ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Suporta para sa gastos ng pagpapagamot ng mga kabataan

本文

Article ID:0000003245Petsa ng Pag-update:2020年6月22日更新印刷ページ表示

Suporta para sa gastos ng pagpapagamot ng mga kabataan

Mula sa Enero 2017, magbabago na ang sistema sa pagbigay ng suporta para sa gastos sa pagpapagamot ng mga kabataan sa siyudad ng Hiroshima.

Sang-ayon sa pagpapalawak sa nasasakop na edad para sa pagtanggap ng suporta, kinakailangang gawin ng mga magulang o tagapag-alaga ng mga mag-aaral ng Elementary at Junior High School na pumapailalim sa bagong sistemang ipinapatupad, ang pagagawa ng aplikasyon para tumanggap ng certification sa pagtanggap ng suporta sa gastos sa pagpapagamot ng bata.

Layunin ng ginagawang pagbabago

Upang maitaguyod nang husto ang kalusugan at paglaki ng mas maraming kabataan, isinasagawa ang mga hakbang para dagdagan ang subsidy o suporta mula sa siyudad at palawakin ang edad na nasasakop sa nabanggit na suporta. Upang bigyang-daan ang isang matatag at pangmatagalang sistema ng suporta na may konsiderasyon sa bigat na dala ng mga tumatanggap ng benepisyo, isinasagawa ang pagrepaso o pagsusuri sa kita o income ng mga beneficiaries upang siguruhin ang patas o makatarungang pagbigay ng suporta. Sa ilalim ng bagong sistema, aayusin ang bahagi ng copayment na binabayaran, kung saan inaasahang pasanin ng mga sambayahang mas mataas ang kita, ang copayment na naaangkop sa kinikita upang siguruhing hindi maagrabiyado ang mga sambahayang mababa ang kita sa pagbayad sa gastos ng pagpapagamot. Sa ganitong paraan ay mas nagiging pantay at maayos ang pagbigay ng serbisyo.

Dala ng pagbabago sa sistema, ang mga mag-aaral na nasa ika-1 baitang hangang sa ika-3 baitang ng Elementary School (mga 28,000 katao), ika-4 baitang ng Elementary School hanggang ika-3 baitang ng Junior High School (mga 59,000 katao) ay masasakop sa pagtanggap ng suporta sa gastos ng pagpapagamot. Bukod pa rito, sa loob ng mga batang hanggang ngayon ay sakop sa pagtanggap ng suporta (mga 68,000 katao) na hindi pa pumapasok sa Elementary School, magkakaroon ng pagtaas sa copayment o halagang babayaran mismo para sa pagpapatingin sa pagamutan para sa ilang sambahayan (mga 17,000 katao) na medyo mataas ang kita (ang standard income ay 2,952,000 yen (may 380,000 yen na dagdag para sa isang dependent)). Subalit, kung titingnan sa mahabang panahon (hanggang sa ika-3 baitang ng Junior High School), lumalabas na mas bumaba ang copayment ng magulang o tagapag-alaga ng bata. Walang pagbabago sa copayment ng natitirang sambahayan (mga 51,000 katao).

Nilalaman ng mga pagbabago

(1) Nasasakop na Edad

Ukol sa nasasakop na edad sa pagtanggap ng suporta, palalawakin ito hanggang sa mga “mag-aaral ng Junior High School na nasa ika-3 baitang” sa kaso ng pagpasok o paglagi sa ospital at hanggang sa mga “mag-aaral ng Elementary School na nasa ika-3 baitang” sa kaso ng pagpapatingin (outpatient visits) sa pagamutan.

Bago gawin ang pagbabago

(hanggang sa katapusan ng Disyembre 2016)

Pagkatapos gawin ang pagbabago

(mula sa Enero 2017)

Sa pagpasok sa ospital at pagpapatingin (outpatient visits) sa pagamutan, nasasakop ang mga batang hindi pa pumapasok sa Elementary School at mga mag-aaral na nasa ika-1 at ika-2 baitang ng Elementary School na may kapansanan sa paglaki (developmental disability)

  • Pagpasok sa ospital: hanggang sa “mag-aaaral na nasa ika-3 baitang ng Junior High School”
  • Pagpapatingin (outpatient visits) sa pagamutan: hanggang sa “mag-aaaral na nasa ika-3 baitang ng Elementary School”

(2) Copayment o bahaging dapat bayaran mismo

Magkakaroon ng pagbabago sa ceiling amount ng copayment para sa magpapatingin (outpatient visits) sa mga pagamutan sang-ayon sa halaga ng kita ng magulang o tagapag-alaga ng bata.

 

Bago gawin ang pagbabago (hanggang sa katapusan ng Disyembre 2016)

Pagkatapos gawin ang pagbabago

(mula sa Enero 2017)

Pagpapatingin

 

500 yen na limitasyon o ceiling amount para sa isang araw sa panahon ng pagkalkula sa unang pagpapatingin (hanggang sa ika-4 ng buwan)

1. Kapag mas mababa sa base amount ang halaga ng kita ng magulang o tagapag-alaga ng bata

500 yen na limitasyon o ceiling amount para sa isang araw sa panahon ng pagkalkula sa unang pagpapatingin (hanggang sa ika-4 araw ng buwan)

2. Kapag nasa base amount o higit pa ang halaga ng kita ng magulang o tagapag-alaga ng bata

(1) Mga batang hindi pa pumapasok sa paaralan

1,000 yen na limitasyon o ceiling amount para sa isang araw (hanggang sa ika-2 araw ng buwan)

* Hindi limitado sa panahon ng pagkalkula sa unang pagpapatingin. (ipapataw kahit sa una o sumunod na pagpapatingin)

(2) Mag-aaral sa ika-1 hanggang ika-3 baitang ng Elementary School

1,500 yen na limitasyon o celing para sa isang araw (hanggang sa ika-2 araw ng buwan)

* Hindi limitado sa panahon ng pagkalkula sa unang pagpapatingin. (ipapataw kahit sa una o sumunod na pagpapatingin)

(3) Tatlo at higit pang magkakapatid

500 yen na limitasyon o ceiling amount para sa isang araw sa panahon ng pagkalkula sa unang pagpapatingin (hanggang sa ika-4 araw ng buwan)

Pagpasok sa ospital

Walang copayment amount

Walang copayment amount (walang pagbabago)

* Ang copayment amount ay binabayaran sa bawat pagamutan o medical institution na ginamit.

* Sa kaso ng pagamutan na kung saan isinasagawa ang pagsusuri sa ngipin kasabay ng iba pang mga pagsusuri bukod sa pagsusuri sa ngipin, ituturing na bukod ang pagamutan o medical institution para sa bawat pagsusuri.

* Hindi kailangang bayaran ang copayment kapag tumanggap ng gamot sang-ayon sa riseta ng doktor mula sa isang parmasyang sakop ng seguro o di kaya’y tumanggap ng serbisyo o treatment mula sa itinakdang visiting nurse, masahista ng shiatsu therapy, accupuncture, moxibustion, Judo Therapy. Maaaring magkaiba ang copayment sa pagamutang may in-hospital prescription at ng pagamutang may out-of-hospital prescription.

Pakitingnan ang sumusunod na link para sa impormasyon ukol sa base amount ng copayment at iba pa.

Ukol sa base amount ng copayment

Pakitingnan ang sumusunod na link para sa impormasyon ukol sa panahon ng pagbabago sa halaga ng copayment para sa mga kabataang hindi pa pumapasok sa Elementary School o mga mag-aaral na nasa ika-1 at ika-2 baitang ng Elementary School na may kapansanan sa paglaki (developmental disability).

Ukol sa panahon ng pagbabago sa halaga ng copayment para sa mga kabataang hindi pa pumapasok sa Elementary School o mga mag-aaral na nasa ika-1 at ika-2 baitang ng Elementary School na may kapansanan sa paglaki

Pakitingnan ang sumusunod na link para sa impormasyon kaugnay sa kaso ng tatlo o higit pang magkakapatid,

Ukol sa tatlo at higit pang magkakapatid

Pakitingnan ang sumusunod na link para sa impormasyon ukol sa pagkakaiba ng in-hospital prescription at out-of-hospital prescription.

Pagkakaiba ng in-hospital prescription at out-of-hospital prescription

(3) Halaga ng limitasyon sa kita

Walang pagbabago sa halaga ng kita na nasasakop sa sistema (halaga ng limitasyon sa kita) kahit gawin ang mga revision o pagbabago sa sistema.

Pakitingnan ang sumusunod na link para sa impormasyon ukol sa halaga ng limitasyon sa kita.

Ukol sa halaga ng limitasyon sa kita

Ukol sa mga pamamaraan sa paggawa ng aplikasyon

(1) Mga magulang o tagapag-alaga ng mag-aaral na nasa ika-1 baitang ng Elementary School hanggang sa ika-3 baitang ng Junior High School

Kailangang gawin ang aplikasyon para magkaroon ng certification sa pagtanggap ng suporta para sa mga gastos sa pagpapagamot ng bata.

* Subalit, hindi na kailangang gawin ang nabanggit na aplikasyon sa kaso ng mga magulang o tagapag-alaga ng mga mag-aaral na nasa ika-1 at ika-2 baitang ng Elementary School na may kapansanan sa paglaki (developmental disability) na nasasakop na sa pagtanggap ng suporta para sa gastos sa pagpapagamot ng mga sanggol at iba pa, mga tumatanggap ng livelihood support, suporta para sa mga kabataang may malubhang mental na kapansanan pati suporta sa mga single-parent households.

Kailangang dalhin ang sumusunod na mga dokumento at gawin ang aplikasyon sa tanggapan ng Health & Welfare Section ng bawat distrito o field office.

  • Health Insurance Certificate (na may nakasulat na pangalan ng bata)
  • Sariling stampa o seal (na ginagamitan ng stamp pad)
  • Income Certificate na ipinagkaloob ng alkalde ng munisipalidad (*)

* Kailangang isumite ang Income Certificate kapag lumipat sa loob ng siyudad ng Hiroshima ang magulang / tagapag-alaga o asawa. Kailangan din na isumite ang Income Certificate ng asawa kung hindi ito nasasakop bilang isang dependent sa ilalim ng batas ng pagbubuwis.  

Pakitingnan ang sumusunod na link para sa impormasyon ukol sa Income Certificate.

Ukol sa Income Certificate

(2) Mga magulang o tagapag-alaga ng mga batang hindi pa pumapasok sa Elementary School o mag-aaral na nasa ika-1 at ika-2 baitang ng Elementary School na may kapansanan sa paglaki (developmental disability)

Para sa mga nasasakop na sa sistema ng suporta para sa gastos sa pagpapagamot ng mga sanggol at iba pa, maaaring gamitin ang hawak na Beneficiary Certificate sa loob ng validity date nito.

Sa paggawa ng pagbabago o renewal sa Beneficiary Certificate, maaari itong gamitin sa bagong sistema.

Isang buwan bago matapos ang validity period ng Beneficiary Certificate, may ipapadalang gabay o impormasyon kaugnay sa mga pamamaraang dapat gawin para sa pagbabago nito, kaya kailangang basahing mabuti ang impormasyong matatanggap at gawin ang nararapat na mga pamamaraan.

Pakitingnan ang sumusunod na link para sa karagdagang detalye ukol sa mga pagbabago sa sistema.

  • Listahang naglalarawan sa pagkakaiba ng luma at bagong sistema kaugnay sa mga regulasyon o ordinansa ukol sa suporta para sa gastos sa pagpapagamot ng mga sanggol at iba pa sa siyudad ng Hiroshima.
  • Magbabago na ang sistema ng suporta para sa gastos sa pagpapagamot ng mga kabataan sa siyudad ng Hiroshima (Information leaflet)

Kaugnay na Impormasyon

Tanggapan ng Welfare o Health Center

Download

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Sa tanggapan ng Health & Welfare Section ng distritong tinitirahan

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付