ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Gusto ko pong malaman ang tungkol sa Sentro ng Notipikasyon para sa munisipal na buwis at iba pa ng lungsod ng Hiroshima.

本文

Article ID:0000018907Petsa ng Pag-update:2019年10月21日更新印刷ページ表示

Gusto ko pong malaman ang tungkol sa Sentro ng Notipikasyon para sa munisipal na buwis at iba pa ng lungsod ng Hiroshima.

Sa lungsod ng Hiroshima、 nagbukas ng “Sentro ng Notipikasyon para sa munisipal na buwis at iba pa ng lungsod ng Hiroshima” upang manawagan ng pagbabayad at mamatnubay sa pagpapapatala sa account transfer (kōza furikae) at iba pa、 para sa mga taong hindi matiyak ang pagbabayad kahit lumipas na ang takdang panahon ng pagbabayad ng munisipal na buwis、 bayad para sa Pambansang Seguro ng Kalusugan、 bayad para sa Nursing Insurance、 bayad para sa Segurong Medikal para sa Matandang nasa Ikalawang Antas at bayad para sa nursery o day care.

Ipinagkatiwala sa pribadong kumpanya ang pagpapatakbo ng Sentro ng Notipikasyon、 at bukod sa araw at gabi ng karaniwang araw、 bukas ito kahit Sabado、 Linggo at mga pista opisyal.

  • Karaniwang araw 9:00 am – 5:00 pm
    (mga 2 araw sa isang linggo na 9:00 am – 8:00 pm)
  • Sabado、 Linggo at Pista Opisyal  9:00 am – 5:00 pm
    (mga 4 araw sa isang buwan)

Para sa konsultasyon tungkol sa pagbabayad、 hinihiling na magtungo sa Tax Collection Department ng Finance Bureau.

Mag-ingat!

  • Hindi nagbibigay ng patnubay sa pagsasauli ng labis na kabayaran o humihiling ng paggamit ng ATM (Automated Teller Machine) para sa pagbabayad ang Sentro ng Notipikasyon.
  • Hindi magtatalaga ng account sa institusyong pinansyal at hihilingin ang pagpapadala ng pera (furikomi) doon.

* Nagsasagawa rin sa “Sentro ng Notipikasyon para sa munisipal na buwis at iba pa ng lungsod ng Hiroshima” ng pagtitiyak ng kalagayan ng pagtatrabaho at iba pa na isinasagawa ng “Sentro ng Notipikasyon para sa pag-aalaga ng bata ng lungsod ng Hiroshima” para sa mga magulang/tagapag-alaga ng mga batang pumapasok sa nursery school (hoikuen).

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

General Affairs Section,Tax Collection Division I,Tax Collection Department,Finance Bureau
Tel:082-504-0155/Fax:082-249-3901
Mail Address:tyoshu1@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付