ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Article ID:0000123637Petsa ng Pag-update:2020年2月22日更新印刷ページ表示

Naka Ward Office

Naka Ward Office

1-4-21 Kokutaijimachi, Naka-ku, Hiroshima-shi

 

Mga gawain at contact information ng bawat organisasyon sa Ward Office

■ Mga gawain at contact information ng bawat organisasyon sa Naka Ward Office

 ▼Dibisyon ng Mamamayan

 Seksyon ng Koordinasyon ng Pangangasiwa ng Ward E-mail : na-kusei@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 2F)

 (082-504-2543)

●Pangkalahatang pagsasaayos ng ward office ●Alok at kontrata ●Pangangasiwa ng government building ●PR ●Konsultasyon para sa mga residente ●Mga statistic survey

 Seksyon ng Promosyon ng Rehiyon E-mail : na-chiiki@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 2F)

(082-504-2546)

●Promosyon ng pagpapabuti ng kagandahan at sigla ng ward ●Pagsulong ng ligtas at secured na pag-unlad ng pamayanan 
●Pag-isyu ng mga countermeasures ng kalamidad ●Malusog na pag-unlad ng mga kabataan
●Pamamahala at operasyon ng mga lugar ng pagpupulong at mga sentrong pambata ●Pangangasiwa ng residence card atbp.

 Seksyon ng Mamamayan E-mail : na-shimin@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 1F)

Tungkol sa residency
(082-504-2551)

●Abiso sa pagbabago ng paninirahan ●Patunay tulad ng kopya ng rehistro ng pamilya o Residence Card ●Pagrehistro at pagpatunay ng selya ●Pagpapapasok sa paaralan ng mga bata at mag-aaral

Tungkol sa family registry
(082-504-2552)

●Pagrehistro ng family registry ●Pahintulot ng paglilibing ●Sertipiko ng espesyal na permanenteng paninirahan atbp.

 Seksyon ng Insurance at Pension E-mail : na-honen@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 1F)

Para sa insurance
(082-504-2555)

●Enrollment at pag-withdraw ng National Health Insurance ●Pagtanggap ng National Pension Enrollment at Exemption
●Suporta para sa mga nawalan dahil sa sakit at pagkamatay

Para sa pension
(082-504-2556)

●Enrollment, pagkakuha, pag-withdraw, at pagtanggap ng pension
●Pagtanggap ng mga tulong sa mga naiwang pamilya ng mga biktima ng digmaan

 City Hall Service Corner Northwest corner ng Motomachi Government Building, 9-32 Motomachi

(082-225-3161)

●Kopya ng residence card・Kopya ng family registry・Sertipiko ng pagrehistro ng selya・Buwis・Sertipiko ng pagbayad ng buwis atbp.

 Passport Center   Northwest corner ng Motomachi Government Building, 9-32 Motomachi

(082-221-8911)

●Pagtanggap at pag-isyu ng aplikasyon para sa pasaporte

 

▼Dibisyong Pangkapakanan

 Seksyon ng Pamumuhay E-mail : na-kosei@city.hiroshima.lg.jp (Heiwa Building 3F, Ote-machi)

Pangkalahatang mga gawain
(082-504-2568)

●Pakikipag-ugnayan sa mga organisasyon ng pampublikong kapakanan at mga komiteng pambata ●Pagsulong ng donasyon ng dugo  ●Pag-rescue sa panahon ng sakuna at emerhensya ●Pakikipag-ugnayan sa mga organisasyon ng kalusugan at kalinisan atbp.

Pang-proteksyon 1
(082-504-2571)

●Pagpapasya, pagkonsulta, o paggabay tungkol sa pamumuhay ●Pag-imbestiga at pagbigay-gabay at suporta sa mga maysakit na manlalakbay, sa mga namatay, at sa mga nangangailangan

Pang-proteksyon 2
(082-504-2688)

●Pagpapasya, pagkonsulta, o paggabay tungkol sa pamumuhay ●Pag-imbestiga at pagbigay-gabay at suporta sa mga maysakit na manlalakbay, sa mga namatay, at sa mga nangangailangan

Pang-proteksyon 3
(082-504-2572)

●Pagpapasya, pagkonsulta, o paggabay tungkol sa pamumuhay ●Pag-imbestiga at pagbigay-gabay at suporta sa mga maysakit na manlalakbay, sa mga namatay, at sa mga nangangailangan

Pang-proteksyon 4
(082-504-2689)

●Pagpapasya, pagkonsulta, o paggabay tungkol sa pamumuhay ●Pag-imbestiga at pagbigay-gabay at suporta sa mga maysakit na manlalakbay, sa mga namatay, at sa mga nangangailangan

Pang-proteksyon 5
(082-504-2331)

●Pagpapasya, pagkonsulta, o paggabay tungkol sa pamumuhay ●Pag-imbestiga at pagbigay-gabay at suporta sa mga maysakit na manlalakbay, sa mga namatay, at sa mga nangangailangan

Pang-proteksyon 6
(082-504-2334)

●Pagpapasya, pagkonsulta, o paggabay tungkol sa pamumuhay ●Pag-imbestiga at pagbigay-gabay at suporta sa mga maysakit na manlalakbay, sa mga namatay, at sa mga nangangailangan

Pang-proteksyon 7
(082-504-2443)

●Pagpapasya, pagkonsulta, o paggabay tungkol sa pamumuhay ●Pag-imbestiga at pagbigay-gabay at suporta sa mga maysakit na manlalakbay, sa mga namatay, at sa mga nangangailangan

Pang-proteksyon 8
(082-504-2333)

●Pagpapasya, pagkonsulta, o paggabay tungkol sa pamumuhay ●Pag-imbestiga at pagbigay-gabay at suporta sa mga maysakit na manlalakbay, sa mga namatay, at sa mga nangangailangan

 Seksyon ng Kalusugan at Mahabang Buhay E-mail : na-kenko@city.hiroshima.lg.jp (Heiwa Building 2F, Ote-machi)

Pangangalaga sa mga nakatatanda
(082-504-2570)

●Proseso ng pangangalagang medikal para sa mga latter-stage elderly ●Konsultasyon para sa pagpasok sa nursing home ●Serbisyong pamamahagi ng pagkain ●Pagtanggap ng Anshin Denwa (tawag pang-emerhensya)

Pangkalahatang mga konsultasyon (082-504-2586)

●Pangkalahatang konsultasyon tungkol sa kalusugan, paggamot, at kapakanan ng mga nakatatanda

Pang nursing care insurance
(082-504-2478)

●Pag-isyu ng nursing care insurance card ●Pagbigay ng benipisyo ng nursing care insurance at pagkilala ng pangangailangan ng nursing care ●Pagpataw at pagkolekta ng kabayaran pang nursing care insurance

Pangkalusugan at pag-iwas sa sakit
(082-504-2528)

●Konsultasyong pangkalusugan para sa mga nasa sapat na gulang at mga nakatatanda ●Pagsusuring pangkalusugan ●Konsultasyon para sa pagpapabakuna ●Konsultasyon at aplikasyon ng benipisyo para sa mga biktima ng atomic bomb

 Seksyon ng Kalusugan at Kapakanan E-mail : na-hofuku@city.hiroshima.lg.jp (Heiwa Building 2F, Ote-machi)

Pangkapakanan ng mga bata
(082-504-2569)

●Konsultasyong pangkapakanan ng mga bata at kanilang magulang ●Konsultasyon tungkol sa pag-enroll sa nursery school ●Allowance pang-bata at pang-childcare ●Suportang pinansyal para sa mga single-parent at sanggol

Pangkapakanan ng mga may kapansanan
(082-504-2588)

●Konsultasyong pangkapakanan para sa mga may pisikal o mental na kapansanan ●Pag-isyu ng sertipiko ng pisikal na kapansanan at sertipiko ng rehabilitasyon ●Paggamot at suportang pinansyal para sa mga may malubhang kapansanan

Gabay Pangkalusugan
(082-504-2109)

●Pag-isyu ng aklat gabay para sa nanay at sa pambatang kalusugan ●Pagsusuring pangkalusugan para sa mga sanggol ●Konsultasyon tungkol sa pagpapalaki ng bata ●Konsultasyon para sa mental na kalusugan at sa mga di-gaanong kilalang sakit

 

▼Dibisyon ng Konstruksyon

 Seksyon ng Maintenance E-mail : na-kanri@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 3F)

Katiwala
(082-504-2577)

●Pagkompirma ng hangganan, pagpapa-eksklusibo, at pagbbiigay pahintulot para sa mga daan, parke, atbp. ●Pagbibigay pahintulot para sa outdoor advertising ●Hakbang para sa mga pinabayaang bisikleta ●Sertipikasyon ng hangganan ng mga kalsada ●Pagpapanatili at pag-aayos ng mga ilaw sa kalye

Tagapanatili 1
(082-504-2581)

●Pag-aayos ng mga bukol at guardrails sa daan ●Pag-aayos ng ilaw sa kalye tulad ng pagpalit ng lightbulb ●Pagbibigay pahintulot ng konstruksyon sa kalye

Tagapanatili 2
(082-504-2582)

●Pagpapanatili at pag-aayos ng mga parke at mga green spaces, tulad ng pag-aayos ng mga kagamitan sa parke ●Pagpapanatili ng mga kakahuyan sa kalye tulad ng pagputol ●Pag-install, pag-aayos, at pagpapanatili ng mga pangunahing tubo ng sewage

 Seksyon ng Konstruksyon E-mail : na-kenchiku@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 3F)

Pang-pasilidad
(082-504-2578)

●Pagtanggap ng aplikasyon at pagpapanatili ng mga pabahay na pang munisipyo

Pang-konstruksyon
(082-504-2579)

●Pagtanggap, pagsuri at pag-imbestiga ng aplikasyon para sa konstruksyon

 

 ●Konsultasyon para sa konstruksyon

 Seksyon ng pagpapanatili ng rehiyon E-mail : na-chisei@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 3F)

(082-504-2583)

●Paggawa at pagpapabuti ng mga kalye at tulay ●Pag-aayos ng mga tulay ●Pagpapanatili ng mga common cable duct ●Pagpapanatili ng mga parke at green spaces


Seksyon ng Accounting E-mail : na-kaikei@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 2F)
 (Telepono: 082-504-2585) ●Mga gawaing nauugnay sa pagbayad ng pampublikong salapi


Komisyon sa Halalan ng Naka Ward E-mail : na-senkan@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 2F)
 (Telepono: 082-504-2544) ●Paghahanda ng iba't ibang mga listahan ng elektoral ●Mga gawaing kaugnay ng pagboto at pagbilang ●Ang paliwanag tungkol sa halalan at impormasyon sa publiko


Tanggapan ng Buwis Munisipyo sa Chuo E-mail : chuozei@city.hiroshima.lg.jp (North Government Building 2F)

Pangangasiwa
(082-504-2558)

●Pag-isyu ng sertipiko ng buwis pang munisipyo ●Pag-imbak ng buwis pang munisipyo ●Pag-sign at pagbalik ng motorsiklo ●Paglipat ng pondo ng buwis pang munisipyo ●Pagbalik at paglaan ng hindi tamang pagbabayad ng buwis pang munisipyo, atbp.

Pang-buwis ng munisipyo 1
(082-504-2564)

●Pagpataw ng personal na buwis sa munisipyo (regular na koleksyon, espesyal na koleksyon na may kaugnayan sa kita ng pensyon) ●Pagtanggap ng personal na pagpapahayag ng buwis sa munisipyo atbp.

Pang-buwis ng munisipyo 2
(082-504-2751)

●Pagpataw ng personal na buwis sa munisipyo (regular na koleksyon, espesyal na koleksyon na may kaugnayan sa kita ng pensyon) ●Pagtanggap ng personal na pagpapahayag ng buwis sa munisipyo atbp.

Tanggapan para sa lupa
(082-504-2565)

●Pagsusuri at imposisyon ng permanenteng ari-arian (lupa) ●Pagsisiyasat ng pagbuwis sa espesyal na lupa, atbp.

Tagapangalaga ng bahay
(082-504-2566)

●Pagsusuri ng permanenteng ari-arian (lupa) atbp.

Pang-buwis ng maliit na sasakyan
(082-504-2777)

●Pagpataw ng buwis ng maliit na sasakyan

 

 Pag-access sa Ward Office

 

Access galing sa South exit ng Hiroshima Station papuntang Naka Ward Office

中区役所

●Kung sasakay ng bus

Platform 1 Ekimachi Loop (Route 103), bumaba sa Shiyakusho-Mae *bukas lamang sa rush hour (7:00 - 9:00 AM)
Platform 2 Hiroden Bus Line 3, bumaba sa Shiyakusho-Mae
Platform 3 Hiroshima Bus No. 21-1 o 21-2, bumaba sa Shiyakusho-Mae

●Kung sasakay ng tram

No. 1 (papuntang Hiroshima Port), bumaba sa Shiyakusho-Mae
(Babala) Huwag sumakay sa No. 5 (papuntang Hiroshima Port na dadaan sa Hijiyama).

 

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Community Coordination Division, Citizens Affairs Department, Naka Ward Office
Tel:082-504-2543 /  FAX:082-541-3835
E-mail:na-kusei@city.hiroshima.lg.jp


コロナ情報

コロナやさしい日本語

Note Regarding Links

Please note some links on this page may navigate to our Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

英語のバナーの画像<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付