ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Article ID:0000140135Petsa ng Pag-update:2020年3月16日更新印刷ページ表示

Pagbabakuna ng Bata

Ang pagbabakuna na makikita sa talahanayan sa baba ay nakasanayan at itinakda ng Preventive Vaccination Act na isinasagawa ng Hiroshima City.
Ang bawat pagbabakuna ay itinakda ng batas ayon sa target na edad at pamamaraan ng pagbabakuna na itinakda ng batas.
Para sa mga sumusunod na kaso, magiging boluntaryo na lamang ang pagpapabakuna at sasagutin ninyo ang gagastusin dito. Bukod pa rito,  maaaring hindi kayo makatanggap ng ayuda kahit pa may nakaambang panganib dahil sa pagbabakuna ayon sa batas, kaya huwag kalimutang magpabakuna sa itinakdang iskedyul.

 · Kapag ang edad ay hindi naaangkop
 · Kapag ang itinakdang agwat ng pagbabakuna / dalas ay hindi sinusunod

Ang Nakagawiang Pagbabakuna (Pagbabakuna na naaayon sa Vaccination Law)

Kapag nakatanggap ng abiso ng pagbabakuna, siguraduhing magdala ng Mother and Child Health Handbook at anumang dokumento na makakapagpatunay ng edad at tirahan (health insurance card, at iba pa).

  Contact PageGumamit ng "Name Sticker" para idikit sa tiket ng pagbabakuna.

Paraan ng pagtanggap ng mga pagbabakuna (hanggang Abril 1, 2019) 

Pagbabakuna bago pumasok sa elementarya 

Bakuna

Pagbabakuna ayon sa Batas

Tiket ng Pagbabakuna

Paghahanda

Target na Panahon
(Babala 1)

Simula ng Pagbabakuna

Dalas ng Pagbabakuna

Paano Mabakunahan

Bakuna sa Hib

2 buwan mula sa kapanganakan hanggang umabot ng 60 na buwan

2 buwan mula sa kapanganakan hanggang umabot ng 7 buwan

4 beses
(3 beses sa paunang bakuna,1 karagdagan)

Paunang bakuna
(3beses)

Ang mga bakuna ay dapat ibigay sa pagitan ng hindi bababa sa 27 araw (o 20-26 araw kung itinuturing na kinakailangan ng doktor) hanggang sa unang 12 buwan ng buhay.

Mother and Child Health Handbook o anumang inihanda ng mga institusyong medikal

Hangga't maari kailangang magsisimula ang pagbabakuna sa edad na 2 ~ 6 na buwan.

Magsisimula ang pagbabakuna ng Hib sa edad na 2 ~ 11 na buwan, kapag lumampas ng 12 buwan pagkatapos ng unang bakuna at hindi ito natapos, babakunahan ulit pagkalipas ng 27 araw (posible ring 20 ~ 26 araw ayon sa rekomendasyon ng doktor), at kaliangang magdagdag pa ng bakuna.

Karagdagan

Mataapos ang paunang bakuna, babakunahan ulit paglagpas ng 7 buwan o higit pa.

Mula sa araw pagkatapos ng ika-12 buwan hanggang ika-24 na buwan pagkatapos ng kapanganakan.

3 beses
(2 beses sa paunang bakuna, isang beses sa karagdagan)

Paunang bakuna
(2 beses)

Ang mga bakuna ay dapat ibigay simula sa ika-27 araw (o 20-26 araw kung itinuturing na kinakailangan ng doktor) hanggang sa unang 12 buwan ng buhay.

Karagdagan

Pagkatapos ng unang bakuna, babakunahan ulit sa pagitan ng ika-7 buwan o higit pa.

12 buwan mula sa kapanganakan hanggang umabot ng 60 na buwan

Isang Beses

Isang beses na pagbakuna

Pediatric pneumococcal vaccine

2 buwan mula sa kapanganakan hanggang umabot ng 60 na buwan

2 buwan mula sa kapanganakan hanggang umabot ng 7 buwan

4 beses
(3 beses sa paunang bakuna, isang beses sa karagdagan)

Paunang bakuna
(3 beses)

Magbabakuna ng 3 beses simula sa ika-27 na araw hanggang sa ika-24 buwan edad. Subalit, kapag lumampas na ng 12 buwan at dalawang beses pa lang nabakunahan, hindi babakunahan ng pangatlong beses.

Karagdagan

Pagkalipas ng 60 araw o higit pa mula sa unang bakuna, babakunahan ng isa pang beses pagkatapos ng 12 buwan pataas.

Mula sa araw pagkatapos ng ika-12 buwan hanggang ika-24 na buwan pagkatapos ng kapanganakan.

3 beses
(2 beses sa paunang bakuna, isang beses sa karagdagan)

Paunang bakuna
(2 beses)

Magbabakuna ng 2 beses simula sa ika-27 na araw hanggang sa ika-24 buwan.

Karagdagan

Pagkalipas ng 60 araw o higit pa mula sa unang bakuna, babakunahan ng isa pang beses pagkatapos ng 12 buwan pataas.

Mula sa araw pagkatapos ng ika-12 buwan hanggang ika-24 na buwan pagkatapos ng kapanganakan.

2 beses

Magbabakuna ng 2 beses sa loob ng ika-60 araw pataas.

Mula sa araw pagkatapos ng ika-24 buwan hanggang ika-60 na buwan pagkatapos ng kapanganakan.

1 beses

Isang beses na pagbakuna

Pangalan ng Bakuna

Pagbabakuna ayon sa Batas

Nais na Panahon

Tiket ng Pagbabakuna

Paghahanda

 

Target na Panahon

Dalas ng Pagbabakuna/ Pagitan

 

Hepa B

Hanggang 1 taon

3beses

Ika-2 beses: 27 araw pagkatapos ng unang bakuna.

Ika-3 beses:139 araw pagkatapos ng unang bakuna 

2 ~ 9 buwan pagkatapos ng kapanganakan. 

Ipapadala sa target na tao o ang Mother and Child Health Handbook

· Para sa mga taong ipinanganak pagkatapos ng Abril 1, 2016. 

 

 

4 na uri
(DPT-Ipv)

Diphtheria

Pertussis

Tetanus

Polio

 

(Babala 2)

 

Unang beses sa isang baguhan
(3 beses)

3 ~ 90 buwan pagkatapos ng kapanganakan.

Magbabakuna ng 3 beses sa pagitan ng 20 araw pataas.

3 ~ 12 buwan pagkatapos ng kapanganakan.

Mother and Child Health Handbook o anumang inihanda ng mga institusyong medikal

・Magpabakuna sa lalong madaling panahon 3 buwan pagkatapos ng kapanganakan.

・Kung alam na na mayroong pertussis, ,maaring magpabakuna ng dalawang uri sa halip na apat.

 

Karagdagan para sa Baguhan

1 beses sa baguhan (3 beses). Pagkatapos nito, isang beses pang bakuna sa pagitan ng 6 buwan pataas

Unang beses (3 beses) matapos makompleto nito hanggang umabot ng 12 ~ 18 buwan

 
 
 

Polio
(Acute Poliomyelitis)

(Babala 3)

Unang beses sa baguhan
(3beses)

3 beses sa pagitan ng 20 araw o higit pa

Mula 3 ~ 12 buwan mula kapanganakan

Inihanda ng Institusyong Medikal

・Sa mga personal na nakatanggap ng isang bakuna kailangang mabakunahan pa ng paunang dalawang beses at isang karagdagang dosis.

・Sa mga personal na nabakunahan ng dalawang beses ay hindi na kailangang mabakunahan.

 

Karagdagan para sa baguhan

Unang beses sa baguhan (3 beses)matamata makompleto, isang bakuna sa pagitan ng 6 buwan o higit pa

Unang beses (3 beses) matapos makompleto nito hanggang umabot ng 12 ~ 18 buwan

 

Tuberculosis (BCG)

(Babala 4)

Hanggang 1 taon

1 beses

5 ~ 8 buwan mula kapanganakan

Mother and Child Health Handbook

 

 

Tigdas/Rubella

(Babala 5)

Unang pagkakataon

12 ~ 24 buwanmula kapanganakan

1 beses

Mother and Child Health Handbook

・Sa mga Unang pagkakataon, hangga’t maari mabakunahan kaagad pagkalampas ng 12 buwan mula kapanganakan.

・Para sa pangalawang pagkakataon magpabakuna mula Abril 1 ng taong bago mag-elementary hanggang Marso 31 ng taon ng pagpasok sa elementary.

・Sa mga nakatanggap ng bakuna ng Gamma Globulin ay 3 buwan (6 na buwan para sa high-dosage therapy) matapos mainiksyunan.

 

Pangalawang pagkakataon

1 taon bago mag-elementarya

1 beses

 

Bulutong
(Chickenpox)

(Babala 6)

Hanggang 12 ~ 36 buwan mula kapanganakan

2 beses sa pagitan ng 3 buwan pataas

1 beses: 12 ~ 15 buwan mula kapanganakan

2 beses:pagkalipas ng 6 ~ 12 buwan mula sa unang bakuna

Mother and Child Health Handbook o anumang inihanda ng mga institusyong medikal

・Hindi mapapabilang sa target ang nagkaroon na ng bulutong.

・Kung nabakunahan ka sa nakaraan, mangyaring makipag-ugnay sa Health Center.

・Sa mga nakatanggap ng bakuna ng Gamma Globulin ay 3 buwan (6 na buwan para sa high-dosage terapy) matapos mainiksyonan.

 

Japanese Encephalitis

(Babala 7)

Baguhan
(2 beses)

Hanggang 6 ~ 90 buwan mula kapanganakan

2 beses pagkalipas ng 6 na buwan pataas

3 anyos

Mother and Child Health Handbook

・Ang rekomendasyon ng pagbabakuna ay naipagpatuloy noong Abril 2010.

・Ang mga ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1995 hanggang Abril 1, 2007 na hindi nakumpleto ang bakuna ay maaring makatanggap ng espesyal na pagbabakuna hanggang sa edad 20 pababa. Pumindot dito para sa detalye.

 

Karagdagan para sa baguhan

Para sa baguhan (2 beses) isang bakuna pagkalipas ng 6 na buwan pataas matapos makompleto

4 anyos

 

 Bakuna Pagkatapos Pumasok sa Elementarya

Pangalan ng Bakuna

Pagtanngap ng bakuna na inireseta ng batas

Nais na panahon

Tiket ng bakuna

Komento

Edad ng babakunahan

Dalas・Agwat ng bakuna

2 uri (DT)

Dipterya

Tetanus

2 termino

11 taong gulang pataas at 13 taong gulang pababa

1 beses

11 taong gulang

Ipapadala sa babakunahan

 

Medical interview sheet para sa dual vaccine [Wordファイル/96KB]

 

Japanese Encephalitis

2 termino

9 taon gulang pataas at 13 taong gulang pababa

1 beses

9 taong gulang

Ihahanda ng mga medikal na institusyon

 

Bakuna kontra cervical cancer (para lang sa mga batang babae)

 

 

 

 

Grade 6 na elementarya~
edad na katumbas ng 1st year na senior high school

 

 

 

 

 

 

 

 

3 beses

[Servix]


Pangalawang bakuna: 1 buwan matapos ang unang bakuna.

Pangatlong bakuna: higit sa 5 buwan pagkatapos ng unang bakuna at higit 2 buwan pagkatapos ng pangalawang bakuna .

[Gardasil]
Pangalawang bakuna: 1 buwan matapos ang unang bakuna.


Pangatlong bakuna: 3 buwan matapos ang pangalawang bakuna

1st year ng middle school

Ihahanda ng mga medikal na institusyon

・Standard na agwat ng bakuna

[Servix]
Pangalawang bakuna: 1 buwan matapos ang unang bakuna.


Pangatlong bakuna: 6 na buwas matapos ang unang bakuna.

[Gardasil]
Pangalawang bakuna: 2 buwan matapos ang unang bakuna.


Pangatlong bakuna: 6 na buwan matapos ang unang bakuna

1 Ang ideya ng “pagitan ng mga araw” 

Sa quadrivalent na uri ng bakuna (sa pagitan ng 20 araw o higit pa), kapag nabakunahan ka ng Martes, puwede ka magpabakuna ulit sa parehong araw pagkatapos ng 3 linggo. 

2 Ang ideya ng “pagitan ng buwan”

Sa pangatlong bakuna kontra Cervical Cancer (sa pagitan ng 2 at kalahating buwan), nakasalalay sa kung anong buwan isinagawa ang bakuna sa pagbibilang ng kalahating buwan. Ayon sa Ministry of Health, Labor and Welfare, kung ang susunod na buwan pagkatapos ng 2 buwan ay may 31 araw, ang kalahating buwan ay ang pagkatapos ng ika-16. Kung may 30 araw, ang kalahating buwan ay pagkatapos ng ika-15. Kung may 29 araw naman, ang kalahating buwan ay ang pagkatapos ng ika-15. At kung may 28 na araw, ang kalahating buwan ay pagkatapos ng ika-14.

Gabay para sa iskedyul ng bakuna sa bata

2 buwan hanggang 1 taong gulang

1 taong gulang

3 taong gulang

4 na taong gulang

5 taong gulang

・Hib (unang 3 beses)
・Streptococcus Pneumoniae para sa mga bata (unang 3 beses)
・Hepatitis B (3 beses)
・Quadrivalent na bakuna (unang 3 beses)
・BCG (1 beses)

・Tigdas at Rubella (1 termino)
・Bulutong (2 beses)
・Hib (karagdagan)
・Streptococcus Pneumoniae para sa mga bata (karagdagan)
・Quadrivalent na bakuna (karagdagan para sa 1 termino)

・Japanese Encephalitis (unang 2 beses ng 1 termino)

・Japanese Encephalitis (karagdagan para sa 1 termino)

・Tigdas at Rubella (2 termino)

Flyers tungkol sa pagbabakuna sa Lunsod ng Hiroshima [Wordファイル/147KB]

(Babala 1) Patungkol sa edad

Ang paraan sa pagkalkula ng edad para sa bakuna na ayon sa “Batas sa pagkalkula sa edad” at “Artikulo 143 ng Civil Code” ay ang pagdagdag ng 1 taon bago ang kaarawan, katulad ng mga sumusunod. Para hindi magkamali sa pagbabakuna.

(Halimbawa 1) “Mula 3 buwan hanggang 90 buwan pagkatapos ng kapanganakan”…Kung ipinanganak ng Oktubre 9, isasagawa ito mula Enero 8 hanggang ika-7 taong gulang ng bata sa Abril 8.

(Halimbawa 2) “11 taong gulang pataas at 13 taong gulang pababa”…Mula 1 araw bago mag ika-11 taong kaarawan hanggang 1 araw bago mag ika-13 kaarawan.

(Babala 2) Patungkol sa quadrivalent na bakuna

Sa quadrivalent na bakuna, nagdagdag ng bakuna para sa polio sa trivalent na bakuna para sa Dipterya, Tetanus, Pertussis at Polio.

(Babala 3) Patungkol sa bakuna sa Polio 

Simula Setyembre 2012, ang pagbabakuna ng polio ay isinasagawa na lamang bilang indibidwal na pagbabakuna sa mga institusyong medikal.

◎ Patungkol sa bakuna sa Polio
 LinkBakuna sa Polio “Kinakailangan ang bakuna sa Polio para maiwasan ito”(Website ng Ministry of Health, Labor and Welfare)<外部リンク>

(Babala 4) Patungkol sa bakuna sa BCG

Simula noong 2008, ang pagbabakuna ng BCG ay isinasagawa na lamang sa mga medikal na institusyon. 

Bilang karagdagan, mula noong Abril 1, 2013, ang edad ng babakunahan ay binago mula sa “hanggang 6 na buwan” at ginawang “hanggang 1 taong gulang”. Binago ang mainam na panahon ng bakuna mula sa “3 buwan hanggang 6 na buwan mula sa kapanganakan” at ginawang “5 buwan hanggang 8 buwan mula sa kapanganakan”.

(Babala 5) Patungkol sa bakuna sa Tigdas at Rubella

Ang pangatlo at pang-apat na termino ng bakuna para sa Tigdas at Rubella ay isinagawa sa loob ng limang taon bilang temporary measure mula 2008 hanggang 2012.
  Link  Malapit na mag Grade 1 ng elementarya! Tapos na ba magpabakuna para sa Tigdas at Rubella?

(Babala 6) Tungkol sa Pagbabakuna para sa bulutong-tubig

Mula Oktubre 1, 2014, ang pagbabakuna para sa bulutong (chicken pox) ay naging regular na.

Hindi na kailangang sumailalim dito ang mga taong nagkaroon na ng bulutong.

Bilang karagdagan, ang iskedyul ng pagbabakuna ay nag-iiba ayon sa edad kung kailan nabakunahan, at kung nakaranas nang mabakunahan ng varicella vaccine, kaya mangyaring sumangguni dito para sa mga pamamaraan ng pagbakuna.

 Link Pagbabakuna ng bulutong 

(Babala 7) Tungkol sa pagbabakuna ng Japanese encephalitis

Mula noong 2005 hanggang 2009, itinigil ng Ministri ang aktibong pagrerekomenda ng pagbabakuna dahil mayroong isang kaso kung saan ang isang pasyente ay nagkakaroon ng isang malubhang sakit pagkatapos mabakunahan ng regular na Japanese encephalitis vaccine (mouse-brain derived vaccine).

Pagkatapos nito, binuo ang isang uri ng bagong bakuna, kaya maaari na muling makatanggap ng pagbabakuna ng Japanese encephalitis tulad ng dati.


Bilang karagdagan, ang mga ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1995 at Abril 1, 2007 ay maaaring makatanggap ng natitirang kabuuang bilang na apat na bakuna bilang regular na pagbabakuna para sa mga 20 taong gulang pababa.
Suriin ang iyong history ng pagbabakuna sa Mother and Child Health Handbook, at magpabakuna!
Para sa mga ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1995 at Abril 1, 2007, mangyaring sumangguni sa seksyon na ito para sa sistema ng pagbabakuna.
LinkJapanese encephalitis vaccination

* Mula 2010, ang pagbabayad ng mga bahagyang kontribusyon para sa pagbabakuna para sa Japanese encephalitis vaccination ay hindi na kinakailangan.

Tungkol sa mga institusyong medikal na nagsasagawa ng pagbabakuna

May ibang mga institusyong medikal kung saan kailangan ang reserbasyon bago isagawa ang pagbabakuna. Mangyaring makipag-ugnayan muna sa napili ninyong medikal na institusyon para rito.

Maaari ka ring maghanap para sa mga institusyong medikal na nagbibigay ng mga pagbabakuna sa website na "Hiroshima Emergency Medical Network" sa ibaba.
  LinkHiroshima emergency medical network (hanapin ang homepage ng ospital, institusyong medikal na nagsasagawa ng pagbabakuna)<外部リンク>

Tungkol sa mga lumipat sa Lungsod ng Hiroshima

Upang mabakunahan sa Lungsod ng Hiroshima, kailangan mo ng Mother and Child Health Handbook at tiket sa pagbabakuna na ibinigay ng lungsod.                                   Makakatanggap ka ng tiket para sa pagpapabakuna mula sa inyong health center pagkatapos iproseso ang inyong paglipat sa Citizen's Section o sa branch office, kaya't huwag kalimutang iproseso ang inyong paglipat. Mangyaring dalhin ang iyong Mother and Child Health Handbook.

Kailangan din sumailalim sa nasabing proseso ang mga taga-Hiroshima bago pa man lumipat at nagkaroon ng tiket para sa pagbabakuna. Mangyaring makipag-ugnay sa health center ng inyong ward para sa mga detalye.

Tungkol sa mga umalis mula sa Lungsod ng Hiroshima

Maaari kang mabakunahan gamit ang tiket sa pagbabakuna na inisyu ng lungsod ng Hiroshima kung nakarehistro ka rito bilang isang residente ng Hiroshima sa araw mismo ng pagbabakuna. Hindi ito maaaring gamitin pagkatapos ng araw ng iyong paglipat.

Para sa pagbabakuna pagkatapos lumipat, mangyaring makipag-ugnay sa inyong lokal na pamahalaan.

Tungkol sa muling pagbigay ng mga tiket para sa pagbabakuna, at kapag nais magpabakuna sa isang medikal na institusyon sa labas ng Hiroshima

Maaari kang humingi ng panibagong tiket sa pagbabakuna sa health center ng bawat ward kung nawala ito.

Gayundin, kung nais mong mabakunahan sa isang institusyong medikal sa labas ng Hiroshima, kailangan mong dumaan sa isang proseso.

Kung ang institusyong medikal ay nasa loob ng isang prefecture, maaari kang makakuha ng pagbabakuna nang libre sa pamamagitan ng tiket sa pagbabakuna na maaaring gamitin sa iba’t-ibang lugar.

Kung nakatira ka sa labas ng isang prefecture, mayroong  partial subsidy system, kaya mangyaring makipag-ugnay sa health center ng bawat ward.
  DownloadVaccination ticket grant application (PDF file) [PDFファイル/251KB]

Lokasyon at contact information ng health center ng bawat ward

Pangalan

Lokasyon

Numero ng telepono

Naka Health Center Health Longevity Division (Naka Ward community-based welfare center)

4-1-1 Otemachi, Naka-ku

 504-2528

Regional Support Division, East Health Center (Higashi Ward General Welfare Center)

9-34 Higashi Kaniyacho, Higashi-ku

 568-7729

Minami Health Center Health and Longevity Division (Minami Ward Office Annex)

1-4-46 Minami-cho, Minami-ku

 250-4108

West Health Center Healthy Longevity Division (Nishi Ward Community Welfare Center)

2-24-1 Fukushima-cho, Nishi-ku

 294-6235

Asaminami Health Center Health and Longevity Division (sa loob ng Asaminami District General Welfare Center)

1-38-13 Nakasu, Asanami-ku

 831-4942

Asakita Health Center  Health and Longevity Division (sa loob ng Asakita District General Welfare Center)

3-19-22 Kabe, Asakita-ku

 819-0586

Aki Health Center Health and Longevity Division (Aki Ward General Welfare Center)

3-2-16 Funakoshiminami, Aki-ku

 821-2809

Saeki Health Center Saeki Health Center (Saeki Ward Office Annex)

1-4-5 Kairoen, Saeki-ku

 943-9731

● Mga batas at regulasyon na may kaugnayan sa pagbabakuna (link sa Ministry of Internal Affairs and Communications Administration Japan Laws and Regulations Data Service System)

 Immunization Act<外部リンク>
 Kautusan  ng Pagpapatupad ng Immunization Act<外部リンク>
 Mga Regulasyon sa Pagpapatupad ng Immunization Act<外部リンク>
 Mga Batas sa Pagpapatupad ng Immunization Act<外部リンク>

Hiroshima Child Care Support Application

Ang “Hiroshima Child Care Support App” na inilunsad ng Hiroshima City ay idinisenyo para sa mga ina at ama bilang suporta sa pangangalaga ng bata. Maaring makita rito ang health record ng buntis at bata, growth record ng fetus at ng bata, pamamahala ng iskedyul ng pagbabakuna, mga kaganapan para sa mga bata at pagpapakilala ng mga pasilidad na sumusuporta sa pangangalaga ng bata.

Hiroshima Child Care Support App

 LinkHiroshima Child Care Support Application (Hiroshima City HP)

   DownloadFlier ng Hiroshima Childcare Support Application [PDFファイル/1.9MB]

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Health and Welfare Bureau Health Department Health Promotion Section Health and Prevention Section

1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku, Hiroshima City 730-8586

Tel:082-504-2622  Fax:082-504-2258

k-suishin@city.hiroshima.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付