ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Article ID:0000124036Petsa ng Pag-update:2020年2月17日更新印刷ページ表示

Asakita Ward Office

Asakita Ward Office

4-13-13 Kabe, Asakita-ku, Hiroshima-shi

 

Mga Organisasyon at Pangunahing Tungkulin ng Ward Office

Asakita Ward Office

  Para sa mga katanungan, tawagan ang direktang numero ng bawat dibisyon.

 

Kagawaran ng Mamamayan

Dibisyon ng koordinasyon ng pangangasiwa ng ward
as-kusei@city.hiroshima.lg.jp

082-819-3903

・General Affairs ng Ward Office
・Pagsubasta/kontrata
・Public Relations/pampublikong pagdinig
・Resident Consultation
・Statistical Survey    

Ward Office 2F

Dibisyon ng promosyon ng rehiyon
as-chiiki@city.hiroshima.lg.jp

 082-819-3904 

・Konsultasyon tungkol sa pagpapaunlad ng bayan

082-819-3905

・Mga asosasyon ng kapitbahayan, Asosasyon ng mga residente

・Assembly hall, residential facility para sa kapakanan ng mga bata
・Indikasyon ng paninirahan
・Identification Card (ID)
・Pag-iwas sa sakuna, matiwasay at ligtas na pag-unlad ng komunidad

Kagawarang pangmamamayan
as-shimin@city.hiroshima.lg.jp

082-819-3907

・Family Registry, residence certificate, pagtanggap at sertipikasyon ng pagpaparehistro ng selyo, pahintulot para sa paglibing at cremation, pagpasok sa eskwela ng mga bata at mag-aaral, pahintulot para sa pansamantalang pagpapatakbo ng sasakyan

Ward Office 1F

Kagawaran ng pension at insurance
as-honen@city.hiroshima.lg.jp

082-819-3909

・Opisina ng National Health Insurance

082-819-3910

・Opisina ng National Pension
・Pagtanggap ng mga claim para sa benepisyo, atbp. para sa mga naiwanang pamilya ng mga biktima at namatay sa digmaan

Shiraki Branch Office
as-shiraki@city.hiroshima.lg.jp

082-828-1211

・Pagrehistro at sertipikasyon ng family register, residence certificate, at pagrehistro ng selyo

・Pahintulot para sa paglibing at cremation
・Pagpasok sa eskwela ng mga bata o mag-aaral
・Opisina ng National Health Insurance
・Pagtanggap ng iba’t ibang mga aplikasyon na may kaugnayan sa welfare (maliban sa iilan)

Akiyama 2391-4 Oaza Shirakicho, Asakita-ku Hiroshima-shi

Koyo Branch Office
as-koyo@city.hiroshima.lg.jp 

082-842-1121

13-7-5 Fukawa

Asakita-ku, Hiroshima-shi

Asa Branch Office
as-asa@city.hiroshima.lg.jp 

082-835-1111

Imuro 3052-1 Oaza

Asakita-ku, Hiroshima-shi

Kagawaran ng Konstruksyonat Agrikultura

Dibisyon ng Maintenance
as-kanri@city.hiroshima.lg.jp


(Land Clerk)
as-yochi@city.hiroshima.lg.jp

Gawaing Pangkalahatan

082-819-3924

・Mga kontrata sa Maintenance and Management Division at ng Regional Development Division

Ward Office 4F

Katiwala

082-819-3925

・Pag-check ng boundary
・Pahintulot para sa mga outdoor advertisement
・Pamamahala ng mga paradahan ng bisikleta
・Pag-alis sa mga inabandunang mga bisikleta

Tagapanatili 1

082-819-3941

・Pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga kalsada at tulay 

Tagapanatili 2

082-819-3942

・Pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga parke at ilog

Land clerk

082-819-3927

・Pagkuha ng lupa para sa negosyo

Dibisyon ng Agrikultura at Panggugubat
as-norin@city.hiroshima.lg.jp

Seksyon ng pagpapalaganap ng agrikultura at panggugubat

082-819-3932

・Pagsulong ng agrikultura at forestry
・Mga panukala laban sa mga nakakapinsalang ibon at hayop
・Direct Payment Business sa mga maburol at bulubunduking mga lugar

Seksyon ng agrikultura, kagubatan at civil engineering

082-819-3934

・Konstruksyon ng mga pang-agrikultura na kalsada, mga forest road, at mga waterway
・Disaster recovery work sa mga sakahan at agricultural facility
・Mga proyektong pang-afforestation

Dibisyon ng Konstruksyon
as-kenchiku@city.hiroshima.lg.jp

082-819-3937

・Pagpapanatili at pagtanggap ng municipal housing

Ward Office 2F

082-819-3938

・Pagtanggap at pagsusuri ng mga aplikasyon para sa kumpirmasyon sa konstruksyon
・Gitnaan at pagkumpleto ng inspeksyon ng gusali
・Konsultasyong pang-konstruksyon

Dibisyon ng pagpapanatili ng rehiyon
as-chisei@city.hiroshima.lg.jp

Tagapanatili 1

082-819-3945

・Konstruksyon at pagpapabuti ng mga kalsada sa mga lugar ng Koyo at Shiraki
・Pag-iwas sa pagbagsak sa mga matatarik na talampas

Ward Office 4F

Tagapanatili 2

082-819-3946

・Konstruksyon at pagpapabuti ng mga kalsada sa Kabe district
・Pagpapabuti ng ilog

Tagapanatili 3

082-819-3947

・Konstruksyon at pagpapabuti ng mga kalsada sa Asa District
・Pagpapaunlad ng mga traffic safety facility
・Pag-iwas sa sakuna sa kalsada

Mga kawani sa pagpapanatili ng sewer

082-819-3950 

082-819-3951

・Pagpapanatili at pagkumpuni ng mga sewer
・Mga bagay na may kaugnayan sa mga drainage facility
・DIsenyo at konstruksyon ng mga sewer (sa mga urbanization promotion area)

Ward Office 3F

Kagawaran ng Accounting
as-kaikei@city.hiroshima.lg.jp

082-819-3954

・Pamamahala ng pera at mga kalakal, at storage management

Ward Office 1F

Public Welfare Department

Mutual Community Support Division

as-sasaeai@city.hiroshima.lg.jp

 

Integrated Community Support Section

-

082-819-0588

 • Pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa mga lokal na organisasyon, mga asosasyong pangkalusugan at medikal, mga social worker at commissioned child welfare volunteer, atbp.

Ward General Welfare Center 2F

Integrated Community Care Promotion Center

082-819-0587

 • Pagsulong ng komprehensibong pangagalaga ng komunidad
 • Pangkalahatang konsultasyon tungkol sa kalusugan, pangangalagang medikal at welfare
 • Suporta sa paggamit ng sistema ng adult guardianship

Children and Family Consultation Services

082-819-0639

 • Konsultasyon tungkol sa mga anak na 18 taong gulang pababa
 • Panandaliang suporta para sa pag-aalaga ng bata (mga bata)

Community Support Section 1

Community Support Section 2

-

082-819-0616

082-819-0586

 • Pag-iissue ng Maternal and Child Health Handbook
 • Screening para sa kalusugan ng sanggol
 • Bakuna
 • Konsultasyon tungkol sa kalusugan at nutrisyon
 • Edukasyong pangkalusugan
 • Medikal na eksaminasyon
 • Screening para sa cancer
 • Mga hakbang laban sa nakakahawang sakit tulad ng tuberculosis
 • Konsultasyon para sa kapakanan ng pangkaisipang kalusugan
 • Mga konsultasyon at benepisyo para sa mga naging biktima ng pagsabog ng atomic bomb
 • Konsultasyon tungkol sa mga mahirap gamuting sakit

Child Care Community Support Center

082-819-0617

 • Konsultasyon tungkol sa pag-aalaga ng sanggol

Welfare Division

as-fukushi@city.hiroshima.lg.jp

 

Senior Citizens Long-Term Care Section

In-charge para sa mga matatanda

082-819-0585

 • Lively activity point program para sa mga matatanda
 • Food delivery service para sa mga matatanda
 • Pamamahagi ng mga home caregiving supply para sa mga matatanda
 • Advanced elderly medical care

In-charge para sa mga caregiver

   

082-819-0621

 • Long-term care insurance

Jido Teate (Child allowance) Welfare Unit

082-819-0605

 • Konsultasyon tungkol sa enrollment sa day care center
 • Jido Teate (Child allowance)
 • Subsidiya para sa mga gastos sa pagpapagamot ng anak
 • Konsultasyon para sa mga single-parent na mga pamilya
 • Panandaliang suporta para sa pag-aalaga ng bata (ina at anak)
 • Pagpapalaki at pangangalagang medikal ng mga premature na sanggol

Disabled Citizens Welfare Section

082-819-0608

 • Pag-iissue ng shintai shougaisha techou (physical disability certificate), ryouiku techou (medical rehabilitation certificate) at seishin shougaisha hoken fukushi techou (mental disability certificate)
 • Pinansyal na suporta para sa medikal na gastos sa mga serbisyo at suporta para sa mga taong may kapansanan  (ambulant mental medical service, medical rehabilitation service, medical aid para sa mga batang may potensyal na kapansanan)
 • Disability welfare service
 • Partikular na mga medikal na gastos (itinalagang mga mahirap gamuting sakit)
 • Partikular na mga chronic pediatric disease

Family and Health Services Division

as-seikatsu@city.hiroshima.lg.jp

Management Section

082-819-0575

 • Pagsulong ng blood donation
 • Pagtanggap ng pondo para sa mga aktibidad ng Japanese Red Cross
 • Pagbibigay ng pera para sa pakikiramay sa mga biktima ng sakuna
 • Pagpapanatili ng General Welfare Center

Ward General Welfare Center 4F

Public Assistance 1

082-819-0576

 • Mga desisyon at konsultasyon tungkol sa public assistance

Public Assistance 2

082-819-0620

 

Asakita District Election Commission

082-819-3959

・Paghahanda ng pollbook
・Pagpapatupad ng iba’t ibang halalan
・Kamalayan sa halalan

Ward Office 2F

Health Center Asakita Ward Office

082-819-3956

・Konsultasyon at gabay sa medikal, pharmaceutical, environmental at food hygiene
・Pagtanggap ng iba’t ibang aplikasyon ng lisensya

Tanggapan ng Buwis sa Northern City Asakita Tax Office

082-819-3913

・Pag-isyu ng city tax certificate
・Pagrehistro, pagtapon o pagpapalit ng pangalan ng motorized bicycle
・Pagkolekta ng mga municipal tax
*Ang Asakita Tax Office ay tumutugon din sa mga katanungan tungkol sa mga sumusunod:
・individual citizenship tax

・property tax

・light vehicle tax

・account transfer system

Asakita Water Works Office

082-819-3958

・Abiso ng pagsimula o pagtigil ng daloy ng tubig
・Pagkolekta  ng singil sa tubig

Ward Office 3F

Urban Development Bureau Construction Office Asakita Office

082-819-3928

・Mga bagay tungkol sa pagpapaunlad sa mga urban planning road sa Kabe East area

Ward Office 4F

 

Asakita Ward Office      /Asakita Ward General Welfare Center Information

 • 安佐北区役所


  Asakita Ward Office
   13-13-4 Kabe
   Asakita-ku, Hiroshima-shi, 731-0221
   TEL.: Direktang Numero para sa bawat dibisyon FAX: 082-815-3906
   Transportation Facility
   
   Mga 5 minutong lakad mula sa Kabe Chuo
   < J R >
       Sa Bandang Kodo Homachi
   Mga 5 minutong lakad mula Kawato Homachi River

  Asakita Ward General Welfare Center (Asakita Ward Welfare Department)
   19-22-3 Kabe
   Asakita-ku, Hiroshima-shi, 731-0221
   TEL.: Direktang Numero para sa bawat dibisyon FAX: 082-819-0602 
   Transportation Facility
   
   Mga 1 minutong lakad mula sa Kabe Kamiichi
   < J R >
   Mga 15 minutong lakad mula sa Kabe Station

  (Impormasyon)
  ○ Bukas: 8:30 AM - 5:15 PM

  ○ Araw na sarado: Sabado, Linggo, mga holiday, Agosto 6, Disyembre 29 hanggang  Enero 3

  *Tumatanggap kami ng abiso para sa family register kahit sa mga oras o araw na sarado kami.

  *Mangyaring gamitin ang city hall service corner upang humiling ng isang kopya ng iyong residence certificate, atbp. sa Sabado, Linggo at mga national holiday.

   

   

   

   

   

Impormasyon Tungkol sa Branch Office

白木出張所

Shiraki Branch Office
Akiyama 2391-4 Shirakicho Asakita-ku, Hiroshima-shi, 739-1414
 TEL.: 082-828-1211
Transportation Facility
 10 minutong lakad mula Shiwaguchi Station entrance.
< J R >
 5 minutong lakad mula sa Shiwaguchi Station entrance

 


 

高陽出張所

Koyo Branch Office
13-7-5 Fukawa                 Asakita-ku, Hiroshima-shi, 739-1751
TEL: 082-842-1121
Transportation Facility
 3 minutong lakad mula sa Nakafukawa Station
 1 minutong lakad mula sa tapat ng Koyo Branch Office
< J R >
  3 minutong lakad mula sa Nakafukawa Station

 

安佐出張所

Asa Branch Office
Imuro 3052-1 Asacho Asakita-ku, Hiroshima-shi, 731-1142
 TEL.: 082-835-1111
 Transportation Facility
 
  1 minutong lakad mula sa tapat ng Asa Branch Office

 

 

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Community Coordination Division, Citizens Affairs Department, Asakita Ward Office
Tel:082-819-3903 / FAX:082-815-3906
E-mail:as-kusei@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付