ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Child Allowance (Allowance para sa anak)

本文

Child Allowance (Allowance para sa anak)

Article ID:0000004738 印刷ページ表示

[Child Allowance (Allowance para sa anak)] * Sa page na ito, ang allowance para sa anak at espesyal na mga benepisyo ay pangkalahatang tinutukoy bilang "child allowance, atbp."

Para sa taong lumipat sa lungsod ng Hiroshima at nagpapalaki ng bata dahil sa panganganak o iba pa, huwag kalimutan ang palakad!

 Sa loob ng 15 araw mula sa araw pagkatapos ng itinakdang araw ng pag-alis/araw ng panganganak atbp., gawin ang palakad ng pag-claim sa Welfare Division ng ward na inyong tinitirahan o sa branch office (liban sa Ninoshima branch office).


Kung mahuli ang palakad, hindi maibibigay ang para sa nakaraan.


Kung nagtatrabaho nang hiwalay sa pamilya (tanshin funin) ang taong taga-claim (tagatanggap), kailangan ang palakad sa lugar kung saan nagtatrabaho nang hiwalay sa pamilya.


Kung kawani ng pamahalaan ang taong taga-claim (tagatanggap), kailangan ang palakad sa lugar kung saan nagtatrabaho.

Sakop sa pagbibigay

Ibinibigay ang child allowance sa taong may rehistro bilang residente sa lungsod ng Hiroshima, at nagpapalaki ng batang hindi pa nagtatapos ng gitnang paaralan (chūgakkō) (hanggang unang Marso 31 pagkatapos umabot sa 15 taong gulang) at nakatira sa loob ng bansa (Japan). Kung parehong nagpapalaki ng bata ang ama at ina, sa patakaran, ang mas mataas ang kita ang tagatanggap.

Simula sa Oktubre 2022 na pagbibigay, iilang bahagi ng sistema ng allowance para sa anak ay magbabago!

Buwanang Halagang Ibinibigay/Limitasyon sa Kita

Ibibigay ang sumusunod ayon sa edad at bilang ng bata, at kita ng tagatanggap.

Buwanang Halagang Ibinibigay

Edad

Halagang Ibinibigay (Buwanang Halaga)

Kung mas mababa ang halaga ng limitasyon sa kita (1)

0 taong gulang – bago mag-3 taong gulang

15,000 Yen (pantay-pantay)

3 taong gulang – bago magtapos ng mababang paaralan

Unang anak, Pangalawang Anak 10,000 Yen
Mula Pangatlong Anak 15,000 Yen (Paalala 1)

Mag-aaral sa gitnang paaralan (chūgakusei)

10,000 Yen (pantay-pantay)

Kung mas mataas ang halaga ng limitasyon sa kita (1), ngunit mas mababa sa halaga ng pinakamataas na limitasyon ng kita (2)
(0 taong gulang – mag-aaral sa gitnang paaralan)

5,000 Yen (pantay-pantay)

Kung mas mataas sa halaga ng pinakamataas na limitasyon sa kita (2)

(0 taong gulang – mag-aaral sa gitnang paaralan)

Hindi bibigyan (Paalala 2)

(Paalala 1) Binibilang ang bata hanggang sa unang Marso 31 pagkatapos umabot sa 18 taong gulang.

(Paalala 2) Bibigyan ng buwanang halaga na 5000 Yen sa Hunyo 2022, ngunit "hindi mabibigyan" mula sa Oktubre 2022.

Pagbilang ng Bilang ng Bata/Aktuwal na Halimbawa ng Halagang Ibinibigay

Kung nagpapalaki ng 4 batang nasa sumusunod na edad

Edad

19 taong gulang

16 taong gulang

10 taong gulang

5 taong gulang

Pagbilang ng bilang ng bata

Hindi sakop

Unang anak

Pangalawang Anak

Pangatlong Anak

Halagang Ibinibigay

Hindi sakop

Hindi sakop

10,000 Yen

15,000 Yen

Halaga ng Limitasyon sa Kita

(~~,000 Yen)

Pagbubukod

Halaga ng limitasyon sa kita (1)

Halaga ng pinakamataas na limitasyon sa kita (2)

Bilang ng Kamag-anak na Sinusuportahan

Halaga ng Kita

Halaga ng Suweldo

(Batayan ng Taong Kumikita sa Sahod)

Halaga ng Kita (Income)

Halaga ng Suweldo (Revenue)

(Batayan ng Taong Kumikita sa Sahod)

0 katao

622

833.3

858

1,071

1 katao

660

875.6

896

1,124

2 katao

698

917.8

934

1,162

3 katao

736

960

972

1,200

4 katao

774

1,002

1,010

1,238

5 katao

812

1,040

1,048

1,276

 

Kung 6 katao o higit pa ang kamag-anak na sinusuportahan, dinadagdagan ng 380,000 Yen sa bawat 1 katao (batay sa halaga ng kita/income)

Mangyari lamang na tingnan ang  “Tungkol sa Limitasyon sa Kita para sa Child Allowance”para sa mga detalye ng paraan ng pagkalkula ng limitasyon sa kita atbp.

Araw (Schedule) ng Pagbibigay

Ibinibigay ang child allowance nang 3 beses sa isang taon (Pebrero, Hunyo, Oktubre), tuwing 4 buwan.

Araw (Schedule) ng Pagbibigay

Ibinibigay para sa Buwan ng

Pebrero 15

Oktubre – Enero

Hunyo 15

Pebrero – Mayo

Oktubre 15

Hunyo - Setyembre

* Kung Sabado, Linggo o Pista Opisyal, sa pinakamalapit na karaniwang araw bago nito.

Genkyo Todoke (Ulat ng Kasalukuyang Sitwasyon)

Bilang patakaran mula piskal na taong 2022, hindi na kailangan mag-submit ng Genkyo Todoke (ulat ng kasalukuyang sitwasyon) dahil itse-tsek ang kasalukuyang sitwasyon ng tagatanggap mula sa mga public records, atbp.

Subalit, kinakailangan pa rin na mag-submit ng Genkyo Todoke (ulat ng kasalukuyang sitwasyon) ang mga sumusunod na tao.

1. Tao na ang address sa resident card ay iba sa Hiroshima City dahil sa karahasan ng asawa, atbp.

2. Tao na wala sa family registry o walang residence card ng batang eligible na makatanggap ng allowance.

3. Taong hiwalay na naninirahan sa asawa habang nag-uusap tungo sa diborsyo.

4. Korporasyon na tagapag-alaga ng mga menor de edad, tagatanggap sa mga pasilidad, atbp.

5. Iba pang mga tao na sinabihan ng Hiroshima City na mag-submit ng ulat ng kasalukuyang sitwasyon.

Mga Palakad at Uri ng Form para sa Child Allowance, atbp.

Kung ikaw ay mayroong alinman sa mga sumusunod na pagbabago, mangyaring ipaalam ito sa amin sa lalong madaling panahon.

Kinakailangang Papeles, atbp. para sa Palakad

Kailan Kailangan ang Palakad

(1)Nintei Seikyusho (Nintei Seikyusho (Kasulatan ng Paghingi ng Kwalipikasyon

(2)Passbook, (3) Kopya ng health insurance card o sertipiko ng pension enrollment , (4) My Number Card (Individual Number Card) ng taga-claim o ng asawa (o notification card ng individual number at ID (lisensya sa pagmamaneho o iba pa))

Maaaring kailanganin ang Moshitatesho (kasulatan ng petisyon) o iba pang papeles.

・Kung magpapalaki ng bata dahil sa panganganak ng unang anak


・Kung lumipat sa lungsod ng Hiroshima mula sa ibang lugar


・Kung umalis ang bata sa pasilidad para sa pag-aalaga ng mga bata (jidō yōgō shisetsu)


・Kung babaguhin ang tagatanggap dahil lumipat sa labas ng bansa ang tagatanggap o nagbago ang pangunahing nagsusustento atbp.
・Kung kasama sa tirahan ang bata habang nag-uusap tungo sa diborsyo o pagkatapos ng diborsyo
・Kung hindi na kawani ng pamahalaan

(Kung nadagdagan ang batang pinapalaki)

Gakukakutei Seikyusho (Kasulatan ng Paghingi ng Pahintulot na Baguhin ang Halaga)

(Kung nabawasan ang batang pinapalaki)

Gakukakutei Todoke (Ulat ng Pagbabago ng Halaga)

Maaaring kailanganin ang Moshitatesho (kasulatan ng petisyon) o iba pang papeles.

・Kung tagatanggap ng child allowance, at nadagdagan ang batang pinapalaki dahil sa panganganak ng pangalawang anak o iba pa
・Kung nabawasan ang batang pinapalaki dahil wala na sa pangangalaga (custody) o iba pa

Henko Todoke (Ulat ng Pagbabago)

・Kung nagbago ang tirahan ng asawa at bata na nasa labas ng lungsod (kabilang ang paglipat sa ibang bansa)

・Kung nagbago ang pangalan ng asawa at bata na nasa labas ng lungsod

・Kung nagpakasal at kasabay ang asawa na magpalaki ng bata, o kung wala na ang asawang nagpalaki ng bata

・Kung nagbago ang pensyon ng tagatanggap (kabilang ang tagatanggap na naging kawani ng pamahalaan)

・Kung ang tagatanggap na nag-uusap tungo sa diborsyo ay nakipag-diborsyo na (panatilihing blangko ang bahagi ng form tungkol sa asawa)

Genkyo Todoke (Ulat ng Kasalukuyang Sitwasyon)

Hindi kailangang mag-submit bilang patakaran

*Subalit, kinakailangan pa rin ng iilang tao na mag-submit ng Ulat ng Kasalukuyang Kalagayan, kaya mangyaring i-tsek ang paliwanag tungkol sa Genkyo Todoke (Genkyo Todoke (Ulat ng Kasalukuyang Sitwasyon) sa itaas.

Jukyu Jiyu Shometsu Todoke (Ulat ng Pagkawala ng Katuwiran ng Pagtanggap)

・Kung wala nang batang pinapalaki dahil wala na sa pangangalaga (custody) o iba pa


・Kung naging kawani ng pamahalaan ang tagatanggap


・Kung nagbago ang tagatanggap dahil nagbago ang pangunahing nagsusustento o iba pa


・Kung bukod ang tirahan sa bata habang nag-uusap tungo sa diborsyo o pagkatapos ng diborsyo


 ・Kung nakulong ang tagatanggap

Kinyu Kikan Henko Todoke (Ulat ng Pagbabago ng Institusyong Pinansyal)

Kung babaguhin ang account na padadalhan (furikomisaki) (Para lang sa nakapangalan sa tagatanggap.)

Moshitatesho (Kasulatan ng Petisyon)

Kung nasa pangangalaga at nagpapalaki ng batang hindi sariling anak tulad ng apo at iba pa

Bekkyo Kango Moshitatesho (Kasulatan ng Petisyon sa Pangangalaga na Bukod ang Tirahan)

Kung hindi kasama sa tirahan ang bata dahil nagtatrabaho nang hiwalay sa pamilya (tanshin funin)

Kaigai Ryugaku ni Kansuru Moshitatesho (Kasulatan ng Petisyon kaugnay sa Pag-aaral sa Ibang Bansa)

Kung nag-aaral sa ibang bansa ang bata

Moshitatesho (Kasulatan ng Petisyon) (Tagapag-alaga ng Menor de-edad)

Kung maga-apply ang legal na kinatawan para sa batang walang shinkensha o taong may kapangyarihan ng pagkamagulang

Moshitatesho (Kasulatan ng Petisyon) (Ama o Inang Kasama sa Tirahan)

Kung maga-apply ang ama o inang kasama sa tirahan ng bata kung hiwalay ng tirahan ang ama’t ina habang nag-uusap tungo sa diborsyo

Fubo Shiteisha Shitei Todoke (Ulat ng Pagtatalaga ng Ama at Ina ng Taong Itinalaga)

Kung nasa ibang bansa ang ama at ina at nasa loob ng bansa ang bata, at itatalaga ng ama at ina ang taong tatanggap ng child allowance

Mishiharai Jido Teate Seikyusho (Kasulatan ng Pag-claim sa Hindi Nabayarang Child Allowance)

Kung namatay ang tagatanggap

Kojin Bango Henkoto Moshidesho (Kasulatan ng Pagbibigay-alam ng Pagbabago ng Individual Number)

・Kung panibagong irerehistro ang individual number ng asawa dahil sa pagpapakasal o iba pa


・Kung nagbago ang individual number ng tagatanggap, bata, asawa at iba pa

*Kung hindi maikumpleto ang mga papeles, atbp. na kailangan para sa palakad sa loob ng 15 araw mula sa araw pagkatapos ng itinakdang araw ng pag-alis, araw ng panganganak, atbp., mangyaring i-submit kahit ang Nintei Seikyusho (Kasulatan ng Paghingi ng Kwalipikasyon) (Gakukakutei Seikyusho (Kasulatan ng Paghingi na Baguhin ang Halaga)) lamang sa loob ng 15 araw pagkatapos na kumonsulta sa Welfare Division ng ward na inyong tinitirahan.


*Kung magsa-submit sa pamamagitan ng pagpapadala ng postal mail, ang araw ng pagtanggap ay ang araw na dumating ang kasulatan sa Welfare Division ng ward o sa branch office (maliban sa Ninoshima branch office).

Para sa mga katanungan o palakad, mangyaring makipag-ugnayan sa Welfare Division ng ward na inyong tinitirahan (Hindi maaaring gawin ang palakad sa Ninoshima branch office).

Welfare Division, In-charge ng Child Welfare

Mag-ingat!

・Kung lilipat ang tagatanggap sa ibang munisipalidad mula sa lungsod na ito (Kasama ang nagtatrabaho nang hiwalay sa pamilya (tanshin funin).),kinakailangan ang palakad ng pag-claim sa nilipatang munisipalidad sa loob ng 15 araw mula sa araw pagkatapos ng itinakdang araw ng pag-alis.Mag-ingat dahil hindi maibibigay ang para sa nakaraan kung mahuli ang palakad ng pag-claim.

・Kung hindi na kawani ng pamahalaan, isagawa ang palakad ng pag-claim sa Welfare Division sa ward na inyong tinitirahan sa loob ng 15 araw mula sa araw pagkatapos ng itinakdang araw ng pag-alis sa trabaho.Mag-ingat dahil hindi maibibigay ang para sa nakaraan kung mahuli ang palakad ng pag-claim.

・Kung lumipat ang tagatanggap sa ibang bansa dahil sa paglipat sa trabaho (tenkin) atbp., at patuloy na maninirahan sa loob ng bansa ang asawa at anak, kailangan ang palakad ng pagbabago o pagpalit ng tagatanggap sa asawa atbp.Isagawa ang palakad ng pag-claim sa Welfare Division ng ward na inyong tinitirahan sa loob ng 15 araw mula sa araw pagkatapos ng itinakdang araw ng pag-alis.Mag-ingat dahil hindi maibibigay ang para sa nakaraan kung mahuli ang palakad ng pag-claim.

・Kung nakatira ang bata sa ibang bansa, kahit nakatira ang ama at ina sa loob ng bansa, sa patakaran, hindi maaaring tumanggap ng allowance.Subalit kung nag-aaral ang bata sa paaralan sa ibang bansa, maaaring matanggap ang child allowance kung masunod ang takdang kondisyon.

・Kung nag-uusap tungo sa diborsyo o nag-diborsyo at hiwalay ang tirahan ng ama at ina (kung nakabukod ang resident record), uunahin ang kasama ng bata sa tirahan bilang tagatanggap.Kailangan para sa palakad ang papeles kung saan matitiyak na nag-uusap tungo sa diborsyo o iba pa.Isagawa ang palakad ng pag-claim sa Welfare Division ng ward na inyong tinitirahan sa loob ng 15 araw mula sa araw pagkatapos na maitatag ang kondisyon sa pangunguna ng kasama sa tirahan.Mag-ingat dahil hindi maibibigay ang para sa nakaraan kung mahuli ang palakad ng pag-claim.Para sa taong tumatanggap ng allowance, kung mahihiwalay ang tirahan sa bata dahil sa pag-uusap tungo sa diborsyo atbp., mawawala ang karapatang tumanggap sa araw na natatag ang kondisyon ng pangunguna ng kasama sa tirahan.

・Kung nakapasok ang bata sa pasilidad para sa pag-aalaga ng mga bata (jidō yōgō shisetsu), hindi ang ama o ina kundi ang nagtatag ng pasilidad o iba pa ang tatanggap ng allowance.Kung umalis sa pasilidad para sa pag-aalaga ng mga bata, kailangan ang palakad ng pag-claim para matanggap ng ama o ina ang allowance.Isagawa ang palakad ng pag-claim sa Welfare Division ng ward na inyong tinitirahan sa loob ng 15 araw mula sa araw pagkatapos na umali sa pasilidad.

・Kung nakatira ang ama at ina sa ibang bansa, at nakatira ang bata sa loob ng bansa nang namumuhay sa padalang pera ng ama at ina, maaaring matanggap ng itinalaga ng ama at inang taong kasama ng bata sa tirahan.

・Para sa batang may tagapag-alaga ng menor de-edad, maaaring matanggap ng tagapag-alaga ng menor de-edad ang allowance.

・Maaaring matigil ang pagbibigay ng allowance o ipasauli ang ibinigay na allowance dahil sa pagkakaroon ng pagbabago sa kalagayan ng tagatanggap at iba pa.

Mangyaring sumangguni sa website<外部リンク>ng Cabinet Office

Mga Hakbang upang Maiwasan ang Pagkalat ng Nakakahawang Sakit na COVID-19

Mula sa palagay na maiwasan ang pagkalat ng nakakahawang sakit na COVID-19, kung napag-alaman na ang kahilingan sa sertipikasyon ng kwalipikadong tagatanggap ay nahuli dahil sa "mga dahilan na hindi maiwasan," ang Child Allowance, atbp. ay maaaring tanggapin sa sumunod na buwan pagkatapos mangyari ang "mga dahilan na hindi maiwasan".Sa ganitong sitwasyon, kinakailangan na humiling sa loob ng 15 araw pagkatapos humupa ang "mga dahilang hindi maiwasan", kaya mangyaring sumangguni muna sa Welfare Division ng ward na iyong tinitirahan.

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付