1. Night/Holiday ER
  2. Evacuation Sites

Simulan ang pagsulat

Privacy policy

  • Ipakita ang pahinang pang-print
  • Bumalik sa karaniwang pahina
  • I-print ang pahinang ito

Ukol sa personal na impormasyong nakamit ng lungsod ng Hiroshima sa pamamagitan ng homepage ng lungsod ng Hiroshima, paghahawakan ito nang naaayon sa sumusunod batay sa “Ordinansa ng lungsod ng Hiroshima hinggil sa Pangangalaga ng Personal na Impormasyon.”

Ukol sa Pagkamit ng Personal na Impormasyon

Maaaring gamitin ang homepage ng lungsod ng Hiroshima nang hindi ihinahayag ang personal na impormasyon kung saan malalaman ang identity ng taong gumagamit.

Maging sa paglilitis ng naitalang access log at iba pa sa server, magsasagawa ng pagsusuring pang-estadistika para sa mas mabuting pagpapatakbo ng site, ngunit hindi pag-uukulan ng pansin ang partikular na ID.

Subalit ukol sa form para sa pagpapaabot ng opinyon, matapos malinaw na isaad ang layunin ng paggamit ng impormasyon, hinihiling na isulat nang kusang loob ang pangalan, address, email address at iba pa.

Ukol sa Paggamit ng Personal na Impormasyon at iba pa

Hindi gagamitin o ibibigay nang hindi ayon sa malinaw na isinaad na layunin ng paggamit ang personal na impormasyong nakamit ng lungsod ng Hiroshima (Subalit liban dito kung nakamit ang pagsang-ayon ng mismong tao o kung hinihingi ito ayon sa batas.). At kapag naganap ang layunin ng paggamit ng nakamit na personal na impormasyon, sigurado at mabilis itong ibabasura o buburahin.

Paniniguro ng Seguridad

Upang maiwasan ang access na walang kapahintulutan o pagkalat ng personal na impormasyon, gagawa ng naaangkop na materyal at elektronikong hakbang, at pagsisikapan ang ligtas na pangangasiwa at pagpapatakbo ng homepage ng lungsod ng Hiroshima.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Tagapamahala sa Pamamalita, Public Relations Division ng Planning and General Affairs Bureau