ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Naka Ward Office

本文

Naka Ward Office

Article ID:0000210494 印刷ページ表示

Naka Ward Office


1-4-21 Kokutaijimachi, Naka-ku, Hiroshima-shi

 


Mga gawain at contact information ng bawat organisasyon sa Ward Office


■ Mga gawain at contact information ng bawat organisasyon sa Naka Ward Office


 ▼Dibisyon ng Mamamayan

 Seksyon ng Koordinasyon ng Pangangasiwa ng Ward E-mail : na-kusei@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 2F)

 (082-504-2543)
 
●Pangkalahatang pagsasaayos ng ward office ●Alok at kontrata ●Pangangasiwa ng government building ●PR ●Konsultasyon para sa mga residente ●Mga statistic survey

 Seksyon ng Promosyon ng Rehiyon E-mail : na-chiiki@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 2F)

(082-504-2546)
 
●Promosyon ng pagpapabuti ng kagandahan at sigla ng ward ●Pagsulong ng ligtas at secured na pag-unlad ng pamayanan 
●Pag-isyu ng mga countermeasures ng kalamidad ●Malusog na pag-unlad ng mga kabataan
●Pamamahala at operasyon ng mga lugar ng pagpupulong at mga sentrong pambata ●Pangangasiwa ng residence card atbp.

 Seksyon ng Mamamayan E-mail : na-shimin@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 1F)

Tungkol sa residency
(082-504-2551)
 
●Abiso sa pagbabago ng paninirahan ●Patunay tulad ng kopya ng rehistro ng pamilya o Residence Card ●Pagrehistro at pagpatunay ng selya ●Pagpapapasok sa paaralan ng mga bata at mag-aaral

Tungkol sa family registry
(082-504-2552)
 
●Pagrehistro ng family registry ●Pahintulot ng paglilibing ●Sertipiko ng espesyal na permanenteng paninirahan atbp.

 Seksyon ng Insurance at Pension E-mail : na-honen@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 1F)

Para sa insurance
(082-504-2555)
 
●Enrollment at pag-withdraw ng National Health Insurance ●Pagtanggap ng National Pension Enrollment at Exemption
●Suporta para sa mga nawalan dahil sa sakit at pagkamatay

Para sa pension
(082-504-2556)
 
●Enrollment, pagkakuha, pag-withdraw, at pagtanggap ng pension
●Pagtanggap ng mga tulong sa mga naiwang pamilya ng mga biktima ng digmaan

 City Hall Service Corner Northwest corner ng Motomachi Government Building, 9-32 Motomachi

(082-225-3161)
 
●Kopya ng residence card・Kopya ng family registry・Sertipiko ng pagrehistro ng selya・Buwis・Sertipiko ng pagbayad ng buwis atbp.

 Passport Center   Northwest corner ng Motomachi Government Building, 9-32 Motomachi

(082-221-8911)
 
●Pagtanggap at pag-isyu ng aplikasyon para sa pasaporte

 

▼Public Welfare Department


Mutual Community Support Division E-mail:na-sasaeai@city.hiroshima.lg.jp (2F Ote-machi Heiwa Building)

 Integrated Community Support Section (082-504-2852)
● Pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa mga lokal na organisasyon at mga asosasyong pangkalusugan at medikal atbp.
 Integrated Community Care Promotion Center (082-504-2586)
● Pagsulong ng komprehensibong pangangalaga ng komunidad● Pangkalahatang konsultasyon tungkol sa kalusugan, pangangalagang medikal at welfare ● Suporta para sa dementia● Konsultasyon tungkol sa pang-aabuso sa mga matatanda atbp.

 Children and Family Consultation Services (082-504-2739)
● Iba't ibang mga konsultasyon para sa bata tulad ng pagkabahala tungkol sa relasyon sa pagitan ng magulang at anak, hindi pagpasok sa paaralan, pagkadelingkwente, kaunlaran, hinala ng pang-aabuso, atbp. ● Panandaliang suporta para sa pag-aalaga ng bata (mga bata) atbp.

 Community Support Section 1 (082-504-2109)
● Pag-iissue ng Maternal and Child Health Handbook● Screening para sa kalusugan ng sanggol● Bakuna● Konsultasyon para sa kapakanan ng pangkaisipang kalusugan

 Community Support Section 2 (082-504-2528)
● Bakuna● Konsultasyon sa kalusugan● Iba't ibang medikal na eksaminasyon (screening)● Mga konsultasyon at benepisyo para sa mga naging biktima ng pagsabog ng atomic bomb atbp.


 Child Care Community Support Center (082-504-2174)
● Mga bagay na may kinalaman sa konsultasyon tungkol sa pag-aalaga ng sanggol sa pagpapalaki ng bata atbp.

Welfare Division E-mail:na-fukushi@city.hiroshima.lg.jp (2F Ote-machi Heiwa Building)

 Senior Citizens Long-Term Care Section (Matatanda: 082-504-2570, Caregiver: 082-504-2478)
● Elderly welfare (emergency help call at food delivery service)
● Advanced elderly medical insurance
● Long-term care insurance (Certification of Needed Long-Term Care at pag-iissue ng health insurance card), atbp.

 Child Welfare Unit (082-504-2569)
● Konsultasyon tungkol sa enrollment sa day care center, atbp.● Jido Teate (Child allowance)● Subsidiya para sa mga gastos sa pagpapagamot ng anak● Suporta para sa single-parent na mga pamilya● Panandaliang suporta para sa pag-aalaga ng bata (ina at anak)

 Mga bagay na may kinalaman sa pagpapalaki at pangangalagang medikal ng mga premature na sanggol atbp.

 Disabled Citizens Welfare Section (082-504-2588)
● Pag-iissue ng shintai shougaisha techou (physical disability certificate), ryouiku techou (medical rehabilitation certificate) at seishin shougaisha hoken fukushi techou (mental disability certificate)● Pinansyal na suporta para sa medikal na gastos sa mga serbisyo at suporta para sa mga taong may kapansanan (ambulant mental medical service, medical rehabilitation service, medical aid para sa mga batang may potensyal na kapansanan)● Disability welfare service● Partikular na mga medikal na gastos (itinalagang mga mahirap gamuting sakit)● Partikular na mga chronic pediatric disease● Tulong medikal para sa mga taong may malubhang kapansanan atbp.


Family and Health Services Division E-mail:na-seikatsu@city.hiroshima.lg.jp (3F Ote-machi Heiwa Building)

 Management Section (082-504-2568)
● Pagsulong ng blood donation
● Pagtanggap ng pondo para sa mga aktibidad ng Japanese Red Cross
● Pagbibigay ng pera para sa pakikiramay sa mga biktima ng sakuna (abuloy) atbp.

 Public Assistance 1 (082-504-2571)
● Mga desisyon, konsultasyon at patnubay tungkol sa public assistance
● Aktwal na imbestigasyon at patnubay ng pagsuporta para sa mga taong nagkasakit, namatay at nangangailangan habang naglalakbay

 Public Assistance 2 (082-504-2688)
● Mga desisyon, konsultasyon at patnubay tungkol sa public assistance● Aktwal na imbestigasyon at patnubay ng pagsuporta para sa mga taong nagkasakit, namatay at nangangailangan habang naglalakbay

 Public Assistance 3 (082-504-2572)
● Mga desisyon, konsultasyon at patnubay tungkol sa public assistance● Aktwal na imbestigasyon at patnubay ng pagsuporta para sa mga taong nagkasakit, namatay at nangangailangan habang naglalakbay

 Public Assistance 4 (082-504-2689)
● Mga desisyon, konsultasyon at patnubay tungkol sa public assistance● Aktwal na imbestigasyon at patnubay ng pagsuporta para sa mga taong nagkasakit, namatay at nangangailangan habang naglalakbay

 Public Assistance 5 (082-504-2331)
● Mga desisyon, konsultasyon at patnubay tungkol sa public assistance● Aktwal na imbestigasyon at patnubay ng pagsuporta para sa mga taong nagkasakit, namatay at nangangailangan habang naglalakbay

 Public Assistance 6 (082-504-2334)
● Mga desisyon, konsultasyon at patnubay tungkol sa public assistance
● Aktwal na imbestigasyon at patnubay ng pagsuporta para sa mga taong nagkasakit, namatay at nangangailangan habang naglalakbay

 Public Assistance 7 (082-504-2443)
● Mga desisyon, konsultasyon at patnubay tungkol sa public assistance
● Aktwal na imbestigasyon at patnubay ng pagsuporta para sa mga taong nagkasakit, namatay at nangangailangan habang naglalakbay

 Public Assistance 8 (082-504-2333)
● Mga desisyon, konsultasyon at patnubay tungkol sa public assistance
● Aktwal na imbestigasyon at patnubay ng pagsuporta para sa mga taong nagkasakit, namatay at nangangailangan habang naglalakbay

 

▼Dibisyon ng Konstruksyon

 Seksyon ng Maintenance E-mail : na-kanri@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 3F)

Katiwala
(082-504-2577)
 
●Pagkompirma ng hangganan, pagpapa-eksklusibo, at pagbbiigay pahintulot para sa mga daan, parke, atbp. ●Pagbibigay pahintulot para sa outdoor advertising ●Hakbang para sa mga pinabayaang bisikleta ●Sertipikasyon ng hangganan ng mga kalsada ●Pagpapanatili at pag-aayos ng mga ilaw sa kalye

Tagapanatili 1
(082-504-2581)
 
●Pag-aayos ng mga bukol at guardrails sa daan ●Pag-aayos ng ilaw sa kalye tulad ng pagpalit ng lightbulb ●Pagbibigay pahintulot ng konstruksyon sa kalye

Tagapanatili 2
(082-504-2582)
 
●Pagpapanatili at pag-aayos ng mga parke at mga green spaces, tulad ng pag-aayos ng mga kagamitan sa parke ●Pagpapanatili ng mga kakahuyan sa kalye tulad ng pagputol ●Pag-install, pag-aayos, at pagpapanatili ng mga pangunahing tubo ng sewage

 Seksyon ng Konstruksyon E-mail : na-kenchiku@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 3F)

Pang-pasilidad
(082-504-2578)
 
●Pagtanggap ng aplikasyon at pagpapanatili ng mga pabahay na pang munisipyo

Pang-konstruksyon
(082-504-2579)
 
●Pagtanggap, pagsuri at pag-imbestiga ng aplikasyon para sa konstruksyon

 


 ●Konsultasyon para sa konstruksyon

 Seksyon ng pagpapanatili ng rehiyon E-mail : na-chisei@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 3F)

(082-504-2583)
 
●Paggawa at pagpapabuti ng mga kalye at tulay ●Pag-aayos ng mga tulay ●Pagpapanatili ng mga common cable duct ●Pagpapanatili ng mga parke at green spaces


Seksyon ng Accounting E-mail : na-kaikei@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 2F)
 (Telepono: 082-504-2585) ●Mga gawaing nauugnay sa pagbayad ng pampublikong salapi


Komisyon sa Halalan ng Naka Ward E-mail : na-senkan@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 2F)
 (Telepono: 082-504-2544) ●Paghahanda ng iba't ibang mga listahan ng elektoral ●Mga gawaing kaugnay ng pagboto at pagbilang ●Ang paliwanag tungkol sa halalan at impormasyon sa publiko


Tanggapan ng Buwis Munisipyo sa Chuo E-mail : chuozei@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 2F)


Pangangasiwa
(082-504-2558)
 
●Pag-isyu ng sertipiko ng buwis pang munisipyo ●Pag-imbak ng buwis pang munisipyo ●Pag-sign at pagbalik ng motorsiklo ●Paglipat ng pondo ng buwis pang munisipyo ●Pagbalik at paglaan ng hindi tamang pagbabayad ng buwis pang munisipyo, atbp.

Pang-buwis ng munisipyo 1
(082-504-2564)
 
●Pagpataw ng personal na buwis sa munisipyo (regular na koleksyon, espesyal na koleksyon na may kaugnayan sa kita ng pensyon) ●Pagtanggap ng personal na pagpapahayag ng buwis sa munisipyo atbp.

Pang-buwis ng munisipyo 2
(082-504-2751)
 
●Pagpataw ng personal na buwis sa munisipyo (regular na koleksyon, espesyal na koleksyon na may kaugnayan sa kita ng pensyon) ●Pagtanggap ng personal na pagpapahayag ng buwis sa munisipyo atbp.

Tanggapan para sa lupa
(082-504-2565)
 
●Pagsusuri at imposisyon ng permanenteng ari-arian (lupa) ●Pagsisiyasat ng pagbuwis sa espesyal na lupa, atbp.

Tagapangalaga ng bahay
(082-504-2566)
 
●Pagsusuri ng permanenteng ari-arian (lupa) atbp.

Pang-buwis ng maliit na sasakyan
(082-504-2777)
 
●Pagpataw ng buwis ng maliit na sasakyan

 


 Pag-access sa Ward Office

 


Access galing sa South exit ng Hiroshima Station papuntang Naka Ward Office

地図

●Kung sasakay ng bus

Platform 1 Ekimachi Loop (Route 103), bumaba sa Shiyakusho-Mae *bukas lamang sa rush hour (7:00 - 9:00 AM)
Platform 2 Hiroden Bus Line 3, bumaba sa Shiyakusho-Mae
Platform 3 Hiroshima Bus No. 21-1 o 21-2, bumaba sa Shiyakusho-Mae

●Kung sasakay ng tram

No. 1 (papuntang Hiroshima Port), bumaba sa Shiyakusho-Mae
(Babala) Huwag sumakay sa No. 5 (papuntang Hiroshima Port na dadaan sa Hijiyama).

 


Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Community Coordination Division, Citizens Affairs Department, Naka Ward Office
Tel:082-504-2543 /  FAX:082-541-3835
E-mail:na-kusei@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • ザ・ひろしまブランド(英語版)
 • 広島市へ寄付