1. Night/Holiday ER
 2. Evacuation Sites

Simulan ang pagsulat

Link/Copyright/Disclaimer

 • Ipakita ang pahinang pang-print
 • Bumalik sa karaniwang pahina
 • I-print ang pahinang ito

Ukol sa mga Link

1.         Ukol sa mga link sa homepage ng lungsod ng Hiroshima mula sa ibang site

Sa patakaran, malaya ang paglagay ng link sa homepage ng lungsod ng Hiroshima. Liban kung ang nilalaman at paraan ng link ng site ay mapagpasyahang:

 • ž labag sa kaayusang pampubliko at moralidad
 • ž magdudulot ng pinsala o makakahamak sa tiwala sa ikatlong partido o sa lungsod na ito

Hinihiling na ilagay ang link sa unang pahina ng homepage ng lungsod ng Hiroshima.

2.         Ukol sa link sa ibang site mula sa homepage ng lungsod ng Hiroshima

Sa patakaran, para lamang ito sa mga sumusunod.

 • Samahang kaugnay o nagtutustus sa lungsod ng Hiroshima
 • Pambansa at mga kaugnay na samahan
 • Ibang lokal na pampublikong samahan at mga kaugnay na samahan
 • Pamantasan
 • Institusyon ng pagsusulit at pananaliksik
 • Mga para sa publiko tulad ng korporasyon para sa kapakanan ng publiko atbp.
 • Pinahintulutan ng tagapangasiwa ng site na kinakailangan dahil sa katangian at pagsasaayos ng site

Ukol sa Copyright

Sa patakaran, pag-aari ng lungsod ng Hiroshima ang mga karapatan kaugnay sa mga dokumento, larawan at iba pang file sa homepage ng lungsod ng Hiroshima at sa nilalaman ng mga ito (Pag-aari ng orihinal na may-likha ang copyright para sa ilang larawan atbp.). Liban kung pinahihintulutan sa batas hinggil sa copyright tulad ng “Pagkopya para sa personal na paggamit” at “Pagsipi,” hindi maaaring gamitin, kopyahin, ilimbag muli, ipagbili, baguhin, ilimbag at ipamigay nang walang pahintulot ang mga dokumento, larawan at iba pang nakalathala sa homepage ng lungsod ng Hiroshima.

Ukol sa Pagtatanggi ng Pananagutan

Naniniwala kaming tama ang impormasyong nakalathala sa homepage ng lungsod ng Hiroshima, ngunit hindi magpapasan ng anumang pananagutan ang lungsod ng Hiroshima para sa lahat ng gawain ng taong gumamit ng impormasyon ng homepage ng lungsod ng Hiroshima.

At dahil wala sa pangangasiwa ng lungsod ng Hiroshima ang site ng ikatlong partidong nakalathala sa homepage ng lungsod ng Hiroshima, hindi rin magpapasan ng anumang pananagutan ang lungsod ng Hiroshima ukol sa anumang pinsalang dulot ng nilalaman o paggamit ng mga iyon.

Maaaring baguhin o burahin ang nilalamang nakalathala sa homepage ng lungsod ng Hiroshima nang walang antimanong pahayag.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Tagapamahala sa Pamamalita, Public Relations Division ng Planning and General Affairs Bureau