ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Padadalhang address kung magpapadala sa koreo ng mga paper crane para ialay sa “Children’s Peace Monument”

本文

Padadalhang address kung magpapadala sa koreo ng mga paper crane para ialay sa “Children’s Peace Monument”

Article ID:0000010090 印刷ページ表示

 Maaaring mag-alay nang malaya ng mga paper crane ang kahit sino sa “Children’s Peace Monument” sa loob ng Peace Memorial Park, ngunit kung hindi makapupunta rito, ipadala lamang sa address sa ibaba at kami ang mag-aalay sa “Children’s Peace Monument” sa inyong ngalan. Ituturing na ipinaubaya sa amin ang araw ng pag-aalay.

 Kung nagnanais mapadalhan ng litrato ng pag-aalay sa children’s peace monument, mangyari lamang na maglakip ng liham kung saan nakasulat na nais ng litrato kasama ng ipapadalang paper crane. Hangga’t maaari, pakisulat ang email address dahil sa patakaran, ipinapadala ang litrato sa email. Para sa mga walang email address, pakisulat lamang ang address ng tirahan.

 Maaaring gamitin ang papel ng patalastas, pambalot at iba pa para sa papel na itutupi at gagawing crane. Maaari rin ang kahit anong kulay. Subalit tungkol sa malaking paper crane, likhang sining na ginawang panel o iba pa, hinihiling na gawing makatuwirang laki upang hindi makaabala sa ibang mga taong nag-aalay ng paper crane. Mangyaring siguraduhing nakatali ang paper crane.

 Kung lampas sa 10,000 ang mga paper crane, mangyari lamang na magtanong muna sa amin.

 Itatala sa “Paper crane database” ang pangalan at mensahe ng mga taong nagpadala upang maipahatid sa mga susunod na salinlahi ang damdamin ng lahat sa pagmimithi ng kapayapaan. Kung nagnanais ng pagtatala sa “Paper crane database,” hinihiling na ilakip ang form para sa pagtatala sa paper crane database na sinulatan ng pangalan ng pangkat (kung nag-alay bilang pangkat tulad ng paaralan at iba pa), inyong pangalan (pangalan ng kinatawan kung pangkat), mensahe at iba pa. Kung magpapadala ng paper crane, hinihikayat namin kayong gamitin iyong pagkakataon para sa pag-aaral ukol sa kapayapaan, tulad ng pag-aaral at pagtatalakayan ng lahat tungkol sa buod ng pinsala ng bomba atomika, tungkol sa pinagmulan ng “Children’s Peace Monument,” tungkol sa kalagayan ng sandatang nukleyar sa mundo at iba pa.

Padadalhang address

ZIP 730-0811
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi
Hiroshima City, Peace Promotion Division, International Peace Promotion Department, Citizens Affairs Bureau

Tel (082)242-7831

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Peace Promotion Division, International Peace Promotion Department, Citizens Affairs Bureau
Tel:082-242-7831/Fax:082-242-7452
Mail Address:peace@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付