ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Ukol sa Pagbabakuna ng mga Bata

本文

Ukol sa Pagbabakuna ng mga Bata

Article ID:0000002975 印刷ページ表示

Ang “Regular na Pagbabakuna” na itinatakda sa “Batas hinggil sa Pagbabakuna” ang isinasagawang pagbabakuna ng lungsod ng Hiroshima, at nakahiwatig ito sa sumusunod na talaan.
Itinatakda sa mga batas ang sakop na edad at paraan ng pagbabakuna para sa bawat pagbabakuna.

Kusang pagbabakuna” ang sumusunod, at dahil sariling pasanin ang buong halaga ng gastusin, kung magkaroon ng pinsala sa kalusugan dahil sa pagbabakuna, maaaring hindi makatanggap ng bayad-pinsala batay sa batas hinggil sa pagbabakuna. Huwag kalimutang magpabakuna.

 • Kung hindi katumbas ng sakop na edad
 • Kung hindi sinunod ang itinakdang pagitan/beses ng pagbabakuna

Regular na Pagbabakuna (Pagbabakunang nakatalaga sa Batas hinggil sa Pagbabakuna)

Kapag magpapabakuna, siguraduhing dalhin ang Libretong pangkalusugan ng ina at anak at bagay kung saan matitiyak ang edad/address (tulad ng Sertipiko ng seguro ng kalusugan atbp).

Mula Oktubre 1, 2014 (Heisei 26), regular na pagbabakuna ang bakuna sa bulutong tubig (chicken pox).

Paraan ng Pagpapabakuna (Mula Oktubre 1, 2014 (Heisei 26))

Pagbabakuna

Paraan ng Pagpapabakunang Itinatakda sa Batas atbp.

Tiket para sa Bakuna

Tala

Panahong Sakop (*1)

Panahon ng Pagsisimula ng Pagbabakuna

Kabuuang Bilang ng Pagbabakuna

Paraan ng Pagpapabakuna

Bakunang
Hib

Mula 2 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 60 buwan

Mula 2 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 7 buwan pagkapanganak

4 beses (3 beses panimula, 1 beses karagdagan)

Panimula
(3 beses)

Magpabakuna nang may 27 araw o higit pang pagitan (kung pinahintulutan ng doktor, maaari ring 20-26 araw) hanggang umabot ng 12 buwan pagkapanganak.

Mayroon sa institusyong medikal

 • Hangga’t maaari simulan ang pagbabakuna habang 2-6 buwang gulang
 • Sinisimulan ang pagbabakuna ng Bakunang Hib habang 2-11 buwang gulang, at kapag hindi natapos ang panimulang pagbabakuna at lumampas ng 12 buwan pagkapanganak, magpabakuna 1 beses nang may 27 araw (kung pahintulutan ng doktor, maaari ring 20-26 araw) o higit pang pagitan mula sa huling bakuna, at ituturing itong karagdagang pagbabakuna.

Karagdagan

Magpabakuna nang may 7 buwan o higit pang pagitan pagkatapos ng panimulang pagbabakuna.

Mula sa araw na sumunod sa araw ng ika-7 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 12 buwan pagkapanganak

3 beses
(2 beses panimula, 1 beses karagdagan)

Panimula
(2 beses)

Magpabakuna nang may 27 araw o higit pang pagitan (kung pinahintulutan ng doktor, maaari ring 20-26 araw) hanggang umabot ng 12 buwan pagkapanganak.

Karagdagan

Magpabakuna nang may 7 buwan o higit pang pagitan pagkatapos ng panimulang pagbabakuna.

Mula sa araw na sumunod sa araw ng ika-12 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng ika-60 buwan pagkapanganak

1 beses

1 beses na pagbabakuna

   

Pediatric pneumococcal vaccine

Mula 2 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 60 buwan

Mula 2 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 7 buwan pagkapanganak

4 beses (3 beses panimula, 1 beses karagdagan)

Panimula
(3 beses)

Hanggang 24 buwan pagkapanganak, magpabakuna 3 beses nang may 27 araw o higit pang pagitan. Subalit kung lampas ng 12 buwan pagkapanganak ang ika-2 pagbabakuna, hindi babakunahan ng ika-3 beses.

   

Karagdagan

Matapos ng 60 araw o higit pang pagitan pagkatapos ng huling bakuna sa panimulang pagbabakuna, magpabakuna 1 beses mula sa araw ng ika-12 buwan pagkapanganak.

Mula sa araw na sumunod sa araw ng ika-7 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 12 buwan pagkapanganak

3 beses
(2 beses panimula, 1 beses karagdagan)

Panimula
(2 beses)

Magpabakuna 2 beses nang may 27 araw o higit pang pagitan hanggang 24 buwan pagkapanganak.

Karagdagan

Matapos ng 60 araw o higit pang pagitan pagkatapos ng huling bakuna sa panimulang pagbabakuna, magpabakuna 1 beses mula sa araw ng ika-12 buwan pagkapanganak.

Mula sa araw na sumunod sa araw ng ika-12 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 24 buwan pagkapanganak

2 beses

Magpabakuna 2 beses nang may 60 araw o higit pang pagitan.

   

Mula sa araw na sumunod sa araw ng ika-24 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 60 buwan pagkapanganak

1 beses

1 beses na pagbabakuna

Pagbabakuna

Paraan ng Pagpapabakunang Itinatakda sa Batas atbp.

Hinahangad na Panahon

Tiket para sa Bakuna

Tala

Panahong Sakop (*1)

Beses/Pagitan ng Pagbabakuna

4 uring pinaghalo
(DTP-IPV 4 uring pinaghalo)

 • Diphtheria
 • Pertussis
 • Tetanus
 • Polio

(*2)

Para sa detalyadong impormasyon → Paunawa ukol sa 4 Uring Pinaghalong Bakuna

1 Bahagi
Panimula
(3 beses)

Mula 3 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 90 buwan

3 beses na may 20 araw o higit pang pagitan

Mula 3 buwan hanggang umabot sa 12 buwan pagkapanganak

Nakabigkis sa libretong pangkalusugan ng ina at anak o mayroon sa institusyong medikal

 • Hangga’t maaari magpabakuna agad pagkalampas ng 3 buwan pagkapanganak.
 • Sa patakaran, babakunahan ng 4 uring pinaghalong bakuna ang taong hindi pa nababakunahan ng 3 uring pinaghalong bakuna o bakuna ng di-aktibong polio.
 • Para sa taong nagpabakuna kahit 1 beses ng alinman sa 3 uring pinaghalo at di-aktibong polio, kumpletuhin ang pagpapabakuna sa bawat bakuna.
 • Para sa taong malinaw na nagkasakit ng pertussis, maaari ring magpabakuna ng 2 uring pinaghalo sa halip ng 4 uring pinaghalo o 3 uring pinaghalo.

Karagdagan sa 1 Bahagi

1 beses

Pagkatapos ng panimula (3 beses) hanggang umabot sa 12-18 buwan

Magpaliban ng 6 buwan o higit pang pagitan pagkatapos ng 1 Bahagi Panimula (3 beses) para sa Karagdagan sa 1 Bahagi

3 uring pinaghalo
(DTP 3 uring pinaghalo)

 • Diphtheria
 • Pertussis
 • Tetanus

1 Bahagi
Panimula
(3 beses)

Mula 3 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 90 buwan

3 beses na may 20 araw o higit pang pagitan

Mula 3 buwan hanggang umabot sa 12 buwan pagkapanganak

Nakabigkis sa libretong pangkalusugan ng ina at anak

Karagdagan sa 1 Bahagi

1 beses

Pagkatapos ng panimula (3 beses) hanggang umabot sa 12-18 buwan

Magpaliban ng 6 buwan o higit pang pagitan pagkatapos ng 1 Bahagi Panimula (3 beses) para sa Karagdagan sa 1 Bahagi

Polio
(Poliomyelitis)
(*3)

Para sa detalyadong impormasyon→ Magpabakuna laban sa polio!

1 Bahagi
Panimula
(3 beses)

Mula 3 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 90 buwan

3 beses na may 20 araw o higit pang pagitan

Mula 3 buwan hanggang umabot sa 12 buwan pagkapanganak

Mayroon sa institusyong medikal

 • Para sa taong nagpabakuna ng buhay na bakuna ng 1 beses, magpabakuna ng 2 beses na panimula at 1 beses na karagdagang bakuna.
 • Hindi kailangang magpabakuna ng taong nagpabakuna ng buhay na bakuna ng 2 beses.

Karagdagan sa 1 Bahagi

1 beses

Pagkatapos ng panimula (3 beses) hanggang umabot ng 12-18 buwan

Magpaliban ng 6 buwan o higit pang pagitan pagkatapos ng 1 Bahagi Panimula (3 beses) para sa Karagdagan sa 1 Bahagi

TB (BCG)

(*4)

Hanggang umabot ng 1 taong gulang pagkapanganak

1 beses

Mula 5 buwan hanggang umabot sa 8 buwan pagkapanganak

Nakabigkis sa libretong pangkalusugan ng ina at anak

 

Tigdas (Measles)/ Rubella (German measles)

(*5)

1 Bahagi

Mula 12 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 24 buwan pagkapanganak

1 beses

-

Nakabigkis sa libretong pangkalusugan ng ina at anak

 • Hangga’t maaari magpabakuna agad ng 1 Bahagi pagkalampas ng 12 buwan pagkapanganak.
 • Mula Abril 1 ng taon bago ng pagpasok sa mababang paaralan hanggang Marso 31 ng taon ng pagpasok sa mababang paaralan ang ika-2 Bahagi.
 • Sa mga ininiksyunan ng gamma globulin, paglipas ng 3 buwan (6 buwan para sa terapiyang mataas ang dósis).

Ika-2 Bahagi

1 taon bago pumasok sa mababang paaralan

1 beses

-

Bulutong Tubig
(Chicken Pox)

(*6)

Mula 12 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 36 buwan pagkapanganak

2 beses na may 3 buwan o higit pang pagitan

1 beses: Mula 12 buwan hanggang umabot sa 15 buwan pagkapanganak

Ika-2 beses: Pagkatapos ng 1 beses na pagbabakuna, magpaliban ng 6-12 buwang pagitan

Mayroon sa institusyong medikal

 • Hindi sakop ang taong nagkaroon na ng bulutong tubig.
 • Para sa mga taong nagpabakuna laban sa bulutong tubig. →Ukol sa Pagbabakuna laban sa Bulutong Tubig
 • Sa mga ininiksyunan ng gamma globulin, paglipas ng 3 buwan (6 buwan para sa terapiyang mataas ang dósis)
 • Para lang sa taong piskal 2014 (Heisei 26), maaaring magpabakuna kahit ang 3 taong gulang-4 taong gulang ayon sa pansamantalang patakaran. Para sa detalye →Ukol sa Pagbabakuna laban sa Bulutong Tubig

Japanese encephalitis
(*7)
Ukol sa Pagbabakuna ayon sa Bukod-tanging Pamamaraan → Ukol sa Pagbabakuna laban sa Japanese encephalitis

1 Bahagi
Panimula
(2 beses)

Mula 6 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 90 buwan pagkapanganak

2 beses na may 6 araw o higit pang pagitan

3 taong gulang

Nakabigkis sa libretong pangkalusugan ng ina at anak

 • Sinimulan muli ang paghihikayat ng pagbabakuna mula Abril 2010 (Heisei 22).
 • Para sa ipinanganak mula Abril 2, 1995 (Heisei 7) hanggang Abril 1, 2007 (Heisei 19) na hindi pa kumpleto ang pagbabakuna, maaaring magpabakuna sa bukod-tanging pamamaraan hanggang bago mag-20 taong gulang. Para sa detalye → Ukol sa Pagbabakuna laban sa Japanese encephalitis

Karagdagan sa 1 Bahagi

1 beses

4 taong gulang

Magpaliban ng 6 buwan o higit pang pagitan pagkatapos ng 1 Bahagi Panimula (2 beses) para sa Karagdagan sa 1 Bahagi

Ika-2 Bahagi

9 taong gulang hanggang wala pang 13 taong gulang

1 beses

9 taong gulang

Mayroon sa institusyong medikal

2 uring pinaghalo
(DT 2 uring pinaghalo)

 • Diphtheria
 • Tetanus

Ika-2 Bahagi

11 taong gulang hanggang wala pang 13 taong gulang

1 beses

11 taong gulang

Ipinapadala sa taong sakop

 

Bakuna laban sa Cervical Cancer (Babae lamang)

Edad katumbas ng nasa ika-6 baitang sa mababang paaralan hanggang 1 taon sa mataas na paaralan (kōkō)

3 beses

[Cervarix]
Ika-2 beses: magpaliban ng 1 buwan o higit pang pagitan mula sa 1 beses
Ika-3 beses: magpaliban ng 5 buwan o higit pang pagitan mula sa 1 beses, at 2 ½ buwan o higit pang pagitan mula sa ika-2 beses

[Gardasil]

Ika-2 beses: magpaliban ng 1 buwan o higit pang pagitan mula sa 1 beses
Ika-3 beses: magpaliban ng 3 buwan o higit pang pagitan mula sa ika-2 beses

1 taon sa gitnang paaralan (chūgakkō)

Mayroon sa institusyong medikal

Batayang Panahon ng Pagbabakuna

[Cervarix]

 • Ika-2 beses: magpaliban ng 1 buwang pagitan mula sa panimulang pagbabakuna
 • Ika-3 beses: magpaliban ng 6 buwang pagitan mula sa panimulang pagbabakuna

[Gardasil]

 • Ika-2 beses: magpaliban ng 2 buwang pagitan mula sa panimulang pagbabakuna
 • Ika-3 beses: magpaliban ng 6 buwang pagitan mula sa panimulang pagbabakuna
1 Paliwanag ng “Magpaliban ng ○ araw na pagitan”

Ukol sa “Magpaliban ng 20 araw o higit pang pagitan” sa panimulang pagbabakuna ng 4 uring pinaghalong bakuna, kung nagpabakuna nang Martes, maaaring magpabakuna mula sa parehong araw (Martes) matapos ng 3 linggo.

2 Paliwanag ng “Magpaliban ng ○ buwang pagitan”

Ukol sa “2 ½ buwan” ng ika-3 beses na pagbabakuna ng bakuna laban sa cervical cancer, naiiba ayon sa buwan ang pagbilang ng kalahating buwan. Ayon sa Kagawaran ng Kalusugan, Paggawa at Pagkakawanggawa, kung pagkatapos ng 2 buwan ay buwang ika-31 ang katapusan, pagkatapos ng 16 araw; kung ika-30, pagkatapos ng 15 araw; kung ika-29, pagkatapos ng 15 araw; at kung ika-28, pagkatapos ng 14 araw.

Pamantayan ng Schedule ng Pagbabakuna habang Bata

2 buwan – 1 taong gulang pagkapanganak

1 taong gulang

3 taong gulang

4 taong gulang

5 taong gulang

 • Hib (Panimula 3 beses)
 • Pediatric pneumococcal vaccine (Panimula 3 beses)
 • 4 uring pinaghalo(Panimula 3 beses)
 • BCG (1 beses)
 • Tigdas, Rubella (1 Bahagi)
 • Bulutong Tubig (2 beses)
 • Hib (Karagdagan)
 • Pediatric pneumococcal vaccine (Karagdagan)
 • 4 uring pinaghalo

(Karagdagan sa 1 Bahagi)

Japanese encephalitis

(1 Bahagi Panimula 2 beses)

Japanese encephalitis

(Karagdagan sa 1 Bahagi)

Tigdas, Rubella (ika-2 Bahagi)

Flyer sa Pagbabakuna ng Lungsod ng Hiroshima

(*1) Ukol sa Paliwanag ng Edad

Itinatakda ayon sa “Batas kaugnay sa Pagkalkula ng Edad” at “Artikulo 143 ng Kodigo Sibil” na magdagdag ng 1 taon sa araw bago ng kaarawan sa pagkalkula ng edad na nauukol sa batas hinggil sa pagbabakuna, at ang sumusunod ang pag-uunawa rito. Mag-ingat upang hindi magkamali sa pagbabakuna.

(Hal 1) “Panahon mula 3 buwan pagkapanganak hanggang umabot ng 90 buwan pagkapanganak”…para sa taong ipinanganak ng Oktubre 9, mula Enero 8 hanggang Abril 8 habang 7 taong gulang

(Hal 2) “Mula 11 taong gulang hanggang wala pang 13 taong gulang”…mula araw bago ng 11 taong kaarawan hanggang araw bago ng 13 taong kaarawan

(*2) Ukol sa Pagbabakuna ng 4 Uring Pinaghalo

Dinagdagan ang 3 uring pinaghalong bakuna ng bakuna laban sa polio sa pagbuo ng 4 uring pinaghalong bakuna, at maaaring maiwasan ang 4 na sakit na diphtheria, tetanus, pertussis at polio.

Para sa taong nagpabakuna kahit 1 beses ng 3 uring pinaghalong bakuna o bakuna ng di-aktibong polio, kumpletuhin ang pagpapabakuna sa bawat bakuna ng 3 uring pinaghalong bakuna at ng bakuna ng di-aktibong polio.

(*3) Ukol sa Pagbabakuna laban sa Polio

Mula Setyembre 2012 (Heisei 24), ginawang bukod na pagbabakuna sa institusyong medikal ang pagbabakuna laban sa polio.

Ukol sa Bakuna laban sa Polio

Link Bakuna laban sa Polio “Kinakailangan ang pagbabakuna ng bakuna laban sa polio para maiwasan ang polio.” (Homepage ng Kagawaran ng Kalusugan, Paggawa at Pagkakawanggawa)

(*4) Ukol sa Pagbabakuna ng BCG

Mula taong piskal 2008 (Heisei 20), ginawang pagbabakuna sa institusyong medikal ang pagbabakunang BCG.

At mula Abril 1, 2013 (Heisei 25), mula “hanggang umabot ng 6 buwan,” ginawang “hanggang umabot ng 1 taong gulang” ang sakop na edad, at mula “3 buwan pagkapanganak hanggang umabot sa 6 buwan,” ginawang “5 buwan pagkapanganak hanggang umabot sa 8 buwan” ang hinahangad na panahon ng pagbabakuna.

(*5) Ukol sa Pagbabakuna laban sa Tigdas (Measles) at Rubella

Limitadong patakaran sa loob ng 5 taon mula taong piskal 2008 (Heisei 20) hanggang taong piskal 2012 (Heisei 24) ang ika-3 Bahagi at ika-4 Bahagi ng pagbabakuna laban sa tigdas (measles) at rubella.

Link Malapit nang maging 1 baitang sa mababang paaralan! Tapos na ba ang pagbabakuna laban sa tigdas (measles) at rubella?

Ukol sa Regular na Pagbabakuna laban sa Tigdas (Measles) at Rubella (Hiroshima City Infectious Disease Surveillance Center)

Hindi magkakaroon ng measles! Hindi pababayaang magkaroon ng measles! (Hiroshima City Infectious Disease Surveillance Center)

(*6) Ukol sa Pagbabakuna laban sa Bulutong Tubig (Chicken Pox)

 Mula Oktubre 1, 2014 (Heisei 26), regular na pagbabakuna ang pagbabakuna ng bakuna laban sa bulutong tubig (chicken pox).
 At para lang sa taong piskal 2014 (Heisei 26), maaari ring magpabakuna ang 3 taong gulang – 4 taong gulang ayon sa pansamantalang patakaran.

 Hindi sakop dito ang taong nagkaroon na ng bulutong tubig.
At magkaiba ang schedule ng pagbabakuna ayon sa edad sa oras ng pagpapabakuna at natapos nang pagpapabakuna ng bakuna laban sa bulutong tubig, kaya’t tingnan ang paraan ng pagbabakuna rito.

Link Ukol sa Pagbabakuna laban sa Bulutong Tubig

(*7) Ukol sa Pagbabakuna laban sa Japanese encephalitis

Simula nang magkaroon ng pangyayaring pagkakaroon ng malubhang karamdaman matapos magpabakuna laban sa Japanese encephalitis sa dating bakuna (prosesong gamit ang utak ng daga), ipinagtimpi ang paghihikayat ng aktibong pagpapabakuna mula taong piskal 2005 (Heisei 17) hanggang taong piskal 2009 (Heisei 21).

Pagkaraan, nabuo ang bagong bakuna, at sa kasalukuyan maaari nang magpabakuna laban sa Japanese encephalitis tulad ng karaniwan.

At para sa mga ipinanganak mula Abril 2, 1995 (Heisei 7) hanggang Abril 1, 2007 (Heisei 19), habang wala pang 20 taong gulang, maaaring magpabakuna ng natitirang beses mula sa kabuuang 4 beses na pagbabakuna bilang regular na pagbabakuna.
Tiyakin ang natapos nang pagpapabakuna sa Libretong pangkalusugan ng ina at anak at magpabakuna!
Tingnan ito para sa paraan ng pagbabakuna ng mga ipinanganak mula Abril 2, 1995 (Heisei 7) hanggang Abril 1, 2007 (Heisei 19).

Link Ukol sa Pagbabakuna laban sa Japanese encephalitis

Mula taong piskal 2010 (Heisei 22), hindi na kailangan ang pagbayad ng bahagi ng pasaning halaga ng pagbabakuna laban sa Japanese encephalitis

Ukol sa Institusyong Medikal na Nagsasagawa ng Pagbabakuna

Maaaring kailangan ng antimanong pagpapareserba para sa pagbabakuna sa institusyong medikal. Tiyakin muna sa telepono sa institusyong medikal bago magpabakuna.
At sa homepage ng “Medisinang Pang-Emergency NET HIROSHIMA” sa ibaba, maaaring maghanap ng institusyong medikal na nagsasagawa ng pagbabakuna.

Mula sa kanan sa itaas, “Impormasyon ukol sa Nakakahawang Sakit” → “Ospital/Klinika kung saan maaaring Magpabakuna” → piliin ang “Pook” at sa “Susunod” → lagyan ng check ang lugar ng tirahan at uri ng bakuna at i-click ang button para sa paghahanap.

Link Medisinang Pang-Emergency NET HIROSHIMA (Homepage para sa Paghahanap ng Ospital/Klinikang Nagsasagawa ng Pagbabakuna)

Kung Nagnanais ng Muling Pagkakaloob ng Tiket para sa Pagbabakuna, o ng Pagbabakuna sa Institusyong Medikal sa labas ng lungsod ng Hiroshima

Tinatanggap sa mga public health center sa bawat ward ang muling pagkakaloob ng tiket para sa pagbabakuna dahil sa paglipat sa lungsod ng Hiroshima o sa pagkawala nito.
At kung nagnanais ng pagbabakuna sa institusyong medikal sa labas ng lungsod ng Hiroshima, kinakailangan ang tiket para sa pagbabakuna na iba sa karaniwan. Magtanong sa public health center sa bawat ward tungkol sa palakad, institusyong medikal kung saan maaaring magpabakuna at iba pa.
Para sa mga lilipat sa labas ng lungsod ng Hiroshima, hindi maaaring gamitin ang tiket para sa pagbabakuna.
Kasulatan ng Paghiling ng Pagkakaloob ng Tiket para sa Pagbabakuna (PDF)

Address at Contact Number ng Public Health Center sa bawat ward

Pangalan

Address

Telepono

Naka Public Health Center, Health and Longevity Division

(sa loob ng Naka Ward Community Welfare Center)

4-1-1 Ōtemachi

504-2528 (Health Services and Prevention Section)

Higashi Public Health Center, Health and Longevity Division

(sa loob ng Higashi Ward General Welfare Center)

9-34 Higashi-kaniya-chō

568-7729 (Health Services and Prevention Section)

Minami Public Health Center, Health and Longevity Division

(sa loob ng annex ng Minami Ward Office)

1-4-46 Minami-machi

250-4108 (Health Services and Prevention Section)

Nishi Public Health Center, Health and Longevity Division

(sa loob ng Nishi Ward Community Welfare Center)

2-24-1 Fukushima-chō

294-6235 (Health Services and Prevention Section)

Asaminami Public Health Center, Health and Longevity Division

(sa loob ng Asaminami Ward General Welfare Center)

1-38-13 Nakasu

831-4942 (Health Services and Prevention Section)

Asakita Public Health Center, Health and Longevity Division

(sa loob ng Asakita Ward General Welfare Center)

3-19-22 Kabe

819-0586 (Health Services and Prevention Section)

Aki Public Health Center, Health and Longevity Division

(sa loob ng Aki Ward General Welfare Center)

3-2-16 Funakoshi-minami

821-2808 (Health and Longevity Section)

Saeki Public Health Center, Health and Longevity Division

(sa loob ng annex ng Saeki Ward Office)

1-4-5 Kairōen

943-9731 (Health Services and Prevention Section)

Mga Batas Kaugnay sa Pagbabakuna (sa Japan Laws and Regulations Data Service System ng Kawanihan ng Administratibong Pangangasiwa, Kagawaran ng Ugnayang Panloob at Komunikasyon)
 • Batas hinggil sa Pagbabakuna
 • Ordinansa ng Pagpapatupad ng Batas hinggil sa Pagbabakuna
 • Patakaran sa Pagpapatupad ng Batas hinggil sa Pagbabakuna
 • Patakaran sa Pagsasagawa ng Batas hinggil sa Pagbabakuna

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Health and Welfare Bureau Health Services Department Health and Medical Services Division Health Services and Prevention/Guidance Section
Tel:082-504-2622/Fax:082-504-2258
Mail Address:healthed@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • ザ・ひろしまブランド(英語版)
 • 広島市へ寄付