ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Aki Ward Office

本文

Aki Ward Office

Article ID:0000124213 印刷ページ表示

Aki Ward Office

3-4-36 FunakoshiMinami, Aki-ku, Hiroshima-shi

 

Mga numero ng telepono ng Aki Ward Office

■Mga oras ng pagbukas at araw ng pagsarado ng tanggapan

 Oras ng pagbubukas: 8:30 am - 5:15 pm
 Mga araw na sarado: Sabado, Linggo, mga holiday, Disyembre 29 ~ Enero 3, Agosto 6

 *Maaari ring tumanggap ng abiso ng rehistro ng pamilya ang opisina ng mga guwardya sa 1st floor ng Aki Ward Office kahit sarado ang opisina. Para sa Sabado, Linggo at national holiday, mangyaring gamitin ang City Hall Service Corner para sa mga kahilingan para sa kopya ng Residence Card.

■Lokasyon ng bawat Seksyon

 ●Mga seksyon sa Aki Ward Office
  Dibisyon ng Mamamayan (Seksyon ng Koordinasyon ng Pangangasiwa ng Ward, Seksyon ng Promosyon ng Rehiyon, Seksyon ng Mamamayan, Seksyon ng Insurance at Pension)
  Dibisyon ng Agrikultura, Panggugubat at Konstruksyon (Seksyon ng Maintenance, Seksyon ng Agrikultura at Panggugubat, Seksyon ng Konstruksyon, Seksyon ng pagpapanatili ng rehiyon)
  Mga Seksyon na hinid pasok sa anumang Dibisyon (Seksyon ng Accounting, Tanggapan ng Buwis Munisipyo sa Tobu)

 ●Mga seksyon sa Aki Ward General Welfare Center
  Dibisyong Pankapakanan (Seksyon ng Pamumuhay, Seksyon ng Kalusugan at Mahabang Buhay, Seksyon ng Kalusugan at Kapakanan)

■Mga gawain at direktang contact information ng bawat seksyon

Seksyon ng Mamamayan 


●Seksyon ng Pangangasiwa ng Ward TEL. 082-821-4903 e-mail: ak-kusei@city.hiroshima.lg.jp

 

 (Pangunahing gawain)

Pagkontrata para sa mga Konstruksyon at goods, pangangasiwa ng government building ng Ward Office, pag-isyu ng mga dokumentong pang-PR, konsultasyon at pakikinig sa mga hinanaing ng mga residente, iba't ibang mga statistic survey, komisyon sa halalan

●Seksyon ng Promosyon ng Rehiyon TEL. 082-821-4905 e-mail: ak-chiiki@city.hiroshima.lg.jp

 

 (Pangunahing gawain)

Promosyon ng pagpapabuti ng kagandahan at sigla ng ward, mga gawaing kaugnay ng mga pasilidad pangkapakanan ng bata, mga gawaing kaugnay ng mga playpark, pagpanatili at pag-aayos ng mga lugar pang tipun-tipon, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad tulad ng mga asosasyon ng kapitbahayan, pagsulong ng mga hakbang sa kaligtasan sa trapiko, pagkumpirma ng pagpapalit ng pangalan ng bahay at pagtalaga ng numero ng bahay, paggawa ng hakbang laban sa mga sakuna


●Seksyon ng Mamamayan TEL. 082-821-4908 e-mail: ak-shimin@city.hiroshima.lg.jp 

 

 

 (Pangunahing gawain)

Pagrehistro ng pamilya, Basic Resident Register, pagrehistro at pagpatunay ng selya, pagbigay pahintulot sa pagpapalibing, pagpapapasok sa paaralan ng mga bata at mag-aaral, pagbigay pahintulot sa pansamantalang paggamit ng kotse


●Seksyon ng Insurance at Pension TEL. 082-821-4910 e-mail: ak-honen@city.hiroshima.lg.jp

 

  (Pangunahing gawain)  National Health Insurance, National Pension, suporta para sa mga   biktima ng giyera at mga namatayan dahil sa giyera

Public Welfare Department

 
 Mutual Community Support Division e-mail: ak-sasaeai@city.hiroshima.lg.jp 

 

Integrated Community Support Section Tel.: 082-821-1707

 

 (Pangunahing trabaho)

 Pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa mga social worker at commissioned child welfare volunteer lokal na organisasyon at mga asosasyong pangkalusugan at medikal atbp.

 

Integrated Community Care Promotion Center Tel.: 082-821-2810

  (Pangunahing trabaho) Mga bagay tungkol sa pagsulong ng komprehensibong pangagalaga ng komunidad, pangkalahatang konsultasyon tungkol sa kalusugan, pangangalagang medikal at welfare, suporta para sa sistema ng adult guardianship
  Children and Family Consultation Services Tel.: 082-821-2827
  (Pangunahing trabaho) Mga bagay tungkol sa iba't ibang mga konsultasyon para sa bata tulad ng pagkabahala tungkol sa relasyon sa pagitan ng magulang at anak, hindi pagpasok sa paaralan, pagkadelingkwente, kaunlaran, hinala ng pang-aabuso, atbp
  Community Support Unit Tel.: 082-821-2820, 082-821-2809
  (Pangunahing trabaho) Pag-iissue ng Maternal and Child Health Handbook, Screening para sa kalusugan ng sanggol, bakuna, iba't ibang medikal na eksaminasyon (screening), konsultasyon para sa kapakanan ng pangkaisipang kalusugan, mga konsultasyon at benepisyo para sa mga naging biktima ng pagsabog ng atomic bomb
  Child Care Community Support Center Tel.: 082-821-2821

 

 (Pangunahing trabaho)

Mga bagay na may kinalaman sa konsultasyon tungkol sa pag-aalaga ng sanggol at pagpapalaki ng bata


 Welfare Division e-mail: ak-fukushi@city.hiroshima.lg.jp

 

Senior Citizens Long-Term Care Section Tel.: 082-821-2808 (Matatanda), 082-821-2823 (Caregiver)

 

(Pangunahing trabaho)

Mga bagay na may kinalaman sa welfare para sa mga matatanda, sistema ng elderly medical insurance,  long-term care insurance, certification of needed long-term care/needed suppor

 

Jido Teate (Child allowance) Welfare Unit Tel.: 082-821-2813

 

(Pangunahing trabaho)

Mga bagay tungkol sa konsultasyon tungkol sa enrollment sa day care center, jido teate (child allowance), subsidiya para sa mga medikal na pagpagamot ng anak, suporta para sa single-parent na mga pamilya, panandaliang suporta para sa pag-aalaga ng bata (ina at anak), pagpapalaki at pangangalagang medikal ng mga premature na sanggol

 

Disabled Citizens Welfare Section Tel.: 082-821-2816

 

(Pangunahing trabaho)

Pag-iissue ng shintai shougaisha techou (physical disability certificate), ryouiku techou (medical rehabilitation certificate) at seishin shougaisha hoken fukushi techou (mental disability certificate), pinansyal na suporta para sa medikal na gastos sa mga serbisyo at suporta para sa mga taong may kapansanan (ambulant mental medical service, medical rehabilitation service, medical aid para sa mga batang may potensyal na kapansanan), disability welfare service, partikular na mga medikal na gastos (itinalagang mga mahirap gamuting sakit), partikular na mga chronic pediatric disease


 Family and Health Services Division e-mail: ak-seikatsu@city.hiroshima.lg.jp

 

Management Section TEL: 082-821-2804

 

 (Pangunahing trabaho)

Mga bagay na may kinalaman sa pagsulong ng blood donation, pagtanggap ng pondo para sa mga aktibidad ng Japanese Red Cross sa Aki Ward, pagbibigay ng pera para sa pakikiramay sa mga biktima ng sakuna (abuloy), pamamahala at pagpapatakbo ng General Welfare Center

 

 

 

Public Assistance 1/Public Assistance 2 Tel.: 082-821-2806

 

(Pangunahing trabaho)

Mga bagay tungkol sa public assistance


Dibisyon ng Agrikultura, Panggugubat at Konstruksyon

 
 ●Seksyon ng Maintenance e-mail: ak-kanri@city.hiroshima.lg.jp

 

○Katiwala 

(Pangunahing gawain)

 

 

 

 

 

 

 

○Tagapanatili 

(Pangunahing gawain)

 

 

 

 

○Tanggapan para sa lupa 

(Pangunahing gawain)

 

TEL.:  082-821-4921, 082-821-4922

 Pagbigay pahintulot para sa pribadong paggamit ng kalsada, pagbigay pahintulot para sa outdoor advertising, pagbigay pahintulot at pagtalaga ng hangganan ng imprastraktura, pagpondo para sa mga ilaw sa kalye, pagbigay ng pinansyal na suporta sa pagpanatili ng mga pribadong daan, pagbigay pahintulot sa paggamit ng parke, pagkumpirma ng publiko at pribadong hangganan ng mga imprastraktura, sertipikasyon ng hangganan ng mga imprastraktura, pagproseso ng pag-alis ng rehistro para sa pag-park ng bisikleta

TEL. 082-821-4933

 Pag-ayos ng mga bukol at guardrails sa daan, pag-ayos ng ilaw sa kalye tulad ng pagpalit ng lightbulb, pagbigay pahintulot ng konstruksyon sa kalye, pagpanatili at pag-ayos ng mga parke at mga green spaces tulad ng pag-ayos ng mga kagamitan sa parke, pagpanatili ng mga kakahuyan sa kalye tulad ng pagputol

 

TEL. 082-821-4925

 Pagkuha ng lupa para sa mga kalye atbp.


 ●Seksyon ng Agrikultura at Panggugubat e-mail: ak-norin@city.hiroshima.lg.jp

 

○Promosyon ng Agrikultura at Panggugubat TEL. 082-821-4946

 

 (Pangunahing gawain)

Promosyon ng agrikultura at panggugubat, paggabay sa teknolohiyang pang-agrikultura, promosyon ng Satoyama Ato-Mura, proteksyon ng mga hayop at pagkontrol sa mga nakakaperwisyong hayop, pagpapanatili at pangangasiwa ng Ikoinomori Park, pag-abiso ng lupang pang-agrikultura (suportang gawain ng Komite ng Agrikultura)

 

○Agrikultura, Panggugubat, at Civil Engineering TEL. 082-821-4947

 

 (Pangunahing gawain)

Mga konstruksyong kaugnay ng agrikultura at panggugubat, Pagbawi ng pinsala sa mga pasilidad na pangsaka o pang-agrikutura na dulot ng mga sakuna, pangangasiwa ng mga kagubatan


 ●Seksyon ng Konstruksyon e-mail: ak-kenchiku@city.hiroshima.lg.jp 

 

     ○Katiwala para sa pabahay pang munisipyo TEL. 082-821-4928

 

     (Pangunahing gawain)     Pagtanggap ng aplikasyon para sa pangmunisipyo na pabahay

 

     ○Katiwala para sa konstruksyon TEL. 082-821-4929

 

 (Pangunahing gawain)

Pagtanggap at pag-imbestiga ng aplikasyon para sa konstruksyon, konsultasyon para sa konstruksyon


 ●Seksyon ng pagpapanatili ng rehiyon e-mail: ak-chisei@city.hiroshima.lg.jp

 

○Tagapanatili 1 TEL. 082-821-4935

 

 (Pangunahing gawain)

Paggawa at pagpabuti ng mga kalye sa lungsod at prefecture, pananatili ng mga parke at green spaces, konstruksyon para maiwasan ang pagguho ng matarik na mga burol

 

○Tagapanatili 2 TEL. 082-821-4936

 

 (Pangunahing gawain) 

Pagpanatili ng mga kalye na kabilang sa city planning at ng Higashi-Hiroshima Bypass

 

○Pagpanatili ng sewage TEL. 082-821-4941、082-821-4942

 

 (Pangunahing gawain)

Pagpanatili ng mga tubo ng sewer, pagkonekta ng mga pasilidad paagusan, pagkumpirma at pagsiyasat sa mga plano, bagong konstruksyon at pagpapabuti ng mga tubo ng sewer


Mga Seksyon na hindi pasok sa anumang Dibisyon


 ●Seksyon ng Accounting TEL. 082-821-4938 e-mail: ak-kaikei@city.hiroshima.lg.jp

 

 (Pangunahing gawain)

Mga gawaing kaugnay ng pagtanggap, paglabas, pagtago, at pagtala ng salapi o goods


 ●Tanggapan ng Buwis Munisipyo sa Tobu Tanggapan ng Buwis sa Aki TEL. 082-821-4913 e-mail: toubuzei@city.hiroshima.lg.jp  

 

 (Pangunahing gawain)

Pag-isyu ng sertipiko ng buwis pangmunisipyo, pag-sign at pagbalik ng motorsiklo, pag-imbak ng buwis pang munisipyo

 

*Kung hindi alam ang nangangasiwang seksyon o ang mga tagapangasiwa nito, mangyaring magtanong sa Seksyon ng Koordinasyon ng Pangangasiwa ng Ward (TEL. 082-821-4903, FAX: 082-822-8069) Ang numero ay kokonekta sa opisina ng mga gwardya sa gabi o mga araw ng national holiday o pagsara ng tanggapan.

 

okasyon ng Aki Ward Office

安芸区役所
larawan ng labas ng gusali

Mga oras ng pagbukas at araw ng pagsarado ng tanggapan 

 〒736-8501 4-36-3 FunakoshiMinami, Aki Ward, Hiroshima

■Mga posibleng daanan

 ・ Hiroden Bus:  bumaba sa Funakoshi-cho bus stop, mga 1 minuto na paglalakad 

 ・ Geiyo Bus:  bumaba sa Funakoshicho bus stop, mga 1 minuto na paglalakad 

 ・ JR:  bumaba sa Kaitaichi Station, mga 10 minuto na paglalakad 

■Mga oras ng pagbukas at araw ng pagsarado ng tanggapan 

 ・ Oras ng pagbubukas: 8:30 AM - 5:15 PM

安芸区役所マップ
mapa ng palibot ng Aki Ward Office 

 ・ Mga araw na sarado: Sabado, Linggo, mga holiday, Disyembre 29-Enero 3, Agosto 6

■Telepono     

 Mangyaring sumangguni sa numero ng telepono ng Aki Ward Office.

*Maaari ring tumanggap ng abiso ng rehistro ng pamilya ang opisina ng mga guwardya sa 1st floor ng Aki Ward Office kahit sarado ang opisina. Para sa Sabado, Linggo, national holiday, at sa Agosto 6, mangyaring gamitin ang City Hall Service Corner para sa mga kahilingan para sa kopya ng Residence Card. 

■Floor plan

 Mangyaring sumangguni sa floor plan  ng Aki Ward Office.

 

 

Lokasyon at Contact Information ng Nakano Branch Office

中野出張所
larawan ng labas ng gusali

■Lokasyon: 

 〒739-0321 20-9-3 Nakano, Aki-ku, Hiroshima-shi 

 TEL. 082-893-2121 

 e-mail: ak-nakano@city.hiroshima.lg.jp 

■Mga posibleng daanan 

 ・ Geiyo Bus: bumaba sa Sannobashi bus stop, mga 5 minuto na paglalakad 

 ・ JR: bumaba sa Aki-Nakano Station, mga 15 minuto na paglalakad 

■Mga oras ng pagbukas at araw ng pagsarado ng tanggapan 

中野出張所マップ
mapa ng palibot ng Nakano Branch Office

 Oras ng pagbubukas: 8:30 AM - 5:15 PM

 Mga araw na sarado: Sabado, Linggo, mga holiday, Disyembre 29-Enero 3, Agosto 6

■Pangunahing gawain    

  Rehistro ng pamilya, Basic Resident Register, rehistrasyon at sertipikasyon ng selya, permiso ng paglibing, pagpapapasok sa paaralan ng mga bata at mag-aaral, gawaing kaugnay ng National Health Insurance at National Pension, pagtanggap ng mga buwis, iba't ibang aplikasyong kaugnay ng kapakanan (hindi kasali lahat) 

*Maaari ring tumanggap ng abiso ng rehistro ng pamilya ang opisina ng mga guwardya sa 1st floor ng Aki Ward Office kahit sarado ang opisina. Para sa Sabado, Linggo, national holiday, at sa Agosto 6, mangyaring gamitin ang City Hall Service Corner para sa mga kahilingan para sa kopya ng Residence Card.  

 

Lokasyon at Contact Information ng Hataka Liaison Office

畑賀連絡所
larawan ng labas ng gusali

■Lokasyon: 

 〒736-0088 30-15-3 Hataka, Aki-ku, Hiroshima-shi

 TEL. 082-827-0600 

■Mga posibleng daanan  

 ・ Geiyo Bus: bumaba sa Hongo bus stop, mga 1 minuto na paglalakad

■Mga oras ng pagbukas at araw ng pagsarado ng tanggapan 

 Oras ng pagbubukas: 8:30 AM - 5:15 PM

 Mga araw na sarado: Sabado, Linggo, mga holiday, Disyembre 29 ~ Enero 3, Agosto 6

畑賀連絡所マップ
mapa ng palibot ng Hataka Liaison Office 

■Pangunahing gawain   

 Pag-isyu ng kopya ng rehistro ng pamilya o ng residence card  

*Maaari ring tumanggap ng abiso ng rehistro ng pamilya ang opisina ng mga guwardya sa 1st floor ng Aki Ward Office kahit sarado ang opisina. Para sa Sabado, Linggo, national holiday, at sa Agosto 6, mangyaring gamitin ang City Hall Service Corner para sa mga kahilingan para sa kopya ng Residence Card.

 

 

Lokasyon at Contact Information ng Ato Branch Office

 

阿戸出張所
larawan ng labas ng gusali

■Lokasyon: 

 〒731-4231 6257-2 Atocho, Aki-ku, Hiroshima-shi 

 TEL. 082-856-0211

 e-mail: ak-ato@city.hiroshima.lg.jp

■Mga posibleng daanan 

 ・ Geiyo Bus: bumaba sa Ato Branch Office bus stop, mga 1 minuto na paglalakad 

 ・ Hiroden Bus: bumaba sa Ato Branch Office bus stop, mga 3 minuto na paglalakad  

■Mga oras ng pagbukas at araw ng pagsarado ng tanggapan 

阿戸出張所マップ
mapa ng palibot ng Ato Branch Office 

 Oras ng pagbubukas: 8:30 AM - 5:15 PM

 Mga araw na sarado: Sabado, Linggo, mga holiday, Disyembre 29 ~ Enero 3, Agosto 6

■Pangunahing gawain    

  Rehistro ng pamilya, Basic Resident Register, rehistrasyon at sertipikasyon ng selya, permiso ng paglibing, pagpapapasok sa paaralan ng mga bata at mag-aaral, gawaing kaugnay ng National Health Insurance at National Pension, pagtanggap ng mga buwis, iba't ibang aplikasyong kaugnay ng kapakanan (hindi kasali lahat) 

*Maaari ring tumanggap ng abiso ng rehistro ng pamilya ang opisina ng mga guwardya sa 1st floor ng Aki Ward Office kahit sarado ang opisina. Para sa Sabado, Linggo, national holiday, at sa Agosto 6, mangyaring gamitin ang City Hall Service Corner para sa mga kahilingan para sa kopya ng Residence Card.  

 

 

 

 

 

Lokasyon at Contact Information ng Yano Branch Office

矢野出張所
larawan ng labas ng gusali

■Lokasyon: 

 〒736-0083 7-18-5 Yano-Higashi, Aki-ku, Hiroshima-shi

 TEL. 082-888-1112

 e-mail: ak-yano@city.hiroshima.lg.jp

■Mga posibleng daanan 

 ・ Hiroden Bus: bumaba sa Yano Shutchosho-Mae bus stop, mga 1 minuto na paglalakad 

 ・ JR: bumaba sa Yano Station, mga 15 minuto na paglalakad  

■Mga oras ng pagbukas at araw ng pagsarado ng tanggapan 

矢野出張所マップ
mapa ng palibot ng Yano Branch Office

 Oras ng pagbubukas: 8:30 AM - 5:15 PM

 Mga araw na sarado: Sabado, Linggo, mga holiday, Disyembre 29 ~ Enero 3, Agosto 6

■Pangunahing gawain    

  Rehistro ng pamilya, Basic Resident Register, rehistrasyon at sertipikasyon ng selya, permiso ng paglibing, pagpapapasok sa paaralan ng mga bata at mag-aaral, gawaing kaugnay ng National Health Insurance at National Pension, pagtanggap ng mga buwis, iba't ibang aplikasyong kaugnay ng kapakanan (hindi kasali lahat) 

*Maaari ring tumanggap ng abiso ng rehistro ng pamilya ang opisina ng mga guwardya sa 1st floor ng Aki Ward Office kahit sarado ang opisina. Para sa Sabado, Linggo, national holiday, at sa Agosto 6, mangyaring gamitin ang City Hall Service Corner para sa mga kahilingan para sa kopya ng Residence Card.  

 

 

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Community Coordination Division, Citizens Affairs Department, Aki Ward Office
Tel:082-821-4903 / FAX:082-822-8069
E-mail:ak-kusei@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • ザ・ひろしまブランド(英語版)
 • 広島市へ寄付