ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Maghanda para sa tsunami

本文

Maghanda para sa tsunami

Article ID:0000017915 印刷ページ表示

1. Ano ang tsunami?

Kapag naganap ang lindol sa ilalim ng sahig ng dagat, sa sandaling oras lamang biglang aangat at bababa ang tubig-dagat na nasa malawak na saklaw sa paligid dahil sa pag-angat at pagbaba ng sahig ng dagat, at dahil sa pagkaangat o pagkalubog ng ibabaw ng dagat na dulot nito, kakalat ang alon. Ito ang tsunami.

【Mekanismo ng Tsunami】

 Bunga ng paggalaw ng fault (lindol) sa ilalim ng sahig ng dagat, magkakaroon ng pagbabago sa crust ng sahig ng dagat, at matutulak pataas ang tubig-dagat sa itaas nito.

Nagiging tsunami ang masa ng natulak na tubig na ito at kakalat ito sa iba’t ibang direksyon.

The pictuer of ano ang tsunami

(Pinagmulan: Homepage ng Japan Meteorological Agency)

2. Ano ang pagkakaiba ng daluyong at tsunami?

Penomeno ang daluyong na nangyayari malapit sa ibabaw ng dagat dulot ng hanging umiihip sa kalawakan ng dagat, at mga ilang metro hanggang ilandaang metro ang distansya o haba ng alon (haba sa pagitan ng magkasunod na tuktok o magkasunod na pinakamababang bahagi ng alon). Samantala, penomeno naman ang tsunami kung saan aangat at bababa sa sandaling oras lamang ang tubig-dagat na nasa malawak na saklaw sa paligid dahil sa pagbabago sa hugis ng sahig ng dagat dulot ng lindol at iba pa, at kakalat sa paligid ang along dala ng pag-angat o paglubog ng sahig ng dagat. Mahabang-mahaba ang distansya o haba ng alon na mula ilang kilometro hanggang ilandaang kilometro, at nangangahulugan ito ng paghampas sa baybayin ng naging napakalaking masa ng tubig na tubig-dagat mula sa sahig ng dagat hanggang sa ibabaw ng dagat. Dahil dito, hindi humihina ang puwersa ng tsunami kundi patuloy itong hahampas, at aagos hanggang sa kaitaasang higit pa sa taas ng tsunami sa baybayin. Bukod pa rito, may katangian itong biglang tataas ang alon kapag lumapit sa mababaw na baybayin. At kahit na humulaw ang tsunami, dahil malakas at patuloy itong huhulaw sa loob ng mahabang oras, tatangayin nito sa loob ng dagat ang mga nawasak na bahay at iba pa sa isang iglap.

The pictuer of ano ang pagkakaiba ng daluyong at tsunami


(Pinagmulan: Homepage ng Japan Meteorological Agency)

3. Ano ang pagkakaiba ng babala ng tsunami, payo ng pag-iingat sa tsunami at iba pa?

 Agad na ipinapalagay ng Japan Meteorological Agency ang laki at pook ng lindol kapag naganap ang lindol, at batay dito, kinakalkula ang taas ng tsunaming tinataya sa baybayin, at layon ang sa loob ng mga 3 minuto mula ng pagkaganap ng lindol, ipinapahayag ang babala ng malaking tsunami, babala ng tsunami, o payo ng pag-iingat sa tsunami.

Uri

Batayan ng pahayag

Babala ng malaking tsunami

Kapag lampas 3m sa mataas na lugar ang tinatayang taas ng tsunami

Babala ng tsunami

Kapag lampas 1m hanggang 3m sa mataas na lugar ang tinatayang taas ng tsunami

Payo ng pag-iingat sa tsunami

Kapag lampas 0.2m hanggang 1m sa mataas na lugar ang tinatayang taas ng tsunami, at may panganib ng sakuna dahil sa tsunami

4. 5 púnto upang mailigtas ang sarili mula sa tsunami

Kahit maganap ang tsunami, maaaring mabawasan ang pinsala kapag mabilis na tumugon at maagang lumikas. Bigyang pansin ang sumusunod na 5 púnto upang mailigtas ang sarili mula sa tsunami.

  • Magtamo ng tamang impormasyon sa telebisyon, radyo at iba pa.
  • Kapag ipinahayag ang payo ng pag-iingat sa tsunami, babala ng tsunami, babala ng malaking tsunami, kaagad na lumayo sa baybayin, tabing-ilog at iba pa, at magmadaling lumikas sa ligtas na lugar tulad ng mataas na lugar at iba pa. 
  • Kung mahirap ang lumikas sa ligtas na lugar tulad ng mataas na lugar atbp, lumikas sa malapit na matibay na gusali o pasilidad na paglilikasan sa emergency sa panahon ng pagbaha.
  • Kung may panganib sa pagtungo sa labas ng gusali, lumikas sa ligtas na lugar (mataas na palapag) sa loob ng gusali.
  • Nauulit ang pagtama ng tsunami. Huwag na huwag lumapit sa baybaying-dagat, tabing-ilog at iba pa hanggang hindi inaalis ang payo ng pag-iingat sa tsunami, babala ng tsunami o babala ng malaking tsunami.

5. Ukol sa distrito ng opisyal na pahayag ng utos ng paglikas

 Kapag ipinahayag mula sa obserbatoryo ang payo ng pag-iingat sa tsunami, babala ng tsunami o babala ng malaking tsunami, sa patakaran, opisyal na ipapahayag sa kailangang distrito ang utos ng paglikas.

Distritong sakop sa opisyal na pahayag ng utos ng paglikas

The pictuer of Payo ng pag-iingat sa tsunami

The picture of babala ng tsunami

 【Pinagmulan】Ulat ng Pagtaya ng Pinsala sa Lindol sa Hiroshima Prefecture (Oktubre 2013 (Heisei 25))

 (*1) Sakop dito ang distritong 30cm pataas ang pinakamalalim na pagbaha.

 (*2) Sakop dito ang distritong mas nasa gawi ng dagat at nasa gawi ng ilog kaysa sa dike atbp.

 (*3) Kung makatanggap ng balita ng balakid sa paggamit ng imprastraktura mula sa tagapangasiwa sa mga ilog, tagapangasiwa sa baybaying-dagat o iba pa, sasanggunian ang mapa ng tinatayang pagbaha sa tsunami ng Hiroshima prefecture at ipahahatid/opisyal na ipahahayag sa kailangang distrito ang impormasyon sa paglikas.

 (*4) Sa oras ng pagpapahayag ng babala ng malaking tsunami, isasaalang-alang ang ipahahayag na taas ng tsunami, at sakop ang kailangang distrito.

 (*5) Pagkatapos ipahayag ang epekto ng lindol sa labas ng bansa bilang “Impormasyon kaugnay sa lindol sa kalayuan”, kung ipinahayag ang payo ng pag-iingat sa tsunami, sa patakaran, opisyal na ipahahayag ang utos ng paglikas sa distrito (1), ngunit kung maipapasyang walang panganib ng pagbaha dahil sa tsunami mula sa pagtitipon ng impormasyong kaugnay sa tsunami at taas ng tubig sa dagat, pag-aaralan kung angkop o hindi ang opisyal na pahayag ng impormasyon sa paglikas at ang nilalaman nito.

The pictuer of mapang nakapangkat ayon sa paggawa sa napakalakas na lindol as nankai trough

Ipinahihiwatig sa mapa ang dike ng baybayin at sumasakop sa paggawa ng dike sa mga ilog sa lungsod na ito. Mangyari lamang na magtanong sa kinauukulang sumasakop ukol sa kalagayan ng paggawa at iba pa (Kung ipi-print, mangyari lamang na gamitin ang download file sa ibaba.).

このページに関するお問い合わせ先

危機管理室 災害予防課
電話:082-504-2664/メールアドレス:saigaiyobo@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付