ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Ulat ng paglipat (kung lumipat sa lungsod ng Hiroshima mula sa ibang lungsod, bayan o baryo)~Sa lahat ng mga Dayuhang Residente~

本文

Ulat ng paglipat (kung lumipat sa lungsod ng Hiroshima mula sa ibang lungsod, bayan o baryo)~Sa lahat ng mga Dayuhang Residente~

Article ID:0000015336 印刷ページ表示

Tanggapan para

sa pag-apply

Panahon ng

pag-apply

Kinakailangang bagay

Taong mag-uulat

Citizens Affairs Division ng Ward Office / Branch Office sa lugar ng tirahan (Hindi kasama ang Liaison Office.)

Sa loob ng 14 araw mula sa araw ng paglipat*

Sertipiko ng pag-alis (tenshutsu shōmeisho) (Ipinagkakaloob sa dating tirahan.)

Kasulatan ng Pagtatalaga ng Kinatawan (ininjō) (Kung kinatawan ang maga-apply)

Basic Resident Registration Card

(Kung mayroon mula sa dating tirahan)

Residence Card / Special Permanent Resident Certificate

Passbook ng Pambansang Pensyon (sa kasapi lamang)

Sertipiko ng Klasipikasyon ukol sa Pagpasan ng Pagpapagamot para sa Matandang nasa Ikalawang Antas (sa naangkop lamang)

Libretong Pangkalusugan ng Biktima ng Bomba Atomika (sa nagmamay-ari nito)

Sertipiko ng Pahintulot Tumanggap ng Nursing Insurance (sa tumatanggap lamang)

Papeles ng identipikasyon ng taong pumunta sa tanggapan (Residence Card, Special Permanent Resident Certificate, Lisensya ng Pagmamaneho, Pasaporte, Sertipiko ng Seguro ng Kalusugan atbp)

Mismong tao, Puno ng Sambahayan o Kinatawan

Paraan ng Pagkamit ng Sertipiko ng Pag-alis kung lumabas nang hindi nag-uulat ng pag-alis

Humiling ng sertipiko ng pag-alis sa lungsod, ward, bayan o baryo ng dating tirahan sa pamamagitan ng koreo.

Paraan ng Paghiling

Isulat ang mga sumusunod na bagay sa papel panliham o iba pa, maglakip ng sobre para sa kasagutan (isulat ang pangalan, address at dikitan ng selyo) para sa paghiling.

 • Lugar ng Dating Tirahan
 • Lugar ng Bagong Tirahan
 • Pangalan ng Puno ng Sambahayan sa Bago atsa Lumang Lugar ng Tirahan
 • Petsa ng Paglipat
 • Pangalan ng Taong Lumipat
 • Araw ng Kapanganakan ng Taong Lumipat
 • Permanenteng Tirahan (honseki) ng Taong Lumipat
 • Pangalan ng Nangunguna sa Rehistro ng Pamilya (koseki)
 • Contact Number sa Araw (Telepono)

Hindi kailangang magbayad para rito.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Ward Administration Section, General Affairs Division, Planning and General  Affairs Bureau
電話:082-504-2112/Fax:082-504-2069
メールアドレス:soumu-kusei@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • ザ・ひろしまブランド(英語版)
 • 広島市へ寄付