ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

ID bài viết:0000112620Ngày cập nhật:2020年2月27日更新印刷ページ表示

Khi có người tử vong

Thông tin liên hệ của các văn phòng quận / chi nhánh văn phòng quận ở đây.

Về sử dụng Nơi hỏa táng của thành phố thì ở đây

Các hạng mục được đánh dấu * trong ô phụ trách thì có thể làm thủ tục tại chi nhánh văn phòng quận có thẩm quyền ở địa chỉ sống.

Tích

Thủ tục cần thiết

Thứ cần mang theo

 Cách làm thủ tục / người cần làm thủ tục

Ban phụ trách

 

Khai báo tử vong

Giấy khám tử vong, con dấu

Hãy khai báo trong vòng 7 ngày kể từ ngày biết được việc tử vong.
Trường hợp khai báo ngoài nguyên quán, thì mất một số ngày cho đến khi có thể cấp giấy chứng minh hộ tịch.

Ban cư dân quận
*

 

Những thủ tục dưới đây thì chỉ người thuộc vào mới cần. Nếu thuộc vào thì đừng quên hãy làm thủ tục.

 

Trả lại thẻ đăng ký con dấu

Thẻ đăng ký con dấu (thẻ)

Việc đăng ký con dấu sẽ tự động được hủy bỏ do tử vong. Hãy trả lại thẻ đăng ký.

Ban cư dân quận
*

 

Trả lại thẻ thông báo hoặc thẻ my number

Thẻ thông báo hoặc thẻ my number

Sau khi khai báo tử vong thì vẫn cẫn tùy vào thủ tục, nên hãy giữ lại một thời gian ngắn. Sau đó thì hãy trả lại.

Ban cư dân quận
*

 

Trả lại thẻ sổ cư trú cơ bản

Thẻ sổ cư trú cơ bản

Sẽ tự động được hủy bỏ do tử vong. Hãy trả lại thẻ.

Ban cư dân quận
*

 

Khai báo thay đổi chủ hộ

Giấy tờ xác nhận danh tính (giấy phép lái xe, hộ chiếu v.v.)

Trường hợp sau khi chủ hộ mất mà thành viên trong hộ có nhiều người thì cần khai báo thay đổi chủ hộ. Hãy khai báo trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi. Có trường hợp không cần khai báo. Hãy liên hệ với quầy để biết thêm chi tiết.

Ban cư dân quận
*

 

Thủ tục mất đi bảo hiểm y tế quốc dân

Thẻ bảo hiểm y tế quốc dân

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế quốc dân mất, thì hãy làm thủ tục mất đi bảo hiểm y tế quốc dân.

Ban bảo hiểm lương hưu quận
*

 

Thủ tục xin phí tang lễ bảo hiểm y tế quốc dân

Thẻ bảo hiểm y tế quốc dân, con dấu của người làm tang lễ, thẻ cho phép hỏa (mai) táng thi thể, thứ mà có thể xác nhận được mã số tài khoản của người làm tang lễ

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế quốc dân mất, thì người làm tang lễ hãy làm đơn xin.
Nếu như quá 2 năm tính từ ngày sau của ngày thực hiện tang lễ thì không được thanh toán. Hãy lưu ý.

Ban bảo hiểm lương hưu quận
*

 

Thủ tục lương hưu quốc dân
(người đang tham gia)

Có thể sẽ yêu cầu được tiền 1 lần cho tử vong/tiền lương hưu cơ bản cho gia đình còn lại / tiền lương hưu cho góa phụ v.v. Hãy liên hệ với quầy để biết thêm chi tiết.

Ban bảo hiểm lương hưu quận
*

 

Thủ tục lương hưu quốc dân
(người đang nhận trợ cấp)

Cần làm thủ tục khai báo tử vong hoặc yêu cầu lương hưu chưa được trả của người có quyền nhận trợ cấp lương hưu. Tùy thuộc vào loại lương hưu mà nơi nộp hay giấy tờ cần thiết hoặc việc cần hay không cần của thủ tục khác nhau, vì vậy hãy liên hệ với quầy để biết chi tiết.
 (Nếu đang nhận trợ cấp của lương hưu phúc lợi thì hãy làm thủ tục với văn phòng lương hưu, nếu đang nhận trợ cấp cảu lương hưu kyosai (hỗ trợ lẫn nhau) thì hãy làm thủ tục với các công đoàn kyosai)

Ban bảo hiểm lương hưu quận
*

 

Thủ tục cho xe đạp cơ giới và xe ô tô đặc thù nhỏ

Hãy làm thủ tục thay đổi người sở hữu hoặc bỏ xe. Hãy liên hệ với quầy của văn phòng thuế thành phố hoặc phòng thuế  để biết thêm chi tiết.

Văn phòng thuế thành phố
Phòng thuế

 

Thủ tục chuyển nhượng (thừa kế) quyền lợi thông qua thừa kế của người dùng nghĩa trang thành phố (hoặc nơi đựng hài cốt Takamagahara)

Khi người có quyền sử dụng nghĩa trang thành phố (hoặc nơi đựng hài cốt Takamagahara) mất, thì tùy theo người thừa kế mà các giấy tờ cần thiết khác nhau. Hãy liên hệ với quầy để biết thêm chi tiết.
[Nghĩa trang thành phố: TEL 082-241-7451]
[Nơi đựng hài cốt Takamagahara: TEL 082-289-1698]

Cục phúc lợi y tế
Ban vệ sinh môi trường

 

Thủ tục trợ cấp trẻ em

Không cần thủ tục, vì tư cách nhận trợ cấp sẽ tự động mất thông qua khai báo tử vong. Tuy nhiên, để nhận trợ cấp của phần chưa nhận trợ cấp thì cần thủ tục yêu cầu. Ngoài ra, để vợ hoặc chồng v.v. trở thành người nhận thay mặt cho người đã mất thì cần có một thủ tục yêu cầu mới, vì vậy nhất định hãy liên hệ với quầy.
* Hãy làm thủ tục yêu cầu vòng 15 ngày kể từ ngày sau ngày mất. Nếu thủ tục bị chậm trễ, thì sẽ không được thanh toán phần đã qua.

Ban phúc lợi
*

 

Thủ tục mất đi hoặc xin trợ cấp nuôi con

Mất đi...Con dấu của người khai báo, giấy chứng nhận trợ cấp, giấy tờ có thể ác nhận tử vong v.v.
Xin...Giấy chứng minh toàn bộ hạng mục hộ tịch, bản sao phiếu cư trú, con dấu v.v.

Có thể yêu cầu trợ cấp chưa thanh toán, hoặc có thể nộp đơn xin nuôi con mới thay cho người nhận đã tử vong, nên hãy liên hệ với quầy để biết chi tiết.

Ban phúc lợi
*

 

Thủ tục mất đi hoặc thay đổi trợ cấp phí y tế trẻ em

Thẻ người nhận trợ cấp, con dấu v.v.

Nếu như con bị mất thì hãy trả lại thẻ người nhận trợ cấp.
Nếu cha hoặc mẹ của con mất, thì cần thủ tục thay đổi, nên hãy liên hệ với quầy để biết chi tiết.

Ban phúc lợi
*

 

 

Thủ tục xin trợ cấp phí y tế của gia đình cha / mẹ đơn thân v.v.

Giấy chứng minh toàn bộ hạng mục hộ tịch, thẻ bảo hiểm y tế, con dấu v.v.

Trường hợp cha hoặc mẹ của con mất thì sẽ là đối tượng của thủ tục này, nên hãy liên hệ với quầy.

Ban phúc lợi
*

 

Thủ tục mất đi hoặc thay đổi trợ cấp phí y tế của gia đình cha / mẹ đơn thân v.v.

Thẻ người nhận trợ cấp, con dấu v.v.

Nếu cha và con của gia đình cha con, mẹ và con của gia đình mẹ con mất, thì hãy trả lại thẻ người nhận trợ cấp.
Nếu cha hoặc con của gia đình cha con, mẹ hoặc con của gia đình mẹ con mất, thì cần thủ tục thay đổi nên hãy liên hệ với quầy để biết chi tiết.

Ban phúc lợi
*

 

Thủ tục mất đi trợ cấp nuôi con đặc biệt

Giấy chứng nhận trợ cấp, con dấu của người khai báo v.v.

Có thể yêu cầu trợ cấp chưa thanh toán, hay có thể nộp đơn xin nuôi con mới thay cho người nhận đã tử vong, nên hãy liên hệ với quầy để biết chi tiết.

Ban phúc lợi
*

 

Thủ tục ngừng cho mượn quỹ phúc lợi mẹ con cha con đơn thân

-----

Người đang nhận mượn quỹ.
Hãy liên hệ với quầy để biết chi tiết.

Ban phúc lợi

 

Thủ tục mất đi trợ cấp phí y tế cho người khuyết tật tâm thần và thể chất nặng

Thẻ người nhận trợ cấp, con dấu

Hãy trả lại thẻ người nhận trợ cấp.

Ban phúc lợi
*

 

Trả lại sổ người khuyết tật thể chất

Sổ người khuyết tật thể chất, con dấu của người khai báo

Người đang cấp sổ.

Ban phúc lợi
*

 

Trả lại sổ hỗ trợ người khuyết tật trí tuệ

Sổ hỗ trợ người khuyết tật trí tuệ, con dấu của người khai báo

Người đang cấp sổ.

Ban phúc lợi
*

 

Thủ tục trợ cấp người khuyết tật đặc biệt, phúc lợi trẻ khuyết tật, phúc lợi chuyển tiếp cho người khuyết tật nặng

Con dấu của người khai báo, sổ ngân hàng của vợ / chồng v.v. (nếu có trợ cấp chưa được thanh toán)

Người đang nhận chứng nhận. 

Ban phúc lợi

 

Thủ tục yêu cầu tiền kyosai phụ dưỡng người khuyết tật tâm thần và thể chất / tiền chia buồn

Những thứ cần mang theo thì khác nhau tùy theo cách làm thủ tục nên Hãy liên hệ với quầy để biết thêm chi tiết.

Ban phúc lợi

 

Thủ tục trả lại thẻ người nhận trợ cấp dịch vụ phúc lợi người khuyết tật v.v.

Thẻ người nhận trợ cấp

Hãy trả lại thẻ người nhận trợ cấp.

Ban phúc lợi

 

Trả lại sổ tay phúc lợi và sức khỏe người khuyết tật tâm thần

Sổ tay phúc lợi và sức khỏe người khuyết tật tâm thần

Hãy trả lại sổ tay.

Ban phúc lợi

 

Thủ tục mất đi y tế hỗ trợ độc lập (y tế ngoại trú tâm thần, y tế phục hồi chức năng)

Thẻ người nhận trợ cấp y tế

Hãy trả lại thẻ người nhận trợ cấp y tế.

Ban phúc lợi

 

Khai báo hủy điện thoại phúc lợi / điện thoại an tâm

Sổ người khuyết tật thể chất, con dấu của người khai báo

Hãy làm thủ tục hủy tại Ban phụ trách văn phòng quận ở địa chỉ sống.

Ban phúc lợi

 

Thủ tục hỗ trợ phí y tế bệnh mãn tính đặc định trẻ em

Thẻ người nhận trợ cấp

Hãy nộp khai báo trả lại và trả lại thẻ người nhận trợ cấp.

Ban phúc lợi

 

Khai báo dừng chứng nhận nhận trợ cấp phí y tế đặc định

Thẻ người nhận trợ cấp phí y tế đặc định (bệnh hiểm nghèo chỉ định)

Hãy nộp khai báo dừng và trả lại thẻ người nhận trợ cấp phí y tế đặc định (bệnh hiểm nghèo chỉ định).

Ban phúc lợi

 

Thủ tục xóa đi dịch vụ gửi fax thông tin sơ tán cho người khiếm thính

-----

Hãy nộp khai báo xóa đi lên Ban phúc lợi sức khỏe quận (quận Higashi-ku là Ban phúc lợi)

Ban phúc lợi

 

Thủ tục hủy việc cung cấp điện thoại an tâm, điện thoại phúc lợi, dịch vụ cấp phát đồ ăn, các sản phẩm chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi

Con dấu của người khai báo

Hãy làm thủ tục hủy ở Ban trường thọ sức khỏe quận ở địa chỉ sống (quận Higashi-ku là Ban phúc lợi)

Ban phúc lợi

 

Thủ tục xin thanh toán phí tang lễ cho nạn nhận bom nguyên tử

Sổ sức khỏe nạn nhân bom nguyên tử, thẻ cho phép hỏa (mai) táng thi thể, giấy khám tử vong hoặc giấy khám thi thể, con dấu / sổ ngân hàng của người xin v.v.

Người thực hiện tang lễ hãy làm đơn xin với Ban trường thọ sức khỏe quận (quận Higashi-ku là Ban địa phương hỗ trợ lẫn nhau) (Trong vòng 5 năm kể từ ngày nạn nhân bom nguyên tử mất) Nếu nạn nhân bom nguyên tử đã mất là người nhận trợ cấp, hãy trả lại giấy chứng nhận trợ cấp.

Ban địa phương hỗ trợ lẫn nhau
*

 

Trả lại sổ sức khỏe nạn nhân bom nguyên tử

Sổ sức khỏe nạn nhân bom nguyên tử, thẻ người khám chẩn đoán sức khỏe loại 1, thẻ người khám chẩn đoán sức khỏe loại 2

Người thực hiện tang lễ hãy làm đơn xin với Ban trường thọ sức khỏe quận (quận Higashi-ku là Ban địa phương hỗ trợ lẫn nhau)

Ban địa phương hỗ trợ lẫn nhau
*

 

Thủ tục trả lại thẻ người được bảo hiểm y tế người cao tuổi thời kỳ sau v.v.

Thẻ người được bảo hiểm, giấy chứng nhận áp dụng khoản giới hạn / khoản giảm gánh nặng tiêu chuẩn

Hãy trả lại thẻ người được bảo hiểm v.v. cho Phụ trách phúc lợi cao tuổi Ban trường thọ sức khỏe quận  (quận Higashi-ku là Phụ trách chăm sóc người cao tuổi Ban phúc lợi).

Ban phúc lợi
*

 

Thủ tục xin thanh toán phí tang lễ y tế cho người cao tuổi thời kỳ sau

Thẻ cho phép hỏa (mai) táng thi thể, con dấu của người làm tang lễ, thứ mà có thể xác nhận được mã số tài khoản

Người đã làm tang lễ hãy làm đơn xin với Phụ trách phúc lợi cao tuổi Ban trường thọ sức khỏe quận  (quận Higashi-ku là Phụ trách chăm sóc người cao tuổi Ban phúc lợi).
Nếu như quá 2 năm tính từ ngày sau của ngày đã thực hiện tang lễ thì không được thanh toán nên hãy lưu ý.

Ban phúc lợi
*

 

Trả lại thẻ người được bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng

Thẻ người được bảo hiểm, thẻ my number hoặc thứ mà có thể xác nhận được mã số cá nhân

Những người 40 tuổi trở lên và có thẻ người được bảo hiểm.
Hãy trả lại cho Phụ trách phúc lợi cao tuổi Ban trường thọ sức khỏe quận (quận Higashi-ku là Phụ trách chăm sóc người cao tuổi Ban phúc lợi).

Ban phúc lợi
*

 

Trả lại thẻ giảm gánh nặng bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng, giấy chứng nhận giới hạn gánh nặng bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng

Thẻ giảm gánh nặng, giấy chứng nhận giới hạn gánh nặng

Những người đang nhận chứng nhận cần chăm sóc điều dưỡng ở thành phố Hiroshima và nhận cấp thẻ. Hãy trả lại cho Phụ trách phúc lợi cao tuổi Ban trường thọ sức khỏe quận (quận Higashi-ku là Phụ trách chăm sóc người cao tuổi Ban phúc lợi).

Ban phúc lợi
*

 

Thủ tục mất đi y tế hỗ trợ độc lập (y tế nuôi dưỡng)

Thẻ người nhận trợ cấp y tế của y tế hỗ trợ độc lập

Hãy trả lại thẻ người nhận trợ cấp y tế của y tế hỗ trợ độc lập.

Ban phúc lợi

 

Thủ tục bảo hộ đời sống

Giấy chứng minh người nhận bảo hộ (dùng cho khám ban đêm / ngày nghỉ v.v.)

Hãy trả lại giấy chứng minh người nhận bảo hộ (dùng cho khám ban đêm / ngày nghỉ v.v.).

Ban đời sống quận

 

Thay đổi số người v.v. sử dụng nước ngầm (nước giếng ) v.v.

Nếu là hộ gia đình sử dụng nước ngầm (nước giếng) v.v. và trả phí sử dụng đường thoát nước, và có sự thay đổi về số người trong hộ gia đình do tử vong, hãy liên hệ với Ban quản lý Cục đường thoát nước. (TEL 082-241-8258)

Cục đường thoát nước
Ban quản lý

 

Thủ tục thay đổi người mượn tiền cho mượn quỹ củng cố bồn vệ sinh rửa nước

-----

Hãy liên hệ với Ban quản lý Cục đường thoát nước. (TEL 082-241-8258)

Cục đường thoát nước
Ban quản lý

 

Thủ tục thay đổi người mượn tiền cho mượn quỹ củng cố bồn vệ sinh rửa nước

-----

Hãy liên hệ với Ban quản lý Cục đường thoát nước. (TEL 082-241-8257)

Cục đường thoát nước
Ban quản lý

 

Dừng thu thập phân người
 hoặc thay đổi số người, người đăng ký

Hãy liên hệ với Ban dự án môi trường của Tổng công ty phát triển đô thị thành phố Hiroshima. (TEL 082-244-7791)
*Nếu bạn sống ở Nukushin, Kaminukushina, Umaki,  Fukuda của Higashi-ku và Aki-ku thì hãy liên lạc đến công đoàn quản lý  cơ sở vệ sinh khu vực Aki. (TEL 082-885-2534)

Cục môi trường
Ban nghiệp vụ số 2

 

Thủ tục thay đổi người quản lý bể tự hoại v.v.

Khi người quản lý bể tự hoại tử vong, cần thủ tục thay đổi người quản lý bể tự hoại. Hãy nộp báo cáo thay đổi người quản lý bể tự hoại cho Ban phụ trách trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp ngừng sử dụng bể tự hoại thì cần nộp báo cáo ngừng bể tự hoại. (TEL 082-504-2223)
*Khi đang sử dụng bể tự hoại của thành phố thì hãy liên lạc cho Ban quản lý đường ống Cục đường thoát nước. (TEL 082-504-2719)

 

Thủ tục thay đổi người sống cùng trong nhà của thành phố hoặc thừa kế quyền lợi sử dụng v.v.

Khi người sống cùng trong nhà của thành phố tử vong, cần thủ tục thay đổi. Bên cạnh đó, khi người có tên vào ở nhà của thành phố tử vong, và người sống cùng có ý định tiếp tục sống, thì hãy làm các thủ tục quy định để nhận phê duyệt. Để nhận phê duyệt, cần đáp ứng một số điều kiện nhất định. Hãy liên hệ với Ban phụ trách để biết thêm chi tiết.

Ban kiến trúc quận

 

Khai báo thừa kế đất nông nghiệp v.v.

Giấy chứng nhận tất cả hạng mục về đất đai sau khi đăng ký thừa kế, con dấu của người khai báo (nếu ủy quyền thì cần giấy ủy quyền) v.v.

Hãy khai báo trong vòng khoảng 10 tháng kể từ ngày thừa kế theo mẫu quy định. Mẫu được để ở Ban phụ trách và ngoài ra có thể được tải xuống từ trang chủ của thành phố. Hãy liên hệ với quầy để biết thêm chi tiết.

Ủy ban nông nghiệp
Văn phòng

 

Khai báo người sở hữu đất rừng

Giấy tờ có thể chứng minh việc có quyền sở hữu đất ví dụ như bản đồ vị trí, giấy chứng minh hạng mục đăng ký v.v.

Khi người sở hữu rừng là đối tượng mà tử vong, hãy khai báo trong vòng 90 ngày kể từ ngày tử vong, theo mẫu quy định. Mẫu được để ở Ban phụ trách và ngoài ra có thể được tải xuống từ trang chủ của thành phố. Hãy liên hệ với Ban phụ trách để biết thêm chi tiết.

Ban nông lâm quận (Quận Asaminami-ku, Asakita-ku, Aki-ku, Saeki-ku)
Ban xúc tiến khơi dậy địa phương quận (Ngoài quận ghi trên)

 

Đơn xin giấy xác nhận nhà ở v.v. để cư trú của người thừa kế (quan hệ khấu trừ đặc biệt 30 triệu yên cho thu nhập chuyển nhượng nhà trống)


Nếu đáp ứng một số tiêu chí nhất định, ví dụ như bán nhà trống trước cuối năm của ba năm sau khi thừa kế, 30 triệu yên sẽ được khấu trừ vào thu nhập chuyển nhượng.
Trước khi khai khấu trừ thuế tại cơ quan thuế, cần xin “Giấy xác nhận nhà ở v.v. để cư trú của người thừa kế” Ban kiến trúc văn phòng quận ở địa chỉ nơi nhà trống.
Hãy liên hệ Ban kiến trúc văn phòng quận để biết chi tiết về giấy tờ nộp v.v.

Ban kiến trúc quận ở địa chỉ nơi nhà trống

 

Đăng ký thừa kế bất động sản

Để đăng ký chuyển quyền sở hữu do thừa kế đất đai hay nhà cửa, cần nộp đơn lên Cục Pháp vụ có thẩm quyền ở địa chỉ bất động sản.
Nếu không đăng ký, sẽ không chỉ không thể bán đất hay nhà cửa ngay lập tức, mà trường hợp để nguyên trong một thời gian dài và việc thừa kế trở nên phức tạp thi có thể mất chi phí lớn, vì vậy hãy nhanh chóng đăng ký chuyển quyền sở hữu.
Bên cạnh đó, có thể sử dụng "chế độ chứng minh thông tin thừa kế hợp pháp" để đăng ký thừa kế và các thủ tục thừa kế khác.
Hãy liên hệ với Cục Pháp vụ để biết thêm chi tiết. (Tham khảo trang chủ Cục Pháp vụ<外部リンク>)
*Có thẩm quyền ở Naka-ku, Higashi-ku, Minami-ku, Nihsi-ku, Asaminami-ku, Aki-ku: Cục Pháp vụ Hiroshima (TEL 082-228-5201)
 Có thẩm quyền ở Saeki-ku: Chi cục Hatsukaichi (TEL 0829-31-0164), có thẩm quyển ở Asakita-ku: chi nhánh Kabe (TEL 082-812-2548)

 

Trả lại máy thu vô tuyến trong nhà để quản lý phòng chống thiên tai

Nếu người được cho thuê máy thu vô tuyến trong nhà để quản lý phòng chống thiên tai tử vong thì cần trả lại máy thu vô tuyến trong nhà để quản lý phòng chống thiên tai. Hãy liên lạc bằng điện thoại v.v. cho Ban đối sách thảm họa Phòng quản lý rủi ro để biết chi tiết. (TEL 082-504-2831)

Phòng quản lý rủi ro
Ban đối sách thảm họa

 Thông tin liên hệ của các văn phòng các quận / chi nhánh văn phòng quận ở đây. 

Thông tin liên quan

Danh sách văn phòng thành phố / văn phòng quận, chi nhánh văn phòng

Thông tin liên lạc

Ban cư dân văn phòng Quận, chi nhánh văn phòng quận


コロナ

コロナやさしい日本語

Note Regarding Links

Please note some links on this page may navigate to our Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

ベトナム語のバナーの画像<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付