ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Sustento sa Pag-aalaga ng Bata(児童扶養手当(フィリピノ語))

本文

Sustento sa Pag-aalaga ng Bata(児童扶養手当(フィリピノ語))

Article ID:0000108418 印刷ページ表示

Sustento sa Pag-aalaga ng Bata

 ■Sustento sa Pag-aalaga ng Bata■

 Ang Sustento sa Pag-aalaga ng Bata ay isang sistema na isinusulong para sa kapakanan ng mga bata. Ang sustento ay ibinibigay sa target na pamilya o taong nangangalaga ng bata. Ang karapat-dapat na target ay ang mga pamilya na walang ama o ina o parehong wala.

Para makatanggap ng sustento, mag-apply sa Welfare Division sa inyong distrito.


 ■Ang mga kinakailangan■

 Ibibigay ang sustento kapag ang bata ay pinalaki hanggang sa katapusan ng piskal na taon kapag ang bata ay umabot sa 18 taon. Ang mga bata na wala pang 20 taon na may kapansanan ay karapat-dapat din sa sistema. Kailangan ding matupad ang mga sumusunod na mga kondisyon:

 1 Ikinansela ng mga magulang ang bisa ng kanilang kasal.

 2 Patay na ang ama o ina.

 3 Ang ama o ina ay may kapansanan. (kapansanan na tinukoy ng order ng gabinete)

 4 Hindi malaman kung patay na o buhay pa ang ama o ina.

 5 Inabandona ng ama o ina ang bata ng mahigit isang taon.

 6 Nakatanggap ang ama o ina ng utos ng pagbabawal mula sa korte para sa proteksyon ng bata laban sa karahasan.

 7 Ang ama o ina ay nakakulong ng mahigit isang taon.

 8 Kung ipinanganak ang bata na hindi kasal ang magulang. Hindi napalaki ng ama o ina ang bata. (may kabatiran man ito o wala)

 9 Kung hindi maitukoy ang kalagayan ng ina noong nagdadalang tao siya.

Subalit, hindi matatanggap ang sustento sa mga sumusunod

 1 Kung ang ama, ina o nangangalaga (tumatanggap) o ang bata ay hindi nakatira sa Japan.

 2 Kapag ang bata ay ipinagkatiwala sa mga sumusunod na pasilidad.

 • Child Welfare Facilities (hindi kasali ang mga Maternal and child support living facilities, nursery centers at iba pang day care facilities)
 • Umaampong magulang

   3 Kung ang tatanggap ng sustento ay ang ina o tagapangalaga, at ang bata ay namumuhay kasama ang ama na may kapansanan (maliban lamang kung ang kapansanan ng ama ay naayon sa kinikilala ng gabinete)

   4 Kung ang tatanggap ng sustento ay ang ama, at ang bata ay namumuhay kasama ang ina na may kapansanan (maliban lamang kung ang kapansanan ng ina ay naaayon sa kinikilala ng gabinete).

   5 Kapag ang bata ay pinalaki ng asawa (kasama ang de facto ng kasal) ng tatanggap (ama o ina) maliban kung ang asawa ay may kapansanan na naaayon sa kinikilala ng gabinete.

   ■Limitasyon ng Kita (Matapos ang Agosto 2018)■

   Kung ang kita ng nakaraang taon ng taong ito ay katumbas o higit sa halaga na nakalathala sa baba, ihihinto ang pagbibigay ng lahat o bahagi ng sustento.

 • Aplikante
 • Asawa o dependyente ng aplikante

  (Tandaan) Ang mga dependyente ay direktang kamag-anak o kapatid na namumuhay kasama ang aplikante.

  (Tandaan) Kung mag-aapply mula Enero hanggang Setyembre, ang gagawing basehan ay ang kita dalawang taon na nakalipas.

  (Tandaan) Ang kita ay ang halaga pagkatapos ng pagbabawas ng kita ng sahod at mga kinakailangan na gastos. Kung ang aplikante ay isang ina o ama, ang halagang katumbas sa 80% ng suporta sa bata ay kasama sa kita.

   

Limitasyon ng Kita

(Tandaan)Bilang ng mga dependyente

Aplikante
(Lahat ng kabayaran)

Aplikante
(Bahagi ng kabayaran)

Asawa ng aplikante Mga Dependyente

0

490,000 Yen

1,920,000 Yen

2,360,000 Yen

1

870,000 Yen

2,300,000 Yen

2,740,000 Yen

2

1,250,000 Yen

2,680,000 Yen

3,120,000 Yen

3

1,630,000 Yen

3,060,000 Yen

3,500,000 Yen

4

2,010,000 Yen

3,440,000 Yen

3,880,000 Yen

(Tandaan)Ang bilang ng mga dependyente ay ang bilang na itinakda sa Batas ng Buwis sa Kita.

1. Kapag may asawa (70 taon pataas) o matandang dependyente o tiyak na dependyente, may karagdagan sa halaga na nakasaad sa itaas.
(1) Para sa mga aplikante
・ 100,000 Yen para sa asawa ng aplikante (70 taon pataas) o sa matandang dependyente.
・ 150,000 Yen sa bawat tiyak na dependyente (kasama ang mga dependyente sa pagitan ng 16 taon hanggang 19 taon)
(2)  Para sa asawa ng aplikante o mga dependyente
・ 60,000 Yen para sa bawat matandang kamag-anak.
 (Tandaan) Subalit, kapag lahat ng dependyente ay lagpas ng 70 taon, may isang tao na hindi maisasama.

2. Ayon sa lokal na batas sa pagbubuwis, ang bawat bagay na nakalista sa ibaba, ay maibabawas sa kita. Karagdagan, 80,000 Yen ang ibabawas bilang social insurance. 

        Klasipikasyon

   Bawas

Bawas para sa may kapansanan

     270,000 Yen

Bawas para sa espesyal na kapansanan

     400,000 Yen

Bawas para sa nagtatrabaho na estudyante

     270,000 Yen

Pinsala・Medical・Kontribusyon sa maliliit na negosyo・Espesyal na bawas para sa asawa

Halaga na katumbas ng bawas

※Ang mga sumusunod na nalalapat lamang sa mga tagapangalaga, dependyente o ulila (ang tagapangalaga ay hindi ang ama o ina)

 Balo/Kabawasan sa Balo 270,000 Yen  Espesyal na kabawasan sa Balo 350,000 Yen

※Ang kabawasan para sa balo at espesyal na kabawasan ay maipapatupad sa pamamagitan ng pagpapasa ng katunayan na hindi kasal ang tagapangalaga.

 Ang mga aplikante na walang kabawasan para sa mga Balo ay nararapat maging tagapangalaga sa mga dependyente o ulila na naayon sa anuman sa sumusunod hanggang sa Disyembre 31 ng taon kung saan ang halaga ng kita ay kinalkula.

 (1) Ang babae na hindi kasal na may anak o dependyente na hindi pa naghahanapbuhay.Sa kasong ito, ang bata ay limitado sa mga taong ang kabuuang kita ay 380,000 Yen o mas mababa  at hindi asawa o dependent ng ibang tao. Ang kabuuang mababawas sa kita ay 270,000 Yen.   
(2) (1) Ang taong may kabuohang kita na 5,000,000 Yen o mas mababa na may dependent ay makakatanggap ng kabuohang bawas sa kita na 350,000 Yen.  
  
(3) Ang lalaki na hindi kasal na may anak o dependent na may kabuuang kita na 5,000,000 Yen o mas mababa, sa kasong ito, ang bata ay limitado sa mga taong ang kabuuang kita ay 380,000 Yen o mas mababa  at hindi asawa o dependent ng ibang tao. Ang kabuuang mababawas sa kita ay 270,000 Yen.   
  
  ※Kailangan ang kopya ng rehistro ng pamilya ng tagapangalaga, kopya ng rehistro ng pamilya ng bata at katunayan ng kita ng bata.
  ※Kailangan isumite kada taon kapag mag-aapply para sa kabawasan sa mga balo.
  ※Kahit magsumite, maaaring hindi magbago ang matatanggap.

 ■Buwanang Kabayaran■

Bilang ng batang makakatanggap ng kabayaran

Kabuohang Kabayaran

Bahagyang Kabayaran

Una

43,160 Yen

43,150 Yen~10,180 Yen

Karagdagan para sa pangalawa

10,190 Yen

10,180 Yen~5,100 Yen

Karagdagan para sa pangatlo o higit pa

6,110 Yen

6,100 Yen~3,060 Yen

Ang bahagyan kabayaran ay tinutukoy depende sa laki ng kita at bilang ng dependent. Samakatuwid, nakasalalay ito sa sitwasyon bawat tao. Ang formula ng pagkalkula ay ang sumusunod.

Sustento para sa bata =43,150 Yen-(kita ng aplikante※1-pinakamataas na limit sa kita ng aplikante※2)×0.0230559 (I-round off sa 10 Yen)

Karagdagan para sa pangalawang bata =10,180 Yen-(kita ng aplikante-pinakamataas na limit sa kita ng aplikante)×0.0035524 (I-round off sa 10 Yen)

Karagdagan para sa pangatlo o higit pa na bata =6,100 Yen-(kita ng aplikante-pinakamataas na limit sa kita ng aplikante) ×0.0021259 (I-round off sa 10 Yen)

※1 Ang halagang ito ang halagang nakuha pagkatapos maibawas ang mga gastusin sa kita sa trabaho at karagdagan na katumbas ng 80% ng gastos sa pagpapalaki ng bata
※2 Ang pinakamataas na limit sa kita ay nakasaad sa itaas.
※3 Ang sustento ay maaaring magbago depende sa mga pagbabago ng presyo.

 

 ■Tungkol sa sabay-sabay na pagbabayad sa pampublikong pensiyon■

 Kung ang kabuuang pampublikong benepisyo na natatanggap ng tagapangalaga at ng bata ay mas mababa pa sa sustento sa pag-aalaga ng bata, matatanggap ang kakulangang halaga.

  [Kapag tatanggap ng sustento]

 • Kapag ang lolo at lola na nagpalaki sa bata ay tumatanggap ng mababang pensiyon mula sa kanilang retirement pension.
 • Kapag ang pamilya na ama at anak lang ay nakatanggap ng mababang pensiyon.
 • Sa isang pamilya na ina at anak lang, kapag namatay ang ama pagkatapos ng diborsyo at ang anak ay nakatanggap ng mababang pensiyon.

   

   ■Tungkol sa bahagyang pagsuspinde sa suporta■

   Ayon sa mga sumusunod, kalahati ng kabayaran ang hindi matatanggap (hindi kasali ang tagapangalaga). 

  1. Limang taon na ang nakalipas mula sa unang kabayaran.
  2. Pitong taon na ang nakalipas pagkatapos makompleto ang mga kailangan para sa kabayaran.

   Subalit, mapipigilan ang bahagyang pagsususpinde kapag magsusumite ng naaayon sa mga kadahilanan sa baba.

  1. Kapag ang tatanggap (hindi kasali ang tangapangalaga) ay nagtatrabaho para makapagsarili or kasalukuyang naghahanap ng trabaho.
  2. Kapag ang tatanggap (hindi kasali ang tagapangalaga) ay hindi makapagtrabaho dahil sa sakit o kapansanan.
  3. Kapag ang bata o tagapangalaga ay may sakit o kapansanan at inaalagaan sila kaya hindi makapagtrabaho.           

     ■ Paraan ng Pagbayad ■

  Ang allowance ay babayaran sa anim na installment (Enero, Marso, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre) mula sa buwan kasunod ng buwan kung saan ginawa ang aplikasyon. Hanggang sa nakaraang buwan ng bawat buwan, ang pagbabayad ay gagawin sa account ng aplikante (ang petsa ng pagbabayad ay ika-11 ng buwan. Gayunpaman, kung ang ika-11 ay tatama sa Sabado, Linggo at pampublikong holiday,ang pagbabayad ay gagawin sa araw bago ang ika-11 ng buwan).

  Simula sa Nobyembre 2019, ang pagbabayad ay mababago sa anim na beses sa isang taon para sa mga may odd number na buwan. Bilang resulta ng rebisyon na ito, ang taon para sa pagtukoy ng halaga ng allowance ay mababago
  (Ang pagsusumite ng kasalukuyang kalagayan ay hindi nagbabago at nananatiling sa buwan ng Agosto. Kung hindi mo iniulat ang kasalukuyang kalagayan, ang allowance ay masuspinde.)
  Ang halaga ng allowance mula Agosto 2018 hanggang Oktubre 2019 ay batay sa kita mula sa 2017.

   

〇Buwanang allowance

2018.
Abril

2018.
Mayo

2018.
Hunyo

2018.
Hulyo

2018.
Agosto

2018.
Setyembre

2018.
Oktubre

2018.
Nobyembre

2018.
Disyembre

2019.
Enero

2019.
Pebrero

2019.
Marso

Buwan ng pagbabayad

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

Disyembre

Disyembre

Disyembre

Disyembre

Abril

Abril

Abril

Abril

Income judgment year

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

〇Buwanang allowance

2019.
Abril

2019.
Mayo

2019.
Hunyo

2019.
Hulyo

2019.
Agosto

2019.Setyembre

2019.
Oktubre

2019.
Nobyembre

2019.
Disyembre

2020.
Enero

2020.
Pebrero

2020.
Marso

Buwan ng pagbabayad

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

Nobyembre

Nobyembre

Nobyembre

Enero

Enero

Marso

Marso

Mayo

Income judgment year

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

 

〇Buwanang allowance

2020.
Abril

2020.
Mayo

2020.
Hunyo

2020.
Hulyo

2020.
Agosto

2020.
Setyembre

2020.
Oktubre

2020.
Nobyembre

2020.
Disyembre

2021.
Enero

2021.
Pebrero

2021.
Marso

Buwan ng pagbabayad

Mayo

Hulyo

Hulyo

Setyembre

Setyembre

Nobyembre

Nobyembre

Enero

Enero

Marso

Marso

Mayo

Income judgment year

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

    

■ Proseso, tanggapan ■

 Ang mga kinakailangang dokumento ay nag-iiba depende sa sitwasyon ng aplikante. Kailangan ng residence certificate at isang kopya ng family register. Mangyaring makipag-ugnay sa amin bago mag-apply. Ang proseso ay tinatanggap sa Welfare Division ng Welfare Department ng bawat distrito.

 

 ■ Ulat Pangkalagayan ■

Ang mga tumatanggap ng Child Dependent Allowance ay kinakailangan na magsumite ng kasalukuyang Ulat Pangkalagayan tuwing Agosto upang kumpirmahin ang kanilang mga eligibility requirements. (Kung hindi nakapagsumite ng Ulat Pangkalagayan, hindi ka makatatanggap ng mga benepisyo.)

Bilang karagdagan, ang mga indibidwal na nalipasan na ng 5 taon o higit pa pagkatapos matanggap ang aplikasyon ay kakailanganin ding magsumite ng "Abiso ng Eksensyon mula sa Partial Supplementation ng Child Rearing Allowance". Mangyaring tandaan na kung hindi makapagsumite, kalahati ng allowance ay maaaring suspindihin.

Ang isang abiso ay ipapadala sa target na tao, kaya siguraduhin na makumpleto ang proseso. 

 ■ Pag-activate ng Numero ng Indibidwal (My Number)■

 Mula Enero 2016, kakailanganin mo ng isang dokumento ng personal na kumpirmasyon ng numero at isang dokumento ng pagkumpirma ng pagkakakilanlan kapag nag-aapply para sa Child Rearing Allowance. 

 ● Halimbawa ng dokumentong nagpapatunay ng personal na numero

・ Personal number card (mga dokumento ng pagkakakilanlan ay hindi kinakailangan.)
・Notification card
・ Kopya ng Residence Certificate na may Personal number card  at iba pa.

 ● Mga halimbawa ng mga dokumento sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan

・ Driver’s license
・ Pasaporte
・ Residence Card o iba pang mga item na may larawan ng kanilang mukha

 Kung wala ka ng alinman sa mga ito, kakailanganin mong ipakita ang dalawang uri ng card:

Health insurance card, Child Rearing Allowance certificate, Pension book, Medical certificate for single-parent homes, at iba pa.

  Bilang karagdagan sa indibidwal na bilang ng aplikante (tatanggap), ang indibidwal na bilang ng bata, asawa, o dependyente ay maaaring kailanganin. Mangyaring makipag-ugnay sa amin nang maaga.

 • Child and Future Bureau Child and Family Support Division

   


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • ザ・ひろしまブランド(英語版)
 • 広島市へ寄付