ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Kapag may namatay ~Sa lahat ng mga Dayuhang Residente~

本文

Kapag may namatay ~Sa lahat ng mga Dayuhang Residente~

Article ID:0000015342 印刷ページ表示

Uri

Panahon ng pag-apply

Taong mag-uulat

Kinakailangang bagay

Tanggapan para sa pag-apply

Ulat ng Pagkamatay

Sa loob ng 7 araw mula nang malaman ang pagkamatay

Sa ganitong pagkakasunod-sunod

  1. Kamag-anak
  2. Taong nakatira sa parehong tirahan
  3. May-ari ng bahay (landlord), May-ari ng lupa o Tagapangasiwa ng gusali o lupa

Kasulatan ng Ulat ng Pagkamatay (*1)

Sertipiko ng Pagkamatay o Kasulatan ng Pagsusuri sa Bangkay

Application para sa Pahintulot ng Kremasyon ng Bangkay (*2)

Residence Card o Special Permanent Resident Certificate

Sertipiko ng Pambansang Seguro ng Kalusugan (sa kasapi lamang) (*3)

Libretong pangkalusugan ng Biktima ng Bomba Atomika (sa nagmamay-ari nito) (*3)

Citizens Affairs Division ng Ward Office ng lugar kung saan namatay, o lugar na kinaroroonan ng taong mag-uulat

(*1) May form para sa kasulatan ng ulat ng pagkamatay sa tanggapan ng Citizens Affairs Division ng ward office o branch office.

(*2) Sabay ng pag-ulat ng pagkamatay, isagawa rin ang application para sa pahintulot ng kremasyon ng bangkay.

(*3) Kung kasapi sa Pambansang seguro ng kalusugan o may Libretong pangkalusugan ng biktima ng bomba atomika ang taong namatay, mabibigyan ng halaga para sa gastusin sa pagpalibing. Sa araw na bukas ang mga tanggapang pampahalaan lamang maaaring gawin ang palakad para rito. Ukol sa tanggapan at iba pang kailangang bagay, tingnan ang “Kapag may pumanaw.”

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Ward office, branch office


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付