ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Kapag isinilang ang sanggol ~Sa lahat ng mga Dayuhang Residente~

本文

Kapag isinilang ang sanggol ~Sa lahat ng mga Dayuhang Residente~

Article ID:0000015340 印刷ページ表示

Uri

Panahon ng pag-apply

Taong mag-uulat

Kinakailangang bagay

Tanggapan para sa pag-apply

Ulat ng Kapanganakan

Sa loob ng 14 araw mula ng pagsilang

  1. Ama o Ina
  2. Taong nakatira sa parehong tirahan
  3. Doktor, Midwife o iba pang taong nakaharap sa panganganak

Kasulatan ng Ulat ng Kapanganakan
Libretong Pangkalusugan ng Ina at Anak

Sertipiko ng Pambansang Seguro ng Kalusugan

(sa kasapi lamang) (*1)

Citizens Affairs Division ng Ward Office sa lugar kung saan isinilang ang sanggol, o kinaroroonan ng taong mag-uulat

*Para sa kinakailangang papeles para sa pagharap ng ulat ng kapanganakan sa bansa ng nasyonalidad ng bata, magtanong sa embahada/konsulado ng bansang iyon.

Palakad para makamit ang Pahintulot ng Bukod-tanging Permanenteng Residente

Sa loob ng 60 araw mula ng pagsilang

Ama o Ina
(Kung hindi makakapag-apply: ibang taong nakatira sa parehong tirahan)

Sertipiko ng Pagtanggap ng Ulat ng Kapanganakan (Hilingin sa tanggapan kung saan nag-submit ng ulat ng kapanganakan. Kinakailangan ang papeles ng pagtiyak ng identipikasyon tulad ng special permanent resident certificate o iba pa sa paghiling.)

Citizens Affairs Division ng Ward Office / Branch Office sa inyong tirahan

Palakad para makamit ang Pahintulot ng Paninirahan nang Matagal-tagal o Matagal na Panahon

Sa loob ng 30 araw mula ng pagsilang

Ama o Ina

Sertipiko ng Pagtanggap ng Ulat ng Kapanganakan (Hilingin sa tanggapan kung saan nag-submit ng ulat ng kapanganakan. Kinakailangan ang papeles ng pagtiyak ng identipikasyon tulad ng residence card o iba pa sa paghiling.)
Kopya ng Resident Record (Kinakailangan ang papeles ng pagtiyak ng identipikasyon tulad ng residence card atbp.)
*Magtanong sa Kawanihan ng Imigrasyon sa Rehiyon tungkol sa iba pang detalye.

Kawanihan ng Imigrasyon sa Rehiyong sumasaklaw sa pook ng inyong tirahan

(*1) Kung kasapi sa Pambansang Seguro ng Kalusugan ang nanganak, magkakaloob ng kabuuang halaga para sa panganganak at pag-aalaga ng bata (shussan ikuji ichijikin).

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Ward office, branch office


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付