ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Paghanda para sa lindol

本文

Article ID:0000017881Petsa ng Pag-update:2019年10月21日更新印刷ページ表示

Paghanda para sa lindol

Hindi natin alam kung kailan darating ang lindo.Para hindi magpanik at kumilos ng maayos sa pagdating ng lindol, kajiangang gawin ang mga sumusunod:

  1. Makipagusap sa kasambahay tungkol sa Evacuation Area at mga paraan ng pagtawag sa isa’t isa (tulad ng pagtawag sa 171, ang teleponong maaring tawagan at pagiwanan ng mensahe sa panahon ng kalamidad
  2. Siguraduhing hindi matumba ang mga kagamitan sa bahay
  3. Maghanda ng pagkain at iba pang bagay na kailangang dalhin sa panahon ng kalamidad. Maghanda ng sapat para sa pamilya sa loob ng tatlong araw, at itabi ang mga ito sa isang lugar na madaling maabot sa panahon ng pangangailangan, kasama ang mga mahahalagang bagay, radyo, plaslayt, at iba pa.
  4. Siguruhin o suriin ang kondisyon sa pook o paligid ng inyong gusali.
  5. Huwag maglalagay sa paligid ng kalan ng mga bagay na maaaring masunog.
  6. Maghanda ng pampatay ng apoy tulad ng/fire extinguisher at basket atp (para) (pampatay ng apoy). Huwag lagyan ng tubig ang bath tab.
  7. Alamin ang mga Evacuation Area ng inyong lugar at mga daan patungo nito.
  8. Sumali sa mga pagsasanay sa pag-iingat sa sakuna (jisyu-bousai-soshiki) sa ijyong lugar.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Dibisyon ng Pag-iwas sa Sakuna, Tanggapan ng Pangangasiwa sa Krisis
Tel:082-504-2664/Fax:082-504-2802
Mail Address:saigaiyobo@city.hiroshima.lg.jp


コロナ情報

コロナやさしい日本語

Note Regarding Links

Please note some links on this page may navigate to our Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

英語のバナーの画像<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付