ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Article ID:0000123916Petsa ng Pag-update:2020年2月20日更新印刷ページ表示

Minami Ward Office

Minami Ward Office

5-44-1 Minamimachi, Minami-ku, Hiroshima-shi

 

Mga gawain at contact information ng bawat seksyon sa Ward Office

■Mga oras na bukas ang tanggapan ng mga Ward Office, Branch Office, at Liaison Office

○ Oras ng pagbubukas: 8:30 AM - 5:15 PM (Para sa Branch Office ng Ninoshima, 8:00 AM - 4:45 PM)

○ Petsa at araw na sarado: Sabado, Linggo, mga holiday, Agosto 6, Disyembre 29 ~ Enero 3

(Paalala 1) Bilang karagdagan tungkol sa rehistro ng pamilya, puwede pa rin tumanggap ang opisina ng mga guwardya sa Minami Ward Office kahit sa oras at araw na sarado ang opisina.

(Paalala 2) Bilang karagdagan sa nasa itaas, ang tanggapan ng Aosaki ay sarado tuwing Martes, at kung ang Martes ay nahulog sa isang holiday, sarado rin ang tanggapan sa kasunod na araw nito.

(Paalala 3) Para sa mga araw na Sabado, Linggo at Holiday, Mangyaring gamitin ang City Hall Service Corner para sa mga kahilingan para sa kopya ng Residence Card.

Mangyaring sumangguni sa direktang numero ng bawat seksyon

 ■Minami Ward Office, Dibisyon ng Mamamayan FAX (switchboard)(082)252-7179

Seksyon ng Pangangasiwa ng Ward mi-kusei@city.hiroshima.lg.jp
 TEL. (082)250-89338934
(Pangunahing gawain) Pagkontrata para sa mga Konstruksyon at goods, pangangasiwa ng government building ng Ward Office (hindi kasali ang Annex), pag-isyu ng mga dokumentong pang-PR at pangangasiwa ng homepage ng ward, konsultasyon para sa mga residente, iba't ibang mga statistic survey, komisyon sa halalan
 
Seksyon ng Promosyon ng Rehiyon (City Development Support Center) mi-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
 TEL. (082)250-8935
(Pangunahing gawain) Proyektong pagpapabuti ng kagandahan ng ward, pagpaunlad ng ward na nakasentro sa komunidad, pagpatakbo ng mga pasilidad sa pangkapakanan ng bata, pagpatakbo ng mga playpark, pagpanatili ng mga lugar pang tipun-tipon, pakikipag-ugnayan sa mga asosasyon ng kapitbahayan, pagpaalis ng mga nakakaperwisyong mga hayop, pagplano laban sa sakuna
Mga pasilidad sa pangkapakanan ng bata
 ・Pasilidad pambata ng Ozu TEL. (082)283-6130FAX(082)283-6143 (10-12-5 Ozu)
 ・Pasilidad pambata ng Aosaki TEL. (082)285-2965FAX(082)285-2968 (12-7- Aosaki)  
 ・Pasilidad pambata ng Mukainadashinmachi TEL. (082)288-2682FAX(082)288-2692 (6-2-1 Mukainadashinmachi)
 ・Pasilidad pambata ng Shinonome TEL. (082)282-7013FAX(082)282-7014 (11-2-2 Shinonome Honmachi)
 ・Pasilidad pambata ng Minamimachi TEL. (082)253-9416FAX(082)253-9417 (15-2-1 Minamimachi)
 ・Pasilidad pambata ng Danbara TEL. (082)568-7830FAX(082)568-7832 (6-13-2 Matobacho)
 ・Pasilidad pambata ng Midori TEL. (082)256-1803FAX(082)256-1804 (10-2-4 Midori)
 ・Pasilidad pambata ng Oko TEL. (082)250-4565FAX(082)250-4566 (5-25-1 Asahi)
 ・Pasilidad pambata ng Ogonzan TEL. (082)284-7884FAX(082)284-7894 (35-2 Kitaokocho)
 ・Pasilidad pambata ng Niho TEL. (082)281-5034FAX(082)281-5046 (8-12-2 Nihoshinmachi)
 ・Pasilidad pambata ng Kusuna TEL. (082)255-3926FAX(082)255-3950 (5-24 Kusunacho)
 ・Pasilidad pambata ng Ujinahigashi TEL. (082)253-4501FAX(082)253-4504 (11-8-7 Ujinahigashi)
 ・Pasilidad pambata ng Ujina TEL. (082)254-3424FAX(082)254-3429 (5-32-4 Ujinamiyuki)
 ・Pasilidad pambata ng Ninoshima TEL. (082)259-2237FAX(082)259-2237 (2403-1 Daio Ninoshimacho)
(Pangunahing gawain ng mga pasilidad sa pangkapakanan ng bata) Pagbigay ng ligtas na palaruan sa mga bata at mag-aaral at pagbigay ng gabay sa paglalaro

Seksyon ng Mamamayan mi-shimin@city.hiroshima.lg.jp
Tungkol sa residency TEL. (082)250-8938
(Pangunahing gawain) Abiso sa pagbabago ng paninirahan, pagrehistro at pagpatunay ng selya, pag-isyu ng mga patunay tulad ng kopya ng rehistro ng pamilya o Residence Card, pagpapasok sa paaralan ng mga bata at mag-aaral, Pagkumpirma ng residence status
Tungkol sa family registry TEL. (082)250-8939
(Pangunahing gawain) Pag-abiso ng kapanganakan, pagkasal, diborsyo, at kamatayan, pagbigay pahintulot sa pag-cremate, pag-abiso ng special permanent residence, pagbigay pahintulot sa pansamantalang paggamit ng kotse

Seksyon ng Insurance at Pension mi-honen@city.hiroshima.lg.jp
Para sa Insurance TEL. (082)250-8941
(Pangunahing gawain) Enrollment at pag-withdraw ng National Health Insurance, iba't ibang benepisyo tulad ng malalaking tulong pinasyal na pangmedikal, pagtalaga ng insurance, pagpaliit ng buwis, atbp.
Para sa pension TEL. (082)250-8944
(Pangunahing gawain) Enrollment, pagkakuha, pagbigay iksemsyon, pagtanggap at pagbigay ng pension, pagtanggap ng mga tulong sa mga naiwang pamilya ng mga biktima ng digmaan

[Iba pang mga organisasyong matatagpuan sa Minami Ward Office]

Tanggapan ng Kalinisan sa Minami Ward TEL. (082)250-4136
 (Pangunahing gawain) Aplikasyon ng lisensya para sa negosyong pagkain, pangkagandahan, pangkalinisan, at parmasya; Konsultasyon tungkol sa kalinisan sa pagkain o sa kabahayan

[Branch Office / Liaison Office]

Ninoshima Branch Office (752-74 Yajita, Ninoshimacho) mi-ninoshima@city.hiroshima.lg.jp
TEL. (082)259-2511
(Pangunahing gawain) Pag-abiso sa paglipat, pagrehistro ng selya, pag-isyu ng kopya ng rehistro ng pamilya o Residence Card, enrollment o withdrawal ng National Health Insurance at National Pension

Aosaka Liaison Office (Sa loob ng public hall, 12-7-1 Aosaki)
TEL. (082)281-3802
(Pangunahing gawain) Patunay tulad ng kopya ng rehistro ng pamilya o Residence Card, pag-isyu ng sertipiko ng selya atbp

 

■Dibisyong Pangkapakanan ng Minami Ward Office FAX (switchboard)082254-9184
* Ang Dibisyong Pangkapakanan ay matatagpuan sa Minami Ward Office Annex (4-46-1 Minamimachi).

Seksyon ng Pamumuhay mi-kosei@city.hiroshima.lg.jp
Pangkalahatang mga gawain TEL. (082)250-4103
(Pangunahing gawain) Pakikipag-ugnayan sa mga organisasyon ng pampublikong kapakanan at mga komiteng pambata, pagtanggap ng pampublikong health care para sa mga batang may kapansanan, mga hakbang at rescue laban sa sakuna
Pang-proteksyon 1 TEL. (082)250-4104
Pang-proteksyon 2 TEL. (082)250-4105
Pang-proteksyon 3 TEL. (082)250-4141
Pang-proteksyon 4 TEL. (082)250-4149
Pang-proteksyon 5 TEL. (082)250-4155
(Pangunahing gawain ng Pang-proteksyon 1-5) Konsultasyon atbp. tungkol sa kapakanan

Seksyon ng Kalusugan at Mahabang Buhay mi-kenko@city.hiroshima.lg.jp
Pangkapakanan ng nakatatanda TEL. (082)250-4107
(Pangunahing gawain) Proseso ng pangangalagang medikal para sa mga latter-stage elderly, konsultasyon para sa pagpasok sa nursing home, serbisyong pag-aalaga para sa kapakanan ng mga nakatatanda
Pang-nursing care na insurance (Pangangasiwa ng mga kwalipikasyon) TEL. (082)250-4138
(Pangunahing gawain) Pagkuha ng kwalipikasyon para sa pangmatagalang nursing care insurance
Pang-nursing care na insurance (Pagkilala ng nursing care) TEL. (082)250-4139
(Pangunahing gawain) Pagkilala ng pangangailangan ng nursing care, pagbigay at pagtalaga ng nursing care insurance
Pangkalusugan at pag-iwas sa sakit TEL. (082)250-4108
(Pangunahing gawain) Pagbakuna, konsultasyon pang-nutrisyon, iba’t ibang uri ng pagsusuring pangkalusugan para sa mga nasa sapat na gulang at mga nakatatanda, pagsususri para sa AIDS, pag-apply para sa sertipiko ng mga biktima ng atomic bomb, Konsultasyon para sa mga biktima ng atomic bomb
Tanggapan ng pangkalahatang konsultasyon TEL. (082)250-4109
(Pangunahing gawain) Pangkalahatang konsultasyon tungkol sa kalusugan, paggamot, at kapakanan ng mga nakatatanda

Seksyon ng Kalusugan at Kapakanan mi-hofuku@city.hiroshima.lg.jp
Pangkapakanan ng mga bata TEL. (082)250-4131
(Pangunahing gawain) Pag-enroll sa nursery school, pagbigay ng allowance pang-bata, konsultasyon para sa mga single-parent
Pangkapakanan ng mga may kapansanan TEL. (082)250-4132
(Pangunahing gawain) Konsultasyon, suportang pinansyal at iba pang suporta para sa mga may pisikal na kapansanan, pag-isyu ng sertipiko ng pisikal na kapansanan at sertipiko ng rehabilitasyon
Gabay Pangkalusugan TEL. (082)250-4133
(Pangunahing gawain) Pag-isyu ng handbook ng kalusugan ng ina at bata, pagsusuri para sa mga sanggol, pag-isyu ng ng aklat-talaan ng kalusugan at kapakanan ng may mental na kapansanan, gabay at konsultasyon para sa mga may mental na kapansanan
Child Care Support Center TEL. (082)250-4134
(Pangunahing gawain) Konsultasyon tungkol sa pagpapalaki ng bata, mga kurso tungkol sa pagpapalaki ng bata, Support circle para sa mga nagpapalaki ng bata

[Iba pang mga organisasyon sa Ward Office Annex]

Kawani ng Panlipunang Kapakanan ng Minami Ward TEL. (082)251-0525FAX (082)256-0990
(Pangunahing gawain) Pagsulong at suporta ng mga aktibidad na pangkomunidad at aktibidad na pang-boluntaryo

■Dibisyon ng Konstruksyon ng Minami Ward Office FAX (switchboard)082252-7179

Seksyon ng Maintenance mi-kanri@city.hiroshima.lg.jp
Katiwala TEL. (082)250-8956
(Pangunahing gawain) Pagkumpirma ng hangganan, pagpapa-eksklusibo, at pagbigay pahintulot para sa mga daan, parke, atbp., pagbigay pahintulot para sa outdoor advertising, hakbang para sa mga pinabayaang bisikleta, sertipikasyon ng hangganan ng mga kalsada, pagpanatili at pag-aayos ng mga ilaw sa kalye
Tagapanatili  1 TEL. (082)250-8962
(Pangunahing gawain) Pag-ayos ng mga bukol at guardrails sa daan, pag-ayos ng ilaw sa kalye tulad ng pagpalit ng lightbulb, pagbigay pahintulot ng konstruksyon sa kalye
Tagapanatili  2  TEL. (082)250-8957
(Pangunahing gawain) Pagpanatili at pag-ayos ng mga parke at mga green spaces, pagpanatili ng mga kakahuyan sa kalye tulad ng pagputol, pag-install, pag-aayos, at pagpanatili ng mga pangunahing tubo ng sewage

Seksyon ng Konstruksyon mi-kenchiku@city.hiroshima.lg.jp
TEL. (082)250-8959
(Pangunahing gawain)Pagtanggap ng aplikasyon at pagpanatili ng mga pabahay na pangmunisipyo
TEL. (082)250-8960
(Pangunahing gawain) Pagtanggap at pag-imbestiga ng aplikasyon para sa konstruksyon, konsultasyon para sa konstruksyon

Seksyon ng Pagpapanatili ng Rehiyon mi-chisei@city.hiroshima.lg.jp
 TEL. (082)250-8963
(Pangunahing gawain) Paggawa at pagpabuti ng mga kalye at tulay, pagpanatili ng mga underground electric wire

■Mga Seksyon na hindi pasok sa anumang Dibisyon

Seksyon ng Accounting mi-kaikei@city.hiroshima.lg.jp
TEL. (082)250-8965
(Pangunahing gawain) Mga gawaing nauugnay sa pagbayad ng pampublikong salapi
Tanggapan ng Buwis Munisipyo sa Chuo, Tanggapan ng Buwis sa Minami
TEL. (082)250-8946
(Pangunahing gawain) Pag-isyu ng sertipiko ng buwis pang munisipyo, pag-sign at pagbalik ng motorsiklo, pag-imbak ng buwis pang munisipyo

*Ang bawat direktang numero ay magkokonekta sa opisina ng mga gwardya sa gabi at sa mga araw ng pagsasara.

 

Lokasyon ng Ward Office at mga Branch Office

南区役所

Minami Ward Office 
734-8522 5-44-1 Minamimachi, Minami-ku, Hiroshima-shi

1F》 Seksyon ng Mamamayan, Seksyon ng Insurance at Pension, Seksyon ng Accounting, Tanggapan ng Buwis sa Minami
2F》 Seksyon ng Maintenance, Seksyon ng Konstruksyon, Seksyon ng Pagpapanatili ng Rehiyon, Tanggapan ng Kalinisan sa Minami Ward
3F》 Seksyon ng Pangangasiwa ng Ward, Seksyon ng Promosyon ng Rehiyon
4F》 Auditorium, training room

Minami Ward Office Annex
734-8523 4-46-1 Minamimachi, Minami-ku, Hiroshima-shi (sa silangan ng Minami Ward Office)

1F》 Seksyon ng Pamumuhay, Seksyon ng Kalusugan at Mahabang Buhay (Pangkalusugan at pag-iwas sa sakit), Seksyon ng Kalusugan at Kapakanan, Child Care Support Center
2F》 Mga silid para sa pagsusuri
3F》 Kalihim ng Kapakanang Panlipunan ng Konseho ng Minami Ward
4F》 Seksyon ng Kalusugan at Mahabang Buhay (Pangangalaga sa mga nakatatanda, pang nursing care na insurance) Function training room, meeting room, atbp.

〔Posibleng daanan〕
Galing sa JR Hiroshima Station 
⇒ Electric train〈No. 5〉papuntang Hiroshima Port dadaan sa Hijiyamashita, bumaba sa Minamikuyakusho-Mae stop, 3 minuto na paglalakad
Galing Kamiya-cho/Hatchobori
⇒ Hiroshima Bus〈No. 23〉papuntang university hospital, bumaba sa Minamimachi 1-Chome na bus stop, 1 minuto na paglalakad
Galing sa City Hall
⇒ Hiroden Bus〈No. 7〉papuntang Niho Shako-Mae, pumunta sa Mukainada Shinmachi, bumaba sa Minamimachi 1-Chome na bus stop, 1 minuto na paglalakad
Galing sa Hiroshima Port
⇒ Electric train〈No. 5〉papuntang Hiroshima Station dadaan sa Hijiyamashita, bumaba sa Minamikuyakusho-Mae stop, 3 minuto na paglalakad

Ninoshima Branch Office
734-0017 752-74 Yajita, Ninoshima Minami-ku, Hiroshima-shi (sa loob ng Ninoshima Joint Government Building)
TEL. 082-259-2511

 • 〔Posibleng daanan〕
  Galing sa Hiroshima Port Passenger Terminal
  ⇒ Sumakay ng Ninoshima Kisen ferry, bumaba sa Ninoshima Yajita Wharf, 2 minuto na paglalakad

  Aosaka Liaison Office
  734-0053 12-7-1 Aosaki Minami-ku, Hiroshima-shi (sa loob ng Aosaki public hall)
  TEL. 082-281-3802 (Aosaki public hall)

  〔Posibleng daanan〕
  Galing sa JR Mukainada Station
  ⇒ 5 minuto na paglalakad
  Galing sa Kamiya-cho
  ⇒ Hiroshima Bus〈No. 21〉papuntang Mukainada, bumaba sa Aosaki bus stop, 2 minuto na paglalakad

 

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Community Coordination Division, Citizens Affairs Department, Minami Ward Office
Tel:082-250-8933 / FAX:082-252-7179
E-mail:mi-kusei@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付