ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Tulong para sa Pagpasok sa Paaralan

本文

Tulong para sa Pagpasok sa Paaralan

Article ID:0000017113 印刷ページ表示

Magbibigay ng tulong para sa gastusing kailangan sa paaralan tulad ng kagamitan sa pag-aaral, sa magulang/tagapag-alaga ng bata/mag-aaral na kinilalang nahihirapan sa pagpasok sa paaralan sa kadahilanang pinansyal.

Taong Sakop

 Kung magulang/tagapag-alaga ng batang mag-aaral na sumasailalim sa alinman sa sumusunod na (A) – (C), at sumasailalim sa alinmang kadahilanang nakasulat na 1 – 10 sa ibaba

(A) Hiroshima Municipal School

Magulang/tagapag-alaga ng batang mag-aaral na naka-enroll sa mababang paaralan o gitnang paaralan (chūgakkō)
Magulang/tagapag-alaga ng mag-aaral na naka-enroll sa unang bahagi ng kurso sa paaralan ng sekundaryong edukasyon
Magulang/tagapag-alaga ng batang mag-aaral na naka-enroll sa dibisyon ng mababang paaralan/dibisyon ng gitnang paaralan (chūgaku) ng paaralan para sa edukasyon ng may bukod-tanging pangangailangan

(B) Municipal School ng ibang lungsod, bayan o baryo

Magulang/tagapag-alaga ng batang mag-aaral na naka-enroll sa mababang paaralan o gitnang paaralan (chūgakkō), at may address sa lungsod ng Hiroshima
Magulang/tagapag-alaga ng mag-aaral na naka-enroll sa unang bahagi ng kurso sa paaralan ng sekundaryong edukasyon, at may address sa lungsod ng Hiroshima

(C) National, Prefectural o Private School

Magulang/tagapag-alaga ng batang mag-aaral na naka-enroll sa mababang paaralan o gitnang paaralan (chūgakkō), at may address sa lungsod ng Hiroshima
Magulang/tagapag-alaga ng mag-aaral na naka-enroll sa unang bahagi ng kurso sa paaralan ng sekundaryong edukasyon, at may address sa lungsod ng Hiroshima
(Sakop mula taong piskal 2010 (Heisei 22))

 1. Sambahayang tumatanggap ng tulong sa pamumuhay (seikatsu hogo)
 2. Sambahayang tinigil o tinanggal ang tulong sa pamumuhay (seikatsu hogo)
 3. Sambahayang hindi pinatawan, binawasan o pinalibre ang residence tax atbp. (Para lang sa taong may kapansanan, biyuda o biyudo ang hindi pinatawan ng residence tax.)
 4. Sambahayang tumatanggap ng pagpapalibre sa pag-apply ng bayad sa seguro ng Pambansang Pensyon
 5. Sambahayang binawasan, pinalibre o pinagpaliban ang pagkolekta ng bayad sa Pambansang Seguro ng Kalusugan
 6. Sambahayang tumatanggap ng Child Rearing Allowance (jidō fuyō teate)
 7. Sambahayang pinapautang ng Living and Welfare Fund
 8. Sambahayan kung saan tumatanggap ng benepisyo sa pagkawala ng trabaho ng seguro sa trabaho ang pangunahing nagsusustento
 9. Sambahayan kung saan pabago-bago ang kalagayan ng pamumuhay at pinansyal na nahihirapan sa pagpasok sa paaralan
 10. Sambahayang may natatanging dahilan tulad ng namatay ang magulang/tagapag-alaga, napinsala sa sakuna at iba pa

Pangunahing Nilalaman ng Tulong (Taunang Halaga para sa Taong Piskal 2023 (Reiwa 5))

Gastusin

Mababang Paaralan

Gitnang Paaralan (Chūgakkō)

1 Baitang

2 – 6 Baitang

1 Taon

2, 3 Taon

Gastusin sa kagamitan sa pag-aaral atbp.

13,230yen

15,500yen

25,040yrn

27,310yen

Gastusin sa kagamitan sa pag-aaral para sa bagong pasok

54,060yen

60,000yen

Gastusin sa tanghalian (kyūshoku) sa paaralan

Aktuwal na halaga

Aktuwal na halaga

Gastusin sa school excursion

Aktuwal na halaga (Hangganang halaga 28,100yen)

Aktuwal na halaga (Hangganang halaga 55,000yen)

Gastusin sa outdoor activities

Aktuwal na halaga (May hangganang halaga)

Aktuwal na halaga (May hangganang halaga)

Gastusin sa pagpunta sa paaralan

Aktuwal na halaga (kung 4 km o higit pa ang layo ng papunta sa paaralan)

Aktuwal na halaga (kung 6 km o higit pa ang layo ng papunta sa paaralan)

Gastusing medikal para sa partikular na sakit

Aktuwal na halaga

Aktuwal na halaga

Mag-ingat:

Mula sa nakasulat sa itaas na taong sakop, ibibigay lamang ang gastusin sa school excursion at gastusing medikal para sa partikular na sakit sa taong tumatanggap ng tulong sa pamumuhay (seikatsu hogo).
At may limitasyon sa ibibigay na gastusin para sa bahagi ng (A) (mga may address sa labas ng lungsod ng Hiroshima), (B) at (C).

Halimbawa, ang sumusunod na 4 ang ibibigay na gastusin sa (C). (Para sa tumatanggap ng tulong sa pamumuhay (seikatsu hogo), ang gastusin sa school excursion ang ibibigay na gastusin.)

 • Gastusin sa kagamitan sa pag-aaral atbp.
 • Gastusin sa kagamitan sa pag-aaral para sa bagong pasok
 • Gastusin sa school excursion
 •  Gastusin sa outdoor activities

Magtanong nang bukod sa School Affairs Division para sa mga detalye.

Paraan ng Pag-apply

 Sa mga nagnanais mag-apply, isulat ang mga kinakailangang bagay-bagay sa takdang application form, ilakip ang mga sertipiko at i-submit sa paaralan o sa School Affairs Division ng Hiroshima Municipal Board of Education.

 Kung may bagay na hindi maintindihan, huwag mag-atubiling makipagkonsulta sa paaralang pinapasukan ng inyong anak o sa School Affairs Division ng Hiroshima Municipal Board of Education (Tel 082-504-2469).
 At kahit kailan tinatanggap ang application sa tulong para sa pagpasok sa paaralan, ngunit sa patakaran, isinasagawa ang tulong pagkatapos ng buwan kung kailan nag-submit ng application form. Mag-apply habang maaga.

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Board of Education Executive Office School Affairs Division
Tel:082-504-2469/Fax:082-504-2328
Mail Address:gakujika@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • ザ・ひろしまブランド(英語版)
 • 広島市へ寄付