ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Article ID:0000003230Petsa ng Pag-update:2019年10月21日更新印刷ページ表示

Benepisyo at Sagutin

Ang mga kasapi o nakaseguro sa Pambansang Kalusugan sa Lungsod ng Hiroshima ay makatatanggap ng health insurance card (o Hokensho). Ipakikita ang card na ito sa panahon ng pagkokonsulta o pagpapagamot sa ospital o klinika. Ang pasanin ng nakasegurong nagpagamot ay 30% ng gastusing medikal (20% para sa mga sanggol na hindi pa pumapasok sa paaralan para sa sapilitang edukasyon, 20% para sa taong 70 taong gulang pataas (10% para sa mga ipinanganak hanggang Abril 1, 1944, ngunit 30% para sa taong may kitang nasa takdang halaga o higit pa)) na bahaging pasanin, gastusin sa pagkain habang nagpapaospital at iba pa. 
May benepisyo ring matatanggap ang kasapi o nakaseguro sa panahon ng panganganak o kamatayan. Ang aplikasyon para sa pagbabayad ay tinatanggap sa Dibisyon ng Seguro at Pensyon sa inyong distrito (Ward National Insurance and Pension Division) o sa sangay sa lugar ng inyong tinitirahan kung saan maaring magtanong para sa karagdagang detalye.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

健康福祉局 保健部 保険年金課 保険係
Tel:082-504-2157/Fax:082-504-2135
Mail Address:shahonen@city.hiroshima.lg.jp


コロナ情報

コロナやさしい日本語

Note Regarding Links

Please note some links on this page may navigate to our Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

英語のバナーの画像<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付