ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Article ID:0000124017Petsa ng Pag-update:2020年2月18日更新印刷ページ表示

Asaminami Ward Office

Asaminami Ward Office

1-33-14 Furuichi, Asaminami-ku, Hiroshima-shi 

 

Mga gawain at contact information ng bawat seksyon sa Ward Office

Mangyaring sumangguni sa direktang numero ng bawat seksyon

 

■Ward office

(Ang numero ng Fax ay pareho sa lahat seksyon : 082-877-2299)

 

 

 

Kagawaran ng Mamamayan

Dibisyon ng koordinasyon ng pangangasiwa ng ward
am-kusei@city.hiroshima.lg.jp

082-831-4925

082-831-4927

・General affairs ng ward office
・Konsultasyon ng mga residente, statement,Request
・ Pagsubasta / kontrata
・Public relations
・Statistical survey

Ward Office 2F

Dibisyon ng promosyon ng rehiyon
am-chiiki@city.hiroshima.lg.jp

082-831-4926

・Konsultasyon tungkol sa pagtatag ng bayan
・Pagpapanatili ng meeting house, pamamahala sa pagpapanatili
・Residential Display
・Mga hakbang sa sakuna batay sa plano sa pag-iwas sa kalamidad sa rehiyon

Kagawarang pangmamamayan

am-shimin@city.hiroshima.lg.jp

Seksyon ng paninirahan

082-831-4928

・Residence certificate, pagtanggap at sertipikasyon ng pagpaparehistro ng selyo
・Pagpapapasok ng mga bata /

mag-aaral

Ward Office 1F

Pangpamilyang talaan

082-831-4922

・Pangpamilyang talaan, pagtanggap ng abiso para sa espesyal na pangpermanenteng resentente
・Pahintulot para sa pagpapalibing/cremation

Kagawaran ng pension at insurance
am-honen@city.hiroshima.lg.jp

Tagapamahala sa insurance

082-831-4929

・Pagpaparehistro/pagpapakansela mula sa National Health Insurance
・National Health Insurance premium/Koleksyon ng Caregiving Insurance Premium

Tagapamahala ng pensyon

082-831-4931

・Pagpaparehistro sa national pension
・Benepisyo para sa mga biktima at namatayan sa digmaan

Sato Branch Office
am-sato@city.hiroshima.lg.jp

082-877-1311

・Pagtanggap ng abiso hinggil sa talaan ng pamilya, Resident Card, at espesyal na permanenteng paninirahan, sertipiko ng pagtanggap ng pagrehistro ng selyo
・Pahintulot para sa pagpapalibing/cremation
・Pagpapapasok ng mga bata /

mag-aaral
・Pagpaparehistro/pagpapakansela mula sa National Health Insurance
・Pangangalap ng buwis ng munisipyo, Pagbabahagi ng iba't ibang mga sertipikasyon

 —

Gion Branch Office
am-gion@city.hiroshima.lg.jp

082-874-3311

 —

Numata Branch Office
am-numata@city.hiroshima.lg.jp  

082-848-1111

 —

Opisina ng Toyama

082-839-2002

・Talaan pang pamilya,

Pagbigay ng patunay ng sertipiko sa paninirahan
・Pangagalap ng buwis ng munisipyo, Pagbabahagi ng iba't ibang mga sertipikasyon

 —

 

Kagawaran ng Konstruksyonat Agrikultura

Dibisyon ng Maintenance
am-kanri@city.hiroshima.lg.jp

Gawaing Pangkalahatan

082-831-4947

・Dibisyon ng maintenance. Obligasyong bayarin sa kagawaran ng maintenance

Ward Office 4F

 

Katiwala

082-831-4948

· Pagkumpirma ng mga hangganan sa kalsada / parke
· Paglilipat ng munisipal na kalsada
・pahintulot para sa mga panlabas na mga patalastas
・Mga Panukala laban sa mga inabandunang mga bisikleta
・Ang mga subsidyo para sa pagpapanatili at pag-aayos ng mga ilaw sa kalye

Tagapanatili 1

082-831-4957

· Pag-aayos ng mga butas sa kalsada, mga bakod , at iba pa.
・Pahintulot para sa pagamit/pag-okupa ng daan
・Ang pag-aayos tulad ng kapalit ng mga lampara sa kalye
・Pag-apruba sa pagpoproseso ng kalsada
・Pagpapanatili at pagkumpuni ng mga parke at bakanteng lote, kabilang ang pagkumpuni ng kagamitan sa palaruan
・Pamamahala at pagpapanatili ng kalye tulad ng pagpuputol ng mga puno

Tagapanatili 2

082-831-4956

Dibisyon ng konstruksyon
am-kenchiku@city.hiroshima.lg.jp

082-831-4952

・Pagtanggap at pagsusuri ng mga aplikasyon para sa kumpirmasyon sa konstruksyon

082-831-4953

・Inspeksyon at gabay ng mga gusali

082-831-4954

・Pagpapanatili at pamamahala ng munisipal na pabahay at pagtanggap ng mga nangungupahan

Dibisyon ng pagpapanatili ng rehiyon
am-chisei@city.hiroshima.lg.jp

Tagapanatili 1

082-831-4960

・Konstruksyon at pagpapabuti ng mga kalsada
・Pagpapanatili ng mga parke at bakanteng lote
・Ang gawaing konstruksyon upang maiwasan ang pagbagsak ng mga matarik na daan

Tagapanatili 2

082-831-4961

Mga kawani sa pagpapanatili ng imbumal

082-831-4963

・Pagpapanatili at pagkumpuni ng imburnal, Mga bagong konstruksyon, mga pagpapabuti

・Pagpapanatili at pamamahala ng mga imburnal at mga pagkakabit ng tubo

Ward Office 3F

Seksyong agrikultural at pangkagubatan
am-norin@city.hiroshima.lg.jp

Kagawaran ng promosyong agrikultural at pangkagubatan

082-831-4950

・Promosyon ng agrikultura at forestry
・Pamamahala sakagubatan ng Gongen Sankai

Agrikultura, kagubatan at Civil Engineering

082-831-4951

・Bagong konstruksyon, pagpapabuti at pagkumpuni ng mga pasilidad sa agrikultura at kagubatan tulad ng mga kalsada

Kagawaran ng Accounting
am-kaikei@city.hiroshima.lg.jp

082-831-4967

・Cash

Delivery of goods

Storage

Ward Office 1F

 

Ward general welfare center

1-38-13 Nakasu, Asaminami-ku, Hiroshima City 731-0194 
 (
Ang numero ng fax ay pareho sa lahat ng division: 082-870-2255)

Public Welfare Department

Mutual Community Support Division

Integrated Community Support Section

-

082-831-5003

Pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa mga lokal na organisasyon, mga asosasyong pangkalusugan at medikal, mga social worker at commissioned child welfare volunteer, atbp.

Ward General Welfare Center 2F

Integrated Community Care Promotion Center

082-831-4568

・Pangkalahatang konsultasyon tungkol sa kalusugan, pangangalagang medikal at welfare

Children and Family Consultation Services

082-831-5017

・Konsultasyon tungkol sa rehabilitasyon ng bata
・Panandaliang pagpapatuloy para sa bata (mga bata)


Community Support Section 1
Community Support Section 2

-


082-831-4944
082-831-4942

・Pag-iissue ng Maternal and Child Health Handbook
・Screening para sa kalusugan ng sanggol
・Bakuna
・Mga hakbang laban sa nakakahawang sakit tulad ng tuberculosis
Konsultasyon sa kalusugan
・Edukasyong pangkalusugan
・Iba't ibang uri ng medical screening (medikal na eksaminasyon)
・Konsultasyon para sa kapakanan ng pangkaisipang kalusugan
・Mga konsultasyon at benepisyo para sa mga naging biktima ng pagsabog ng atomic bomb

082-877-2146

Child Care Community Support Center

Konsultasyon tungkol sa pag-aalaga ng sanggol o pag-aalaga ng bata

Welfare Division

Senior Citizens Long-Term Care Section

In-charge para sa mga matatanda

082-831-4941

 

・Lively activity point program para sa mga matatanda
・Food delivery service para sa mga matatanda
・Pamamahagi ng mga home caregiving supply para sa mga matatanda
・Emergency help call
Advanced elderly medical care

In-charge para sa mga caregiver

082-831-4943

Long-term care insurance

Jido Teate (Child allowance) Welfare Unit

082-831-4945

・Konsultasyon tungkol sa enrollment sa day care center
・Jido Teate (Child allowance)
・Subsidiya para sa mga medikal na pagpagamot ng anak
・Konsultasyon para sa mga single-parent na mga pamilya
・Panandaliang suporta para sa pag-aalaga ng bata (ina at anak)
・Pagpapalaki at pangangalagang medikal ng mga premature na sanggol

Disabled Citizens Welfare Section

082-831-4946

・Pag-iissue ng shintai shougaisha techou (physical disability certificate), ryouiku techou (medical rehabilitation certificate) at shougaisha hoken fukushi techou (mental disability certificate)
・Kabayarang medikal para sa mga serbisyo at suporta para sa mga taong may kapansanan (ambulant mental medical service, medical rehabilitation service, medical aid para sa mga batang may potensyal na kapansanan)
・Disability welfare service
・Partikular na mga medikal na gastos (itinalagang mga mahirap gamuting sakit)
・Partikular na mga chronic pediatric disease

Life Division

Management Section

082-831-4939

・Pagsulong ng blood donation
・Pagtanggap ng pondo para sa mga aktibidad ng Japanese Red Cross
・Pagbibigay ng pera para sa pakikiramay sa mga biktima ng sakuna (abuloy)
・Pagpapanatili ng General Welfare Center

Ward General Welfare Center 4F

Public Assistance 1

082-831-4940

・Mga desisyon at konsultasyon tungkol sa public assistance

Public Assistance 2

082-831-5010

Public Assistance 3

082-831-4973

 

Mga kaugnay na ahensya ng ward office

 

Tanggapan ng buwis sa Northern city

Tagapangasiwa

Tel. 082-831-4932

・Pagbabayad ng buwis tulad ng buwis sa lungsod/sertipikasyon, paglipat ng pondo
・Paglalagda/pagbalik ng mga motorized bicycle

Unang kagawaran ng Buwis sa Lungsod

Tel.    082-831-4935

・Buwis sa munisipyo/pagbubuwis ng buwis ng prefecture

Ikalawang kagawaran ng Buwis sa Lungsod

Tel. 082-831-5016

Unang tagapangasiwa ng lupa
(Gion / Numata)

Tel. 082-831-4937

・Buwis sa pag-aari sa lupa
・Pagbubuwis para sa pagpaplano ng lungsod

Ikalawang tagapangasiwa ng lupa
(Shiragi, Koyo, Kabe)

Tel. 082-831-4938

Ikatlong tagapangasiwa ng lupa
(Sato,Yasufuruichi, Asa)

Tel. 082-831-5019

Unang tagapangasiwa ng kabahayan
(Yasufuruichi, Gion, Numata)

Tel. 082-831-4936

・Buwis sa pag-aari sa mga bahay

・Pagbubuwis para sa buwis sa pagpaplano ng lungsod

Ikalawang tagapangasiwa ng kabahayan
(Sato, Asakita)

Tel. 082-831-5023

Komite ng Pamamahala ng Halalan ng Asa Minami-ku

Tel. 082-831-4927

・Paghahanda ng mga listahan ng elektoral
・Boto/Kalihim ng pagbilang ng boto
・Pagpapaunlad ng halalan

Lokal na sentro para sa pagsuporta sa pangangalaga ng bata

Tel/Fax 082-877-2146

· Pagpapakilala ng childcare group

· Konsultasyon sa pangangalaga ng bata

Health center Asaminami District Branch

Tel. 082-831-4563
Fax 082-877-2299

· Mga aplikasyon para sa medikal na parmasya, kalinisan sa kapaligiran, mga pasilidad sa kalinisan ng pagkain

Asaminami Waterworks Office

Tel. 082-831-4565
Fax 082-877-0679

 · Koleksyon ng singil ng tubig

 

 

 

※Itinakda ang nakatalagang telepono kapag may kalamidad tulad ng malakas na ulan, bagyo, o lindol na   082-831-4562

Nakadirekta sa [Asaminami Ward Disaster Countermeasures Headquarters].

 

 

Impormasyon para sa Asaminami Ward Office at Asaminami Ward General Welfare Center

安佐南区役所 

Asaminami Ward Office

〒731-0193
1-33-14 Furuichi, Asaminami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima Prefecture  

Mangyaring tawagan nang direkta sa seksyon na namamahala  
Fax(082)877-2299

Pag-access sa transportasyon
● JR Kabe Line: Bumaba sa Furuichibashi Station. Maglakad ng mga 6 minuto.

● Linya ng Astram: Bumaba sa Nakasuji Station. Maglakad ng mga 8 minuto.

● Bus: Bumaba sa Shimohuruichi Walk mga 5 minuto

Asaminami Ward General Welfare Center

〒731-0194
1-38-13 Nakasu, Asaminami-Ku, Hiroshima-shi, Hiroshima Prefecture
Mangyaring tawagan nang direkta sa seksyon na namamahala  
Fax(082)870-2255

Pag-access sa transportasyon

● JR Kabe Line: Bumaba sa Furuichibashi Station. Maglakad ng mga 10 minuto.
Bumaba sa Omachi Station. Maglakad ng mga 10 minuto.
● Linya ng Astram: Bumaba sa Furuichi Station. Maglakad ng mga 8 minuto.
Bumaba sa Omachi Station. Maglakad ng mga 10 minuto.
● Bus: Bumaba sa harap ng Asaminami-ku welfare center na maglakad ng 1 minuto
Bumaba sa Furuichi Elementary School Maglakad ng mga 3 minuto

Gabay

Oras na bukas ang: 8:30~17:15
(Mangyaring lumapit ng tanggapan 17:00.) 
Mga araw na nakasara : Sabado, Linggo, pampublikong holiday at opisyal na holiday, Disyembre 29-Enero 3, Agosto 6.
● Mangyaring gamitin ang ward office sa para sa pagpaparehistro ng pamilya maliban sa bukas oras ng ahensya .

● Mangyaring gamitin ang City Hall Service Corner para sa mga kahilingan na tulad ng mga kopya ng iyong residence certificate tuwing Sabado, Linggo, at opisyal na holiday.

●Ang mga proseso para sa welfare, medikal at pangkalusugan ay tinatanggap sa Asaminami Ward Welfare Center.

 

Gayunpaman, ang mga aplikasyon para sa pag-apruba ng mga usaping medikal, konsultasyon at mga aplikasyon para sa kalinisan sa kalikasan at pagkain, at mga konsulta sa pagtanggal ng pukyutan ay natanggap sa Asaminami Division sa ward office.
● Ang Waterworks Bureau Asaminami Office ay matatagpuan sa ward office

 

 


Mga tanggapan ng sangay, at iba pa.

Pangalan

Postal code

Address

Tel.

Sato Branch Office

731-0103

6-29-28 Midorii, Asaminami-ku

(082) 877-1311

Gion Branch Office

731-0138

2-48- 7 Gion, Asaminami-Ku

(082) 874-3311

Numata Branch Office

731-3164

7-64-8 2F Joint Government Building Numata, Tomohigashi, Asaminami-Ku

(082) 848-1111

Toyama Branch Office

731-3271

343-1 Ato Numatacho, Asaminami-ku

(082) 839-2002

 

 

Lokasyon ng tanggapan ng Numata

 

Numata Branch Office

〒731-3164
Numata Joint Government Building 2F  64-8-7 Tomohigashi  Asaminami-ku, Hiroshima-shi
(Ang Numata Joint Government Building ay pinagkaisang na pasilidad ng branch office ng Numata, public hall ng Numata at Numata Elderly Care Home)
Tel. (082) 848-1111

沼田出張所

 Pag-access sa transportasyon

● Linya ng Astram: 3 minuto lakad mula sa istasyon ng Obara
● Bus: 3 minutong lakad mula sa bus stop ng Obara Station

Gabay
Oras na bukas ang ahensya: 8:30~17:15

Mga na araw nakasara: Sabado, Linggo, pampublikong opisyal na holiday / opisyal na holdiay, mula Disyembre 29 hanggang Enero 3 at Agosto 6.
● Mangyaring gamitin ang ward office upang magreport ng iyong pangpamilyang rehistro sa bukas na oras at mga araw na sarado
● Para sa mga request tulad ng mga kopya ng mga residence sa Sabado, Linggo, at opisyal na holiday, mangyaring gamitin ang City Hall Service Corner.

 

 

 

Lokasyon ng tanggapan ng sangay ng Gion

 

Gion Branch Office

〒731-0138

2-48-7 Gion, Asaminami-Ku Hiroshima-shi,

Tel. (082) 874-3311

祇園出張所

 Pag-access sa transportasyon

● JR Kabe Line: 4 minuto ang paglalakad mula sa Shimo-Gion Station
● Bus: 4 minutong lakad mula sa tanggapan ng sangay ng Gion

Gabay
Oras na bukas ang ahensya: 8:30~17:15

Mga na araw na nakasara: Sabado, Linggo, pampublikong opisyal na holiday / opisyal na holdiay, mula Disyembre 29 hanggang Enero 3 at Agosto 6.
● Mangyaring gamitin ang ward office upang magreport ng iyong pangpamilyang rehistro sa bukas na oras at mga araw na sarado
● Para sa mga request tulad ng mga kopya ng mga residence sa Sabado, Linggo, at opisyal na holiday, mangyaring gamitin ang City Hall Service Corner.

 

 

 

Lokasyon ng Sato Branch Office

 

Sato Branch Office

〒731-0103

6-29-28 Midorii, Asaminami-Ku, Hiroshima-shi

Tel. (082) 877-1311

佐東出張所

Pag-access sa transportasyon

● JR Kabe Line: 2 minuto sa paglalakad mula sa Shichikenjaya Station
● Bus: 2 minutong lakad mula sa Shichikenjaya

Gabay
Oras na bukas ang ahensya: 8:30~17:15

Mga na araw nakasara: Sabado, Linggo, pampublikong opisyal na holiday / opisyal na holdiay, mula Disyembre 29 hanggang Enero 3 at Agosto 6.
● Mangyaring gamitin ang ward office upang magreport ng iyong pangpamilyang rehistro sa bukas na oras at mga araw na sarado
● Para sa mga request tulad ng mga kopya ng mga residence sa Sabado, Linggo, at opisyal na holiday, mangyaring gamitin ang City Hall Service Corner.

 

 

 

 

 

Lokasyon ng tanggapan ng Toyama

 

Toyama Branch Office

〒731-3271

343-1 Numatacho Oaza Ato, Asaminami-ku, Hiroshima-shi
Tel. (082) 839-2002

戸山出張所

Pag-access sa transportasyon

 ● Bus: 1 minutong lakad mula sa Toyama Post Office

 Gabay
Oras na bukas ang ahensya: 8:30~17:15

Mga na araw nakasara: Sabado, Linggo, pampublikong opisyal na holiday / opisyal na holdiay, mula Disyembre 29 hanggang Enero 3 at Agosto 6.
● Hindi puwedeng gamitin ang Toyama Office upang magreport ng iyong pangpamilyang rehistro sa bukas na oras at mga araw na sarado
● Para sa mga request tulad ng mga kopya ng mga residence sa Sabado, Linggo, at opisyal na holiday, mangyaring gamitin ang City Hall Service Corner.

 

 

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Community Coordination Division, Citizens Affairs Department, Asaminami Ward Office
Tel:082-831-4925、082-831-4927 / Fax:082-877-2299
E-mail:am-kusei@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付