ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Karahasang dulot ng Asawa/Partner atbp.(Domestic Violence)

本文

Karahasang dulot ng Asawa/Partner atbp.(Domestic Violence)

Article ID:0000010260 印刷ページ表示

Karahasang dulot ng Asawa/Partner atbp. (Domestic Violence)

 

Kung ikaw ay naghihirap mula sa DV At nangangailangan ng tulong.

 

 • Hindi ka nag-iisa,dapat mong gawin ang unang hakbang at humingi ng saklolo.Walang sinuman ang dapat manahimik sa paghihirap.
 • Kung biglaang nasa kamay ka ng panganib,tumawag ka agad ng pulisya o agad kumunsulta sa counseling center.
 • Maaari kang maging kapalit na humingi ng tulong sa alam mong taong naghihirap sa DV na hindi nila magawang humingi ng saklolo.

 

Ano ang tinatawag na DV?

 

 • Karahasang dulot ng asawa o partner ang Domestic Violence.

  Ito ay hindi pinapayagan at labag sa batas at isang uri ito ng krimen.

  Ang DV (tinatawag na domestic abuse)

  Ay tinatawag na karahasan at nauuri sa batas na isang krimen,at hindi pinapayagan sa batas na abusaduhin ang partner.

  Ang DV ay hindi lamang apektado ang biktima,kundi malaking apektado sa mga bata

   

 • May iba’t ibang anyo ng karahasan.

   

  ・“Karahasang Pisikal”

  Pagsuntok, Pagsipa

  Pagtutok ng patalim o iba pang sandata sa

  katawan Pananabunot  atbp

  .

  ・“Karahasang Sikolohikal

  Paninigaw sa partner”

  Pananakot sa kabuhayan sa partner

  Pagsabi ng (Hindi ka mabubuhay ng wala ako! atbp.

  Pagbabawal sa pakikipag-ugnayan sa kaibigan,

  Pakikialam sa telepono ng partner ng wala namang pahintulot

  Pagwawalang pansin sa ka partner atbp

   

  ・“Karahasang Pagtatalik

   Sapilitang pagpapanood ng malaswang video na ayaw ng ka partner 

    Sapilitang Pakikipagtalik na ayaw ng ka partner

    Sapilitang pagpapalaglag ng bata na ayw ng ka partner

    Sapilitang pag ayaw magpagamit ng contraceptives

  ・“Karahasang Pinansyal”

   Hindi nagbibigay ng panggastos sa pamumuhay,

   Hindi payagang magtrabaho ang Ka partner partnerhindi pagpapatrabaho atbp.

   

*      Malaki ang epekto ng karahasan sa biktima at maging sa anak.

May batas na nagpoprotekta sa biktima ng Domestic Violence (DV)
Batas hinggil sa Pagpigil ng Karahasang dulot ng Asawa at Proteksyon ng Biktima” (Batas sa Pagpigil ng DV)

 

 • Mabigat na paglabag sa karapatang pantao ang DV at ito ay nauuri bilang isang krimen
 • Ang Spousal Violence Counseling and Support Center ay nagbibigay ng tungkol sa DV konsultasyon, at kung nararapat  ay nagbibigay ng pansamantalang proteksyon sa shelter at nagsasagawa ng suporta para sa kaligtasan at kasarinlan. 
 • Kung malubha ang panganib na mapahamak ang buhay o katawan, batay sa petisyon ng biktima, maaaring iutos ng hukuman sa taong nananakit ang pagbabawal ng paglapit sa biktima at paglisan mula sa kanilang tirahan.

   

  Sa batas na ito

 • Sakop ang karahasang dulot ng asawa,  kasama rin ang taong nasa kalagayang katulad ng relasyon ng tunay na mag-asawa at dating asawa.

  Sakop din ang karahasang dulot ng ka-relasyong kinakasama sa pangunahing tahanan.

 • Tinutukoy din ang lahat ng dayuhang nasa Japan, anuman ang kanilang nasyonalidad o pahintulot para sa paninirahan.

 

Ano ang mangyayari sa pahintulot para sa paninirahan kapag nagdiborsyo o naghiwalay ng tirahan,?

 

 • Kahit magdiborsyo, hindi agad mawawalang-bisa ang pahintulot para sa paninirahan, ngunit maaaring kailangan ng pag-uulat ayon sa pahintulot para sa   paninirahan, kaya’t makipagkonsulta kaagad sa malapit na kawanihan ng imigrasyon.
 • Pagkatapos magdiborsyo, kung magpapalaki ng anak ng Hapon, maaaring mag-apply para mapalitan ang pahintulot para sa paninirahan sa “long-term resident” (teijūsha) sa kawanihan ng imigrasyon.
 • Pagkatapos magdiborsyo, kahit walang anak, maaaring pahintulutan ang paninirahan at mabigyan ng pahintulot na paninirahan bilang “long term resident” (teijūsha) sa pamamagitan ng pag-apply para sa pagpalit ng pahintulot sa kawanihan ng imigrasyon.

 

Listahan ng mga Institusyong Pangkonsultasyon tungkol sa Domestic Violence (DV)

Sa konsultasyon, isasaalang-alang ang privacy, at mahigpit na pangangalagaan ang lihim.  Libre ang konsultasyon.

 Kung nais makipagkonsulta

Institusyon

TEL/FAX

Paraan ng Konsultasyon

Konsultasyong Sakop

Wika

Hiroshima City Spousal Violence Counseling and Support Center

 

Babaeng Tagapayo na nagbibigay ng konsultasyon Para sa mga babae

Lunes-Biyernes (liban sa holiday)

10:00 - 17:00

Tel: 082-504-2412

Fax: 082-504-2835

Telepono,

personal

Konsultasyon mula sa biktima ukol sa DV, konsultasyon ng babae (problema ng diborsyo, hindi pagkakasundo sa tahanan, atbp.)

Hapon

(Makipagkonsulta kung kailangan ng interpreter.)

Pagkunsulta sa DV Sa pamamagitan ng telepono kahit holidays 

Sabado, Linggo, Pista Opisyal at 8/6 (liban sa katapusan at simula ng taon) 10:00 - 17:00

Tel:082-252-5578

Telepono

Konsultasyon mula sa biktima ukol sa DV

Hapon

Hiroshima Prefectural Seibu Child and Family Center

(Women’s Counseling Center, Spousal Violence Counseling and Support Center)

4-1-26 Ujina-higashi, Minami-ku Hiroshima 734-0003

Babaeng Tagapayo na nagbibigay ng konsultasyon Para sa mga babae.

Lunes-Biyernes (liban sa mga holiday) 8:30 - 17:00

Tel: 082-254-0391

Telepono,

personal (kumuhang appointment  sa personal maliban kung biglaan)

Konsultasyon mula sa biktima ukol sa DV, konsultasyon ng babae (problema ng diborsyo, hindi pagkakasundo sa tahanan, atbp.)

Hapon

(Makipagkonsulta kung kailangan ng interpreter.)

Pagkunsulta saDV sa pamamagitan ng telepono sa gabi

Lunes-Biyernes (liban sa mga holiday) 17:00 - 20:00

Sabado, Linggo, Pista Opisyal (liban sa katapusan at simula ng taon) 10:00 - 17:00

Tel: 082-254-0399

Telepono

Hapon

Women’s Rights Hotline

(Human RightsDepartment,Hiroshima Legal Affairs Bureau)

6-30 Kami-hatchōbori, Naka-ku ZIP 730-8536

Lunes-Biyernes (liban sa mga holiday) 8:30 - 17:15

Tel: 0570-070-810

Navi-dial

Telepono,

personal

Pangkalahatang konsultasyon ukol sa karapatan ng babae sa isyu ng DV, sexual harassment, atbp.

Hapon

ESSOR Hiroshima Counseling Program
1-2-1 Ote-machi, Naka-ku,Hiroshima  ZIP 730-0051

Lunes-Sabado (liban sa miyerkules at holiday) 10:00-16:00

Tel: 082-247-1120

Telepono (Kailangang magpareserba para sa personal)

Konsultasyon ukol sa iba’t ibang problema sa pamumuhay at sa   relasyon sa pakikipag date

Hapon

DV Legal Counseling

 (Kamiya -cho Legal Counseling Center,Hiroshima Bar Association )

Lunes-Sabado (liban sa mga holiday)9:30 - 16:00

Tel: 082-225-1600

Magpareserba sa telepono

Pagpapakilala ng nakarehistrong abogado para sa konsultasyong pambatas ukol sa DV (Makipagkonsulta dahil maaaring gamitin ang sistema ng “legal aid” o tulong sa pambayad sa abogado.)

Hapon

◆ Kung nais ipapigil ang karahasan o nais humiling ng emergency protection

Mga himpilan ng pulis o Punong himpilan ng pulis

24 oras araw-araw

Estasyon ng pulisya at ang numero ng telepono

Paraan ng Pagkunsulta

Wika

Himpilan ng Hiroshima Chūō Tel 082-224-0110

Himpilan ng Hiroshima Higashi Tel 082-506-0110

 Himpilan ng Hiroshima Nishi Tel 082-279-0110

Himpilan ng Hiroshima Minami Tel 082-255-0110

 Himpilan ng Asaminami Tel 082-874-0110,  Himpilan ng Asakita Tel 082-812-0110

 Himpilan ng Saeki Tel 082-922-0110,  Himpilan ng Kaita Tel 082-820-0110

Punong himpilan ng pulis Tel 082-228-0110

Telepono

Hapon

◆ Konsultasyon ukol sa paglabas/pagpasok ng bansa, paninirahan atbp. mula sa dayuhan o taong may kaugnayan sa dayuhan, Konsultasyon ukol sa karapatan pantao ng mga dayuhan

Kawanihan ng Imigrasyon sa Hiroshima

2-31 Kami-hatchōbori, Naka-ku ZIP 730-0012

Lunes-Biyernes (liban sa mga holiday) 9:00 - 16:00

Tel: 082-221-4411

 (main line)

Telepono,

personal

Konsultasyon ukol sa pagpasok sa bansa, paninirahan atbp. mula sa dayuhan o taong may kaugnayan sa dayuhan

Hapon

 

Impormasyon sentro ng Imigrasyon

2-31 Kami-hatchōbori, Naka-ku,Hiroshima ZIP 730-0012

Lunes-Biyernes (liban sa mga holiday)9:00- 16:00

Konsultasyon sa pamamagitan ng telepono Lunes-Biyernes( liban holidays) (8:30-5:15)

Tel: 0570-013904 (Navi-dial)

 (03-5796-7112 kung mula sa IP phone, PHS o sa ibang bansa)

Telepono, personal

 (ang pagkunsulta sa telepono ay patungo sa pangkalahatang tanggapan ng pagkunsulta)

Konsultasyon ukol sa pagpasok sa bansa, paninirahan atbp. mula sa dayuhan o taong may kaugnayan sa dayuhan

Personal na Pagkunsulta:

Hapon, Ingles (meron din minsang Intsik)

Pagkunsulta sa pamamagitan ng telepono:

Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, atbp.

Hotline Para sa Karapatang Pantao (Karapatan Pantao Departamento sa proteksyo,Hiroshima Legal Affairs Bureau)

Lunes-Biyernes (liban sa mga holiday) 9:00 - 17:00

Tel: 0570-090-911

Telepono

Konsultasyon ukol sa karapatan mula sa dayuhan

Ingles, Portuges, Koreano,

Intsik, Filipino, Espanyol,

Vietnamese, atbp.

* Mga Pista Opisyal, katapusan at simula ng taon, atbp. ang mga holiday.

 

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Gender Equality Division

Human Rights Education Department

Citizens Affairs Bureau

The City of Hiroshima

Tel: 082-504-2108

Fax: 082-504-2609

e-mail: danjo@city.hiroshima.lg.jp

1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku,

Hiroshima City 730-8586


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • ザ・ひろしまブランド(英語版)
 • 広島市へ寄付