ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Mayroong Sistema na maaaring Bawasan ang Medikal na Gastos para sa mga Bata

本文

Article ID:0000003245Petsa ng Pag-update:2021年12月28日更新印刷ページ表示

Mayroong Sistema na maaaring Bawasan ang Medikal na Gastos para sa mga Bata

Ano ang mga Subsidy sa Medikal na Gastos para sa mga Bata?

Mayroong sistema na maaaring bawasan ang bayarin sa ospital kapag nagkasakit ang bata, atbp.

Ito ay tinatawag na “Subsidy sa Medikal na Gastos para sa mga Bata”.

 

Nilalaman

Mga batang maaaring makatanggap ng Subsidy sa Medikal na Gastos para sa mga Bata

Pagpapaospital

Mga batang hanggang ika-3 baitang sa junior high school

Regular na Pagpapatingin sa Ospital

Mga batang hanggang ika-3 baitang sa elementary

(mula Enero 2022, mga batang hanggang ika-6 na baitang sa elementary)

Maaaring hindi makatanggap ng subsidy ang mga magulang/tagapag-alaga ng bata na may mataas na kita.

 

Para sa mga Nais Makatanggap ng Subsidy sa Medikal na Gastos para sa mga Bata

受給者証

Dapat dalhin ng mga magulang/tagapag-alaga ng bata ang health insurance card (na may pangalan ng bata na nakasulat), at pumunta sa counter ng Welfare Division ng iyong tinitirhan na ward o branch office.

Mangyaring fill-upan ang "Aplikasyon para sa Pagkuha ng Kuwalipikasyon para sa Sertipiko ng Tagatanggap ng Benepisyo ng Medikal na Gastos para sa mga Bata" sa counter.

Magpapadala ang lungsod ng "Sertipiko ng Tagatanggap ng Benepisyo ng Medikal na Gastos para sa mga Bata" tulad ng nasa kanan sa mga taong maaaring makatanggap ng subsidy.

Mangyaring magtanong sa Welfare Division ng iyong tinitirhan na ward para sa mga detalye.

 

 

 

 

Kapag Pupunta sa Ospital

○ Pumunta dala ang "Sertipiko ng Tagatanggap ng Benepisyo ng Medikal na Gastos para sa mga Bata"

 Mangyaring ipakita ang "Sertipiko ng Tagatanggap ng Benepisyo ng Medikal na Gastos para sa mga Bata" kasama ang health insurance card sa counter ng ospital.

 

〇 Bayarin sa ospital

 Ang bayarin sa regular na pagpapatingin sa ospital ay 500 yen para sa unang pagpapatingin lamang.

 Kapag mas mababa sa 500 yen ang bayarin sa ospital, babayaran ang mas mababang halagang iyon.

 * Depende sa iyong kita at edad ng bata, ito ay maaaring maging 1,000 yen o 1,500 yen.

 * Walang babayaran kapag naospital.

 

〇 Kapag pupunta sa ospital sa labas ng Hiroshima Prefecture

 Kapag pupunta sa ospital sa labas ng Hiroshima Prefecture, hindi maaaring gamitin ang "Sertipiko ng Tagatanggap ng Benepisyo ng Medikal na Gastos para sa mga Bata"

 Mangyaring kumuha ng resibo sa ospital.

 Mangyaring dalhin ang resibo na iyon sa Welfare Division sa iyong tinitirhan na ward.

 Idedeposito ang subsidy money pagkatapos ng 1~2 buwan mula sa aplikasyon.

 

 

 

Mga Babaguhin mula Enero 2022

(1) Ang subsidy para sa regular na pagpapatingin sa ospital ay babaguhin mula “Hanggang ika-3 baitang sa elementary”, at magiging “Hanggang ika-6 na baitang sa elementary”.

(2) Para sa mga batang wala pang 6 taong gulang at hindi pa pumapasok sa elementary, ang unang pagpapatingin lamang sa regular na pagpapatingin sa ospital ang babayaran.

Walang dapat bayaran sa muling pagpapatingin.

 

*  Magpapadala kami ng bagong “Sertipiko ng Tagatanggap ng Benepisyo ng Medikal na Gastos para sa mga Bata” sa bandang katapusan ng Disyembre sa mga magbabago ng kanilang “Sertipiko ng Tagatanggap ng Benepisyo ng Medikal na Gastos para sa mga Bata” dahil sa pagbabago ng sistema.

 Kapag dumating na ang bagong “Sertipiko ng Tagatanggap ng Benepisyo ng Medikal na Gastos para sa mga Bata”, mangyaring itapon ang dati nang ginagamit.

 Para sa mga wala pang “Sertipiko ng Tagatanggap ng Benepisyo ng Medikal na Gastos para sa mga Bata”, mangyaring mag-apply sa Welfare Division ng iyong tinitirhan na ward.

[Numero ng Telepono ng Welfare Division (Tel)]
Naka Ward 082 - 504 - 2569
Higashi Ward 082 - 568 - 7733
Minami Ward 082 - 250 - 4131
Nishi Ward 082 - 294 - 6342
Asaminami Ward 082 - 831 - 4945
Asakita Ward 082 - 819 - 0605
Aki Ward 082 - 821 - 2813
Saeki Ward 082 - 943 - 9732

 

 


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付