ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Nơi hiện tại Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Tiếng Việt > Tiếng Việt > Hệ thống mới cho người dân nước ngoài

本文

ID bài viết:0000111110Ngày cập nhật:2020年2月27日更新印刷ページ表示

Hệ thống mới cho người dân nước ngoài

Với việc sửa đổi luật, hệ thống đăng ký cho cư dân người nước ngoài đã thay đổi kể từ ngày 9 tháng 7 năm 2012 (thứ 2).

Do đó, hệ thống đăng ký người nước ngoài bị bãi bỏ và cư dân người nước ngoài phải tuân theo hệ thống sổ cư trú cơ bản.

Từ ngày 8 tháng 7 năm 2013 (thứ 2), hoạt động của "Juki Net" và "Thẻ Juki" đã bắt đầu áp dụng cho cả cư dân người nước ngoài. 

◆ "Thẻ cư trú" hoặc "giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt" sẽ được cấp

Thẻ cư trú

Dành cho người cư trú trung và dài hạn (người nước ngoài có tình trạng cư trú theo Luật Quản lý Nhập cảnh và ở lại Nhật Bản hơn ba tháng) sẽ được ban hành bởi Cục quản lý nhập cảnh khi cấp phép liên quan đến cư trú ví dụ như cấp phép lên đất liền hay cấp phép thay đổi tư cách cư trú, cấp phép gia hạn thời gian cư trú v.v.
Khi hệ thống đăng ký người nước ngoài đã bị bãi bỏ, thay cho “giấy chứng minh đăng ký người nước ngoài”, “thẻ cư trú” được cấp cho người cư trú trung và dài hạn, "giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt" được cấp cho người vĩnh trú đặc biệt. Lưu ý rằng, một số người sẽ không được cấp thẻ cư chú, ví dụ như người cư trú ngắn hạn.

Về đổi từ giấy chứng minh đăng ký người nước ngoài

Người vĩnh trú đặc biệt
Nếu người có thời hạn bắt đầu “ thời gian đăng ký xác nhận (chuyển đổi) tiếp theo” của “giấy chứng minh đăng ký người nước ngoài” đến ngày 8 tháng 7 năm 2015, thì cùng ngày thời gian hiệu lực của “giấy chứng minh đăng ký người nước ngoài” sẽ hết hạn.
 Bên cạnh đó, những người đón sinh nhật 16 tuổi vào ngày 8 tháng 7 năm 2015, thì thời gian hiệu lực của “giấy chứng minh đăng ký người nước ngoài” cũng hết hạn.
 Người vĩnh trú đặc biệt mà chưa có "giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt", và có "giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài" đã qua thời gian ghi trên, hãy liên hệ gấp với Ban cư dân / chi nhánh của văn phòng quận tại nơi cư trú và xin cấp giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt.
 Lưu ý rằng, không có việc bị mất địa vị người vĩnh trú đặc biệt do không nhận cấp giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt, nhưng sẽ không được áp dụng “cấp phép tái nhập cảnh minashi” nên xin hãy chú ý.

 Người vĩnh trú
 “Giấy chứng minh đăng ký người nước ngoài” của người vĩnh trú tất cả thời gian hiệu lực hết hạn vào ngày 8 tháng 7 năm 2015.
 Người vĩnh trú mà chưa có "thẻ cư trú" hãy liên hệ gấp với Cục quản lý nhập cảnh gần nhất và xin cấp thẻ cư trú.
 Lưu ý rằng, không có việc bị mất tư cách cư trú do không nhận cấp thẻ cư trú, nhưng sẽ không được áp dụng “cấp phép tái nhập cảnh minashi” nên xin hãy chú ý.


Thông tin liên quan

 "Hệ thống quản lý cư trú mới đã bắt đầu" (đường link đến trang chủ của Bộ Tư pháp)
 Tiếng Nhật<外部リンク>  Tiếng Anh<外部リンク>

 Tải xuống tờ rơi dùng thông báo của Bộ Tư pháp soạn (đường link đến trang chủ của Bộ Tư pháp)
 Tiếng Nhật<外部リンク>(PDF 3.2MB) Tiếng Anh<外部リンク>(PDF 2.9MB)


Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt

Cấp cho người vĩnh trú đặc biệt. Nơi được cấp là quầy của văn phòng quận, chi nhánh văn phòng quận như trước đây.

 Thông tin liên quan

  “Hệ thống người vĩnh trú đặc biệt sẽ thay đổi”<外部リンク> (đường link đến trang chủ của Bộ Tư pháp)

 Tải xuống tờ rơi dùng thông báo của Bộ Tư pháp soạn (đường link đến trang chủ của Bộ Tư pháp)
 “Hệ thống người vĩnh trú đặc biệt sẽ thay đổi”<外部リンク>(PDF 424KB) 

◆ Phiếu cư trú cũng đã được tạo cho cư dân người nước ngoài từ ngày 9 tháng 7 năm 2012

Phiếu cư trú cho cư dân người nước ngoài đã được tạo, và được tổ chức cho từng hộ gia đình cùng với phiếu cư trú cho cư dân người Nhật Bản và sổ cư trú cơ bản đã được tạo.

Do đó, “giấy chứng minh hạng mục ghi phiếu gốc đăng ký của người nước ngoài” đã không còn, và “bản sao phiếu cư trú” được cấp.

Đối tượng tạo phiếu cư trú

Thẻ thường trú hiện đang được tạo cho người nước ngoài đã cư trú hợp pháp hơn ba tháng và có địa chỉ, ngoại trừ những người lưu trú ngắn hạn như khách du lịch v.v.

 (1) Người cư trú trung và dài hạn (đối tượng cấp thẻ cư trú)

 (2) Người vĩnh trú đặc biệt

 (3) Người được cấp phép tị nạn tam thời hoặc người được cấp phép tạm trú

 (4) Người lưu trú do sinh ra ở đây hoặc người lưu trú do mất quốc tịch

*Có khi phiếu cư trú sẽ không được tạo cho những người ngoài ghi trên hoặc không có tư cách cư trú vào ngày thực thi luật sửa đổi (bao gồm cả những người không thông báo cho chính quyền về những thay đổi trong thời gian cư trú, v.v. theo Luật Đăng ký Người nước ngoài).

Về Hán tự của họ tên ghi trong phiếu cư trú

Tên được ghi trên phiếu cư trú của cư dân người nước ngoài là tên được viết trên "thẻ cư trú", "giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt" do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp.
Về nguyên tắc, tên của thẻ cư trú v.v được viết bằng tên theo bảng chữ cái và có thể được ghi song song với họ tên Hán tự. Khi đó, giản thể / phổn thể v.v. sẽ sẽ được thay thế bằng Hán tự của Nhật (ký tự gốc) theo quy định của Bộ Tư pháp (Thông báo về ký hiệu tên Hán tự trên thẻ cư trú, v.v. Thông báo của Bộ Tư pháp số 582, năm 2011).

Ký hiệu Hán tự của họ tên trên thẻ cư trú hoặc giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt<外部リンク>” 

Thông tin liên quan

 "Về hệ thống sổ cư trú cơ bản cho cư dân người nước ngoài" (đường link đến trang chủ của Bộ Nội vụ)
 Tiếng nhật<外部リンク>  Tiếng Anh<外部リンク>

 Tờ rơi dùng thông báo của Bộ Nội vụ soạn(đường link đến trang chủ của Bộ Nội vụ)
 Tiếng Nhật<外部リンク>(PDF 2.8MB) Tiếng Anh<外部リンク>(PDF 2.3MB) 

◆Phương thức thông báo cho các thành phố quận thị trấn làng và Cục quản lý nhập cảnh đã thay đổi

Thông báo về địa chỉ

Theo Hệ thống đăng ký người nước ngoài trước đây, việc thay đổi địa chỉ không yêu cầu thủ tục tại thành phố quận thị trấn làng nơi có địa chỉ cũ. Tuy nhiên, theo hệ thống mới, sau khi nhận giấy chứng minh chuyển ra bằng cách thông báo chuyển ra lên thành phố quận thị trấn làng nơi có địa chỉ cũ, thì cầm thẻ cư trú hoặc giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt (cần với tất cả thành viên của hộ gia đình ) với giấy chứng minh chuyển ra đến thành phố quận thị trấn làng nơi chuyển đến để thông báo chuyển đến.
(Nếu thay đổi địa chỉ của mình trong Thành phố Hiroshima, thì có thể chỉ cần làm thông báo thay đổi trong thành phố đến một trong hai bên là nơi có địa chỉ cụ hoặc nợi chuyển đến.)
Lưu ý rằng nếu không mang theo thẻ cư trú hoặc giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt, thì sẽ được yêu cầu quay lại quầy lần nữa vì không thể ghi địa chỉ mới được.

Thông báo thay đổi tư cách cư trú

Thủ tục thay đổi tư cách cư trú hay gia hạn thời gian cư trú v.v. đã phải cần thông báo cho cả thành phố quận thị trấn làng sau khi nhận được sự cấp phép của Cục quản lý nhập cảnh. Tuy nhiên, theo hệ thống mới, không cần phải thông báo thành phố quận thị trấn làng, vì chỉ cần hoàn thành các thủ tục tại Cục quản lý nhập cảnh.

Tuy nhiên, nếu là người vĩnh trú đặc biệt, đăng ký thay đổi các mục ghi trong giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt (tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, v.v.), gia hạn thời hạn hiệu lực, xin cấp lại tại thì phải xin ở quầy của văn phòng thành phố quận thị trấn làng.

◆Đối với người nước ngoài, mạng sổ cư trú cơ bản cũng bắt đầu vận hành vào ngày 8 tháng 7 năm 2013.

“Mạng sổ cư trú cơ bản” (Juki Net)  là một hệ thống xác nhận danh tính có thể được sử dụng trên toàn quốc mà đã mạng lưới hóa sổ cư trú cơ bản, để  giúp nâng cao sự thuận tiện của cư dân.
Để bắt đầy vận hành, không cần xư dân nước ngoài thực hiện thủ tục.

Lưu ý rằng, mã phiếu cư trú * sẽ được ghi lên phiếu cư trú của cư dân người nước ngoài , và mã phiếu cư trú đã được thông báo từ Ban cư dân văn phòng quận nơi bạn sống vào ngày 8 tháng 7 năm 2013.
* Mã phiếu trú là một số gồm 11 chữ số ngẫu nhiên, và không thể thiếu để nhận dạng dùng chung toàn quốc ở "Juki Net".
Bạn sẽ có thể nhận được cấp bản sao phiếu cư trú của bạn ngay cả ở ngoài thành phố quận thị trấn làng nơi bạn sống.
 >>>"Cấp rộng rãi bản sao của phiếu cư trú" (đường link đến trang chủ  của Thành phố Hiroshima) **Cần xuất trình "Thẻ mã số cá nhân" hoặc thẻ cư trú v.v.

Thông tin liên quan

“ Gửi đến cư dân người nước ngoài: Thắc mắc và giải đáp về Juki Net”<外部リンク>(đường link đến trang chủ của Bộ Nội vụ)  

◆Thông báo về yêu cầu cung cấp phiếu gốc đăng ký người nước ngoài

Do việc bãi bỏ Luật Đăng ký Người nước ngoài nên không còn có thể cấp "giấy chứng minh hạng mục ghi phiếu gốc đăng ký của người nước ngoài".
Nếu bạn cần chứng minh về phiếu gốc đăng ký người nước ngoài, bạn sẽ phải yêu cầu cung cấp lên Cơ quan quản lý cư trú xuất nhập cảnh.
Về yêu cầu cung cấp, xin vui lòng xác nhận trang chủ của Cơ quan quản lý cư trú xuất nhập cảnh
 Về yêu cầu cung cấp phiếu gốc đăng ký người nước ngoài<外部リンク>(đường link đến trang chủ của Cơ quan quản lý cư trú xuất nhập cảnh)
Thông tin liên lạc / yêu cầu
 Phụ trách cung cấp thông tin xuất nhập cảnh Phòng quản lý hệ thống thông tin Ban tổng vụ Cơ quan quản lý cư trú xuất nhập cảnh
 Địa chỉ sở tại 1-1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo-to, 100-8977
 Điện thoại  03-3580-4111 (nội tuyến 4448)
 Thời gian  Từ 9:30 sáng đến trưa, 1:00 chiều đến 5:00 chiều (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ)

◆Quầy tư vấn điện thoại cho cư dân người nước ngoài

Quầy tư vấn điện thoại về hệ thống sổ cư trú cơ bản<外部リンク>(đường link đến trang chủ của Bộ Nội vụ)
1) số điện thoại  0570-066-630 (tổng đài navi)
    03-6634-8325 (đối với các cuộc gọi từ điện thoại IP và PHS)
2) Thời gian tiếp nhận   8:30 ~ 17:30
3) Thời gian mở cửa  cơ sở   Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020  (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, cuối năm, đầu năm)
4) Các ngôn ngữ được hỗ trợ  11 ngôn ngữ là tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng  Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Nepal

Quầy tư vấn điện thoại về hệ thống quản lý cư trú mới, hệ thống người vĩnh trú đặc biệt<外部リンク> (đường link đến trang chủ của Cục quản lý nhập cảnh Bộ Tư pháp)
Trung tâm thông tin tổng hợp về cư trú cho nước ngoài
1) số điện thoại  0570-013-904 (tổng đài navi)
          03-5796-7112 (đối với các cuộc gọi từ điện thoại IP và PHS)
2) Thời gian tiếp nhận   8:30 ~ 17:15  (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, cuối năm, đầu năm)

Thông tin liên quan

Ban cư dân văn phòng Quận, chi nhánh văn phòng quận

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


コロナ

コロナやさしい日本語

Note Regarding Links

Please note some links on this page may navigate to our Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

ベトナム語のバナーの画像<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付