ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Karahasang dulot ng Asawa/Partner atbp.(Domestic Violence)

本文

Article ID:0000010260Petsa ng Pag-update:2021年7月19日更新印刷ページ表示

Karahasang dulot ng Asawa/Partner atbp.(Domestic Violence)

Alam mo ba ang Domestic Violence (DV)?

Hindi ka ba naghihirap nang mag-isa?

 • Kung dumaranas ka ng karahasan
  Huwag maghirap nang mag-isa, kundi makipagkonsulta.
 • Siguraduhing makipag-ugnayan sa pulis o institusyong pangkonsultasyon kung emergency.
 • Kung nais ngunit hindi kayang makipagkonsulta ng kinauukulang tao, makipag-ugnayan kahalili ng taong iyon.

Alam mo ba ang Domestic Violence (DV)?

 • Karahasang dulot ng asawa o partner ang Domestic Violence.
  Mayroong sumasaklaw sa gawaing kriminal, at hinding hindi ito dapat payagan.
 • May iba’t ibang anyo ng karahasan.
  • “Karahasang Pisikal”
   Pagsuntok, Pagsipa
   Pagtutok ng patalim o iba pang sandata sa katawan Pananabunot  atbp.
  • “Karahasang Sikolohikal”
   Pagsigaw nang malakas
   Pagsabi ng “Sino ang bumubuhay sa iyo” atbp.
   Paglimita sa pakikipag-ugnayan sa kaibigan, pagbubusisi sa telepono, text, email at iba pa
   Hindi pagpansin atbp.
  • “Karahasang Seksuwal”
   Pagpapanood ng malaswang video kahit ayaw panoorin,
   Pagpilit na makipagtalik kahit ayaw
   Pagpilit ng abortion
   Hindi pagtulong sa contraception atbp.
  • “Karahasang Pinansyal”
   Hindi pagbigay ng panggastos sa pamumuhay, hindi pagpapatrabaho atbp.

* Malaki ang epekto ng karahasan sa biktima at maging sa anak.

May batas na nagpoprotekta sa biktima ng Domestic Violence (DV)

“Batas hinggil sa Pagpigil ng Karahasang dulot ng Asawa at Proteksyon ng Biktima” (Batas sa Pagpigil ng DV)

 • Mabigat na paglabag sa karapatang pantao ang DV at mayroong sumasaklaw sa gawaing kriminal.
 • Sa Spousal Violence Counseling and Support Center, kasabay ng pagtugon sa konsultasyon ukol sa DV, kung kinakailangan, nagbibigay rin ng panandaliang proteksyon sa shelter at nagsasagawa ng suporta para sa kaligtasan at kasarinlan.
 • Kung malubha ang panganib na mapahamak ang buhay o katawan, batay sa petisyon ng biktima, maaaring iutos ng hukuman sa taong nananakit ang pagbabawal ng paglapit sa biktima at paglisan mula sa kanilang tirahan.

Sa batas na ito

 • Sakop ang karahasang dulot ng asawa, ngunit kasama rin ang taong nasa kalagayang katulad ng relasyon ng tunay na mag-asawa at dating asawa.
  Sakop din ang karahasang dulot ng ka-relasyong kinakasama sa pangunahing tahanan.
 • Tinutukoy din ang lahat ng dayuhang nasa Japan, anuman ang kanilang nasyonalidad o pahintulot para sa paninirahan.

* Nagtayo ng “Site ng Impormasyon ng Tulong para sa Biktima ng Karahasang dulot ng Asawa” ang Gabinete ng Japan. システムアナウンス<外部リンク>

Ano ang mangyayari sa pahintulot para sa paninirahan kapag nagdiborsyo o naghiwalay ng tirahan,?

 • Kahit magdiborsyo, hindi agad mawawalang-bisa ang pahintulot para sa paninirahan, ngunit maaaring kailangan ng pag-uulat ayon sa pahintulot para sa paninirahan, kaya’t makipagkonsulta kaagad sa malapit na kawanihan ng imigrasyon.
 • Pagkatapos magdiborsyo, kung magpapalaki ng anak ng Hapon, maaaring mag-apply para mapalitan ang pahintulot para sa paninirahan sa “long-term resident” (teijūsha) sa kawanihan ng imigrasyon.
 • Pagkatapos magdiborsyo, kahit walang anak, maaaring pahintulutan ang paninirahan at mabigyan ng pahintulot na paninirahan bilang “long term resident” (teijūsha) sa pamamagitan ng pag-apply para sa pagpalit ng pahintulot sa kawanihan ng imigrasyon.

Listahan ng mga Institusyong Pangkonsultasyon tungkol sa Domestic Violence (DV)

Sa konsultasyon, isasaalang-alang ang privacy, at mahigpit na pangangalagaan ang lihim. Libre ang konsultasyon.

Kung nais makipagkonsulta

Institusyon

Tel/Fax

Paraan ng Konsultasyon

Konsultasyong Sakop

Wika

Hiroshima City Spousal Violence Counseling and Support Center

 

Konsultasyon sa babaeng tagapayo

Lunes-Biyernes (liban sa holiday)

10時00分 - 17時00分

Tel 082-504-2412

Fax 082-504-2835

Telepono,

Interbyu

Konsultasyon mula sa biktima ukol sa DV, konsultasyon ng babae (problema ng diborsyo, hindi pagkakasundo sa tahanan, atbp.)

Nihongo

(Makipagkonsulta kung kailangan ng interpreter.)

Holiday
DV Phone Consultation

Sabado, Linggo, Pista Opisyal (liban sa katapusan at simula ng taon)

10時00分 - 17時00分

Tel 082-252-5578

Telepono

Konsultasyon mula sa biktima ukol sa DV

Nihongo

Hiroshima Prefectural Seibu Child and Family Center

Women’s Counseling Center

Spousal Violence Counseling and Support Center

 

4-1-26 Ujina-higashi, Minami-ku

ZIP 734-0003

Konsultasyon sa babaeng Tagapayo

Lunes-Biyernes (liban sa mga holiday)

10時15分 - 17時00分

Tel 082-254-0391

Telepono,

Interbyu

・Konsultasyon ukol sa DV women’s counseling (problema sa diborsiyo, gulo sa pamilya, atbp.)

Nihongo

(Makipagkonsulta kung kailangan ng interpreter.)

Konsultasyon sa Telepono sa holiday o gabi

Lunes-Biyernes (liban sa mga holiday)

17時00分 - 20時00分

Sabado, Linggo, Pista Opisyal (liban sa katapusan at simula ng taon)

10時00分 - 17時00分

Tel 082-254-0399 Telepono Nihongo

Women’s Rights Hotline (Hiroshima Legal Affairs Bureau Human Rights Department)

6-30 Kami-hatchōbori, Naka-ku ZIP 730-8536

Lunes-Biyernes (liban sa mga holiday) 8時30分 - 17時15分

Tel 0570-070-810

Navi-dial

Telepono,

Interbyu

Pangkalahatang konsultasyon ukol sa karapatan ng babae sa isyu ng DV, sexual harassment, atbp.

Nihongo

ESSOR Hiroshima Counseling Program

1-2-1 Ote-machi, Naka-ku, Hiroshima 730-0051

Lunes-Sabado (liban sa Miyerkules at mga holiday) 10時00分 - 16時00分

Tel 082-247-1120

Telepono

(Kailangang magpareserba para sa interbyu)

Konsultasyon ukol sa iba’t ibang problema sa pamumuhay at sa dating violence

Nihongo

DV Legal Counseling (Hiroshima Bar Association Kamiya-cho Legal Counseling Center)
SOGO Hiroshima New Building 6F
6-27 Motomachi, Naka-ku ZIP 730-0011

Lunes-Sabado (liban sa mga holiday)9時30分 - 16時00分

 

Tel 082-225-1600

Magpareserba sa telepono

Magpapakilala ng nakarehistrong abogado para sa konsultasyong pambatas ukol sa DV (Makipagkonsulta dahil maaaring gamitin ang sistema ng “legal aid” o tulong sa pambayad sa abogado.)

Nihongo

Kung nais ipapigil ang karahasan o nais humiling ng emergency protection

Mga himpilan ng pulis o Punong himpilan ng pulis
24 oras araw-araw

Para sa emergency
Tel 110

Tumawag bago ano pa man

Nihongo

 

Sa Bawat Estasyon ng Pulis  o Hiroshima Prefectural Police

Bukas palagi 24 oras

Himpilan ng Hiroshima Chūō
Tel 082-224-0110
Himpilan ng Hiroshima Higashi
Tel 082-506-0110
Himpilan ng Hiroshima Nishi
Tel 082-279-0110
Himpilan ng Hiroshima Minami
Tel 082-255-0110
Himpilan ng Asaminami
Tel 082-874-0110
Himpilan ng Asakita
Tel 082-812-0110
Himpilan ng Saeki
Tel 082-922-0110
Himpilan ng Kaita
Tel 082-820-0110
Punong himpilan ng pulis
Tel 082-228-0110

Telepono

Nihongo

Konsultasyon ukol sa paglabas/pagpasok ng bansa, paninirahan atbp. mula sa dayuhan o taong may kaugnayan sa dayuhan, Konsultasyon ukol sa karapatan ng dayuhan

Kawanihan ng Imigrasyon sa Hiroshima

2-31 Kami-hatchōbori, Naka-ku ZIP 730-0012

 Lunes-Biyernes (liban sa mga holiday) 9時00分 - 16時00分

Tel 082-221-4411 (trunk line)

Telepono,

Interbyu

Konsultasyon ukol sa pagpasok sa bansa, paninirahan atbp. mula sa dayuhan o taong may kaugnayan sa dayuhan

Nihongo

Information Center ng Imigrasyon

2-31 Kami-hatchōbori, Naka-ku ZIP 730-0012

 Lunes-Biyernes (liban sa mga holiday) 8時30分 - 17時15分

Tel0570-013904 (Navi-dial)
(03-5796-7112 kung mula sa IP phone, PHS o sa ibang bansa)

Interbyu

Konsultasyon ukol sa pagpasok sa bansa, paninirahan atbp. mula sa dayuhan o taong may kaugnayan sa dayuhan

Nihongo
Ingles
Koreano
Intsik
Kastila atbp

Foreign-language Human Rights Hotline

 Lunes-Biyernes(Hindi kasali ang mga holiday) 9:00-17:00

Tel

0570-090-911

  (Navi Dial)

Telepono

Konsultasyon ukol sa karapatan mula sa dayuhan

Nihongo
Ingles
Portuges
Koreano
Intsik
Filipino
Vietnamese
Nepalese
Espanyol Indones
Thai

* Mga Pista Opisyal, katapusan at simula ng taon, atbp. ang mga holiday.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Gender Equality Office, Human Rights Education Department, Citizens Affairs Bureau
Tel:082-504-2108/Fax:082-504-2609
Mail Address:danjo@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付