ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > "Espesyal na sistema" para sa pagpapaliban ng koleksyon ng buwis para sa mga hirap magbayad dahil sa epekto ng COVID-19

本文

Article ID:0000212317Petsa ng Pag-update:2021年2月26日更新印刷ページ表示

"Espesyal na sistema" para sa pagpapaliban ng koleksyon ng buwis para sa mga hirap magbayad dahil sa epekto ng COVID-19

Ang mga nakaranas ng malaking pagbaba ng kitang kaugnay sa negosyo, atbp. dahil sa epekto ng COVID-19* ay maaaring makatanggap ng pagpapaliban ng koleksyon ng city tax sa loob ng isang taon.

(Tandaan) Posible ring sistematikong magbayad tulad ng pagbabayad sa gitna ng extension period o magbayad ng naka-installment.

 • Hindi kailangan ng collateral.
 • Walang late fees na sisingilin sa loob ng extension period.

  Maaaring palitan ang laki ng talahanayan

 

* Kwalipikadong tao

Ang mga taxpayer o special tax collector na angkop sa alinman sa sumusunod ay magiging kwalipikado.

 1. Dahil sa epekto ng COVID-19, sa anumang panahon (isang buong buwan o higit pa) mula Pebrero 2020, ang kitang kaugnay sa negosyo ay bumaba ng halos 20% kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon.
 2. Nahihirapang magbigay ng buong halaga sa isang beses na bayaran o nahihirapang magkaroon ng salary tax deduction.

(Tandaan) Sa pagtukoy ng " Nahihirapang magbigay ng buong halaga sa isang beses na bayaran o nahihirapang magkaroon ng salary tax deduction.", isasaalang-alang ang sitwasyon ng aplikante at magsasagawa ng mga akmang hakbang tulad ng pagsaalang-alang ng kanyang pondo para sa negosyo para sa susunod na hindi bababa sa 6 na buwan.

 

Naaangkop na city tax

 • Ang mga city tax na kailangan bayaran mula Pebrero 1, 2020 hanggang Pebrero 1, 2021 ay naaangkop sa sistemang ito.
 

Proseso ng aplikasyon, atbp.

Ang aplikasyon ay kinakailangang isumite hanggang deadline (o ang na-extend na deadline sakaling na-extend ito).

 • Ang "pahayag tungkol sa suspensyon ng account transfer na gagawin mula ngayon para sa city tax na inyong i-aapply na ipagpaliban" sa mga form ng aplikasyon na isusumite sa Hiroshima City.
  (Hindi maaaring magamit ng mga lokal na public body maliban sa Hiroshima City)

[Para sa isusumite sa Hiroshima City] Form ng aplikasyon para sa pagpapaliban ng koleksyon ng buwis (Espesyal na sistema) [Excel File]
* Kung kinakailangan ay mangyaring gumamit ng ibang katuloy na papel.
[Para sa isusumite sa Hiroshima City] Form ng aplikasyon para sa pagpapaliban ng koleksyon ng buwis (Espesyal na sistema) Halimbawa ng pahayag [Excel File]

 

 • Bukod sa form ng aplikasyon, ang mga sumusunod na dokumento ay kailangan i-sumite ngunit kung mahirap itong gawin, berbal kaming magtatanong.

(1) Mga dokumentong nagpapatunay na may pagbaba sa kita sa negosyo.

(Hal.: Kopya ng sales record, payslip, savings passbook, atbp.)

(2) Dokumentong nagpapatunay ng hirap sa pagbayad ng buong halaga sa isang bayaran o hirap sa pagkakaroon ng salary deduction.

(Hal.: Kopya ng savings passbook, cash book, atbp., "財産収支状況書" (Statement of property income and expenditure), "財産目録  収支の明細書" (Inventory of property and detailed statement of income and expenditure)

* Maaaring gamitin ang mga sumusunod na file para sa "財産収支状況書" (Statement of property income and expenditure), "財産目録  収支の明細書" (Inventory of property and detailed statement of income and expenditure).

"財産収支状況書" (Statement of property income and expenditure) (Kung ang halagang ipagpapaliban ay 1 milyong yen o mas mababa) [Excel file]

"財産目録  収支の明細書" (Inventory of property and detailed statement of income and expenditure) (Kung ang halagang ipagpapaliban ay mas mataas sa 1 milyong yen) [Excel file]

 

 • Matapos mag-apply para sa pagpapaliban ng koleksyon, magtatagal bago makakuha ng desisyon dahil kinakailangang suriin at imbestigahan ang mga nilalaman ng aplikasyon.

 

(Tandaan) Kung mag-aapply para sa pagpapaliban ng koleksyon (espesyal na sistema) sa isang lokal na public body maliban sa Hiroshima City, hindi maaaring magamit ang form ng aplikasyon na isusumite sa Hiroshima City.
Mangyaring direktang makipag-ugnay sa departmentong namamahala sa lokal na public body na nais niyong pag-applyan.

◎ Kahit na hindi kwalipikado para sa "Espesyal na sistema" para sa pagpapaliban ng koleksyon ng buwis, may mga pagkakataong maaaring ipagpaliban ang pagbabayad gamit ang iba pang sistema kaya mangyaring suriin din ang mga ito.

 Sistema ng pagpaliban ng koleksyon ng tax para sa mga nahihirapang magbayad ng city tax, atbp. dahil sa epekto ng COVID-19

 

Para sa mga gagamit ng direct deposit para sa city tax

 • Ang mga city tax na nasuspinde ang pagbabayad sa pamamagitan ng direct deposit base sa aplikasyong ito ay babayaran sa pamamagitan ng tax payment slip.
 • Mangyaring tandaan na bilang pangkalahatang patakaran, sa oras na maisumite ang form ng aplikasyon dito sa lungsod, ang mga proseso ng pagsuspinde ng direct deposit ay hindi na aabot para sa mga city tax na kailangang bayaran 7 (*) araw bago ang due date (araw ng direct deposit).

(*) Hindi kasama ang Sabado, Linggo at pampublikong holiday sa "7 araw"


Kung may mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa section na namamahala.

◎ Mga bagay na may kinalaman sa pagpapaliban ng koleksyon ng buwis

 

Ward

Namamahalang division

Tel. no.

Pagsusumitehan

Naka Ward

Collection Division 1

082-504-0131

730-8567

4-1-1 Ote-machi, Naka-ku

10F Ote-machi Heiwa Building

082-504-0134

Higashi Ward

Collection Divison 3

082-504-0321

Minami Ward

Collection Division 1

082-504-0132

082-504-0133

Nishi Ward

Collection Divison 2

082-504-0211

082-504-0212

082-504-0214

Asaminami Ward

Collection Division 4

082-504-0411

082-504-0412

Asakita Ward

Collection Division 4

082-504-0413

082-504-0414

Aki Ward

Collection Divison 3

082-504-0322

Saeki Ward

Collection Divison 2

082-504-0213

Labas ng lungod

Collection Divison 3

082-504-0323

082-504-0324

Buong rehiyon

(para sa high tax delinquency)

Special Delinquency Arrangement Division

082-504-2128

730-8586

1-6-34, Kokutaiji-cho, Naka-ku

Hiroshima City Municipal Office Main Building 12 F

 

◎ Mga bagay na may kinalaman sa direct deposit

 

Ward

Namamahalang division

Tel. no.

Buong rehiyon

Direct Deposit In-charge Taxation System Division

082-504-2425


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付