ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Katangian ng mga Maaring Maging Miyembro

本文

Article ID:0000002463Petsa ng Pag-update:2020年2月27日更新印刷ページ表示

Katangian ng mga Maaring Maging Miyembro

Ang mga nangangailangan ng pangangalaga at pang araw-araw na tulong ng dahil sa sakit gaya ng palagiang pagkaratay sa higaan, o pagka-ulyanin ay maaring gumamit ng sistema ng seguro para sa pangmatagalang pangangalaga sa Lungsod ng Hiroshima. Kinakailangan na makatutupad sa lahat ng mga katangian na nakasaad sa ibaba upang maging kasapi sa nasabing seguro.

(1) Naninirahan sa Lungsod ng Hiroshima

(2) Mayroong tamang bisa at may balak manirahan sa bansang Hapon ng higit sa tatlong buwan (Subalit sa mga taong may nakatalagang aktibidades “na ang visa na dala ay tulad ng pagpapagamot o ang mag-alaga sa taong nabanggit ay hindi kasali at sa dahilan mamamasyal o maglilibot sa Japan kasama ng kabiyak na pareho ang dahilan ay hindi rin kasali)

(3) 40 taong gulang pataas

Subalit kailangang kasapi sa pampublikong segurong medikal ng bansang Hapon ang mga 40 taong gulang hanggang wala pang 65 taong gulang.

Ang mga 65 taong gulang pataas ay padadalhan ng sertipiko ng taong nakaseguro.

~~Inquires About This Page~~
Health and Welfare Bureau, Senior Citizens Welfare Department,
Long-Term Care Insurance Division, Management Section
Tel:082-504-2173 Fax:082-504-2136
E-mail:kaigo@city.hiroshima.lg.jp

 


コロナ情報

コロナやさしい日本語

Note Regarding Links

Please note some links on this page may navigate to our Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

英語のバナーの画像<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付