10,421,000

Kung 6 katao o higit pa ang kamag-anak na sinusuportahan, dinadagdagan ng \380,000 sa bawat 1 katao (batay sa halaga ng kita)

Mangyari lamang na tingnan ang “Tungkol sa Limitasyon sa Kita para sa Child Allowance” 「児童手当の所得制限について」 para sa mga detalye ng paraan ng pagkalkula ng limitasyon sa kita atbp.

Araw (Schedule) ng Pagbibigay

 Ibinibigay ang child allowance nang 3 beses sa isang taon (Pebrero, Hunyo, Oktubre), tuwing 4 buwan.

Araw (Schedule) ng Pagbibigay

Araw (Schedule) ng Pagbibigay

Ibinibigay para sa Buwan ng

Pebrero 15

Oktubre – Enero

Hunyo 15

Pebrero – Mayo

Oktubre 15

Hunyo - Setyembre

* Kung Sabado, Linggo o Pista Opisyal, sa pinakamalapit na karaniwang araw bago nito.

Pangunahing Palakad Manyari lamang na magtanong sa Child Welfare Section, Welfare Division ng ward na inyong tinitirahan para sa mga detalye.

Pangunahing Palakad

Palakad

Kailan Kailangan ang Palakad

Kinakailangang Papeles atbp. para sa Palakad

Paghingi ng Pahintulot

 • Kung magpapalaki ng bata dahil sa panganganak ng unang anak
 • Kung lumipat sa lungsod ng Hiroshima mula sa ibang lugar
 • Kung umalis ang bata sa pasilidad para sa pag-aalaga ng mga bata (jidō yōgō shisetsu)
 • Kung babaguhin ang tagatanggap dahil lumipat sa labas ng bansa ang tagatanggap o nagbago ang pangunahing nagsusustento atbp.
 • Kung kasama sa tirahan ang bata pagkatapos ng diborsyo o habang nag-uusap tungo sa diborsyo
 • Kung hindi na kawani ng pamahalaan

Kasulatan ng Paghingi ng Pahintulot認定請求書 [PDFファイル/526KB], Pantatak (inkan), Passbook, Sertipiko ng Pagsapi sa Pensyon o kopya ng Sertipiko ng Seguro ng Kalusugan, My Number Card (Individual Number Card) (o notification card ng individual number at ID (lisensya sa pagmamaneho o iba pa)
Maaaring kailanganin ang Kasulatan ng petisyon o iba pang papeles.

Paghingi na Baguhin ang Halaga

Pag-uulat ng Pagbabago ng Halaga

 • Kung tagatanggap ng child allowance, at nadagdagan ang batang pinapalaki dahil sa panganganak ng pangalawang anak o iba pa (Paghingi na baguhin ang halaga)
 • Kung nabawasan ang batang pinapalaki dahil wala na sa pangangalaga (custody) o iba pa (Pag-uulat ng pagbabago ng halaga)

Kasulatan ng Paghingi ng Pahintulot na Baguhin ang Halaga 額改定請求書 [PDF/191KB]o Ulat ng Pagbabago ng Halaga 額改定届 [PDF/186KB]at Pantatak (inkan)
Maaaring kailanganin ang Kasulatan ng petisyon o iba pang papeles.

Pag-uulat ng Kasalukuyang Kalagayan

Kung nais ipagpatuloy ang pagtanggap ng allowance
(tuwing Hunyo taon-taon)

Ipapadala sa koreo ang kinakailangang papeles para sa palakad sa simula ng Hunyo. Sulatan ito ng mga kinakailangang bagay at i-submit ito nang hindi lalampas sa katapusan ng Hunyo.
Siguraduhing i-submit ito 現況届 [PDFファイル/199KB]dahil hindi matatanggap ang allowance para sa Hunyo at sumusunod pang buwan kung hindi mag-submit ng ulat ng kasalukuyang kalagayan.

Pag-uulat ng Pagkawala ng Katuwiran ng Pagtanggap

 • Kung wala nang batang pinapalaki dahil wala na sa pangangalaga o iba pa
 • Kung naging kawani ng pamahalaan ang tagatanggap
 • Kung nagbago ang tagatanggap dahil nagbago ang pangunahing nagsusustento o iba pa
 • Kung bukod ang tirahan sa bata pagkatapos ng diborsyo o habang nag-uusap tungo sa diborsyo
 • Kung nakulong ang tagatanggap

Ulat ng Pagkawala ng Katuwiran ng Pagtanggap 受給事由消滅届, Pantatak (inkan)

* Kung hindi makumpleto ang kinakailangang mga papeles para sa palakad sa loob ng 15 araw mula sa araw na sumunod sa araw na balak umalis, araw ng panganganak atbp., makipagkonsulta sa Welfare Division sa ward na inyong tinitirahan, at siguraduhing i-submit sa loob ng 15 araw kahit ang kasulatan ng paghingi ng pahintulot man lamang (kasulatan ng paghingi na baguhin ang halaga).

Sa Welfare Division sa ward na inyong tinitirahan lamang para sa mga katanungan at palakad (Hindi maaaring magsagawa ng palakad sa Ninoshima branch office.)

 Listahan ng mga Welfare Division sa bawat ward

Iba’t Ibang Form para sa Child Allowance

 Kung mayroong bagay na hindi malinaw tungkol sa paraan ng pagsulat, magtanong lamang sa Welfare Division sa ward na inyong tinitirahan..

Iba’t Ibang Form para sa Child Allowance

Pangalan

Kailan Kailangan ang Palakad

Kasulatan ng Paghingi ng Pahintulot 2号様式 (認定請求書) [PDFファイル/526KB]

 • Kung magpapalaki ng bata dahil sa panganganak ng unang anak
 • Kung lumipat sa lungsod ng Hiroshima mula sa ibang lugar
 • Kung umalis ang bata sa pasilidad para sa pag-aalaga ng mga bata (jidō yōgō shisetsu)
 • Kung babaguhin ang tagatanggap dahil lumipat sa labas ng bansa ang tagatanggap o nagbago ang pangunahing nagsusustento
 • Kung kasama sa tirahan ang bata pagkatapos ng diborsyo o habang nag-uusap tungo sa diborsyo
 • Kung hindi na kawani ng pamahalaan

Kasulatan ng Paghingi na Baguhin ang Halaga 額改定請求書 [PDF/191KB](kapag nadagdagan)

Ulat ng Pagbabago ng Halaga 額改定届 [PDF/186KB](kapag nabawasan)

 • Kung tagatanggap ng child allowance, at nadagdagan ang batang pinapalaki dahil sa panganganak ng pangalawang anak o iba pa
 • Kung nabawasan ang batang pinapalaki dahil wala na sa pangangalaga (custody) o iba pa

Ulat ng Kasalukuyang Kalagayan 6号様式 (現況届) [PDFファイル/199KB]

Kung nais ipagpatuloy ang pagtanggap ng allowance (tuwing Hunyo taon-taon)

Ulat ng Pagkawala ng Katuwiran ng Pagtanggap 受給事由消滅届

 • Kung wala nang batang pinapalaki dahil wala na sa pangangalaga o iba pa
 • Kung naging kawani ng pamahalaan ang tagatanggap
 • Kung nagbago ang tagatanggap dahil nagbago ang pangunahing nagsusustento o iba pa
 • Kung bukod ang tirahan sa bata pagkatapos ng diborsyo o habang nag-uusap tungo sa diborsyo
 • Kung nakulong ang tagatanggap

Ulat ng Pagbabago ng Institusyong Pinansyal 金融機関変更届

Kung babaguhin ang account na padadalhan (furikomisaki) (Para lang sa nakapangalan sa tagatanggap.)

Kasulatan ng Petisyon 申立書 [PDF/43KB]

Kung nasa pangangalaga at nagpapalaki ng batang hindi sariling anak tulad ng apo at iba pa

Kasulatan ng Petisyon sa Pangangalaga na Bukod ang Tirahan 別居監護申立書 [PDF/112KB]

Kung hindi kasama sa tirahan ang bata dahil nagtatrabaho nang hiwalay sa pamilya (tanshin funin)

Kasulatan ng Petisyon kaugnay sa Pag-aaral sa Ibang Bansa 海外留学に関する申立書 [PDF/187KB]

Kung nag-aaral sa ibang bansa ang bata

Kasulatan ng Petisyon (Tagapag-alaga ng Menor de-edad) 申立書(未成年後見人)

Kung maga-apply ang legal na kinatawan para sa batang walang shinkensha o taong may kapangyarihan ng pagkamagulang

Kasulatan ng Petisyon (Ama o Inang Kasama sa Tirahan) 申立書(同居父母)

Kung maga-apply ang ama o inang kasama sa tirahan ng bata kung hiwalay ng tirahan ang ama’t ina habang nag-uusap tungo sa diborsyo

Ulat ng Pagtatalaga ng Ama at Ina ng Taong Itinalaga 父母指定者指定届

Kung nasa ibang bansa ang ama at ina at nasa loob ng bansa ang bata, at itatalaga ng ama at ina ang taong tatanggap ng child allowance

Kasulatan ng Pag-claim sa Hindi Nabayarang Child Allowance 未支払児童手当請求書

 Kung namatay ang tagatanggap

Kasulatan ng Pagbibigay-alam ng Pagbabago ng Individual Number 個人番号変更等申出書 [PDF/108KB]

 • Kung panibagong irerehistro ang individual number ng asawa dahil sa pagpapakasal o iba pa
 • Kung nagbago ang individual number ng tagatanggap, bata, asawa at iba pa

Mag-ingat!

 • Kung lilipat ang tagatanggap sa ibang munisipalidad mula sa lungsod na ito (Kasama ang nagtatrabaho nang hiwalay sa pamilya (tanshin funin).), kinakailangan ang palakad ng pag-claim sa nilipatang munisipalidad sa loob ng 15 araw mula sa araw na sumunod sa araw na balak umalis. Mag-ingat dahil hindi maibibigay ang para sa nakaraan kung mahuli ang palakad ng pag-claim.
 • Kung hindi na kawani ng pamahalaan, isagawa ang palakad ng pag-claim sa Welfare Division sa ward na inyong tinitirahan sa loob ng 15 araw mula sa araw na sumunod sa araw ng pag-alis sa trabaho. Mag-ingat dahi hindi maibibigay ang para sa nakaraan kung mahuli ang palakad ng pag-claim.
 • Kung lumipat ang tagatanggap sa ibang bansa dahil sa paglipat sa trabaho (tenkin) atbp., at patuloy na maninirahan sa loob ng bansa ang asawa at anak, kailangan ang palakad ng pagbabago o pagpalit ng tagatanggap sa asawa. Isagawa ang palakad ng pag-claim sa Welfare Division ng ward na inyong tinitirahan sa loob ng 15 araw mula sa sumunod na araw sa araw na balak umalis. Mag-ingat dahil hindi maibibigay ang para sa nakaraan kung mahuli ang palakad ng pag-claim.
 • Kung nakatira ang bata sa ibang bansa, kahit nakatira ang ama at ina sa loob ng bansa, sa patakaran, hindi maaaring tumanggap ng allowance. Subalit kung nag-aaral ang bata sa paaralan sa ibang bansa, maaaring matanggap ang allowance kung masunod ang takdang kondisyon.
 • Kung nag-uusap tungo sa diborsyo o nag-diborsyo at hiwalay ang tirahan ng ama at ina (kung nakabukod ang resident record), uunahin ang kasama ng bata sa tirahan bilang tagatanggap. Kailangan para sa palakad ang papeles kung saan matitiyak na nag-uusap tungo sa diborsyo o iba pa. Isagawa ang palakad ng pag-claim sa Welfare Division ng ward na inyong tinitirahan sa loob ng 15 araw mula sa sumunod na araw sa araw na natatag ang kondisyon ng pangunguna ng kasama sa tirahan. Mag-ingat dahil hindi maibibigay ang para sa nakaraan kung mahuli ang palakad ng pag-claim. Para sa taong tumatanggap ng allowance, kung mahihiwalay ang tirahan sa bata dahil sa pag-uusap tungo sa diborsyo atbp., mawawala ang karapatang tumanggap sa araw na natatag ang kondisyon ng pangunguna ng kasama sa tirahan.
 • Kung nakapasok ang bata sa pasilidad para sa pag-aalaga ng mga bata (jidō yōgō shisetsu), hindi ang ama o ina kundi ang nagtatag ng pasilidad o iba pa ang tatanggap ng allowance. Kung umalis sa pasilidad para sa pag-aalaga ng mga bata, kailangan ang palakad ng pag-claim para matanggap ng ama o ina ang allowance. Isagawa ang palakad ng pag-claim sa Welfare Division ng ward na inyong tinitirahan  sa loob ng 15 araw mula sa araw na sumunod sa araw ng pag-alis sa pasilidad.
 • Kung nakatira ang ama at ina sa ibang bansa, at nakatira ang bata sa loob ng bansa nang namumuhay sa padalang pera ng ama at ina, maaaring matanggap ng itinalaga ng ama at inang taong kasama ng bata sa tirahan.
 • Para sa batang may tagapag-alaga ng menor de-edad, maaaring matanggap ng tagapag-alaga ng menor de-edad ang allowance.
 • Maaaring matigil ang pagbibigay ng allowance o ipasauli ang ibinigay na allowance dahil sa pagkakaroon ng pagbabago sa kalagayan ng tagatanggap at iba pa.

Mangyari lamang na sanggunian din ang homepage ng Kagawaran ng Kalusugan, Paggawa at Kagalingan (Ministry of Health, Labour and Welfare)

Homepage ng Kagawaran ng Kalusugan, Paggawa at Kagalingan (Ministry of Health, Labour and Welfare)

[Allowance para sa anak] (Abril 2010 – Marso 2012)

 Natapos ang allowance para sa anak noong Marso 2012, at mula Abril 2012 naging child allowance ito. Mangyari lamang na tingnan ang homepage ng Kagawaran ng Kalusugan, Paggawa at Kagalingan (Ministry of Health, Labour and Welfare) tungkol sa sistema ng allowance para sa anak.

 I-click ang nasa itaas upang pumunta sa homepage ng Kagawaran ng Kalusugan, Paggawa at Kagalingan (Ministry of Health, Labour and Welfare).

Sa Welfare Division ng ward na inyong tinitirahan para sa mga detalye

Homepage ng Kagawaran ng Kalusugan, Paggawa at Kagalingan (Ministry of Health, Labour and Welfare)

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付