ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Article ID:0000124276Petsa ng Pag-update:2021年2月18日更新印刷ページ表示

Saeki Ward Office

Saeki Ward Office

2-5-28 Kairouen, Saeki-ku, Hiroshima-shi

 

Mga gawain at contact information ng bawat seksyon sa Ward Office

■ Mga oras ng pagbubukas ng opisina ng ward, atbp.

○ Oras ng Pagbubukas:     08時30分 ~ 17時15分

○ Araw na sarado:             Sabado, Linggo, mga holiday, Disyembre 29 ~ Enero 3, Agosto 6

※Maaaring ipadala ang aplikasyon para sa pagpaparehistro ng pamilya kahit sa mga saradong oras at araw. Ibigay lamang ito sa silid ng gwardya sa Saeki Ward Office 1F.

(Para sa mga kahilingan tulad ng kopya ng Residence Card tuwing araw na sarado, mangyari lamang gamitin ang Ward Office Service Corner)

■ Para sa mga katanungan, direktang pumunta sa mga nakatalagang numero ng bawat seksyon

  Kung hindi mo alam ang seksyon o seksyong namamahala, maaring makipag-ugnayan sa Seksyon ng Koordinasyon ng Pangangasiwa ng Ward (Tel. 082-943-97.3, Fax 082-923-5098)

■ Mga trabaho ng bawat seksyon ng Saeki Ward OfficeKagawaran ng Mamamayan (2-5-28 Kairouen, Saeki) (Fax 082-923-5098)
 
Dibisyon ng Koordinasyon ng Pangangasiwa ng Ward
E-mail: sa-kusei@city.hiroshima.lg.jp   (Main Bldg. 3F)
 
(Tel. 082-943-9703)
 
●Pangkalahatang Pag-uugnay ng Ward Office
    
●Paglathala ng mga papeles ng pakikipag-ugnayan

●Mga alok, kontrata, pamamahala ng mga gusali ng gobyerno, atbp. 
  
●Iba’t ibang mga statistic survey

(Tel. 082-943-9706)

●Pampublikong pagdinig tulad ng mga kahilingan at konsultasyon mula sa mga residente 

            

Dibisyon ng Promosyon ng Rehiyon
E-mail: sa-chiiki@city.hiroshima.lg.jp    (Main Bldg. 2F)

(Tel. 082-943-9704)
 
●Mga hakbang laban sa sakuna batay sa mga plano sa pag-iwas ng kalamidad sa rehiyon

(Tel. 082-943-9705)
 
●Promosyon ng Komunidad
   
●Pagsulong ng kagandahan at pagpapasigla ng Ward

●Sentro para sa suporta sa pagbuo ng pamayanan   
 
●Pagbubuo ng ligtas at payapang pamayanan

●Pagpapakita ng bahay   

●Bahay pambata, lugar ng pagpupulungan, atbp

 

Seksyon ng Mamamayan 
E-mail : sa-shimin@city.hiroshima.lg.jp (Main Bldg. 1F)

Seksyon ng residente
 (Tel. 082-943-9708)
 (Tel. 082-943-9709)

●Abiso ng pagbabago ng tirahan   
 
●Pansamantalang pahintulot sa pagmamaneho ng kotse

●Pagrehistro ng selyo at sertipikasyon   

●Paaralan para sa mga bata at mag-aaral

●Patunay tulad ng rehistro ng pamilya at Residence Card     

● Pangunahing tarheta ng paninirahan/electronic Certification

Rehistro ng Pamilya
 (Tel. 082-943-9710)

●Abiso ng rehistro ng pamilya  

●Pahintulot ng paglilibing

●Sertipikasyon ng special permanent residence    

      

Seksyon ng Pensyon 
E-mail: sa-honen@city.hiroshima.lg.jp (Unang palapag ng Main Bldg.)

Namamahala ng Insurance
 (Tel. 082-943-9712)

●Pagrehistro at pag-alis ng National Health Insurance. Pagpapatupad ng National Health Insurance premium at pagbabayad ng malaking gastos medikal

●Pagbabayad ng mga premium ng National Health Insurance, atbp.

Namamahala ng Pensyon
 (Tel. 082-943-9713)

●Pagtanggap ng pagpapasakop at iksemsyon sa pensyon

●Pagtanggap ng mga claim para sa mga biktima at pamilyang namatayan sa giyera

 

Yuki Branch Office
E-mail : sa-yuki@city.hiroshima.lg.jp (166 Yuki, Yukicho, Saeki-ku)
(Tel. 082-983-0111)

●Patunay ng kopya ng rehistro ng pamilya at resident card 

●Pahintulot ng paglilibing

●Sertipikasyon ng espesyal na permanenteng paninirahan   

●Pagrehistro ng selyo at sertipikasyon

●National Health Insurance, National Pension      

●Tungkol sap ag-iimbak ng buwis ng lungsod at iba’t ibang sertipikasyon

Sunaya Liaison Office (13-1 Fushiya, Yukicho, Saeki)
 
(Tel. 0829-86-0607)
 
●Patunay ng kopya ng rehistro ng pamilya at Residence Card

●Tungkol sa pag-iimbak ng buwis ng lungsod at iba’t ibang sertipikasyon


Public Welfare Department  (1-4-5 Kairoen, Saeki-ku) (Fax 082-923-1611)

Family and Health Services Division 
E-mail:sa-seikatsu@city.hiroshima.lg.jp (3F Annex)

Management Section
(Tel. 082-943-9725) 

●Pagsulong ng blood donation

●Pagtanggap ng pondo para sa mga aktibidad ng Japanese Red Cross

●Pagbibigay ng pera para sa pakikiramay sa mga biktima ng sakuna (abuloy)

●Pananatili at pamamahala ng ward office annex

Public Assistance
(Tel. 082-943-9726, 082-943-9764) 

●Mga konsultasyon tungkol sa public assistance, atbp.


Welfare Division
E-mail:sa-fukushi@city.hiroshima.lg.jp (2F Annex)

Senior Citizens Long-Term Care Section
(Tel. 082-943-9729, 082-943-9730) 

●Welfare para sa mga matatanda, advanced elderly medical insurance

●Long-term care insurance, certification of needed long-term care

Jido Teate (Child allowance) Welfare Unit
(Tel. 082-943-9732) 

●Konsultasyon tungkol sa enrollment sa day care center

●Jido Teate (Child allowance)

●Subsidiya para sa mga medikal na pagpagamot ng anak

●Suporta para sa single-parent na mga pamilya

●Panandaliang suporta para sa pag-aalaga ng bata (ina at anak)

●Pagpapalaki at pangangalagang medikal ng mga premature na sanggol

Disabled Citizens Welfare Section
(Tel. 082-943-9769) 

●Pag-iissue ng shintai shougaisha techou (physical disability certificate), ryouiku techou (medical rehabilitation certificate) at seishin shougaisha hoken fukushi techou (mental disability certificate)

●Pinansyal na suporta para sa medikal na gastos sa mga serbisyo at suporta para sa mga taong may kapansanan

●Disability welfare service

●Partikular na mga medikal na gastos (itinalagang mga intractable disease)

●Partikular na mga chronic pediatric disease

●Tulong pinansyal para sa pagpapagamot ng mga taong may malubhang kapansanan

 

Mutual Community Support Division  
E-mail: sa-sasaeai@city.hiroshima.lg.jp (2F Annex)

Integrated Community Support Section
(Tel. 082-943-9575) 

●Pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa mga lokal na organisasyon, mga asosasyong pangkalusugan at medikal, mga social worker at commissioned child welfare volunteer, atbp.

Integrated Community Care Promotion Center
(Tel. 082-943-9728) 

●Pagsulong ng komprehensibong pangangalaga ng komunidad

●Pangkalahatang konsultasyon tungkol sa kalusugan, pangangalagang medikal at welfare

●Suporta sa paggamit ng sistema ng adult guardianship

Children and Family Consultation Services
(Tel. 082-943-9773) 

●Iba't ibang mga konsultasyon para sa bata tulad ng pagkabahala tungkol sa relasyon sa pagitan ng magulang at anak, hindi pagpasok sa paaralan, pagkadelingkwente, kaunlaran, hinala ng pang-aabuso, atbp.

●Panandaliang suporta para sa pag-aalaga ng bata (mga bata)

Community Support Section 1
Community Support Section 2

(Tel. 082-943-9731, 082-943-9733) 

●Pag-iissue ng Maternal and Child Health Handbook

●Screening para sa kalusugan ng sanggol

●Bakuna, konsultasyon tungkol sa kalusugan at nutrisyon

●Edukasyong pangkalusugan, gabay para sa mga partikular na pasilidad ng food service

●Iba't ibang medikal na eksaminasyon (screening), mga hakbang laban sa nakakahawang sakit

●Konsultasyon para sa kapakanan ng pangkaisipang kalusugan

●Mga konsultasyon at benepisyo para sa mga naging biktima ng pagsabog ng atomic bomb

●Konsultasyon tungkol sa mga mahirap gamuting sakit

Child Care Community Support Center
(Tel. 082-921-5010) 

●Konsultasyon tungkol sa pag-aalaga ng sanggol o pagpapalaki ng bata


Kagawarang ng Agrikultura at Kagubatan  (2-5-28 Kairouen, Saeki-ku) (Fax 082-943-9765)

Dibisyon ng Maintenance 
E-mail : sa-kanri@city.hiroshima.lg.jp  (Main Bldg. 5F)

Pangkalahatang gawain
 (Tel. 082-943-9752)
 
●Gawaing pang-opisina para sa pagbabayad sa Dibisyon ng Maintenance at Pangrehiyong Dibisyon ng Maintenance, pahintulot para sa materyales ng panlabas na patalastas, at mga bagay patungkol sa mga nakapark na bisikleta, atbp.

Katiwala
 (Tel. 082-943-9738)
 
●Pagkumpirma ng hangganan ng mga kalsada, pasyalan, pasilidad ng agrikultura, pahintulot ng paggamit ng mga pasyalan, atbp.

Tagapanatili 1
 (Tel. 082-943-9737)
 
● Pagpapanatili at pagkumpuni ng mga kalsada at tulay, pahintulot para sa pribadong paggamit ng mga kalsada, pag-install ng mga ilaw sa kalye, atbp.

Tagapanatali 2
 (Tel. 082-943-9748)
 
●Trabahong pagpapanatili at pagkumpuni ng parke at ilog, pagkumpuni ng mga ilaw sa kalye, atbp.

Imbestigador ng real estate(Yuki Branch Office)
(Tel. 0829-83-0112)
 
● May kaugnayan sa pagsisiyasat ng pagmamay-ari ng lupa sa distrito ng Yuki

 

Seksyon ng Agrikultura at pangkaubatan 
E-mail: sa-norin@city.hiroshima.lg.jp (Main Bldg. 5F)

Seksyon ng pagsulong ng agrikultura at pangkagubatan
 (Tel. 082-943-9767)
 
●May kaugnayan sa pagsulong ng agrikultura at kagubatan    

●Pag-iingat ng mga kagubatan, pagtatanggol sa wildlife at pagpuksa ng mga nakakapinsalang mga ibon at hayop

Seksyon ng agrikultura, pangkagubatan at sibil engineering
 (Tel. 082-943-9751)
 
●Pagtatag, pagpapabuti at pagpapanatili at pagkumpuni ng mga pasilidad sa agrikultura at kagubatan

●Pagbangon mula sa sakuna sa sakahan at pasilidad ng agrikultura at kagubatan

 

Seksyon ng Arkitektura 
E-mail: sa-kenchiku@city.hiroshima.lg.jp  (Main Bldg. 4F)

Tagapamahala ng Pasilidad
 (Tel. 082-943-9744) 

●Mga bagay patungkol sa munisipyo             

Tagapamahala ng Arkitekto
 (Tel. 082-943-9745)
 
●Pagsusuri sa kumpirmasyon ng gusali        

●Inspeksyon at gabay sa Arkitektura

●Pangkalahatang inspeksyon ng mga librong nauukol sa pagpaplano ng lungsod
 (Maliban sa pagpapanatili ng mga kalsada sa pagpaplano ng lungsod)   

 

Seksyon ng Pagpapanatili ng Rehiyon 
E-mail : sa-chisei@city.hiroshima.lg.jp  (Main Bldg. 5F, at ang kawanihan sa pagpapanatili ng kanal ay nasa 4F)

Tagapagpanatili 1
 (Tel. 082-943-9750)
 
●Bagong konstruksyon / pagpapabuti ng pambansang / prefectural / munisipal na kalsada at mga parke na nauukol sa dating bayan ng Itsukaichi

●Pagpipigil ng pagbagsak ng mga matatarik na dalisdis, pagpapabuti ng mga ilog,atbp

●Mga bagay patungkol sa pagpapanatili ng mga kalsadang pinlano ng lungsod

Tagapanatili 2
 (Tel. 082-943-9749)
 
● Bagong konstruksyon / pagpapabuti ng pambansang / prefectural / munisipal na kalsada at mga parke na nauukol sa dating bayan ng Yuki-cho

Kawanihan ng pagpapanatili kanal
(Tel. 082-943-9756)
(Tel. 082-943-9758)
 
●Pagpapanatili ng kanal at pag-uugnay ng kagamitan ng drainage, atbp
 
●Bagay patungkol sa pagdidisenyo at paggawa ng kanal


Seksyon ng Accounting 
E-mail : sa-kaikei@city.hiroshima.lg.jp  (Main Bldg. 3F)
 (Tel. 082-943-9760)

●Pagbabayad ng pampublikong pera

Komite ng Pangangasiwa ng Halalan sa Saeki Ward  E-mail : sa-senkan@city.hiroshima.lg.jp  (Main Bldg. 3F)
(Tel. 082-943-9753)

●Paghahanda ng mga listahang elektoral

●Pagtatakda, pagbabago at pag-alis ng distrito ng pagboto

●Mga gawaing patungkol sa pagboto at bilangand

●Pagkakabit ng poster bulletin board

●Pagtanggap ng mga aplikasyon para sa personal na talumpati

● Mga gawaing may kaugnayan sa direktang kahilingan at iba't ibang pagboto

●Pagpapakilala at pagpapaliwanag na may kaugnayan sa halalan

 

 

 

Western Hiroshima City Tax Office, Saeki Tax Office  E-mail : seibuzei@city.hiroshima.lg.jp  (Main Bldg. 2F)

(Tel. 082-943-9716)
  

●Pagbibigay ng sertipiko ng buwis sa lungsod

●Pagbabayad ng buwis sa lungsod

●Pagtanggap ng personal na pagpapahayag ng buwis sa lungsod

●Pagsasauli at pagpirma ng mga bisekletang de motor

 

 

Hiroshima Health Center Saeki Branch   (Main Bldg. 4F)
(Tel. 082-943-9762)
●Konsultasyon at gabay sa kalinisang medikal, pangkalikasan at pagkain
●Aplikasyon para sa lisensyang pangnegosyo para sa pagkain, kagandahan, kalinisan, parmasya, atbp.

 

■ Iba pang mga oragnisasyong nagtatrabaho sa loob ng Ward

Hiroshima City Social Welfare Corporation Saeki Ward Council of Social Welfare   (Annex Bldg. 5F)
(Tel. 082-921-3113)
●Mga aktibidad para sa kapakanan ng komunidad     ●Promosyon at suporta para sa gawaing boluntaryo

Hiroshima City Silver Human Resources Center Saeki Branch Office   (Annex Bldg. 1F)
(Tel. 082-922-0520)
●Pagpapakilala ng pansamantala at panandaliang trabaho para sa mga matatanda na sinasagawa ng mga kumpanya, bahay at pampublikong organisasyon

 

Impormasyon tungkol sa Saeki Ward Office

Saeki Ward Office

Address 2-5-28 Kairouen, Saeki-ku, Hiroshima-shi, 71-5195
(Nasa baba ang detayadong mapa)
Tel. Direktang tumawag sa telepono ng bawat seksyon (direktang linya) Fax 082-93-5098

Kung hindi mo alam ang seksyon o seksyong namamahala, maaring makipag-ugnayan sa Seksyon ng Koordinasyon ng Pangangasiwa ng Ward (Tel. 082-943-9703)
Oras ng Pagbubukas 8時30分 AM - 5時15分 Pm
Araw na sarado  Sabado, Linggo, mga holiday, Disyembre 29 ~ Enero 3, Agosto 6
(Tinatanggap pa rin ang mga pagpaparehistro ng pamilya kahit sa oras at araw na sarado)
Transportasyon
Mula [JR] Sanyo Main Line, tumungo sa Itsukaichi Station (10 minutong paglalakad)  → Website ng JR West Japan<外部リンク>

Mula [Hiroden Train] Miyajima Line, bumaba sa harap ng Saeki Ward Office (1 minutong paglalakad)  → Website ng Hiroshima Railway<外部リンク>
Mula [Hiroden Bus], bumaba sa harap ng Saeki Ward Office (1 minutong paglalakad)  → Website ng Hiroshima Railway<外部リンク>

 

佐伯区役所

佐伯区役所本館

Saeki Ward Office Main Bldg. 

佐伯区役所別館

Saeki Ward Office Annex Bldg.

 

 

          

 

Saeki Ward Office Yuki Branch Office

Address 166 Wada, Yuki-cho, Saeki-ku, Hiroshima-shi, 738-0601

(Nasa baba ang detayadong mapa)
Tel. (0829)83-0111 Fax (0829)83-1129
Oras ng Pagbubukas 8時30分 AM - 5時15分 Pm
Araw na sarado  Sabado, Linggo, mga holiday, Disyembre 29 ~ Enero 3, Agosto 6

Transportasyon
Mula [Hiroden Bus] Yuki/Suginamidai Line, bumaba sa Ohashi (1 minutong paglalakad)  → Website ng Hiroshima Railway<外部リンク>

Saeki Ward Office Yuki Branch Office Sunaya Liaison Office

Address 13-1 Fushidani, Yuki-Cho, Saeki-ku, Hiroshima-shi 738-0513
(Nasa baba ang detayadong mapa) 

Tel. (0829)86-0607 Fax (0829)86-0607

Oras ng Pagbubukas 8時30分 AM - 5時15分 Pm

Araw na sarado  Sabado, Linggo, mga holiday, Disyembre 29 ~ Enero 3, Agosto 6
Transportasyon
Mula [Hiroden Bus] Yuki/Suginamidai Line, bumaba sa Yukikawasumi (5 minutong paglalakad)  → Website ng Hiroshima Railway<外部リンク>

 

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Community Coordination Division, Citizens Affairs Department, Saeki Ward Office
Tel:082-943-9703 / Fax:082-923-5098
E-mail:sa-kusei@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付