1. Night/Holiday ER
  2. Evacuation Sites

Balik sa main text

Listahan ng mga Tanggapan

Sa tanggapan ay may panahon na hindi maiintindihan ang dayuhang linggwahe kaya pinapayo naming na magsama kayo ng taong marunong magsalita ng hapon.
Ang mga Hiroshima suburbs country person citizens' life consultation corners ay itinatag para sa mga taong walang karanasan, mayroon rin mga konsultasyon kung saan makikita ang mga salin sa iba't-ibang wika mula sa Wikang Hapon.Gamitin ito.
At, ang pagsasalin ng wika o interpretation services, paggamit ng libreng volunteers, ay maaring hilingin sa isang administrative window kapag ang interpretation ay kailangan para sa pagsagawa ng papeles o konsultasyon sa isang administrative window o tanggapan.
International Exchange/Cooperation Section, Hiroshima Peace Culture Center
(Tel.: 082-242-8879)