ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Paraan ng pagtanggap sa My Number Card (Individual Number Card)

本文

Paraan ng pagtanggap sa My Number Card (Individual Number Card)

Article ID:0000015412 印刷ページ表示

Kailangang dalhin ng aplikante mismo na nakatanggap ng “Pahayag sa pagpadala ng Individual Card / Pag-isyu ng Digital Certificate pati Referral Note” na kung tawagin sa ibaba ay “Notis ng pagpadala (postcard)”, ang sumusunod na mga dokumentong kinakailangan sa pagtanggap ng sariling My Number Card. 

* Ang mga kabataang wala pang 15 taong-gulang o mga taong nasa edad na nasa “ward” o pangangasiwa ng iba, ay kailangang samahan ng isang legal representative (taong may parental authority, tagapangasiwa ng taong nasa edad).

Hindi lamang ang legal representative ang dapat pumunta, kailangang kasama din nito ang aplikante.

Pakikumpirma ang pook na kung saan maaaring tanggapin ang My Number Card na nakasulat sa likod ng privacy seal sticker ng ipinadalang Notis ng pagpadala (postcard).

Paglalarawan sa “Notis ng pagpadala (postcard)”

(Kaliwa)Harapan (Tama)Likuran

交付通知書はがきイメージ

Ang “Notis ng pagpadala” ay ipinapadala pagkalipas ng isang buwan mula sa paggawa ng aplikasyon para sa pagtanggap ng My Number Card.

1 Mga kinakailangang dokumento kung tatanggapin mismo ang sariling My Number Card

* Ang mga kabataang wala pang 15 taong-gulang o mga taong nasa edad na nasa “ward” o pangangasiwa ng iba, ay kailangang samahan ng isang legal representative (taong may parental authority, tagapangasiwa ng taong nasa edad).

Hindi lamang ang legal representative ang dapat pumunta, kailangang kasama din nito ang aplikante.

 1. Notis ng pagpadala (postcard)
 2. “Notification Card” para sa My Number
 3. Basic Resident Register Card (kung mayroon)
 4. Mga dokumentong maaaring magpatunay sa sarili (Kukumpirmahin ito sa pamamagitan ng isang paraan, sa  o ‚ sa sumusunod.)

 (1)Isang bagay mula sa A
 (2)Kung walang maibigay sa , magbigay ng dalawang bagay mula sa B

* Maaaring tanungin para sa , ‚ kung kinakailangan at gawin ang pagkumpirma sa sariling identity o pagkakakilanlan.

Ang mga kabataang wala pang 15 taong-gulang o mga taong nasa edad na nasa “ward” o pangangasiwa ng iba, ay kailangang samahan ng isang legal representative (taong may parental authority, tagapangasiwa ng taong nasa edad), at ihanda ang sumusunod na mga dokumento bukod sa mga nabanggit sa itaas.

 • Mga dokumentong maaaring magpatunay sa identity o pagkakakilanlan ng Legal Representative (tulad ng apkikante, kailangang isumite ang  o ‚)
 • Mga dokumento kaugnay sa pagkakaroon ng karapatan para maging proxy (dokumentong nagpapatunay sa Family Register at iba pang kwalipikasyon)
  * Hindi na kailangan sa kaso ng aplikanteng wala pang 15 taong-gulang na may domicile sa loob ng siyudad ng Hiroshima, kasama ng Legal Representaive sa parehong sambahayan at sa mga mag-anak (magulang at anak)

Listahan ng mga dokumentong maaaring magpatunay sa sarili

A

Identification Card na ipinagkaloob ng isang tanggapan o ahensiya ng pamahalaan, na may kalakip na larawan ng mukha (kailangang hindi lampas sa expiration date, kung may limitasyon sa validity period)

Basic Resident Register Card (na may larawan), lisensiya sa pagmamaneho, Residence Card, Special Permanent Residence Certificate, pasaporte, Driving History Certificate (na ipinagkaloob mula sa Abril 1, 2012), Physical Disability Booklet, Health & Welfare Booklet para sa may kapansanang mental, Intellectual Disability Booklet, Temporary Asylum (Protection) Permit, Temporary Stay Permit

B

Permit o Qualification Certificate, na may kalakip na larawan ng mukha

Maritime Skill License, lisensiya para sa operasyon ng maliliit na barko, Electrician’s License, Radio Operator License, Powered Vehicle Operator License, Operations Management Skill Certificate, permiso sa paghawak ng hunting gun / air gun, Special Electrical Construction Qualification Certificate, Certified Electrical Worker Qualification Certificate, Airworthiness Inspector Certificate, Pilot Skill Certificate, Residential Building Dealer Certificate, ID Card na ipinagkaloob sa isang kawani mula sa pampublikong tanggapan o ahensiya ng pamahalaan at iba pa

Dokumento na kung saan nakasulat ang “pangalan, petsa ng kapanganakan” o “pangalan, tirahan”, na ipinagkaloob ng isang pampublikong ahensiya ng pamahalaan o mula sa isang korporasyon.

Seman’s Card (booklet), booklet para sa mga nasugatan sa digmaan, Training Qualification Certificate, katibayan sa pagpasa sa ginawang pagsusuri, Livelihood Support Beneficiary Certificate, Health Insurance o Nursing Care Insurance Card, Medical Beneficiary Certificate, iba’t-ibang pension certificates, Child Support Allowance Certificate, Special Child Support Allowance Certificate, bankbook (para lamang sa may nakasulat na address sa loob), Employee’s ID, Student ID, iba’t-ibang dokumentong may nakasulat na pangalan ng paaralan, at iba pa

* Bago pumunta sa tanggapan, kung may mga pagbabago sa address o pangalan sanhi ng paglipat, pagpapakasal at iba pa, kailangang ipaalam muna ito sa institusyon o ahensiyang nangangasiwa sa sariling impormasyon upang ipagawa ang pagbabagong ginawa sa sariling address o pangalan.

* Kapag ang mga nakasulat, larawan at iba pang bahagi sa loob ng dokumentong gagamitin sa pagpapatunay sa sarili ay nasira o nadumihan kung saan hindi ito maaaring mabasa nang husto, kailangang magpagawa uli ng panibagong dokumento bago pumunta sa tanggapan.

* Sa pagpunta sa tanggapan, siguruhin na ang mga dokumentong gagamitin sa pagpapatunay sa sarili ay balido o nasa loob ng expiration date na itinakda para sa dokumento.

* Ang mga dokumentong gagamitin sa pagpapatunay sa sarili ay gagawan ng ilang kopya.

2 Mga dokumentong kinakailangan kung tatanggapin ng isang proxy o kahalili ang My Number Card

Kapag hindi magawang tanggapin ang sariling My Number Card sanhi ng pagkakasakit, pagkakaroon ng kapansanan sa katawan at iba pang dahilang hindi maiiwasan, maaaring ipaubaya sa isang proxy o kahalili ang pagtanggap nito.

* Ang pagkaabala sa trabaho o mga gawain sa paaralan ay hindi nabibilang sa mga dahilang hindi maiiwasan, upang makaligtaang tanggapin mismo ang sariling My Number Card .

 • Notis ng pagpadala (postcard)
  * Kailangang gawin mismo ng aplikante ng My Number Card ang pagsulat sa “Answer Sheet” sa likurang bahagi ng postcard, ilagay ang PIN Number / stampa at siguruhing idikit ang privacy seal sticker sa ibabaw ng PIN Number.
 • Sariling My Number “Notification Card”
 • Sariling Basic Resident Register Card (kung mayroon)
 • Mga dokumentong maaaring magpatunay sa identity o pagkakakilanlan ng aplikante (Kukumpirmahin ito sa pamamagitan ng isang paraan, sa  hanggang ƒ sa sumusunod.)
  (1)Dalawang bagay mula sa A
  (2)Isang bagay mula sa A + isang bagay mula sa B
  (3)Tatlong bagay mula sa B (sa loob nito, isa o higit pang bagay na may larawan)
 • Mga dokumentong maaaring magpatunay sa identity o pagkakakilanlan ng proxy o kahalili (Kukumpirmahin ito sa pamamagitan ng isang paraan, sa  o (2) sa sumusunod.)
  (1)Dalawang bagay mula sa A
  (2)Isang bagay mula sa A + isang bagay mula sa B
  * Kailangang isumite ang mga dokumentong maaaring magpatunay sa sarili (para sa aplikante ng My Number Card at kahalili).
  * Para sa aplikante at kahalili, kailangang magbigay ng isang dokumento o ID na may larawan na ipinagkaloob ng isang pampublikong tanggapan o ahensiya ng pamahalaan.
 • Mga dokumentong maaaring magpatunay na nahihirapan ang aplikanteng pumunta mismo para tanggapin ang sariling My Number Card (halimbawa: Medical Certificate, dokumentong nagpapatunay na nakapasok o naka-confine sa isang pasilidad)
  * Ang pagkaabala sa trabaho o mga gawain sa paaralan ay hindi nabibilang sa mga dahilang hindi maiiwasan, upang makaligtaang tanggapin mismo ang sariling My Number Card.
  * Kailangan din kapag ang Legal Representative lamang ang maaaring humarap sa kaso ng batang wala pang 15 taong-gulang o isang taong nasa edad na nasa “ward” o pangangasiwa ng iba.
 • Mga dokumentong maaaring gamitin sa pagkumpirma sa karapatang humalili o maging proxy
  Sa kaso ng Legal Representative: Family Register at iba pang dokumentong maaaring magpatunay sa kwalipikasyon (*Hindi na kailangan kung ang domicile ay nasa loob ng siyudad ng Hiroshima.)
  Sa kaso ng iba pang kahalili: Authorization Statement (Sulatan at lagyan ng stampa ang “Authorization Statement” sa likurang bahagi ng “Notis ng pagpadala (postcard)”.

3 Tungkol sa PIN Number

Sa tanggapan o counter, isinasagawa ang paglagay ng dalawang uri ng PIN Numbers. Hangga’t maaari ay pakipili ang numerong hindi madaling hulaan.

* Sa pagtakda ng isang arbitrary agent o kahalili para pumunta sa tanggapan para tanggapin ang My Number Card, kailangang isulat ng aplikante mismo ang sariling PIN Number sa “Notis sa pagpadala (postcard)” at siguruhing idikit ang privacy seal sticker sa ibabaw nito bago ibigay sa kahalili. Ang isang kawani ng tanggapan ang gagawa ng PIN Number entry.

PIN Number para sa paggamit ng Signature Verification Digital Certificate

Signature Verification Digital Certificate: ginagamit sa paggawa ng aplikasyon sa pamamagitan ng e-Tax at iba pa, kung saan maaaring kumpirmahin kung napalsipika ang ipinadalang electronic document sa Internet sa oras ng paggawa ng electronic application.

Maaaring itakda mula sa 6 hanggang 16 alphanumeric characters.

PIN Number para sa paggamit ng User ID Digitial Certificate

User ID Digital Certificate: ginagamit upang patunayan na ang user mismo ang gumagamit sa oras ng pagbigay ng certificate sa convenience stores at pag log-in sa My Number Portal at iba pa.

Maaaring itakda sa 4-digit numbers. Maaaring gamitin ang parehong PIN Number para sa tatlong serbisyong nabanggit sa kaliwa.

PIN Number para sa Basic Resident Register

PIN Number na kailangan sa paggawa ng mga proseso kaugnay sa Resident Register

PIN Number para sa paggamit ng suporta sa paglagay ng karagdagang impormasyon

Ginagamit sa pagbasa o pagkuha ng impormasyon tulad ng individual number, pangalan at iba pa mula sa IC chip sa oras ng paggawa ng electronic application at iba pa.

Para sa impormasyon kaugnay sa pagtanggap ng My Number Card, pakitingnan din ang general site para sa My Number Card.

4 Mga pook na kung saan ipinamamahagi ang My Number Card

Ang My Number Card ay ipinagkakaloob sa sumusunod na mga tanggapan ng Citizen’s Section ng Ward Office o field office. (Hindi ito maaaring ipagkaloob sa mga liaison offices.)

 • Naka Ward Office Citizen’s Section 082-504-2301
 • Higashi Ward Office Citizen’s Section 082-568-7789
 • Higshi Ward Office Nukushina Field Office 082-289-2000
 • Minami Ward Office Citizen’s Section 082-250-8945
 • Minami Ward Office Ninoshima Field Office 082-259-2511
 • Nishi Ward Office Citizen’s Section 082-532-1024
 • Asa-Minami Ward Office Citizen’s Section 082-831-4906
 • Asa-Minami Ward Office Gion Field Office 082-874-3311
 • Asa-Minami Ward Office Sato Field Office 082-877-1311
 • Asa-Minami Ward Office Numata Field Office 082-848-1111
 • Asa-Kita Ward Office Citizen’s Section 082-819-3939
 • Asa-Kita Ward Office Koyo Field Office 082-842-1132
 • Asa-Kita Ward Office Shiraki Field Office 082-828-1211
 • Asa-Kita Ward Office Asa Field Office 082-835-1111
 • Aki Ward Office Field Citizen’s Section 082-822-7756
 • Aki Ward Office Nakano Field Office 082-893-2121
 • Aki Ward Office Ato Field Office 082-856-0211
 • Aki Ward Office Yano Field Office 082-888-1112
 • Saeki Ward Office Citizen’s Section 082-943-9711
 • Saeki Ward Office Yuki Field Office 0829-83-0111

Dumadami ang tao sa counter o tanggapan ng My Number Card bawat linggo tuwing Lunes, mula 10:00 AM hanggang 2:00 PM.

Kapag natantiya na magiging matao ang tanggapan at matatagalan ang paghihintay o di kaya’y mahihirapang ilabas ang dokumento sa araw mismo ng pagpunta sa tanggapan sanhi ng pagkakaroon ng problema sa sistemang ginagamit sa buong bansa, maaaring gamitin ang isang request form para gawin ang PIN Number setting sa My Number Card, isulat ang PIN Number sa dokumentong nabanggit, ipagawa sa isang kawani ang PIN Number setting at tanggapin na lang sa ibang araw ang My Number Card sa pamamagitan ng koreo.

Dahil isinasagawa ang mahigpit na pagsusuri at kumpirmasyon sa identity ng taong tatanggap, paglagay sa PIN Number at iba pa sa oras ng pagbigay ng My Number Card, inaabot ng 20 minutos ang pagproseso sa isang tao. Depende sa nilalaman ng pamamaraan o lagay ng dami ng tao sa counter, maaaring matagalan nang husto ang paglagi sa tanggapan, kaya kailangang siguruhin na may sapat na oras para igugol sa mga prosesong gagawin.

Mga kaugnay na impormasyon:

 • Tungkol sa lagay ng pagbigay ng My Number Card (Individual Number Card)
 • Tungkol sa Social Security / Tax Number System (My Number System)
 • Tungkol sa pagtigil sa pagbigay ng Basic Resident Register Card, pagtigil sa pag-isyu / pagbabago ng Digital Certificate, alinsunod sa pag-umpisa sa sistema ng My Number
 • Mga pook na kung saan maaaring sumangguni (Sa Citizen’s Section, field office, liaison office ng Ward Office)

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Ward Administration Section, General Affairs Division, Planning and General  Affairs Bureau
Tel:082-504-2112/Fax:082-504-2069
Mail Address:soumu-kusei@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • ザ・ひろしまブランド(英語版)
 • 広島市へ寄付