ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Pagpasok sa Mababang/Gitnang Paaralan ng Taong Dayuhan ang Nasyonalidad (FAQ ID 4671-4673)

本文

Pagpasok sa Mababang/Gitnang Paaralan ng Taong Dayuhan ang Nasyonalidad (FAQ ID 4671-4673)

Article ID:0000017115 印刷ページ表示
  1. Walang legal na obligasyong pumasok sa paaralan ang batang dayuhan ang nasyonalidad, kaya’t ipapadala lamang ang “Paunawa sa Pasukan” kung nagbigay-alam ukol sa pagpasok sa Hiroshima municipal elementary school.
  2. Ukol sa pagbibigay-alam na ito, ipinapadala sa kalagitnaan ng Agosto taon-taon mula sa Board of Education ang “Application Form para sa Pagpasok sa Paaralan” sa magulang na may anak na nasa edad para pumasok sa mababang paaralan sa susunod na school year, kaya’t isulat ang kinakailangang bagay-bagay at i-submit ito sa Citizens Affairs Division ng Ward Office, Branch Office o sa School Affairs Division nang hindi lalampas sa katapusan ng Setyembre para maipadala ang postcard ng “Paunawa ukol sa Pagsusuring Pangkalusugan sa oras ng Pagpasok sa Paaralan” sa simula ng Oktubre, at ang “Paunawa sa Pasukan” sa katapusan ng Enero ng susunod na taon.
    Kapag hindi na-submit hanggang sa takdang huling araw o batang dayuhan ang nasyonalidad na pumasok sa bansa o lumipat nang Setyembre o pagkatapos nito, kung ibigay ang “Application Form para sa Pagpasok sa Paaralan” sa Citizens Affairs Division ng Ward Office, Branch Office o sa School Affairs Division, maaaring pumasok sa Hiroshima municipal elementary school.
  3. Hindi kailangang i-submit ulit ang “Application Form para sa Pagpasok sa Paaralan” kung lilipat sa ibang paaralan dahil sa paglipat ng tirahan sa loob ng lungsod ng Hiroshima ang batang pumapasok na sa Hiroshima municipal elementary school, ngunit kung lilipat sa Hiroshima municipal elementary school dahil sa paglipat mula sa ibang lungsod, bayan o baryo, kailangang i-submit ang “Application Form para sa Pagpasok sa Paaralan” sa Citizens Affairs Division ng Ward Office o sa Branch Office sa oras ng pag-uulat ng paglipat.
  4. Para sa taong nag-submit na ng “Application Form para sa Pagpasok sa Paaralan” sa oras ng pagpasok o paglipat sa Hiroshima municipal elementary school, kahit batang dayuhan ang nasyonalidad, hindi kailangan ng bukod na palakad sa pagtuloy sa Hiroshima municipal junior high school.
  5. Ukol sa pagpasok ng batang mag-aaral sa gitnang paaralan (chūgakusei), i-submit ang “Application Form para sa Pagpasok sa Paaralan” sa Citizens Affairs Division ng Ward Office o sa Branch Office.

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Board of Education Executive Office School Affairs Division
Tel:082-504-2469/Fax:082-504-2328
Mail Address:gakujika@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付